Służebność przesyłu a koszty notarialne

Pytanie:

"Moja mama dwa tygodnie temu sprzedała działkę pewnemu małżeństwu. Obok działki sprzedanej mieści się jeszcze jedna działka mamy, która w kolejności jest jakby wcześniejsza, a sprzedana za nią. W związku z tym w akcie notarialnym została zaznaczona służebność drogi polegająca na bezterminowym swobodnym przechodzeniu i przejazdu możliwie najkrócej do drogi publicznej dla nabywców w/w działki. Nic poza tym nie ustalono. Nabywcy działki oświadczyli mojej mamie wczoraj, że chcą doprowadzić linię elektryczną na zakupioną działkę, a Energia PRO wytyczyła wykop pod linię przez tę drogę, ale musi być zgoda właściciela, czyli mojej mamy. W związku z tym moja mama ma zapłacić 600 zł u notariusza, gdyż trzeba to w taki sposób załatwić. Czy moja mama jest zobowiązana do ponoszenia tych kosztów? Na pewno zechcą niedługo doprowadzać wodę i też będzie potrzebna zgoda mamy i pojawią się jakieś koszty. Nabywcy nie wykazują chęci pokrywania wydatków. Czy mama może się nie zgodzić skoro w akcie notarialnym nie rozszerzono służebności do innych czynności?"

Odpowiedź prawnika: Służebność przesyłu a koszty notarialne

W pierwszej kolejności pragniemy zaznaczyć, że zakład energetyczny chce ustanowić na Pani gruncie tzw. służebność przesyłu. Zgodnie z art. 3051 kodeksu cywilnego (kc), nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 (urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa) , prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa powyżej, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa powyżej, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

Należy również wskazać, że po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kc, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Jak więc wynika z powyższego, ustanowienie służebności przesyłu  następuje na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości (Pańską mamą) a przedsiębiorcą, przy czym jedynie oświadczenie właściciela nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z jednostronnym oświadczeniem woli, a w związku z tym na osobie składającej to oświadczenie ciąży obowiązek poniesienia kosztów aktu notarialnego.

Proszę Pamiętać, że Pańska mama może ustanowić tę służebność przesyłu odpłatnie, może ona również dochodzić zwrotu poniesionych kosztów notarialnych. Analogiczna sytuacja będzie w przypadku przeprowadzania wody przedmiotową nieruchomość. Zaznaczamy, że w tym przypadku nabywcy nieruchomości nie są stroną postępowania (a więc nie ma obowiązku umieszczanie wzmianki o tej służebności w akcie notarialnym sprzedaży drugiej nieruchomości), oni zawarli umowę z dostawcą, i to on musi z Pana mamą wynegocjować warunki przesyłu mediów przez jej nieruchomość.

Jeżeli Pańska mama nie zgodzi się na przeprowadzenie mediów przez jej działkę, wówczas przedsiębiorca energetyczny może dochodzić uprawnienia przesyłu na drodze sądowej. Jeśli właściciel gruntu odmówi ustalenia służebności, a okaże się ona niezbędna do korzystania z urządzeń, to przedsiębiorca będzie mógł w drodze sądowej żądać jej ustanowienia za wynagrodzeniem. Jak już wyżej wspominaliśmy, sama służebność może zostać ustanowiona odpłatnie jak i nieodpłatnie i będzie stanowić część składową przedsiębiorstwa na rzecz którego zostaje ona ustanowiona.

Masz inne pytanie do prawnika?