Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych

Pytanie:

Jestem wspólnikiem dwóch spółek jawnych : jednej od 1990r. i drugiej od początku bieżącego roku . W pierwszej z nich opłacam wszystkie obowiązkowe składki ubezpieczeniowe tj. składkę emerytalną , rentową , wypadkową i zdrowotną . Czy składkę zdrowotną powinienem opłacać od każdej z dwóch spółek jawnych , których jestem wspólnikiem ( t.j. w podwójnej wysokości ) czy też tylko od pierwszej z nich ?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.6.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych

Jeżeli spełnione są przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z więcej niż jednego tytułu, to składka z każdego tytułu winna być opłacana odrębnie. Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r., tekst jednolity: Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027):

Porady prawne

W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.  

Natomiast zgodnie z ust. 3. tego artykułu:

Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4.  

Ten z kolei stanowi, że:

Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.  

 Rodzajami działalności w rozumieniu ustawy są:  

  1. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;  

  2. działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;  

  3. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;  

  4. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;  

  5. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej;  

  6. wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta;  

  7. wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;  

  8. wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;  

  9. inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.  

Reasumując, w opisywanej sytuacji powinien Pan opłacać dwie składki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne