Skutki pozostawienia zażalenia bez rozpoznania

Pytanie:

W sprawie administracyjnej organ wydał negatywne dla mnie postanowienie, które zostało w terminie zaskarżone. Jednak organ I instancji przed przekazaniem sprawy organowi nadrzędnemu wezwał mnie do złożenia w terminie 7 dni dodatkowego dokumentu, pod rygorem \"pozostawienia zażalenia bez rozpoznania\". Czy w przypadku \"pozostawienia zażalenia bez rozpoznania\" przez organ I instancji zaskarżone w terminie postanowienie stanie się prawomocne?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki pozostawienia zażalenia bez rozpoznania

Zgodnie z art. 140 w zw. z art. 144 k.p.a. w sprawach nie uregulowanych w art. 136-139 k.p.a. w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji. Zastosowanie znajdzie zatem art. 64 § 2 k.p.a. Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem, jeżeli zażalenie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Wniesione zażalenie, w skutek niedołączenia dodatkowego dokumentu, dotknięte jest zatem brakiem formalnym, którego nieusunięcie skutkuje pozostawieniem bez rozpoznania. Pozostawienie bez rozpoznania zażalenia skutkuje uzyskaniem przez zaskarżone postanowienie waloru ostateczności (mylnie w pytaniu oznaczonej jako prawomocność).

Porady prawne

Reasumując powyższe rozważania należy wskazać, iż nieusunięcie braków formalnych zażalenia w terminie 7 dni skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpoznania.  W konsekwencji zaskarżone postanowienie stanie się prawomocne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne