Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

Pytanie:

"W jakich przypadkach zachodzi wyjątkowa sytuacja umożliwiająca udzielenie zamówienia z wolnej ręki?"

Odpowiedź prawnika: Sytuacje wyjątkowe a udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki

Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych:

Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  […]

  3)  ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;

Należy wskazać, że przepis stanowi o sytuacji wyjątkowej.

Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że zamawiający musi udowodnić, że nie jest w stanie zachować terminów określonych dla innych trybów, co do zasady zaś terminy te są krótsze dal zamówień o wartości niższej niż te określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Jak podkreśla doktryna zamawiający Nie dysponuje dostateczną ilością czasu nie tylko do przeprowadzenia postępowania rozpoczynającego się ogłoszeniem, ale nawet do przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dla którego ustawa nie przewiduje żadnego terminu na czynności zamawiającego. Praktycznie jest to sytuacja, w której należy udzielić zamówienia bez żadnej zwłoki, a samo zamówienie powinno zostać zrealizowane natychmiastowo.

Ustawowa przesłanka konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia określa także zakres przedmiotowy zamówienia z wolnej ręki, udzielanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3. Zamówienie może być udzielone tylko w takim zakresie, w jakim wymagana jest natychmiastowa jego realizacja1.

W sprawie zakresu przedmiotowego zamówienia udzielanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza, podnosząc, „(...) że istotną cechą charakteryzującą zamówienia udzielone w oparciu o przesłankę art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp jest natychmiastowość wykonania, szybka reakcja i krótki okres trwania zamówienia, mający na celu jedynie usunięcie absolutnie niezbędnych skutków zdarzenia niemożliwego do przewidzenia2.

1 Włodzimierz Dzierżanowski, Jarosław Jerzykowski, Małgorzata Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV, 2010.08.01

2Uchwała KIO z dnia 13 sierpnia 2009 r., KIO/KD 21/09, www.uzp.gov.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika