Skarga kasacyjna

Pytanie:

W związku z nieuregulowaniem zapłaty za usługi, wystąpiłam na drogę sądową przeciwko dłużnikowi w postępowaniu nakazowym. Sprawa została przekazana do postępowania zwykłego. Sąd wydał wyrok na moją korzyść. Dłużnik złożył apelację, która została przez sąd odrzucona. Obecnie posiadam już prawomocny wyrok sądu. Firma, z którą się sądziłam działa na rynku, nawet ostatnio przeprowadziliśmy kolejną transakcję, która została normalnie uregulowana. Mając na uwadze wzajemne kontakty, zadzwoniłam do dłużnika z pytaniem, czy dobrowolnie ureguluje swoje zobowiązania, zgodnie z wyrokiem, chciałam uniknąć dodatkowych kosztów egzekucyjnych. Niestety usłyszałam, że dłużnik nie zapłaci, bowiem nie zgadza się z wyrokiem sądu i będzie się dalej odwoływał. Moje pytanie brzmi, jaka jest dalsza procedura? Wartość sporu wynosi 10.408,00 zł, plus odsetki od 2005 roku. Czy dłużnik może wystąpić o kasację wyroku? Czy kierując sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, muszę mieć na uwadze, że wyrok zostanie uchylony? Czy posiadając prawomocny wyrok sądowy o wartości 10.500,00 zł dłużnik może wystąpić o kasację wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skarga kasacyjna

3.4.2008

Prawomocny wyrok sądu jest tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności jest podstawą egzekucji. Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i nie wstrzymuje uprawomocnienia sie orzeczenia sądu II instancji, które staje sie prawomocne z chwilą jego wydania. W opisanej sytuacji skarga kasacyjna nie będzie przysługiwać albowiem zgodni z art. 398 [2] par. 1 k.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest mniejsza niż 50.000 zł a w sprawach gospodarczych niższa niż 75 .000 zł. Wnosząc o nadanie klauzuli wykonalności nie trzeba brać pod uwagę potencjalnej możliwości złożenia skargi kasacyjnej przez stronę, która przegrała proces.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują również możliwość wniesienia skargi o wznowienia postępowania, jednakże w tym przypadku muszą być spełnione ściśle określone przesłanki. W tym przedmiocie prosimy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Potrzebujesz porady prawnej?