Uchylenie decyzji SKO przez NSA

Pytanie:

NSA uchylił decyzję SKO. Co można i trzeba dalej zrobić z zaskarżoną decyzją jeżeli w/g NSA decyzja ta była niezgodna z prawem i wydana z rażącym jego naruszeniem. Odwoływałem się od decyzji o wywłaszczeniu a w związku z tym o przyznanie odszkodowania lub gruntu zamiennego. Sprawa dotyczy gruntów tzw. "warszawskich".

Masz inne pytanie do prawnika?

13.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie decyzji SKO przez NSA

Biorąc pod uwagę, że rozstrzygnięcie sądowe już nastąpiło, należy domniemywać, że postępowanie toczyło się na podstawie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa regulująca te kwestie). Tak więc zastosowanie mają dotychczasowe przepisy. Uczestnikami postępowania przed sądem są organ oraz podmiot skarżący. Orzeczenie wydane przez sąd doręczane jest stronom postepowania. Organ zobowiązany jest wykonać orzeczenie sądu. Jeżeli sąd administarcyjny stwierdził niezgodność decyzji z prawem, uchyla zaskarżony akt lub stwierdza bezskutecznośc dokonanych czynności. Organ zobowiązany jest wykonać orzeczenie sądu. Jeżeli tego nie uczyni, sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Osoba, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, ma prawo do odszkodowania od tego organu. W takim przypadku należy złożyć w organie wniosek o odszkodowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: