Tworzenie klas integracyjnych

Pytanie:

Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tworzenie klas integracyjnych

Podstawa prawna do utworzenia klasy integracyjnej powinna się znaleźć w statucie szkoły. Jeżeli statut nie przewiduje możliwości zakładania klas integracyjnych konieczna jest zmiana statutu szkoły. Zmianą statutu szkoły zajmuje się jej założyciel, czyli jeżeli jest to szkoła podstawowa publiczna to będzie to zazwyczaj Gmina działające przez swoje organy. Statut szkoły powinien spełniać warunki określone w rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. W tym akcie znajdują się też przepisy dotyczące warunków zakładania klas integracyjnych. Poniżej znajdzie Pani przepisy z tego rozporządzenia, które uznaliśmy, że mogą Panią zainteresować: - liczba uczniów w oddziale integracyjnym w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej wszystkich typów powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych; - w oddziałach integracyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne - szkołach podstawowych i gimnazjach można dodatkowo zatrudniać, w uzasadnionych przypadkach, pomoc nauczyciela (osobę nie będącą nauczycielem); - dyrektor może tworzyć na terenie kierowanej przez siebie placówki, zespoły problemowo - zadaniowe, ds. integracji. Zespołem tym kieruje przewodniczący, w zespołach spotykają się i pracują nauczyciele uczący w klasach integracyjnych oraz inni specjaliści, w celu omawiania i rozwiązywania bieżących problemów integracyjnych oraz wzajemnego wspierania się w pracy dydaktyczno - wychowawczej w aspekcie integracji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych (niekiedy do takich zespołów należą także rodzice uczniów niepełnosprawnych); - statut szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych różnego typu określa cele i zadania placówki uwzględniające (także) program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska - statut szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych różnego typu określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (WSO) - w placówkach integracyjnych, prowadzących oddziały integracyjne a także w innych placówkach ogólnodostępnych WSO winno uwzględniać kryteria oceniania uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności (sposób oceniania i egzekwowania wiedzy, wykazanie swoich mocnych stron i umiejętności, sposób motywowania ucznia do pracy i inne); Poniżej zamieściliśmy listę aktów prawnych, w które zajmują się min.

Porady prawne
klasami integracyjnymi. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07. września 1991 roku z późniejszymi zmianami, nowelizacja z 2001 roku Dz.U. Nr 111, poz. 1194, zmiany w Dz.U Nr 137, poz. 1304 z 2003 roku. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. Nr 51, poz. 458: Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U. Nr 15, poz. 142, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 137, poz. 1155 z 2002 roku; Dz.U. Nr 39, poz. 337 z 2002 roku; Dz.U. Nr 116, poz. 1093, z 2003 roku. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych Dz.U. Nr. 69, poz. 635. Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami: Dz.U, Nr 46, poz. 433 z 2002 roku, Dz.U. Nr 128, poz. 1419 z 2002 roku, Dz.U. Nr 26, poz. 225 z 2003 roku). Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych, Dz.U. Nr 97, poz. 1054 ze zmianami: Dz.U. Nr 14, poz. 131 z 2002 r, Dz.U. Nr 127, poz. 1093 z 2002 r, Dz.U. Nr 2, poz. 21 z 2003 r: Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonanie tych czynności Dz.U. Nr 6, poz. 73 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 48, poz. 446 z 2002 roku; Dz.U. Nr 61, poz. 537 z 2003 roku. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 107, poz. 1003 z 2003 roku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne