Uchylenie pozwolenia na wycięcie drzewa i nałożenie kary pieniężnej

Pytanie:

"Dokonano usunięcia drzewa na podstawie pozwolenia, następnie pozwolenie to zostało uchylone. Czy organ ma prawo nałożyć administracyjną karę pieniężną?"

Odpowiedź prawnika: Uchylenie pozwolenia na wycięcie drzewa i nałożenie kary pieniężnej

Należy zwrócić uwagę na orzecznictwo sądów administracyjnych: w pierwszej kolejności organ powinien ustalić, czy przedmiotowe drzewo usunięte zostało bez wymaganego zezwolenia. W omawianej sprawie nie miało to miejsca. Wbrew bowiem wnioskowi skarżącego J. C., w rozpatrywanej sprawie na usunięcie drzewa - (...), rosnącego w granicach dwóch działek (...) - będącej własnością Gminy U. i działki nr (...) będącej współwłasnością osób fizycznych - w tym skarżącego J. C., wydane zostało zezwolenie - a mianowicie decyzja Wójta Gminy W. z dnia (...) r. W decyzji tej zezwolono Dyrektorowi Przedszkola Nr (...) w U. na usunięcie przedmiotowego drzewa, zwalniając jednocześnie wnioskodawcę od opłat z tego tytułu. Decyzja ta pomimo wniesionego odwołania, została utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., a następnie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, gdzie wyrokiem z dnia 9 stycznia 2008 r. Sąd uchylił zarówno zaskarżoną decyzję Kolegium Odwoławczego w B., jak i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy W. Jednakże z akt sprawy wynika, że wycięcie przedmiotowego drzewa nastąpiło w dniu (...) r., a zatem w czasie, kiedy decyzje te funkcjonowały jeszcze w obrocie prawnym. Wniesienie skargi do Sądu (co miało miejsce w niniejszej sprawie) nie wstrzymuje bowiem wykonania decyzji, a jak ustalono w trakcie postępowania, skarżący J. C. nie złożył wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (pismo Z dnia (...) r. - w aktach administracyjnych), a Sąd nie wydał postanowienia w tym przedmiocie. Nie ulega zatem wątpliwości, że w dacie wycięcia przedmiotowego drzewa wymienione decyzje pozostawały w obrocie prawnym, czyli nie można powiedzieć o jego wycięciu bez zezwolenia1.

1Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, z dnia 23 stycznia 2009 r. II SA/Gl 1017/2008

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika