Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka

Pytanie:

Wiezrzyciel chce rozszerzyć klauzule wykonalnosci tytułu egzekucyjnego na małzonaka dłuznika. Dług powstał w działalności gospodarczej. Wierzyciel nie dysponuje dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Może jednak powołac świadka który widział żonę Dłużnika pomagającą mu w pracy ( obsługa sklepu, zamawianie towaru itd.) Żona dłuznika prowadziła przez pewien czas samodzielnie ale rónolegle z mężem działalnosc gospodarczą w tej samej branży i była klientką Wierzyciela. Czy powyższe fakty mogą posłużyc jako dowód że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

13.3.2013

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka

Wstępnym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia w razie zabiegania przez wierzyciela o uzyskanie klauzuli wykonalności w trybie art. 787 kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej: kpc), jest kwestia, czy zobowiązanie objęte tytułem egzekucyjnym, na podstawie art. 41 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zwanego dalej: kro), uprawnia w ogóle wierzyciela do żądania zaspokojenia się z majątku wspólnego. Rozważając to zagadnienie należy, z kolei mieć na uwadze, co następuje: Stroną umowy zawartej przez jednego małżonka z przekroczeniem zakresu zwykłego zarządu, jest zawsze tylko małżonek - uczestnik czynności prawnej. Zgodę wyrażoną bowiem przez drugiego małżonka należy uważać za oświadczenie woli złożone przez osobę trzecią, pozostającą poza samą umową. Skoro zatem dłużnikiem jest małżonek, będący stroną zobowiązania stanowiącego źródło zadłużenia, to jedynie wobec niego wierzycielowi przysługuje roszczenie o spełnienie świadczenia. Niemniej jednak w wyniku takiego zobowiązania - zaciągniętego czy to za zgodą lub potwierdzeniem drugiego z małżonków (art. 36 § 2 i art. 37 § 1 kro), względnie z zezwoleniem sądu (art. 39 i 40 kro) - wierzyciel uzyskuje z mocy art. 41 § 1 kro, przynajmniej co do zasady, uprawnienie do wyegzekwowania swej wierzytelności nie tylko z majątku odrębnego małżonka, będącego dłużnikiem, ale także z jego majątku, objętego wspólnością ustawową.

Porady prawne

Postępowanie z art. 787 kpc ma na celu wyjaśnienie, czy istnieją podstawy do rozszerzenia egzekucji na podmiot, który nie brał udziału w procesie (dłużnika formalnego). Jeżeli zarzuty zgłoszone przez dłużnika formalnego nasuwają wątpliwości, sąd nie tylko może, ale powinien wezwać wierzyciela na posiedzenie i przeprowadzić dowody. Jeżeli zachodzi potrzeba, może także wyznaczyć rozprawę (Gołaczyński J. (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. Stan prawny: 03.05.2012). W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wierzyciel powinien wykazać zgodę małżonka dłużnika, załączając do wniosku oryginał dokumentu urzędowego lub prywatnego, podpisanego przez małżonka dłużnika, z którego wynika udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnej lub potwierdzenie zawarcia tej umowy przez małżonka dłużnika. Zgoda małżonka lub potwierdzenie przez niego zaciągnięcia zobowiązania musi stanowić oświadczenie woli złożone w formie pisemnej i pochodzić od małżonka dłużnika. Jeżeli zgoda była wyrażona w formie ustnej i brak formy pisemnej zwykłej lub formy kwalifikowanej w danym wypadku nie skutkuje nieważnością czynności prawnej, wierzyciel może uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko małżonkowi dłużnika w postępowaniu rozpoznawczym, w którym udzielenie zgody może być udowodnione za pomocą innych niż dokument środków dowodowych. Wówczas sąd na podstawie art. 319 kpc z urzędu zamieści ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do majątku objętego wspólnością ustawową.

W doktrynie konieczność wykazania zgody małżonka dłużnika dokumentem urzędowym lub prywatnym, o której mowa w art. 787 kpc, nie jest postrzegana jednolicie. Rodzi się pytanie, czy dokument określony w art. 787 kpc powinien pochodzić od małżonka dłużnika, czy też może pochodzić od osoby trzeciej, od samego dłużnika lub nawet od wierzyciela. Dominuje stanowisko, że w art. 787 kpc odniesiono wymaganie wykazania zgody małżonka dłużnika dokumentem zarówno do treści, jak i formy dokumentu. Innymi słowy, zgoda małżonka powinna wynikać z treści dokumentu, a nie z zeznań świadków lub oświadczeń wierzyciela. Podkreśla się, że dokument prywatny, w którym wierzyciel stwierdza, że małżonek wyraził zgodę na czynność prawną dłużnika, nie może być uznany za wiarygodny, ponieważ nie udowadnia on faktu wyrażenia zgody. Powinien to być zatem dokument wystawiony przez małżonka dłużnika. Wynikający z art. 787 kpc nakaz wykazania zgody małżonka dłużnika dokumentem wyłącza możliwość jej dowodzenia takimi środkami dowodowymi jak zeznania świadków lub przesłuchanie stron (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2011 r. IIICZP 117/10)

Przedstawione zdarzenia stanu faktycznego nie mogą zatem posłużyć jako dowód, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Natomiast wierzyciel, który nie dysponuje dokumentami, ale może wykazać fakt udzielenia zgody innymi środkami dowodowymi, nie jest pozbawiony możliwości wytoczenia powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika.

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko małżonkowi dłużnika możliwe będzie wówczas w postępowaniu rozpoznawczym (na podstawie art. 319 k.p.c.), gdzie fakt udzielenia zgody może być udowodniony także zeznaniami świadków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania powróci?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania powróci?

Ministerstwo Finansów już od kilku miesięcy zapowiada wprowadzenie do Ordynacji przepisu z nową klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Co taka klauzula może wprowadzić i jakie mogą być tego konsekwencje? Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to konstrukcja prawna występująca (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej - to cel wprowadzenia przepisów, które umożliwiają Ministrowi Rozwoju i Finansów stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowe regulacje obowiązują od 15 lipca 2016 r. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (...)

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Jaką klauzulę antykonkurencyjną można zawrzeć w umowie zlecenia? Analiza umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umowy zlecenia, pokazuje, że strony bardzo często zamieszczają wśród postanowień umownych klauzulę dotyczącą zakazu klauzula zakazu, konkurencja, zakaz (...)

Przedłużenie i zakończenie funkcjonowania grupy VAT

Przedłużenie i zakończenie funkcjonowania grupy VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące przedłużenia oraz zakończenia funkcjonowania grupy VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Przedłużenie funkcjonowania grupa VAT, VAT, przedłużenie, zakończenie funkcjonowania, (...)

Umowna właściwość sądu

Umowna właściwość sądu

Chcąc wystąpić z roszczeniem przeciwko naszemu dłużnikowi, musimy najpierw ustalić sąd do którego nasz pozew zostanie złożony. Często przy wyznaczeniu sądu według właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej okazuję się, że będzie to sąd położony daleko od miejsca (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że regulamin pisany „na szybko” i bez konsultacji z prawnikiem może być przyczyną kosztownych problemów. (...)

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnił cofnięcie skutków unikania opodatkowania – nowy rodzaj procedury w Ordynacji podatkowej. Czemu służy wprowadzenie procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania? procedura unikania opodatkowania, klauzula przeciwko unikaniu (...)

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  W niedawnej informacji Szef KAS zwrócił uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając (...)

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie odpowiednich pełnomocnictw. Chodzi o treść, jak i o właściwą formę sporządzonego dokumentu (fr. validité formelle). Z reguły, kwestia zakresu (treści) nie stwarza większych problemów. (...)

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

O klauzuli non solicitation, czyli w uproszczeniu klauzuli zakazującej przejmowania pracowników usłyszeć można np. przy okazji szeroko pojętych transakcji fuzji i przejęć (M&A). Tego typu transakcje są skomplikowanymi procesami, a ich struktura może być różna, zależnie od (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania powróci?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania powróci?

Ministerstwo Finansów już od kilku miesięcy zapowiada wprowadzenie do Ordynacji przepisu z nową klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Co taka klauzula może wprowadzić i jakie mogą być tego konsekwencje? Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to konstrukcja prawna występująca (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej - to cel wprowadzenia przepisów, które umożliwiają Ministrowi Rozwoju i Finansów stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowe regulacje obowiązują od 15 lipca 2016 r. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (...)

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Jaką klauzulę antykonkurencyjną można zawrzeć w umowie zlecenia? Analiza umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umowy zlecenia, pokazuje, że strony bardzo często zamieszczają wśród postanowień umownych klauzulę dotyczącą zakazu klauzula zakazu, konkurencja, zakaz (...)

Przedłużenie i zakończenie funkcjonowania grupy VAT

Przedłużenie i zakończenie funkcjonowania grupy VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące przedłużenia oraz zakończenia funkcjonowania grupy VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Przedłużenie funkcjonowania grupa VAT, VAT, przedłużenie, zakończenie funkcjonowania, (...)

Umowna właściwość sądu

Umowna właściwość sądu

Chcąc wystąpić z roszczeniem przeciwko naszemu dłużnikowi, musimy najpierw ustalić sąd do którego nasz pozew zostanie złożony. Często przy wyznaczeniu sądu według właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej okazuję się, że będzie to sąd położony daleko od miejsca (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że regulamin pisany „na szybko” i bez konsultacji z prawnikiem może być przyczyną kosztownych problemów. (...)

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnił cofnięcie skutków unikania opodatkowania – nowy rodzaj procedury w Ordynacji podatkowej. Czemu służy wprowadzenie procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania? procedura unikania opodatkowania, klauzula przeciwko unikaniu (...)

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  W niedawnej informacji Szef KAS zwrócił uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając (...)

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie odpowiednich pełnomocnictw. Chodzi o treść, jak i o właściwą formę sporządzonego dokumentu (fr. validité formelle). Z reguły, kwestia zakresu (treści) nie stwarza większych problemów. (...)

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

O klauzuli non solicitation, czyli w uproszczeniu klauzuli zakazującej przejmowania pracowników usłyszeć można np. przy okazji szeroko pojętych transakcji fuzji i przejęć (M&A). Tego typu transakcje są skomplikowanymi procesami, a ich struktura może być różna, zależnie od (...)

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dużej liczbie przypadków jest to po prostu prawomocny wyrok (tytuł egzekucyjny) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co do zasady, możemy uzyskać tylko jeden tytuł wykonawczy, ponieważ istnienie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

Wierzyciel dysponuje postanowieniem Sądu Cywilnego o nadaniu klauzuli wykonalności aktu notarialnego przeciwko dłużnikowi. W związku z koniecznością przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości będącej również własnością wspólną z małżonką dłużnika (własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego) (...)

Rozdzielność majątkowa a klauzula na małżonka

Rozdzielność majątkowa a klauzula na małżonka

W dniu 14 lipca 1997 roku uzyskałam tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty długu oraz ustawowych odsetek wydany przez Sąd Rejonowy wystawiony na dłużnika. W dniu 28 maja 2001 roku po wielkich bojach zostało spełnione świadczenie główne (bez odsetek). W czasie trwania kolejnych rozpraw (...)

Odpowiedzialność za długi męża

Odpowiedzialność za długi męża

Mój mąż prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na zasadzie wpisu do ewidencji, którą zlikwidował 31 października 2001r. Wierzyciel firmy męża uzyskał we wrześniu ub. r. nakaz zapłaty. Ponieważ komornikowi nie udało się wyegzekwować tytułu od męża, wierzyciel wniósł (...)

Zabezpieczenie umowy pożyczki

Zabezpieczenie umowy pożyczki

1) Czy notariusz może odebrać oświadczenie w trybie art. 777 par.1 pkt 4 lub 5 od małżonka dłużnika z tytułu umowy pożyczki? Przepis mówi o DŁUŻNIKU. Czy można uznać, że małżonek dłużnika umowy pożyczki jest automatycznie dłużnikiem umowy pożyczki? Niektórzy notariusze odmawiają (...)

Poddanie się egzekucji a przelew wierzytelności

Poddanie się egzekucji a przelew wierzytelności

Na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności nabyłem prawa do wierzytelności wynikającej z aktu notarialnego - przeniesienia własności nieruchomości. W tym dokumencie dłużnik (nabywca nieruchomości) zobowiązał się do zapłaty reszty ceny w określonym terminie (który upłynął (...)