Ubezpieczenie społeczne rolników

Pytanie:

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie społeczne rolników

Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej u.s.r.).

Zgodnie z art. 16 u.s.r. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, przy czym jak wskazał Sąd Najwyższy "Użyty w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) termin „hektar przeliczeniowy” jest terminem technicznym, którego treść określają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zm.). Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników liczbę hektarów przeliczeniowych określa się bez uwzględnienia wyłączeń niektórych obszarów użytków rolnych z podstawy wymiaru podatku rolnego"Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2002 r., II UKN 512/2001, OSNP 2004/4 poz. 67 .

Porady prawne

Natomiast zgodnie z definicją ustawową rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. A zatem osoba taka z mocy prawa obowiązkowo podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Analogicznie odnosi się to do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, przy czym obowiązek ubezpieczenia nie powstaje jeżeli rolnik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty albo ma ustalone prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (art 7 ust. 1 u.s.r.).

Zgodnie z art. 4 u.s.r. składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik. Jeżeli działalność rolnicza jest prowadzona na rachunek kilku osób, obowiązek opłacenia składki ciąży na nich solidarnie, natomiast sam obowiązek opłacenia składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ustało ubezpieczenie, przy czym jak wskazał Sąd Apelacyjny w Lublinie "treść art. 4 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników pozwala na stwierdzenie, że składka na ubezpieczenie społeczne rolników jest niepodzielna i zawsze podlega zapłacie w całości za cały kwartał, niezależnie od zaistnienia, zmiany lub ustania warunków podlegania temu ubezpieczeniu w trakcie kwartału. Zapłacenie składki w terminie określonym w art. 40 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi wykonanie zobowiązania opłacenia składki za dany kwartał i powoduje jego wygaśnięcie" Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2006 r., III AUa 915/2005. Natomiast zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 tej ustawy składki na ubezpieczenie opłaca się co kwartał.

Ustawa precyzuje również kiedy ustaje obowiązek ubezpieczeniowy. Otóż generalnie ubezpieczenie to ustaje, kiedy rolnik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. A zatem obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS ustaje w chwili, gdy rolnik np. podejmie pracę na podstawie stosunku pracy lub podejmie prowadzenie działalności gospodarczej.

Z uwagi na obowiązek kwartalnego opłacenia składek w praktyce obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie, zaś ustaje – z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało ubezpieczenie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak ubezpiecza się rolnik w KRUS - opinia prawna

Jak ubezpiecza się rolnik w KRUS - opinia prawna

Stan faktyczny Mam zamiar nabyć 1 ha ziemi, po to, aby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), a nie powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych (ZUS). Kiedy można rozpocząć działalność gospodarczą, tak, aby nadal móc podlegać ubezpieczeniu rolników, bez konieczności (...)

Przepisy o zwiększeniu emerytury dla rolników nie naruszają Konstytucji

Przepisy o zwiększeniu emerytury dla rolników nie naruszają Konstytucji

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Henryka D. dotyczącą zwiększenia emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  Henryk D. zatrudniony na podstawie umów o pracę był obowiązany do opłacania składek na powszechne - pracownicze (...)

Przepisy o zwiększeniu emerytury dla osób podlegających ubezpieczeniu powszechnemu i rolniczemu konstytucyjne

Przepisy o zwiększeniu emerytury dla osób podlegających ubezpieczeniu powszechnemu i rolniczemu konstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Henryka D. dotyczącą zwiększenia emerytury w związku z opłacaniem składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  Henryk D. (skarżący) zatrudniony na podstawie umów o pracę był obowiązany do opłacania składek na powszechne (...)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników nie zmienią się do 2016 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników nie zmienią się do 2016 r.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt przedłuża na kolejny okres, czyli na lata 2015 i 2016, obecnie obowiązujące reguły dotyczące wysokości i sposobu opłacania (...)

Łatanie budżetu przez zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz przedsiębiorców

Łatanie budżetu przez zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz przedsiębiorców

Około 2,6 mld zł ma przynieść do budżetu państwa podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne w przyszłym roku. Rząd chce, by dotknęła ona bezpośrednio przedsiębiorców, ale pośrednio dotyczyć będzie też rolników. Kolejne działania rządu na rzecz zwiększania kosztów pracy bez wątpienia (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Roczna kwota graniczna Roczna kwota graniczna za rok 2021 wynosi 3 604 zł. Co ona oznacza? Będzie ona podstawą do weryfikacji w 2022 r. dalszej możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników i domowników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w maju 1950 r. W 1968 rozpoczęłam studia, które ukończyłam w 1972 r. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę 02.11.1972 r. i pracowałam do 31.07.1991 r. Od 01.08.1991 r. prowadzę działalność gospodarczą do dnia dzisiejszego. Działalność prowadzę w (...)

Termin opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Termin opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Informacja o terminie dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników o zbliżającym się końcu ustawowego terminu na opłacenie składek za rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2019 r. KRUS przypomniała, że z dniem (...)

Ważne dla rolników będących płatnikami VAT

Ważne dla rolników będących płatnikami VAT

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego (...)

Ubezpieczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, będącej małżonkiem rolnika - opinia prawna

Ubezpieczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, będącej małżonkiem rolnika - opinia prawna

Stan faktyczny Osoba prowadząca działalność gospodarczą pozostaje w stosunku małżeństwa z rolnikiem. Czy osoba ta może ubezpieczyć się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Czy musi w tym celu zakończyć działalność gospodarczą? Opinia prawna Na podstawie ustawy o ubezpieczeniu (...)

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Przyznawanie takich rent (...)

Zróżnicowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Zróżnicowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Jaki projekt dotyczy ubezpieczeń społecznych rolników? Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, został przyjęty przez Radę Ministrów 30 września 2008 r. Teraz będzie się nim zajmował (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Ubezpieczenie społeczne rolników na nowych zasadach

Jak podał resort rolnictwa, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, której przepisy weszły w życie 15 czerwca br., wnosi wiele korzystnych dla rolników zmian. Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan ws. ubezpieczenia społecznego rolników

Stanowisko PKPP Lewiatan ws. ubezpieczenia społecznego rolników

Budżet, a ściślej mówiąc my podatnicy, dopłacamy do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 15 miliardów zł rocznie. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w KRUS ubezpieczonych jest tylko 1,6 miliona rolników. Dla porównania, dotacja z budżetu do Funduszu (...)

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne rolników dla niepełnosprawnych

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne rolników dla niepełnosprawnych

Po refundację składek na ubezpieczenia społeczne rolników może się zgłosić osoba, która została uznana za niepełnosprawną także poza systemem orzekania KRUS. Chętnych do uzyskania tej pomocy zgłosiło się niewielu. Od tego roku o refundację składek na ubezpieczenie społeczne (...)

Rolnicy wykluczeni z KRUS

Rolnicy wykluczeni z KRUS

Ubiegłoroczna reforma KRUS wykluczyła z systemu ponad połowę rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ten błąd ma naprawić ustawa z 1 lipca. Robi to niekonsekwentnie Ze 125 tys. ubezpieczonych w KRUS na koniec czerwca 2004 r. po trzech miesiącach zostało ich zaledwie (...)

Kto będzie płacił składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Kto będzie płacił składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Jak wiadomo, Janusz Kochanowski zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy którego rolnicy – bez względu na wysokość dochodów – nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Płaci za (...)

Zaświadczenie z US warunkiem podlegania

Zaświadczenie z US warunkiem podlegania "rolniczemu" ubezpieczeniu

Każdy rolnik prowadzący dodatkowo własną działalność gospodarczą, lecz opłacający „rolnicze” składki na ubezpieczenie społeczne, w terminie do 31 maja każdego roku podatkowego ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku dochodowego (...)

Zmiany istotne dla niepełnosprawnych

Zmiany istotne dla niepełnosprawnych

Od 30 lipca 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ma ona na celu uporządkowanie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sprawy (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm zajmuje się właśnie projektem nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma to związek z przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2004 r. "Planem racjonalizacji wydatków społecznych". Uregulowania zawarte w projekcie przewidują zwiększenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wysokość składek KRUS

Wysokość składek KRUS

Jaka jest wysokość składki na KRUS? Od czego ona zależy? Kto podlega temu ubezpieczeniu? Ubezpieczenie społeczne rolników, obejmuje mających obywatelstwo polskie rolników i pracujących z nimi (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Osoba nie opłaca składek ubezpieczeniowych ZUS. Posiada ziemie orne 5 ha w tym 1,5 ha przeliczeniowego. Czy obligatoryjnie powinien opłacać składki ubezpieczeniowe w KRUS-ie? Czy też może wybrać (...)

Egzekucja z emerytury rolniczej

Egzekucja z emerytury rolniczej

Moja teściowa posiada dwa zajęcia komornicze. Pierwsze - po ugodzie z komornikiem dobrowolnie wpłaca do niego kwotę 300 zł miesięcznie. Drugie obciążenie z tytułu egzekucji komorniczej przyszło (...)

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Mąż pracuje zawodowo. W 1995 r. zmarł mu ojciec. W 1996 r. zostało wydane przez sąd postanowienie stwierdzenia spadku, na mocy którego został współwłaścicielem wraz ze swoją matką i siostrą (...)

Ubezpieczenie w KRUS

Ubezpieczenie w KRUS

Czy zakładając działalność usługową w branży rolniczej (pkt. 01.4 PKD) podlega się pod ZUS czy KRUS? Jest to ważne z ekonomicznego punktu widzenia. Działalność określona jako 01.04 PKD (...)

Działalność gospodarcza a KRUS

Działalność gospodarcza a KRUS

Jest równy rok jak place KRUS i chcę rozpocząć działalność gospodarczą w ZUS. Powiedziano mi, że w ogóle ich nie powiadamiam i płacę tylko KRUS. Czy aby na pewno tak jest? Rolnicy oraz pracujący (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jestem udziałowcem trzyosobowej spółki cywilnej. Firma zatrudnia pracowników. Zamierzam od 01.01.2004 zawiesić działalność w spółce i rozpocząć działalność rolniczą. Zawieszenie działalności (...)

Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Ja pracuję na umowę o pracę w firmie wiec jestem ubezpieczony w ZUS, natomiast żona jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik (żona nie ma umowy o prace i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej (...)

Pierwszeństwo hipoteki przymusowej

Pierwszeństwo hipoteki przymusowej

Czy z pierwszeństwa opisanego w art. 36 par. 1 Ordynacji Podatkowej korzystają też hipoteki na rzecz Urzędu Gminy, ZUS i KRUS, czy tylko należności budżetowe na rzecz Urzędów Skarbowych? Zgodnie (...)

Przejście z ZUS do KRUS

Przejście z ZUS do KRUS

Od pół roku prowadzę działalność gospodarczą. Wychodzę za mąż za rolnika (4 ha), który nie należy jednak do KRUS, bo pracuje w tej chwili na etacie. Prowadzi też hodowlę koni sportowych. (...)

Rolnik jako wspólnik spółki cywilnej

Rolnik jako wspólnik spółki cywilnej

Czy współwłaściciel S.C. będący rolnikiem może podlegać ubezpieczeniu KRUS? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu społecznemu w KRUS podlega z mocy ustawy rolnik, (...)

KRUS a zasiłek przedemerytalny

KRUS a zasiłek przedemerytalny

Czy rolnik pobierający zasiłek przedemerytalny, posiadający powyżej jednego hektara przeliczeniowego, ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS? Na podstawie art. 7 ust. 1 (...)

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Zaliczanie okresów ubezpieczenia w KRUS i ZUS

Czy do przyszłej emerytury zaliczone będą składki płacone do ZUS-u a potem do KRUS-u? np.10 lat pracy a potem praca w gospodarstwie rolnym. Osobie, która opłacała składki do ZUS i do KRUS i spełniła (...)

Ubezpieczenie rolnika prowadzącego działalność

Ubezpieczenie rolnika prowadzącego działalność

Jestem rolnikiem, opłacałem KRUS w latach 1991-94, 1997-2001 oraz 01.01.2004 do dnia, który nie został określony. W dniu 01.03.2005 r. rozpocząłem działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (...)

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Proszę się odnieść nie do kwestii świadczenia z tytułu wypadku, tylko odpowiedzialności ubezpieczyciela społecznego, w tym wypadku KRUS, za śmierć osoby bliskiej. Osoba poszkodowana w wypadku (...)

FORUM PRAWNE

Składka na ubezpieczenie społeczne

Składka na ubezpieczenie społeczne Cześć, Dopiero co zacząłem pracować w Szanghaju, jestem żonaty z Chinką, więc planuję zostać tutaj przez długi czas. Rozumiem, że opłacanie składek (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne Witam! Opiszę krótko swoją sytuację. Mam umowę od 2009 roku na czas nieokreślony. Cierpię na ZZSK co ostatnio uległo zaostrzeniu i jestem na zwolnieniu chorobowym (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne Uległem wypadkowi w pracy,jestem na zwolnieniu lekarskim już 9 miesięcy,do tej pory nie odzyskałem w pełni zdrowia i jestem zmuszony przejść na świadczenie rehabilitacyjne.Czy (...)

Deklaracja dochodów dla TBS - pomocy

Deklaracja dochodów dla TBS - pomocy Witam Jestem najemcą lokalu TBS i po raz pierwszy od zamieszkania będę musiał złożyć deklarację o zarobkach (ustawowy obowiązek składania deklaracji co (...)

jakie będą zmiany w KRUS 2012?

jakie będą zmiany w KRUS 2012? mam pytanko jakie zmiany przygotował dla rolników Waldemar Pawlak i jego ludowcy? jak wygląda teraz sytuacja składek, nowe zasady dla rolników będą bardziej korzystne, (...)

Ubezpieczeni w KRUS nie będą płacić za leczenie w 2012.

Ubezpieczeni w KRUS nie będą płacić za leczenie w 2012. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowy projekt ustawy w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników. Zostało ono napisane w taki sposób (...)

Składki ubezpieczeniowe i zdrowotne prosze o pomoc

Składki ubezpieczeniowe i zdrowotne prosze o pomoc Jestem zatrudniona na umowę zlecenie przez urząd gminy.Otrzymałam rozliczenie za ubiegły rok (pit11)i mam patrącone 426,49 zł składki na ubezpieczenie (...)

Wezwanie do uregulowania zaplaty za ubezpieczenie spolecznie i zdrowotne

Wezwanie do uregulowania zaplaty za ubezpieczenie spolecznie i zdrowotne Potrzebuję informacji w sprawie jaką otrzymałem od firmy, w której nie pracuje od stycznia 2013 roku. W kwietniu 2011 zostałem (...)

pytanie o ubezpieczenie społeczne

pytanie o ubezpieczenie społeczne Z tego forum słyszałem dobre recenzje o techniker krankenkasse. czy jest to ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne. w jaki sposób mogę się zgłosić. shud, proszę (...)

Finansowanie rolnikom składek na ubezpieczenie zdrowotne

Finansowanie rolnikom składek na ubezpieczenie zdrowotne Trybunał Konstytucyjny orzekł, że finansowanie rolnikom - bez względu na ich dochód - składek na ubezpieczenie zdrowotne przez budżet państwa (...)

Składki ZUS 2011 - wzrost o blisko 560 zł !!!

Składki ZUS 2011 - wzrost o blisko 560 zł !!! Składki na ubezpieczenia społeczne obliczą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Uznaje się za nie: * osoby prowadzące pozarolniczą działalność (...)

Porady prawne