Samochód o wartości większej niż 20000 euro

Pytanie:

W jednoosobowej firmie zakupiony został na kredyt samochód osobowy o wartości przewyższającej 20000 euro. Samochód wprowadzono do środków trwałych. Amortyzacja i ubezpieczenie auta odpowiadające wartości przewyższającej 20000 euro nie będzie kosztem dla firmy. Czy wydatki: odsetki od kredytu na zakup auta, naprawy, paliwo będą kosztem w całości, czy też tylko do wartości odpowiadającej 20000 euro?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Samochód o wartości większej niż 20000 euro

W wypadku samochodu osobowego ujętego w ewidencji środków trwałych w koszty wpisuje się wszystkie wydatki faktycznie poniesione na jego eksploatację (i odpowiednio udokumentowane) w pełnej wysokości. Do bieżących kosztów eksploatacji samochodów używanych na cele działalności gospodarczej można zaliczyć w szczególności odsetki od kredytu na zakup auta, zakup paliwa, oleju, drobnych napraw i przeglądów technicznych, części zamiennych.

Wyjątek stanowią remonty dokonywane w związku z wypadkiem. Jeśli samochód nie został objęty dobrowolnym ubezpieczeniem, to wydatki poniesione na remont powypadkowy nie stanowią kosztu uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast gdy samochód był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem to poniesione wydatki na ten remont stanowią koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Przy wydatkach ponoszonych na remont samochodu należy również zwrócić uwagę na to, aby rozgraniczyć remont samochodu od jego ulepszenia. Wydatki na ulepszenie pojazdu zwiększają jego wartość początkową, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych i z uwagi na to nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wydatki ponoszone na ulepszenie samochodu, którego wartość przekracza 20.000 euro nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stanowić one będą koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży samochodu i ustalania dochodu.  

Porady prawne

Odnośnie odsetek można zauważyć, iż odsetki od kredytu bankowego, które zostały naliczone za okres do dnia przyjęcia do używania środka trwałego, zwiększają wartość początkową środka trwałego. Nie zwiększają zatem wartości początkowej środka trwałego odsetki naliczone dopiero po oddaniu środka trwałego do używania. Te odsetki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (por. pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r., PB 3-1659-IP-722-246/99).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne