Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

Pytanie:

Witam, umarł mój wujek, który był emerytowanym zawodowym wojskowym oficerem w stopniu podpułkownika, jestem jego jedyną spadkobierczynią, poniosłam wszystkie koszty zawiązane z pogrzebem, podobno taki pogrzeb mógł odbyć się na koszt państwa czy też MON-u.Czy poza kwotą zasiłku pogrzebowego z ZUS-u mogę się ubiegać o inne należności pośmiertne związane ze śmiercią emerytowanego żołnierza zawodowego i do jakiego urzędu mam zwrócić się o ich otrzymanie? Bardzo proszę o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

18.11.2010

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Najczęściej takimi osobami są członkowie rodziny zmarłego, które powinny wypełnić obowiązek jego pochówku. Do grona takich osób zalicza się również spadkobierca - w tym wypadku Pani. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w razie śmierci ubezpieczonego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu i wynosi 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwota ta ustalana jest miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Przypadek, gdy zmarły był emerytowanym żołnierzem zawodowym reguluje Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w art. 26, który stanowi:

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym, nie przysługuje Pani dodatkowy zasiłek. Dodatkowy zasiłek przyznawany jest w wypadku, gdy żołnierz zawodowy został zwolniony z zawodowej służby wojskowej, w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Potrzebujesz porady prawnej?