Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Pytanie:

Aby sprzedać nieruchomość rolną, co do której prawo pierwokupu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wpierw zawrzeć notarialnie warunkową umowę sprzedaży, zaś po ewentualnym zrzeczeniu się przez ANR skorzystania z prawa do pierwokupu, notarialną umowę przenoszącą własność. W Warunkowej umowie sprzedaży określa się wszystkie elementy potrzebne do sprzedaży m.in. dane sprzedającego, kupującego, kwotę sprzedaży, sposób zapłaty, termin sprzedaży, itd., oraz Warunkowa umowa sprzedaży zawiera stwierdzenia, iż sprzedający sprzedaje kupującemu nieruchomość za cenę itd. W Umowie przenoszącej własność (po rezygnacji ANR z prawa pierwokupu) dokonuje się jedynie przeniesienia własności, dopełniając tym samym wszystkich postanowień i ustaleń z Warunkowej umowy sprzedaży. W związku z tym, że interpetacje prawne są rozbieżne, proszę o odpowiedź na następujące pytania. Która z umów: Warunkowa umowa sprzedaży, czy Umowa przenosząca własność jest ważniejsza? Która z w/w umów jest umową sprzedaży. Jaka jest podstawa prawna?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Umowa sprzedaży z reguły wywołuje podwójny skutek - zobowiązujący oraz rozporządzający. W polskim prawie przyjęto zasadę, iż umowa zobowiązujący do przeniesienia rzeczy jednocześnie przenosi własność tej rzeczy (art. 155 § 1 kodeksu cywilnego). Jest to tzw. zasada podwójnego skutku, którą jednak można wyłączyć. Dochodzi wtedy do rozbicia transakcji sprzedaży na dwie umowy - jedna z nich polega na zobowiązaniu się do przeniesienia własności, a druga przenosi ową własność.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z prawem pierwokupu ANR, trzeba najpierw zawrzeć umowę warunkową (art. 597 § 1 kc). Art. 157 § 1 kc stanowi jednak, że umowa przenosząca własność nie może być zawarta pod warunkiem. Dlatego dochodzi do rozbicia transakcji, bowiem sama umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem jest dozwolona. Dlatego u notariusza najpierw zawierana jest taka umowa "pod warunkiem", która jedynie zobowiązuje do przeniesienia własności, ale jeszcze jej nie przenosi. Dopiero gdy ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu, strony zawierają umowę przenoszącą własność. Bez tej umowy strony są jedynie zobowiązane do jej przeniesienia, dlatego ta umowa ma "silniejszy" skutek.

"Umową sprzedaży" jest jednak ta pierwsza umowa (zobowiązująca), gdyż zgodnie z art. 535 kc umowa sprzedaży polega na zobowiązaniu się do przeniesienia własności i zapłaty ceny (ponieważ jednak, jak zaznaczono na wstępie, zdecydowana większość umów ma automatycznie podwójny skutek, to z reguły umowa taka przenosi także własność). Umowa przenosząca własność stanowi wykonanie zaciągniętego zobowiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Skutki otwarcia postępowania układowego co do majątku dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki otwarcia postępowania układowego co do majątku dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Datą otwarcia postępowania układowego jest data postanowienia sądu i ta właśnie data jest rozstrzygająca dla powstania skutków prawnych związanych z otwarciem postępowania układowego. Gdy dłużnikiem jest przedsiębiorstwo państwowe, datą otwarcia będzie data uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania układowego. Jakie znaczenie ma otwarcie postępowania układowego (...)

Czy deweloper może zmusić do kupna garażu?

Czy deweloper może zmusić do kupna garażu?

Kłopoty z parkowaniem w dużych aglomeracjach to już codzienność. Problem z brakiem miejsc postojowych, widać szczególnie przy dużych osiedlach mieszkalnych. Deweloperzy są zobowiązani przepisami prawa do uwzględnienia w projekcie również odpowiedniej ilości miejsc postojowych. Praktycznie większość nowych budynków mieszkalnych posiada garaże. Jednakże należy postawić pytanie, (...)

Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przygotowany przez ministra finansów. Co przewiduje rządowy projekt?   Proponowana nowelizacja przewiduje dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadziła do polskiego systemu podatkowego podatek (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego oraz zapewnienie przejrzystości umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającej realizacji prawa konsumenta (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te - poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia (...)

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

  W jakich wypadkach Prezes Urzędu może zgodzić się na koncentrację? Konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasady te omówione zostały szczegółowo w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Zgłoszenie zamiaru koncentracji rozpoczyna postępowanie administracyjne, (...)

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Kiedy mamy do czynienia z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej? Kodeks cywilny wśród kilku rodzajów umowy sprzedaży przewiduje także możliwość dokonania sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej. Mamy z tym rodzajem do czynienia wtedy, gdy sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny. W takiej sytuacji przeniesienie (...)

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Jakie czynności należy podjąć, aby ustanowić zastaw rejestrowy? W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na określonej ruchomości takie zabezpieczenie oraz wpis zastawu do rejestru zastawów. Umowa zawierana jest pomiędzy wierzycielem (...)

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

  Co to jest prawo pierwokupu? Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej.Prawo pierwokupu stanowi więc zastrzeżenie uprawnienia pierwszeństwa (...)

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej mu odpowiada, kierując się określonymi przez siebie, nawet nieuzasadnionymi względami. Swoboda wyboru doznaje jednak w pewnych szczególnych sytuacjach ograniczeń. Przykładem może (...)

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny We wrześniu 2003 r. na podstawie umowy sprzedaży nabyłem lokal mieszkalny od developera prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji.  W oparciu o tę umowę i wymaganych przez bank dokumentów (m.in. wypisu z KW), bank udzielił mi kredytu i dokonał przelewu na konto developera w listopadzie 2003 r.  Akt notarialny podpisałem w marcu br. (...)

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

  Wywłaszczenie nieruchomości jest najdalej idącą ingerencją władzy wykonawczej w konstytucyjnie chronione prawo własności. Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie nieruchomości, jeżeli dokonywane jest w „słusznym celu” i za odpowiednim odszkodowaniem. Praktyczne wskazówki i przesłanki do wywłaszczenia nieruchomości określa ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jaka (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika - jeśli z niej będzie prowadzona egzekucja. Zajęta nieruchomość w razie nieuiszczenia należności (...)

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

      Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu „afery”. Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez „cudownie odnalezionych” właścicieli, a którzy - jak się później okazało - nie żyją od kilkudziesięciu lat. Takie nieprzyjemne sytuacje podważają zaufanie ludzi do notariusza (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości, ich wielkości, informacji czy dana nieruchomość jest zabudowana. Poza (...)

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem właścicielem 5-hektarowego gospodarstwa rolnego, które chcę sprzedać. Osoba zainteresowana zakupem nie jest rolnikiem, chce później przekwalifikować te działki na budowlane i je sprzedać. W gminie bowiem dopiero ma być sporządzany plan miejscowy. Niestety mam wątpliwości jak należy przeprowadzić całą transakcję. Notariusz, u którego (...)

Zmienią się przepisy dotyczące obrotu ziemią

Zmienią się przepisy dotyczące obrotu ziemią

Prezes ANR znowelizował przepisy w sprawie obrotu ziemią. Te realizują ustalenia zawarte między szefem resortu rolnictwa, kierownictwem ANR i protestującymi rolnikami z województwa zachodniopomorskiego. Tak wynika z informacji przesłanych przez służby prasowe ANR. W celu realizacji ustaleń uległy nowelizacji trzy zarządzenia Prezesa ANR w sprawie: sprzedaży nieruchomości ZWRSP (zarządzenie (...)

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców (...)

Kontrola NIK. Grunty skarbu państwa użytkowane bezprawnie

Kontrola NIK. Grunty skarbu państwa użytkowane bezprawnie

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie (...)

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców (...)

Jak nabywać mieszkania od gminy - opinia prawna

Jak nabywać mieszkania od gminy - opinia prawna

Stan faktyczny Od ponad 20 lat zajmujemy wraz z rodziną (dwoje dzieci w wieku 11 i 16 lat) lokal komunalny (właścicielem jest powiat) na zasadzie umowy najmu. Wkrótce tenże lokal będzie mógł być wykupiony i stać się naszą własnością z uwzględnieniem wysokiej ulgi w zakupie. Jednakże proces ten przeciąga się w czasie, a nadarza się okazja kupna innego lokalu mieszkalnego, (...)

Nie można naruszyć prawa pierwokupu

Nie można naruszyć prawa pierwokupu

Sprzedaż z naruszeniem zagwarantowanego w umowie prawa pierwokupu jest wobec najemcy lub dzierżawcy bezskuteczna. Może więc on na drodze sądowej zakwestionować taką sprzedaż i skorzystać z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu. Tak uznał Sąd Najwyższy 10 października 2008 r. Odmienne stanowisko oznaczałoby, że zastrzeżony umownie pierwokup jest uprawnieniem praktycznie iluzorycznym. (...)

Komu przysługuje prawo pierwokupu?

Komu przysługuje prawo pierwokupu?

Po dokonaniu transakcji może się okazać, że nie ty zostałeś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, bo pierwokup przysługiwał innemu podmiotowi. Prawo pierwokupu dotyczy najczęściej gruntów niezabudowanych. Zazwyczaj wynika z konkretnego przepisu albo też z umowy. Jest niezbywalne, nie można przenieść go na inną osobę lub instytucję. (...) Agencja Nieruchomości Rolnych (...)

Pierwokup dzierżawcy

Pierwokup dzierżawcy

Czy dzierżawcy gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, zabudowanym domkiem letniskowym, przysługuje prawo pierwokupu oraz czy może nabyć tę nieruchomość bez przetargu? Nie. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przyznają dzierżawcy prawa pierwokupu. Natomiast nieruchomość może być sprzedana dzierżawcy bez przetargu. Może to nastąpić, gdy umowa dzierżawy jest zawarta (...)

Odpowiedzialność za rezygnację z podpisania umowy - opinia prawna

Odpowiedzialność za rezygnację z podpisania umowy - opinia prawna

Stan faktyczny Mieszkam poza granicami Polski. W 1997 roku dostałam darowiznę części budynku mieszkalnego, w którym od 40 lat mieliśmy mieszkanie. Moja część to 25 m kwadratowych. Całe mieszkanie wynosi około 80 m kwadratowych. Przed trzema miesiącami mieszkańcy tego budynku (również współwłaściciele małych części), między innymi i ja, dostaliśmy propozycję (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje na skutek zawarcia przez spółdzielnię z jej członkiem umowy o ustanowienie takiego prawa, którą zazwyczaj poprzedza zawarcie między tymi samymi podmiotami umowy o wybudowanie lokalu. Na mocy umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać (...)

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2009 r.

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2009 r.

  Waloryzacja emerytur i rent Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona - od 1 marca 2009 r. - waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent. Obok emerytur i rent wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegać (...)

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwania razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę czekać na rozwód? Przed zawarciem związku małżeńskiego byłam właścicielką spółdzielczego mieszkania 1-pokojowego, a gdy wyszłam za mąż (...)

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny Miałem 10% udziału w spółce cywilnej, która działała do końca 1998 roku, 90% miał wspólnik. W pewnym momencie zaczęły się problemy finansowe, musieliśmy ograniczyć zatrudnienie, zwolnić 8 osób. Działalność została wyrejestrowana w grudniu 1998 roku. Zakończyliśmy z bilansem ujemnym, pozostało do spłacenia spore zadłużenie dla 3 wierzycieli, którzy podali sprawy (...)

Podwójny abonament za energię - niezgodny z prawem

Podwójny abonament za energię - niezgodny z prawem

Enea bezprawnie obciążała odbiorców energii podwójną opłatą abonamentową za styczeń 2008 roku - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nakazała zmianę praktyki. W ubiegłym roku, w związku ze zmianami regulacji prawnych, doszło do rozdzielenia spółek energetycznych na dwa przedsiębiorstwa: sprzedające energię oraz dystrybuujące ją. Wysokość (...)

Prezydent: jeszcze w tym tygodniu wypowiem się w sprawie euro

Prezydent: jeszcze w tym tygodniu wypowiem się w sprawie euro

Podczas spotkania z Prezydentem Słowacji Lech Kaczyński zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi swoje stanowisko ws. euro.W sobotę przed południem Prezydent Lech Kaczyński spotkał się w miejscowości Chyżne z Prezydentem Republiki Słowacji Ivanem Gaszparoviczem, a następnie obaj Prezydenci udali się do miejscowości Novot, gdzie obejrzeli wyścigi zaprzęgów konnych. Zawody, (...)

„Ahoj” – Słowacja wita euro

„Ahoj” – Słowacja wita euro

Słowacy szykują się do przyjęcia euro, które nastąpi już 1 stycznia. Ich kraj będzie 16. członkiem strefy euro.1 stycznia 2009 r. euro stanie się na Słowacji prawnym środkiem płatniczym. Po 16-dniowym okresie przejściowym, kiedy w użyciu będą obie waluty, korona słowacka zniknie z portfeli i kas sklepowych.Jest to symboliczna data, gdyż tego dnia upływa 10 lat od wprowadzenia euro (...)

Dwóch zasiłków rodzinnych pobierać nie wolno

Dwóch zasiłków rodzinnych pobierać nie wolno

Rodziny pobierające zasiłki rodzinne w pełnej wysokości w dwóch państwach unijnych będą musiały je zwrócić wraz z odsetkami. Tak przewidują przepisy zarówno polskie, jak i unijne. (...) Nad przestrzeganiem przepisów czuwają tzw. instytucje łącznikowe. W Polsce są to regionalne ośrodki polityki społecznej, działające przy marszałkach województw. (...) Ukrywane w trakcie okresu (...)

Prezes nie powinien być pracownikiem swojej spółki

Prezes nie powinien być pracownikiem swojej spółki

Wielu prezesów i członków zarządu spółek ma umowy o pracę. Niektórzy eksperci uważają, że czas skończyć z fikcją pracowniczego zatrudniania kierownictwa. (...) zatrudnianie prezesów (członków zarządów w spółkach) ze względu na jego podwójny, korporacyjny i pracowniczy, charakter krytykują prawnicy i specjaliści od zarządzania. (...) Najważniejszy argument przemawiający za (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Stan faktyczny: Ciotka mojej Żony (siostra mojego Teścia) jest osobą samotną (wdowa, bezdzietna), posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze, które chce przekazać w formie darowizny mojemu Synowi, (który właśnie ukończył 18 lat) pod warunkiem, że w mieszkaniu tym będzie mógł zamieszkać dopiero po Jej śmierci. Czy można dokonać takiej darowizny (z takim zastrzeżeniem) i jakie (...)

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Pojęcie przelewu Wierzycielem jest osoba związana stosunkiem prawnym z określonym dłużnikiem. To powiązanie może być jednak dla wierzyciela niewygodne, z uwagi np. na pewne cechy osobiste dłużnika takie jak nieuczciwość, niekompetencja, nieterminowość w spełnianiu swego zobowiązania. Dlatego też wierzyciel może zbyć swoją wierzytelność przysługującą mu przeciwko dłużnikowi, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzeniewierzenie majątku wspólnego

Sprzeniewierzenie majątku wspólnego

W trakcie rozwodu sprzedałem samochód za 23.000zł bez zgody małżonki. Z informacji mi dostępnych zgoda jest potrzebna jedynie w czterech przypadkach (nieruchomość; zaciągniecie kredytu na nieruchomość, (...)

Prawo odkupu czy pierwokupu

Prawo odkupu czy pierwokupu

Odnośnie prawa ANR do prawa odkupu i pierwokupu sprzedanych wcześniej nieruchomości nasuwa się ważna kwestia prawna - w przypadku, gdy osoba sprzedaje przed okresem 5 lat od nabycia nieruchomości (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Kwalifikacja trzeciej umowy na czas określony

Według art. 25 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Sytuacja: Wraz z żoną chcemy kupić działkę pod budowę domu i w przyszłości być może budynku pod warsztat, jest to działka rolna w mieście bez planu zagospodarowania przestrzennego. Po negocjacjach (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Chciałbym kupić działkę budowlaną. Sprzedawca nie posiadaj jeszcze wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i są jeszcze inni zainteresowani działką. Ustaliliśmy warunki zakupu, lecz chciałbym mieć (...)

Umowa przedwstępna zawarta pod warunkiem

Umowa przedwstępna zawarta pod warunkiem

Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być warunkowa tzn. czy może być zawarty w niej warunek, że będzie ważna dopiero w momencie wystawienia promesy z banku gwarantującej udzielenie (...)

Umowa warunkowa

Umowa warunkowa

Zawarłam u notariusza umowę warunkową kupna sprzedażny nieruchomości.Otrzymałam 3/4 kwoty uzgodnionej całej wartości. Zobowiązałam się przenieść własność w dniu zawarcia umowy o przeniesienie (...)

Warunkowa umowa sprzedaży - niewykonanie

Warunkowa umowa sprzedaży - niewykonanie

Sprzedający w dniu 06 lutego br. zawarł warunkową umowę sprzedaży gruntu z prawem pierwokupu dla ANR. Obecnie chce się z tej umowy wycofać, ponieważ poznał kupca, który daje mu znacznie lepszą (...)

Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

Warunkowa umowa sprzedaży ziemii rolnej

Jestem właścicielem ziemi rolnej. W dniu dzisiejszym podpisałem u notariusza warunkową umowę sprzedaży tej ziemi. Teraz Agencja Nieruchomości Rolnej musi wypowiedzieć się czy korzysta z prawa (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Zasiedzenie i dział spadku

Zasiedzenie i dział spadku

Dnia 22.06.1970 roku dziadek kupił nieruchomość na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego (posiadanie w złej wierze) do swojej śmierci nieprzerwanie był posiadaczem samoistnym (tak (...)

Zbycie prawa użytkowania wieczystego

Zbycie prawa użytkowania wieczystego

Pracuję w sp. z o.o., która jest własnością gminy. Gmina jest właścicielem nieruchomości wraz z budynkami, które nasza spółka użytkuje na mocy użytkowania wieczystego. Spółka chciałaby (...)

Obciążenie nieruchomości prawem dożywocia

Obciążenie nieruchomości prawem dożywocia

W księdze wieczystej, pod jednym numerem znajduje się kilka działek. Na jednej z nich (z zabudową mieszkalną) jest ustanowiona dożywotnia służebność (zamieszkanie w domu i użytkowanie działki (...)

Wykup nieruchomości od Urzędu Miasta

Wykup nieruchomości od Urzędu Miasta

Prowadzimy działalność gospodarczą w obiektach dzierżawionych od Urzędu Miasta. Nieruchomość była zabudowana (budynki w bardzo złym stanie zgodnie z protokołem przekazania) przez ostatnie 15 (...)

Prawo odkupu i pierwokupu ANR

Prawo odkupu i pierwokupu ANR

Pani X kupiła od ANR działkę rolną z KW. W umowie sprzedaży notarialnej jest zapis, że ANR przysługuje w terminie 5 lat od daty sprzedaży działki prawo pierwokupu i prawo odkupu działki. Czy (...)

Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Czy osoba fizyczna mająca wykształcenie tylko średnie ogólnokształcące i nie posiadająca 5 letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, zamieszkująca /zameldowana/ poza granicami województwa, (...)

Wypełnienie weksla in blanco

Wypełnienie weksla in blanco

Wydzierżawiam od Agencji Nieruchomości Rolnych 4.5 ha łąki i z tego tytułu będę płacił roczny czynsz przez 3-lata w kwocie ok. 600 zł rocznie (łącznie ok 1800 zł). Przy podpisaniu umowy zażądano (...)

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Chcę kupić nieruchomość, w której część lokali jest wynajmowana, jednak wynajmujący kwestionuje moją chęć zakupu nieruchomości twierdząc, że ma prawo pierwokupu. Umowa najmu jest bardzo (...)

Dzierżawa a prawo pierwokupu

Dzierżawa a prawo pierwokupu

Moja mama dostała od swojej ciotki, która już nie żyje 3 ha ziemi w wieczystą dzierżawę (umowa była potwierdzona przez Urząd Gminy). Dzieci ciotki żyją nadal. Co należy zrobić, aby grunty (...)

Uprawnienia współwłaściciela podczas licytacji

Uprawnienia współwłaściciela podczas licytacji

Jestem właścicielem 1/2 nieruchomości - działki oraz istniejącego na tej działce pawilonu handlowego. Przeciwko drugiemu współwłaścicielowi tej nieruchomości komornik prowadzi egzekucję komorniczą (...)

Prawo pierwokupu dzierżawcy lasu

Prawo pierwokupu dzierżawcy lasu

Czy prawo pierwokupu dotyczy gruntów dzierżawionych od Lasów Państwowych? W jaki sposób, dzierżawca gruntów od Lasów Państwowych może stać się ich właścicielem? Zasady zbywania nieruchomości (...)

Prawo pierwokupu przysługujące gminie

Prawo pierwokupu przysługujące gminie

Chcę kupić działkę budowlaną od osoby, która kiedyś nabyła ją na własność od Gminy. Czy Gmina ma prawo pierwokupu ? Czy w związku z tym konieczna jest notarialna umowa warunkowa?  Gospodarkę (...)

Wykorzystanie seksualne mężczyzny

Wykorzystanie seksualne mężczyzny

Czy polskie prawo odnosi się do sytuacji, kiedy to mężczyzna zostaje przebiegle wykorzystany seksualnie przez kobietę, czego wynikiem była ciąża (dla partykularnych jej interesów osobistych, związanych (...)

Ustalenie w umowie adresu do doręczeń

Ustalenie w umowie adresu do doręczeń

W propozycji umowy znalazło się takie sformułowanie: "Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a wysłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia. (...)

Silniejszy skutek umowy przedwstępnej

Silniejszy skutek umowy przedwstępnej

Na czym polega, określany w doktrynie prawa cywilnego tzw. silniejszy skutek umowy przedwstępnej? Zgodnie z art. 390 § 2 KC, jeśli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od (...)

Słabszy skutek umowy przedwstępnej

Słabszy skutek umowy przedwstępnej

Na czym polega, określany w doktrynie prawa cywilnego tzw. słabszy skutek umowy przedwstępnej? Zgodnie z art. 390 § 1 kodeksu cywilnego, strona pokrzywdzona może żądać naprawienia (...)

Dziedziczenie grobowca

Dziedziczenie grobowca

Czy grobowiec może być przedmiotem spadku? Grobowiec nie stanowi przedmiotu odrębnej własności. Możemy mówić jedynie o prawie do grobu. Prawo to ma podwójny charakter. Jest to (...)

Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Zamierzam kupić samochód od osoby fizycznej. Sprzedający ma dwa obywatelstwa: polskie i niemieckie. Ma auto zarejestrowane w Niemczech (zwykłe regularne niemieckie tablice). Chcę kupić ten samochód. (...)

Wydanie nieruchomości obdarowanemu

Wydanie nieruchomości obdarowanemu

Czy sytuacja prawna obdarowanego nieruchomością na podstawie umowy darowizny w przypadku umieszenia w niej terminu i oświadczenia, że nieruchomość została wydana np. 5 lat przed podpisaniem umowy (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ciąża a wygaśnięcie umowy

ciąża a wygaśnięcie umowy jestem nauczycielką, 31 sierpnia tego roku w związku z nieuzupełnieniem kwalifikacji wygasła mi umowa, zawarta w 1997 roku na czas nieokreślony, w sierpniu poinformowałam (...)

koniec umowy na czas określony

koniec umowy na czas określony Witam, mam pewien problem za półtora miesiąca kończy mi się umowa na czas określony, mój pracodawca chce mi ja przedłużyć, jednakże ja nie chcę. czy w takiej (...)

umowa na okres probny a ciaza?

umowa na okres probny a ciaza? witam od pracodawcy otrzymalam umowe na okres próbny ktora zakonczy sie okolo 7 listopada okazalo sie w tym czasie ze jestem w ciazy konkretnie 4 miesiac jest teraz .Czy (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Alimenty dla rodziców

Alimenty dla rodziców Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego dziecka ubiegac sie (...)

umowa warunkowa sprzedaży

umowa warunkowa sprzedaży W styczniu 2005 r. zawarłam umowę kupna sprzedaży gruntu ornego (62 ary).Ponieważ jako kupująca nie mam wykształcenia rolniczego i nie mam ziemi rolnej, była zawarta przed (...)

Wykonanie umowy warunkowej sprzedaży

Wykonanie umowy warunkowej sprzedaży W styczniu 2005 r. zawarłam umowę kupna sprzedaży gruntu ornego (62 ary).Ponieważ jako kupująca nie mam wykształcenia rolniczego i nie mam ziemi rolnej, była (...)

Umowa warunkowa - co to takiego???

Umowa warunkowa - co to takiego??? co to jest i na czym polega?? prosze o odpowiedz?? Sama nazwa mowi,że jest jakis warunek ,ktory należy spełnic,aby umowa nabrała waznosci.Warunki moba byc takie jakie (...)

Przeniesienie hipoteki

Przeniesienie hipoteki Dzień dobry, Zawarliśmy umowę przedsprzedaży na mieszkanie, które obciążone jest hipoteką. Jest to umowa warunkowa, która dojdzie do skutku, w momencie zgody Banku na przepisanie (...)

Nieruchomość

Nieruchomość Czy należy pozwolenie,żeby cudzoziemcowi podarowały ziemię w Polsce ?

Czy da się uchronić przed czyhającym zasiedzeniem ?

Czy da się uchronić przed czyhającym zasiedzeniem ? Witam zapomniałem się zapytać jak uchronić się przed zakupem nieruchomości aby nie zostać z niczym mianowicie jest taka sprawa że kupuje nieruchomość (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie Na zasadzie umowy ustnej (w zamian za pralkę, lodówkę itp. w latach 82 ) przez 18 lat uzytkujemy wjazd, gdzie 3/4 ziemi i jest wlasnością sąsiada. Teraz po zmodernizowaniu wjazdu (brama (...)

podział majątku i co dalej

podział majątku i co dalej Witam Od 5 lat jestem po rozwodzie niestety relacje z byłym mężem są złe... Po czterech latach w końcu zakończyła się sprawa o podział majątku, w której były mąż (...)

Spadek - nieruchomość

Spadek - nieruchomość Szanowny Panie, szanowna Pani, niestety mój ojciec zmarł i potrzebne jest uregulowanie spraw spadkowych. Czy mogę liczyć na krótką poradę? Mama z tatą byli małżeństwem (...)

Budowa szamba na swoją reke w spólnocie mieszkaniowej

Budowa szamba na swoją reke w spólnocie mieszkaniowej Witam serdecznie wszystkich użytkowników ;) Chciałbym prosić o pomoc. Wpierw przedstawię moją sytuację. Mieszkam w małej wsi w budynku gdzie (...)

czy nabycie od anr jest pcc?

czy nabycie od anr jest pcc? czy nabycie od anr jest pcc?

czy dzierżawca anr może poddzierżawiać ziemię?

czy dzierżawca anr może poddzierżawiać ziemię? czy dzierżawca anr może poddzierżawiać ziemię?

jak napisac wniosek o wykup dzierżawionej ziemi z anr?

jak napisac wniosek o wykup dzierżawionej ziemi z anr? jak napisac wniosek o wykup dzierżawionej ziemi z anr?

Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR

Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR Witam, od blisko 10 lat dzierżawię część działki rolnej z Agencji Nieruchomości Rolnych. Całość działki to ok 8 ha z czego ja dzierżawię 3 ha, a resztę (...)

Porady prawne