Rachunki za usługi drogą elektroniczną

Pytanie:

"Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług drogą elektroniczną dla osób prywatnych. Jestem płatnikiem VAT. W związku z handlem usługami w Internecie, gdzie odbiorcą są osoby prywatne, czy muszę wystawiać im rachunki, faktury i prowadzić kasę fiskalną? Czy są jakieś inne kryteria, które musi wobec urzędu skarbowego spełniać mój sklep internetowy?"

Odpowiedź prawnika: Rachunki za usługi drogą elektroniczną

Obowiązki dokumentacyjne, które w zakresie rozliczeń podatkowych powinien spełniać podatnik świadczący usługi przez Internet, nie różnią się od obowiązków, które muszą spełniać inni podatnicy.

Odnośnie wystawiania faktur VAT (podatnicy VAT wystawiają faktury, a nie wystawiają rachunków), zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Jak jednak stanowi art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

W zakresie ewidencjonowania usług świadczonych przez Internet za pomocą kas fiskalnych należy zauważyć, iż zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 czerwca 2007 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Załącznik do rozporządzenia zawierający wykaz sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania pod poz. 44 wskazuje świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 kwietnia 2006 r. Zatem, o ile są spełnione powyższe wymogi stawiane przez załącznik do rozporządzenia, takie świadczenie usług nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania w kasie rejestrującej (fiskalnej).

Polecamy także:

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika