Archiwum porad prawnych Marzec 2013

Badania psychotechniczne maszynisty

29.3.2013

Maszynista kolejowy musi wykonywać badania psychotechniczne. Jakie przepisy regulują te kwestie? Jakie są terminy wykonywania tych badań (w sensie co ile lat)?

Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

28.3.2013

Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym m.in. wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony lub gdy suma okresów poprzednich przekracza 3 lata. (...)

Informacja od komornika - opłaty

27.3.2013

Od czasu do czasu zwracam się do komorników o uzyskanie informacji o dłużniku w trybie z art. 760 (1) k.p.c. Dzisiaj pierwszy raz pracownik jednej z kancelarii powiedział, że udzielenie takiej informacji kosztuje 297 zł. Nie był w stanie podać dokładnie podstawy, ale mówił o wszczęciu postępowania (...)

Sankcja za niepodanie informacji komornikowi

27.3.2013

Zgodnie z art. 762 par. 1 k.p.c. komornik może nałożyć grzywnę na osobę, która uchyla się od udzielenia informacji. Czy ten obowiązek i sankcja za jego niedopełnienie dotyczy również postępowania zabezpieczającego?

Ulga na złe długi

27.3.2013

Jestem dłużnikiem i nie jestem w stanie opłacić faktur. Wierzyciel skorzystał z ulgi nam złe długi, według starej zasady /180 dni/. Koryguję VAT naliczony. Prowadzę księgi handlowe. VAT księguję w pozostałe koszty operacyjne.Czy VAT skorygowany jest kosztem uzyskania przychodu?

Współwłasność nieruchomości

26.3.2013

Spółka Jawna jest współwłaścicielem kamienicy, w której przejęła sklep na swoją działalność, więc współwłasność ww. kamienicy nie została zniesiona. Czy przedsiębiorstwo, spółka jawna powinna płacić czynsz za zajmowany sklep?

Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

22.3.2013

Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Kontrahenci Spółki spoza Warszawy często przyjeżdżają do siedziby Spółki na rozmowy, dotyczące kontraktów i projektów, na realizację prac w ramach projektów, na szkolenia. Spółka wynajęła od osoby fizycznej mieszkanie, w którym kontrahenci mają (...)

Zaspokojenie zastawnika

22.3.2013

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika lub notariusza, postępowania sądowo-egzekucyjnego albo przejęcia na własność. Obawiam się jednak, (...)

Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

19.3.2013

Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty stwierdza od razu prawomocność nakazu czy daje dłużnikowi czas na złożenie jakiegoś środka (...)

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

19.3.2013

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. Czy zobligowani jesteśmy do przeprowadzenia procedury konkursowej na to stanowisko. Czy istnieje przepis nakazujący przeprowadzenie (...)

Odpowiedzialność karna za ukrywanie majątku

15.3.2013

Art. 300 § 1 kk penalizuje określone zachowania dłużnika skutkujące uszczupleniem zaspokojenia wierzyciela. Czy jeśli w trakcie postępowania karnego dłużnik "odnajdzie" schowany majątek jego odpowiedzialność karna wygasa?

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

14.3.2013

Dowiedziałem się w jednej z kancelarii komorniczych, że w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika w urzędzie skarbowym (np. nadpłaty) organ skarbowy \"blokuje\" ją jeżeli na dany dzień ona istnieje. Jeżeli zaś następnego dnia pojawi się jakaś nowa to organ skarbowy nie podejmuje żadnych (...)

zniesienie wspólwłasności

14.3.2013

Wspólnota mieszkaniowa uchwałą podjętą większością udziałów postanowiła sprzedać części wspólne ( pomieszczenia gospodarcze na półpiętrach klatek schodowych) Właścicielom. Do przeprowadzenia czynności prawnej wymagana jest zgoda wszystkich Właścicieli, która jest niemożliwa do (...)

Koszty najmu

14.3.2013

Najemca oprócz czynszu musi dodatkowo płacić za wodę i ścieki oraz wywóz smieci.Za co najemca jeszcze dodatkowo powinien płacić ? (np. czy za oswietlenie klatki schodowj, za dozorcę itp)

Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka

13.3.2013

Wiezrzyciel chce rozszerzyć klauzule wykonalnosci tytułu egzekucyjnego na małzonaka dłuznika. Dług powstał w działalności gospodarczej. Wierzyciel nie dysponuje dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej (...)

Zbycie własnościowego prawa do lokalu

13.3.2013

Podatnik zamierza sprzedać własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (ponad 5 lat temu) i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Jak będzie opodatkowana sprzedaż tego lokali?

Podatek od nieruchomości.

13.3.2013

Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z gminą porozumienie w sprawie przejęcia w bezpłatne użytkowanie część sąsiadującej nieruchomości (...)

Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

12.3.2013

Wierzyciel dysponuje postanowieniem Sądu Cywilnego o nadaniu klauzuli wykonalności aktu notarialnego przeciwko dłużnikowi. W związku z koniecznością przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości będącej również własnością wspólną z małżonką dłużnika (własnościowe prawo do lokalu (...)

Przedawnienie roszczenia po bezskutecznej egzekucji

7.3.2013

Wobec bezskuteczności egzekucji, komornik sądowy umorzył w dniu 24.04.2006r. postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi - osobie fizycznej, wszczęte na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20.06.2005r. Podstawą umorzenia był art. 824 par. 1 pkt. 3 k.p.c. Czy dziś (...)

Sądowe oględziny nieruchomości

7.3.2013

W sprawie o rozgraniczenie strony przedstawiły już, w zasadzie wszystkie dowody w sprawie. Wskazane byłoby jednak, aby sąd osobiście obejrzał sytuację w terenie, sąd jednak sam dotychczas o oględzinach nie zdecydował. Czy oględziny nieruchomości przez sąd są dowodem w sprawie i czy w związku (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika