Sponsorowanie klubu sportowego

Pytanie:

Czy w przypadku rozliczania podatku dochodowego metodą liniową mogę sponsorować lokalną drużynę piłkarską? Czy w związku z powyższym sponsoring będzie stanowić koszty reklamy publicznej, czyli nielimitowanej? Czy konieczne są faktury VAT za reklamę z klubu piłkarskiego, czy też do udokumentowania kosztów wystarczy umowa z klubem i dowody wpłat środków pieniężnych na rzecz klubu?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sponsorowanie klubu sportowego

Wybór opodatkowania w formie liniowej (19%) oznacza utratę większości przywilejów podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznaje liniowcom tylko prawo do odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (od podatku). Natomiast możliwość odliczenia ulg daje tylko podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej. Świadczy o tym chociażby interpretacja Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z 20 czerwca 2005 r. (sygn. US40-DF2/41224/VII/2005), w której stwierdzono, że liniowcy mogą pomniejszyć dochód o składki na ubezpieczenia społeczne, a pozostałe odliczenia nie mają tu zastosowania.

Porady prawne

Mając powyższe na uwadze - chociaż brak jest jeszcze w tym zakresie interpretacji organów podatkowych - przedsiębiorcy (osoby fizyczne) opodatkowani liniowo raczej nie będą mieli prawa skorzystania z obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. tzw. ulgi na sport - tj. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów (art. 26d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem przedsiębiorcy (osobie fizycznej) opodatkowanemu liniowo, chcącemu wesprzeć klub sportowy, pozostaje zawarcie z klubem tzw. umowy sponsorskiej, zwłaszcza gdy sponsor chce użyć sportu jako nośnika reklamy i rozliczać wydatki na klub jako koszty reprezentacji i reklamy. W takim wypadku klub sportowy świadczy usługi reklamowe przez umieszczenie reklam w czasie i miejscu zapewniającym obejrzenie ich przez kibiców.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Masowa publiczność jako adresat reklam oznacza, że reklama jest prowadzona "publicznie w inny sposób", w związku z tym całość nakładów będzie się zaliczała u sponsora do kosztów uzyskania przychodów. Trudno bowiem zaprzeczyć, że ogólnodostępne imprezy sportowe są wydarzeniem publicznym, więc cały koszt takiej usługi reklamowej jest kosztem podatkowym (tak też: P. Rochowicz, Jak wspierać sport i nie stracić na podatkach, „Rzeczpospolita” z 19 stycznia 2006 r.).

W kwestii sponsoringu wypowiedział się Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach w interpretacji PPXII/005-169/03: "Przepisy podatkowe nie regulują zjawiska sponsoringu, dlatego oceniając jego skutki pod kątem kosztów uzyskania przychodów sponsora, należy stosować przepisy dotyczące reklamy i reprezentacji. Brak ustawowej definicji pojęcia "sponsoring" powoduje konieczność sięgnięcia w tym zakresie do potocznego znaczenia tego terminu. Jako sponsoring określa się odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach dokonywane przez określony podmiot gospodarczy (sponsora), na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego), w celu wykonania przez niego czynności wskazanych w umowie sponsoringu, a zmierzające do utrwalenia bądź spotęgowania renomy tego podmiotu, do podwyższenia stopnia jego popularności w środowisku społecznym oraz do zwiększenia jego zysków (por. L.Stecki, Sponsoring, Toruń1995).

Akcje sponsoringowe mają ma celu kształtowanie obrazu firmy wśród szerokich rzesz potencjalnych klientów. Promowanie nazwy podmiotu sponsorującego wpływa na zwiększenie jego popularności, a co za tym idzie - doprowadzić ma do zwiększenia jego obrotów. Sponsoring nie wpływa jednak na popyt w sposób tak bezpośredni jak reklama. Przeważnie wspiera on działalność reklamową, w szczególności utrwalanie znaku towarowego lub nazwy firmy. Reklama kładzie zazwyczaj nacisk na konkretny produkt, podczas gdy sponsoring jest promocją podmiotu i jego dobrego wizerunku. Nie sposób jednak tych instytucji oddzielić.

Niezbędne do właściwego zakwalifikowania wydatków na reklamę jest ustalenie znaczenia pojęć "reklama publiczna" i "reklama niepubliczna".

Reklama publiczna, zaliczana w całości do kosztów uzyskania przychodów, to między innymi wydatki poniesione na :

  • reklamę w środkach masowego przekazu,

  • uczestnictwo w publicznych imprezach reklamowych,

  • nośniki reklamowe,

skierowane do anonimowych odbiorców.

A zatem, forma reklamy polegająca na sponsorowaniu kierowcy rajdowego w zamian za reklamowanie sponsora na rajdach samochodowych poprzez umieszczanie znaków firmowych, wzmianek o działalności firmy, można zaliczyć do reklamy publicznej. Jednakże podstawowym warunkiem zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest jego związek z prowadzoną działalnością. Poniesione przez podatnika koszty muszą wpływać na zwiększenie przychodu, a w konsekwencji - na wysokość podatków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

IV etap odmrożenia w sporcie

IV etap odmrożenia w sporcie

W związku z wdrożeniem IV etapu nowej sportowej rzeczywistości publikujemy zestawienie odpowiedzi MS na najczęściej zadawane pytania. ##baner## Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?  Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia (...)

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Stan faktyczny Jakie konsekwencje wynikają dla stowarzyszenia z faktu niezarejestrowania się w KRS? Czy może to być, np. cofnięcie dofinansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego dla klubu lub stowarzyszenia sportowego? Opinia prawna Zgodnie z art. 10 ustawy – przepisy wprowadzające (...)

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Co się zmieniło w ustawach o podatkach dochodowych? Nowa ustawa o sporcie kwalifikowanym weszła w życie w zasadzie 1 września 2005 r. Przewiduje ona jednak także zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, które zaczęły obowiązywać od początku 2006 roku. W związku z tym, od 1 stycznia (...)

Sprawa licencji TS Polonia Bytom

Sprawa licencji TS Polonia Bytom

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 6 ust. 7 oraz art. 18 ust. 4 w zw. z art. 43 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. (...)

Ulga na sponsoring sportu

Ulga na sponsoring sportu

Polski Ład zawiera pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR). Sprawdź możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów (...)

Kontrowersyjna ulga podatkowa dla sponsorów sportu

Kontrowersyjna ulga podatkowa dla sponsorów sportu

Nowa ulga podatkowa dla sponsorów sportu jest na tyle nieprecyzyjna, że może stać się źródłem poważnych nadużyć - twierdzi Ministerstwo Finansów. Prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na kluby sportowe - do 10 proc. dochodu - wprowadził w miniony piątek Sejm, który - wbrew (...)

Sponsoring finansowy. Tak obniżysz zobowiązania wobec fiskusa

Sponsoring finansowy. Tak obniżysz zobowiązania wobec fiskusa

Do końca grudnia pozostało już tylko kilka dni. W dalszym ciągu jednak możliwe jest obniżenie zobowiązań wobec fiskusa za 2013 rok. Na przykład za pomocą sponsoringu. W ramach sponsoringu przedsiębiorca może zyskać nie tylko na reklamie swojej firmy, ale także na obniżeniu podatku dochodowego (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Wolność słowa a dobra osobiste

Wolność słowa a dobra osobiste

Dziennikarz nie będzie odpowiadał za naruszenie dóbr osobistych, jeśli dowody na prawdziwość jego zarzutów pojawią się przed zamknięciem rozprawy w sądzie II instancji Taki wniosek wyciągnąć można z wyroku Sądu Najwyższego z 20 lipca 2007 r. w sprawie wytoczonej spółce z o.o. Presspublica, (...)

Nadchodzi gruntowna reforma więziennictwa

Nadchodzi gruntowna reforma więziennictwa

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak "program pracy więźniów" i rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, dojdą kolejne zmiany. Dzięki nim Służba Więzienna ma stać się nowoczesną, (...)

Komornicze zajęcie rachunku bankowego a bieżące wypłaty wynagrodzeń - opinia prawna

Komornicze zajęcie rachunku bankowego a bieżące wypłaty wynagrodzeń - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie trwania zajęcia egzekucyjnego bank realizował liczne wypłaty z rachunku dłużnika tj.: wynagrodzenia pracownicze, składki (związki zawodowe, stowarzyszenia inżynierów i techników, orkiestry zakładowej, klubu sportowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowej, (...)

Porozumienie w sprawie centrum sportowego w Białymstoku

Porozumienie w sprawie centrum sportowego w Białymstoku

Sportowa Spółka Akcyjna Jagiellonia Białystok oraz Irlandzka Grupa Inwestycyjna porozumiały się w sprawie budowy w centrum Białegostoku galerii handlowej z funkcjami rozrywkowymi i rekreacyjnymi. Obiekt stanie na terenach należących do klubu sportowego, gdzie obecnie znajduje się jego (...)

Budujemy stadiony?

Budujemy stadiony?

Szkic zagospodarowania terenu klubu sportowego Skra przekazała miastu w ubiegłym tygodniu firma Global Partners. Deweloper planuje, że 10 proc. powierzchni zajmą budynki biurowe, hotele i mieszkania, a 20 proc. – obiekty sportowe i rekreacyjne. Resztę, czyli nawet 70 proc., mają stanowić (...)

Czy będzie nowa lokalizacja stadionu narodowego w Warszawie?

Czy będzie nowa lokalizacja stadionu narodowego w Warszawie?

Rozkręca się ruletka z lokalizacją Stadionu Narodowego w Warszawie. Na zlecenie prezydent stolicy urzędnicy szukają nowego miejsca na budowę. A może Stadionu Narodowego w ogóle w Warszawie nie będzie? Dwa dni po wygranych przez PO wyborach Hanna Gronkiewicz-Waltz oznajmiła, że Praga to złe (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił (...)

Koniec ulgi na sport

Koniec ulgi na sport

W 2007 roku nie będzie już można odliczyć od podstawy opodatkowania wydatków na działalność profesjonalnych klubów sportowych. Ta ulga obowiązywała tylko przez rok. Likwidacja ulgi podatkowej na sport profesjonalny to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2006 r. (sygn. K40/05). (...)

Kiedy można odliczyć wydatki na sport?

Kiedy można odliczyć wydatki na sport?

Ministerstwo Finansów próbuje uszczelnić przepisy o odliczaniu wydatków na sport.   (...)Ministerstwo Finansów wydało więc 9 stycznia interpretację "łatającą dziury" w przepisach. Sugeruje w niej, że z preferencji nie skorzystamy przy zakupie usług oferowanych przez kluby. Ulga przysługuje (...)

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży"

W dn. 5 listopada 2008 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, szefowie czterech resortów - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz Minister (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił (...)

Koniec ulgi na sport

Koniec ulgi na sport

W 2007 roku nie będzie już można odliczyć od podstawy opodatkowania wydatków na działalność profesjonalnych klubów sportowych. Ta ulga obowiązywała tylko przez rok. Likwidacja ulgi podatkowej na sport profesjonalny to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2006 r. (sygn. K40/05). (...)

Kiedy można odliczyć wydatki na sport?

Kiedy można odliczyć wydatki na sport?

Ministerstwo Finansów próbuje uszczelnić przepisy o odliczaniu wydatków na sport.   (...)Ministerstwo Finansów wydało więc 9 stycznia interpretację "łatającą dziury" w przepisach. Sugeruje w niej, że z preferencji nie skorzystamy przy zakupie usług oferowanych przez kluby. Ulga przysługuje (...)

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży"

W dn. 5 listopada 2008 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, szefowie czterech resortów - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz Minister (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co (...)

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

W dniu 5 listopada br. w Warszawie podpisane zostało porozumienie między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Zdrowia w sprawie współpracy przy wdrażaniu i propagowaniu programu „Przeciwdziałanie (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację (...)

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład wprowadzi ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów. ##baner## Ulga na prototyp Ulga (...)

Sport w MSWiA. Reaktywacja

Sport w MSWiA. Reaktywacja

Po latach zapaści i mniejszym niż przed rokiem 1989 zainteresowaniem sportem w służbach podległych MSWiA, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wychodząc naprzeciw potrzebie efektywniejszej realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w służbach mundurowych oraz przyszłych kierunków (...)

Dlaczego ulga sportowa się nie sprawdza?

Dlaczego ulga sportowa się nie sprawdza?

Ulga sportowa nie wniosła ożywienia do polskiego sponsoringu. Stare sposoby są dla firm lepsze — twierdzą specjaliści   (...)Powodów takiego stanu rzeczy jest sporo, ale niebagatelną rolę odgrywają nieefektywne przepisy o księgowaniu sponsorskich wydatków przez firmy. (...)Co (...)

Kontrowersyjna ulga podatkowa dla sponsorów sportu

Kontrowersyjna ulga podatkowa dla sponsorów sportu

Nowa ulga podatkowa dla sponsorów sportu jest na tyle nieprecyzyjna, że może stać się źródłem poważnych nadużyć - twierdzi Ministerstwo Finansów. Prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na kluby sportowe - do 10 proc. dochodu - wprowadził w miniony piątek Sejm, który - wbrew (...)

Sprzęt narciarski. Niedozwolone uzgadnianie cen

Sprzęt narciarski. Niedozwolone uzgadnianie cen

Spółka Sport & Freizeit, przedstawiciel marki Fischer w Polsce, przez blisko 7 lat ustalała z dystrybutorami ceny detaliczne sprzętu i akcesoriów narciarskich tej marki. Na przedsiębiorcę została nałożona kara w wysokości ponad 122 tys. zł. Ponadto Urząd wszczął postępowanie (...)

Pakiet ulg na innowacje w Polskim Ładzie

Pakiet ulg na innowacje w Polskim Ładzie

System podatkowy w Polsce będzie wspierał każdego przedsiębiorcę, który chce inwestować w innowacje. Od 2022 r. w Polsce będzie działać kompleksowy system ulg podatkowych – działających równocześnie, na każdym etapie procesu produkcyjnego. To ulgi B+R, IP Box, (...)

Jak polskie miasta wydają pieniądze na promocję? Wielka kontrola NIK

Jak polskie miasta wydają pieniądze na promocję? Wielka kontrola NIK

Strategie promocyjne dużych miast nie zawsze były spójne z celami, jakie samorządy chciały osiągnąć. Większość z miast nie sprawdzała efektów działań promocyjnych za pomocą obiektywnych mierników. NIK wykryła też nieprawidłowości w zlecaniu usług promocyjnych podmiotom zewnętrznym. (...)

Luzowanie obostrzeń

Luzowanie obostrzeń

W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa – jeśli utrzyma się niski wskaźnik zakażeń Ostatnie dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko za sprawą naszego odpowiedzialnego zachowania i coraz większej liczby zaszczepionych osób. Jeżeli trend spadkowy (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

    Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne. Stąd w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przeglądowo, z jakich ulg można skorzystać w 2007 roku. Aby rozliczyć ulgi już w zeznaniu za ten rok (...)

IV etap odmrożenia w sporcie

IV etap odmrożenia w sporcie

W związku z wdrożeniem IV etapu nowej sportowej rzeczywistości publikujemy zestawienie odpowiedzi MS na najczęściej zadawane pytania. ##baner## Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?  Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Założenie klubu sportowego

Założenie klubu sportowego

Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? Co jest przychodem, a co kosztem (...)

Zarządzenie zastępcze wojewody, odwołanie radnego

Zarządzenie zastępcze wojewody, odwołanie radnego

Dwaj radni pełniący swoją funkcję od roku, na Walnym Zgromadzeniu klubu sportowego dali się wybrać do jego Zarządu/ funkcje wiceprezesów/. Klub prowadzi działalność gospodarczą na majątku (...)

Klub sportowy a VAT

Klub sportowy a VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Jest to klub sportowy, bokserski. Moja sprzedaż to: karnety na treningi, usługi reklamowe - sponsoring (reklamuję firmy w Internecie (...)

Stowarzyszenie - klub sportowy - VAT i sponsoring

Stowarzyszenie - klub sportowy - VAT i sponsoring

Założyliśmy Stowarzyszenie - klub sportowy. Klub zarejestrowaliśmy w Urzędzie Miejskim (bez KRS). W tym roku chcemy jednak zarejestrować to Stowarzyszenie w KRS, ponieważ będziemy się starać (...)

Roszczenia wynikające z umowy

Roszczenia wynikające z umowy

Jestem sportowcem i od kilku lat co rok podpisuje z klubem umowę stypendialną (umowa o stypendium sportowe). Z końcem października 2005 r. wygasła umowa i dlatego po wcześniejszych ustaleniach z (...)

Sporty walki a szkoda na osobie

Sporty walki a szkoda na osobie

Uprawiam amatorsko MMA (mixed martial arts). Nie jest to najbezpieczniejszy sport i czasami zdarzają się urazy. Uczestnicy treningów zdają sobie z tego sprawę. Czy ponoszę odpowiedzialność cywilną (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, (...)

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Czy można odliczyć od podatku koszt nauki pływania dla dziecka? Od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowane zostały następujące ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych: ulga remontowa, na (...)

Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

Przeczytałam w serwisie, kiedy przysługuje mi ulga odsetkowa, ale ponieważ to, co znajduję, mocno mnie rozczarowuje, pozwolę sobie upewnić się jeszcze. Czy przysługuje mi ulga odsetkowa dla zakupionego (...)

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W jakich przypadkach można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko? Ulga prorodzinna na dziecko regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27f u.p.d.o.f. (...)

Ulga remontowa i zwrot VAT

Ulga remontowa i zwrot VAT

W dniu 20 sierpnia 2005 roku zakończyłem budowę budynku mieszkalnego. Korzystałem wcześniej z ulgi budowlanej, która zakończyła się w końcem 2004 roku, tak więc faktur otrzymanych w przed zakończeniem (...)

Alimenty na ojca

Alimenty na ojca

Od kilkunastu lat jestem po rozwodzie. Na dziecko (dziś 21 letnie, uczące się) zasądzone były i są alimenty, których ojciec nigdy nie płacił. Najpierw wypłacał je Fundusz a potem przekroczyłam (...)

Odebranie prawa jazdy a jazda na rowerze

Odebranie prawa jazdy a jazda na rowerze

Zostałem ukarany grzywną oraz zatrzymaniem prawa jazdy na okres jednego roku. Zostałem zatrzymany wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, ze wskazaniem 0,25. Odebranie dokumentu prawa jazdy (...)

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

W lutym wzięłam kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, w tym roku oddam budynek do użytku. Czy możliwy jest zwrot odsetek z urzędu skarbowego? Co potrzebne jest do rozliczenia z urzędem (...)

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Rodzice darują swojemu dziecku mieszkanie warte 250 tys. PLN i gotówkę w kwocie 200 tys. PLN. Jaki podatek musi zapłacić dziecko od darowanego mu przez rodziców mieszkania i pieniędzy? Proszę podać (...)

Sporty walki a szkoda na osobie

Sporty walki a szkoda na osobie

Uprawiam amatorsko MMA (mixed martial arts). Nie jest to najbezpieczniejszy sport i czasami zdarzają się urazy. Uczestnicy treningów zdają sobie z tego sprawę. Czy ponoszę odpowiedzialność cywilną (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, (...)

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Czy można odliczyć od podatku koszt nauki pływania dla dziecka? Od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowane zostały następujące ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych: ulga remontowa, na (...)

Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

Przeczytałam w serwisie, kiedy przysługuje mi ulga odsetkowa, ale ponieważ to, co znajduję, mocno mnie rozczarowuje, pozwolę sobie upewnić się jeszcze. Czy przysługuje mi ulga odsetkowa dla zakupionego (...)

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W jakich przypadkach można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko? Ulga prorodzinna na dziecko regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27f u.p.d.o.f. (...)

Ulga remontowa i zwrot VAT

Ulga remontowa i zwrot VAT

W dniu 20 sierpnia 2005 roku zakończyłem budowę budynku mieszkalnego. Korzystałem wcześniej z ulgi budowlanej, która zakończyła się w końcem 2004 roku, tak więc faktur otrzymanych w przed zakończeniem (...)

Alimenty na ojca

Alimenty na ojca

Od kilkunastu lat jestem po rozwodzie. Na dziecko (dziś 21 letnie, uczące się) zasądzone były i są alimenty, których ojciec nigdy nie płacił. Najpierw wypłacał je Fundusz a potem przekroczyłam (...)

Odebranie prawa jazdy a jazda na rowerze

Odebranie prawa jazdy a jazda na rowerze

Zostałem ukarany grzywną oraz zatrzymaniem prawa jazdy na okres jednego roku. Zostałem zatrzymany wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, ze wskazaniem 0,25. Odebranie dokumentu prawa jazdy (...)

Klub sportowy a VAT

Klub sportowy a VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Jest to klub sportowy, bokserski. Moja sprzedaż to: karnety na treningi, usługi reklamowe - sponsoring (reklamuję firmy w Internecie (...)

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

W lutym wzięłam kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, w tym roku oddam budynek do użytku. Czy możliwy jest zwrot odsetek z urzędu skarbowego? Co potrzebne jest do rozliczenia z urzędem (...)

Założenie klubu sportowego

Założenie klubu sportowego

Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? Co jest przychodem, a co kosztem (...)

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Rodzice darują swojemu dziecku mieszkanie warte 250 tys. PLN i gotówkę w kwocie 200 tys. PLN. Jaki podatek musi zapłacić dziecko od darowanego mu przez rodziców mieszkania i pieniędzy? Proszę podać (...)

Ulga podatkowa w podatku rolnym

Ulga podatkowa w podatku rolnym

Podatnik podatku rolnego zainstalował na budynku mieszkalnym kolektory słoneczne. Czy zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2c jest to urządzenie do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł (...)

Sprzedaż darowanego mieszkania przed upływem 5 lat

Sprzedaż darowanego mieszkania przed upływem 5 lat

Rodzice darują synowi mieszkanie o wartości 300 tys. zł. Następnie syn kupuje sobie nowe mieszkanie, zaciągając na ten cel kredyt w wysokości równoważnej wartości darowanego mieszkania, czyli (...)

Zakup kuchenki gazowej a ulga remontowa

Zakup kuchenki gazowej a ulga remontowa

Czy wymiana kuchenki gazowej (zakup nowej) jest wydatkiem do odliczenia w ramach ulgi remontowej za 2004 rok ? Tak, wymiana kuchenki gazowej jest takim wydatkiem. Rodzaje wydatków na remont i modernizację (...)

FORUM PRAWNE

jak napisać prośbę o sponsorowanie klubu sportowego?

jak napisać prośbę o sponsorowanie klubu sportowego? jak napisać prośbę o sponsorowanie klubu sportowego?

jak napisać podanie o dofinansowanie klubu sportowego?

jak napisać podanie o dofinansowanie klubu sportowego? jak napisać podanie o dofinansowanie klubu sportowego?

jak napisac rezygnacje z klubu sportowego?

jak napisac rezygnacje z klubu sportowego? jak napisac rezygnacje z klubu sportowego?

jak napisac prosbe o sponsoring dla klubu sportowego?

jak napisac prosbe o sponsoring dla klubu sportowego? jak napisac prosbe o sponsoring dla klubu sportowego?

PIT Fałszywe zeznanie podatkowe

PIT Fałszywe zeznanie podatkowe WITAM! Na wstepie chcialbym wszystkich serdecznie powitać, poniewaz jestem tutaj nowym uzytkownikiem. Mam pewien problem.Od pewnego klubu sportowego otrzymalem PIT za (...)

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń W celu uzyskania pozwolenia na broń palną należy przedłożyć do właściwego komendanta policji: ? wniosek o wydanie pozwolenia na broń z określeniem rodzaju (...)

czy zostało złamane prawo

czy zostało złamane prawo Cześć. Mam mały problem i proszę o poradę. Prezes stowarzyszenia sportowego robi, co chce wprowadza sam do zarządu członków a także usuwa czy zmienia niektórym funkcje (...)

buty GO-SPORT

buty GO-SPORT Witam. Jeśi już był taki wątek to z góry przepraszam, lecz właśnie się zarejestrowałem. Kupiłem buty około 5 miesięcy temu, sklep udzielił 2 letniej gwarancji, natomiast już (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Ulgi podatkowe 2010

Ulgi podatkowe 2010 W 2010 r. podatek dochodowy można było zmniejszyć o wydatki na utrzymanie dzieci, internet, oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, rehabilitację czy darowizny. * ulga na dzieci * (...)

buty GO-SPORT

buty GO-SPORT Witam. Jeśi już był taki wątek to z góry przepraszam, lecz właśnie się zarejestrowałem. Kupiłem buty około 5 miesięcy temu, sklep udzielił 2 letniej gwarancji, natomiast już (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

Ulgi podatkowe 2010

Ulgi podatkowe 2010 W 2010 r. podatek dochodowy można było zmniejszyć o wydatki na utrzymanie dzieci, internet, oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, rehabilitację czy darowizny. * ulga na dzieci * (...)

Ulgi podatkowe 2010

Ulgi podatkowe 2010 * ulga na dzieci * ulga za internet * ulga od darowizny * ulga za krew * ulga rehabilitacyjna * ulga odsetkowa * tzw. ulga na powrót * ulga dotycząca wydatków poniesionych na oszczędzanie (...)

jak odzyskac alimenty!!!

jak odzyskac alimenty!!! b]MOJ PROBLEM POLEGA NA TYM , BYŁY MĄŻ PLACI NA JEDNO DZIECKO 400ZŁ OD KILKU MIESIECY ZAPRZESTAL PLACIC KIERUJAC SIE TYM IZ PRZEBYWA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM I LEDWO CO MU STARCZA (...)

Sponsoring, a sport.

Sponsoring, a sport. Jak napisać podanie o sponsorowanie zawodnika w zawodach sportowych? (Max) Jeśli byś miał już takie pismo to prześłij mi je na fireman84@interia.pl Lece na mistrzostwa świata (...)

Ulga na dzieci 2013

Ulga na dzieci 2013 Jak wygląda przyznawanie obecnie ulga na dzieci, tzn. jest ten próg jakiś ale ile on wynosi, czy to suma netto czy brutto, czy na każdą osobę czy tylko dorosłą i jak się da (...)

ulga mieszkaniowa/spłata kredytu na zakup zbywanej nieruchomości

ulga mieszkaniowa/spłata kredytu na zakup zbywanej nieruchomości Witam Wszystkich Proszę o pomoc w nastepujacej sprawie: Mieszkanie kupione w 2006r, zakup był finansowany z kredytu hipotecznego. Sprzedaż (...)

Reklamacja plecaka

Reklamacja plecaka Witam, kupiłam markowy plecak w sieci sklepów Delta sport, niestety sklepy tej sieci nagle zniknęły z rynku w całej Polsce. Mam paragon, ale niestety pracownik sklepu delta sport (...)

Podwyżka VAT a ulga dla studentów

Podwyżka VAT a ulga dla studentów Witam, Czy wraz z podwyżkami vat zmienią się też stawki ulg dla uczniów i studentów? Słyszałam że w raz z ustawą o nowym vat mają wejść w życie nowe większe (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Porady prawne