Rezydent a wizy Schengen

Pytanie:

"Co sie zmieni dla osób z pobytem czasowym w Polsce w przypadku przystąpienia Polski do układu Schengen? Czy te osoby będą potrzebować wiz do krajów Schengen?"

Odpowiedź prawnika: Rezydent a wizy Schengen

Zgodnie z art. 21 Konwencji z dnia 19 czerwca 1990 r. wykonującej Układ z Schengen (O.JL.2000.239.19) cudzoziemcy będący w posiadaniu zezwolenia na pobyt wydanego przez jedną z Układających się Stron mogą, na podstawie tego zezwolenia, jak również na podstawie dokumentu podróży, o ile dokumenty te są ważne, przemieszczać się swobodnie przez okres maksimum trzech miesięcy po terytorium innych Układających się Stron, o ile spełniają warunki wjazdu określone w Artykule 5, Ustęp 1, punkty a,c i e i o ile nie znajdują się na krajowej liście osób nie mających prawa do wjazdu tej Układającej się Strony.

Warunki o których mowa w tym przepisie to:

  • posiadanie ważnego dokumentu lub dokumentów określonych przez Komitet Wykonawczy zezwalające na przekroczenie granicy,
  • w razie konieczności, okazać dokumenty uzasadniające cel i warunki zamierzonego pobytu, posiadać wystarczające środki utrzymania zarówno na czas zamierzonego pobytu jak i na powrót do swojego kraju lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo, że ta osoba jest w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
  • nie być uznawanym za osobę, która może naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo państwa lub stosunki międzynarodowe jednej z Układających się Stron.

Po przystąpieniu Polski do Schengen osoba posiadająca zgodę na pobyt (jak zakładamy pytający ma na myśli zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony) będzie mogła na zasadach określonych w zacytowanym powyżej przepisie podróżować między państwami w tej strefie bez konieczności uzyskania wizy przez okres 3 miesięcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika