Termin zwrotu kosztów sądowych

Pytanie:

Cofnięto pozew w postępowaniu upominawczym, sąd wydał postanowienie o umorzeniu sprawy i zarządził zwrot kosztów w całości z budżetu państwa. W jakim terminie sąd zwróci koszty?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin zwrotu kosztów sądowych

Sąd z urzędu zwraca stronie opłatę w sytuacji, gdy zarządził jej zwrot z uwagi na cofnięcie pozwu. Ustawodawca nie określił w jakim terminie ma nastąpić zwrot wniesionego wpisu przez stronę postępowania. Roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia. Prawo strony do zwrotu nienależnie uiszczonych opłat powstaje z chwilą wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w związku z cofnięciem pozwu. Wykonanie zarządzenia przewodniczącego o zwrocie dokonuje sekretariat sądu. Gdyby termin ten znacząco się przedłużał należy wnieść pismo do sądu na rzecz, którego wniesiono opłatę z żądaniem jej zwrotu i dołączyć postanowienie o umorzeniu postępowania i zarządzenie o zwrocie opłaty. Taki wniosek ma znaczenie dopingujące, albowiem sąd ma obowiązek zwrotu z urzędu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne