Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Pytanie:

Chcę sprawdzić stan prawny nieruchomości. Były to grunty mojej babci. W sądzie rejonowym na nazwisko babci nie ma żadnego wpisu. Poszukiwałam informacji w starostwie powiatowym. Uzyskałam odpowiedź, że od chwili założenia ewidencji gruntów, tj. od 1963 r. babcia wpisana była w jednostce rejestrowej jako osoba władająca w odniesieniu do działek (podano mi numery działek i ich powierzchnię). Jednocześnie poinformowano mnie, że decyzją naczelnika gminy w 1977 r. nieruchomość została przejęta na rzecz skarbu państwa jako mienie opuszczone. Obecnie grunty figurują w poz. Skarb Państwa. Tyle informacji ze starostwa. Czy decyzja o wywłaszczeniu (bez powiadomienia spadkobierców) może być unieważniona, czy możliwe jest jeszcze obecnie przeprowadzenie postępowania spadkowego, czy informację ze starostwa należy uznać za określenie stanu prawnego nieruchomości? Czy jeszcze gdzieś można stan prawny sprawdzić? Nieruchomości, o których mowa to grunty rolne.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Stan prawny nieruchomości (czyli kto jest jej obecnym właścicielem, czy też czy nieruchomość jest obciążona jakimiś ograniczonymi prawami rzeczowymi - hipoteką, służebnością drogi koniecznej) należy sprawdzać w księdze wieczystej. Księgi wieczyste bowiem to szczególny rodzaj urzędowych rejestrów publicznych. To co jest napisane w księdze wieczystej dla danej nieruchomości określa jej stan prawny. Jeżeli zatem chce Pani sprawdzić, co dzieje się w tej chwili z działkami należącymi kiedyś do Pani babci, proszę sprawdzić księgi wieczyste, nie ewidencję. Księgi wieczyste są prowadzone dla poszczególnych nieruchomości. Księgi służą ujawnieniu stanu prawnego wszelakich nieruchomości - gruntowych, budynkowych, lokalowych. Nie prowadzi się ich dl osób, ale osoby, poszczególni, czasem zmieniający się właściciele ujawniani są (wpisywani) do księgi wieczystej właśnie). Kto figuruje w księdze wieczystej danej nieruchomości jako właściciel, ten co do zasady nim jest. W związku z tym, iż księgi wieczyste są jawne (obowiązuje tzw. zasada jawności), każdy może sprawdzić stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste zawierają cztery działy: 1. tu zawarte jest oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością, 2. tu znajdują się wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, 3. tu dokonuje się wpisów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, 4. jest przeznaczony na wpisy hipotek. Księgi wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe, a konkretnie ich wydziały wieczystoksięgowe. Jeżeli chodzi o ewidencję, w której sprawdzała Pani informacje dotyczące działek, to niestety nie można stwierdzić, iż informacje tam ujawnione są rzeczywistym stanem prawnym. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące położenia, granic, powierzchni o rodzaju gruntu, ujawnia się w nim także właściciela, jednak - jak była o tym mowa powyżej - dane z ewidencji gruntów i budynków nie są wyposażone w domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym. Innymi słowy, jeżeli w księdze wieczystej dla tych konkretnych działek jako właściciel figuruje Skarb Państwa, to taki jest stan prawny tych nieruchomości. Skarb Państwa jest ich właścicielem. Postępowanie spadkowe zawsze można przeprowadzić, nie ma co do tego żadnych ograniczeń czasowych, jednak nie będzie ono dotyczyło opisywanych nieruchomości.

Porady prawne
Co do nich, to spadkobiercy poprzedniego właściciela - Państwa babci, czyli Pani i ewentualne Pani rodzeństwo - będziecie mogli przeprowadzić ewentualnie inne postępowanie. Na podstawie opisanego stanu faktycznego zakładamy, iż wspomniane przejęcie musiało nastąpić na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Takie sprawy jak opisana mają charakter niezwykle indywidualny, więc w kwestiach szczegółów niezbędnym będzie konsultacja z prawnikiem, który pokierowałby Pastwa postępowaniem dalej. My przytaczamy tutaj wyrok Sądu Najwyższego (Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 2004 r sygn. akt: I CK 138/04), w którego tezie czytamy: „Do tego by nieruchomości uznać za opuszczoną w rozumieniu dekretu o majątkach opuszczonych poniemieckich muszą być spełnione łącznie przesłanki w nim wymienione. W przeciwnym wypadku majątek nie może być za taki uznany i wobec tego jego przejęcie na własność Skarbu Państwa było bezprawne.” Z tego to właśnie orzeczenia należałoby wnioskować jak postępować w Państwa przypadku dalej. Jeżeli bowiem w przypadku Państwa babci nieruchomości zostały przejęte bezprawnie, z tego będziecie mogli Państwo wyciągnąć wnioski co do dalszego postępowania. Jednak czy będziecie Państwo mogli domagać się zwrotu nieruchomości, czy też odszkodowania za nie, a może jednego i drugiego to kwestia już indywidualnej oceny sytuacji faktycznej i prawnej, a Państwa poczynania naszym zdaniem powinny być ukierunkowane przez prawnika, który Państwa w tej sprawie poprowadzi po zapoznaniu się z jej szczegółami.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  W jaki sposób zakłada się księgę wieczystą? Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymanie przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Urzędnicy gminni opieszali. Zobacz raport NIK

Urzędnicy gminni opieszali. Zobacz raport NIK

Właściciele prawie jednej piątej nieruchomości zajętych pod drogi gminne nie mogą liczyć na szybkie uzyskanie od gmin odszkodowania. Dzieje się tak z powodu nieuregulowanego statusu prawnego tych nieruchomości lub braku stosownych wpisów w księgach wieczystych. Przewlekle prowadzone postępowania (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Gdzie szukać przepisów o zaświadczeniach? Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone przede wszystkim w dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania (...)

Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – opinia prawna

Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego prawa do lokalu i wpis hipoteki. Sąd oddalił nasz wniosek, ponieważ z rejestru gruntów wynika, że wieczystym użytkownikiem gruntów jest Nauczycielska S.B.M. Jednak w rejestrze gruntów budynek, w którym znajduje (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących (...)

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

Organ jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w granicach żądania wnioskodawcy, jeżeli spełnione są warunki formalne oraz jeżeli organ posiada dane konieczne do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego. Warunki formalne to przede wszystkim interes prawny wnioskodawcy ale także prawna (...)

Zmiany w księgach wieczystych i hipotece

Zmiany w księgach wieczystych i hipotece

Dnia 23 września 2001 roku wchodzą w życie: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. – "Konsekwentnie przenosimy polskie sądownictwo z ery papierowej (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?  Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania (...)

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem elektrowni wodnej. Teren, na którym ułożony jest rurociąg, należy do innego właściciela. Rurociąg jest ułożony w ten sposób, że część jest zakopana a część jest na powierzchni ziemi. Na terenie jednej działki zmieniłem trasę biegu rury, ale (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skutki wykorzystania nieaktualnego wpisu do KW

Skutki wykorzystania nieaktualnego wpisu do KW

Księga wieczysta nieruchomości nie odzwierciedla stanu faktycznego nieruchomości. Widnieje w niej jako właściciel osoba, która kilkanaście lat wcześniej nieruchomość zbyła innej, nie żyjącej (...)

Wniosek wierzyciela o wpis do księgi wieczystej

Wniosek wierzyciela o wpis do księgi wieczystej

Mój dłużnik jest właścicielem nieruchomości, tyle że nie ujawnionym w księdze wieczystej. Czy mogę złożyć wniosek o wpisy do księgi w systemie elektronicznym na jednym wniosku KW-WPIS o ujawnienie (...)

Nieujawnienie prawa w księdze wieczystej

Nieujawnienie prawa w księdze wieczystej

W momencie kupna nieruchomości (mieszkanie własnościowe na rynku wtórnym) nie miałam wystarczającej sumy, aby uiścić stosowna opłatę za wpis do ksiegi wieczystej. Poprosiłam o rozłożenie kwoty (...)

Ujawnienie właściciela w księdze wieczystej

Ujawnienie właściciela w księdze wieczystej

Moja mama będąc w związku małżeńskim zakupiła wraz z ojcem nieruchomość. Sporządzono na tę okoliczność akt notarialny. Po śmierci ojca przeprowadziłam z mamą postępowanie o stwierdzenie (...)

Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

Jakie przepisy warunkują uzyskiwanie danych z ksiąg wieczystych? Czy każdy ma prawo uzyskać informacje zawarte w księdze, czy są one udzielane tylko właścicielowi nieruchomości? Kto może uzyskać (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

Sprzedaż wynajętej nieruchomości przez syndyka

W chwili obecnej zajmuję lokal użytkowy na podstawie sporządzonej w formie pisemnej umowy na czas określony - okres 15 lat. Umowa została zawarta ze Spółdzielnią Pracy - właścicielem nieruchomości (...)

Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków? Księgi wieczyste to rejestr obowiązkowo prowadzony przez sądy. Ma on na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości. (...)

Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej

Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej

Czy wykupując mieszkanie służbowe na własność muszę je wpisać do księgi wieczystej? Celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest ustalenie stanu prawnego danej nieruchomości. W pierwszej kolejności (...)

Zbiór dokumentów a księga wieczysta

Zbiór dokumentów a księga wieczysta

Moja mama posiada Zaświadczenie z Wydziału Ksiąg Wieczystych, iż dokonano w tym czasie, kiedy zakupiła nieruchomość, zbioru dokumentów, gdzie wyszczególniono jej akt notarialny, na podstawie którego (...)

Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

Nabycie domu od spadkobiercy a zapisy w księgach

Chcę nabyć dom, którego właścicielem jest osoba, która odziedziczyła ten dom w spadku. Jest prawomocny wyrok sądu w tej sprawie. W księdze wieczystej ciągle wpisany jest poprzedni (zmarły) właściciel. (...)

Odpowiedzialność za nieujawnienie służebności

Odpowiedzialność za nieujawnienie służebności

Zakupiłem nieruchomość jednakże okazało się, iż w księdze wieczystej nie ujawniono służebności. Sprzedający dostał nieruchomość w darowiźnie, a służebność jest opisana w akcie darowizny, (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Zasiedzenie a rozgraniczenie nieruchomości

Zasiedzenie a rozgraniczenie nieruchomości

Ojciec kuzyna kupił dom z działką 28 lat temu. Kuzyn posiada tylko i wyłącznie własnoręcznie sporządzony akt kupna z podpisami świadków. Za dwa lata kuzyn może według informacji jakie posiada (...)

Ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej

Ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej

W 1980 r. wybudowany został dom na działce, której współwłaścicielami są 3 osoby. Dom wybudowała 1 osoba - wszystkie pozwolenia, sprawy finansowe, rozliczenie z US dotyczyły tej 1 osoby. Obecnie (...)

FORUM PRAWNE

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

pozew o przywrócenie stanu prawnego

pozew o przywrócenie stanu prawnego witam, mam takie pytanie bo nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi, co to znaczy przywrócenie stanu prawnego nieruchomości? a jak wygląda sprawa z takim pozwem? (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie Na zasadzie umowy ustnej (w zamian za pralkę, lodówkę itp. w latach 82 ) przez 18 lat uzytkujemy wjazd, gdzie 3/4 ziemi i jest wlasnością sąsiada. Teraz po zmodernizowaniu wjazdu (brama (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Obawa przy zakupie mieszkania spółdzielczo-własnościowego

Obawa przy zakupie mieszkania spółdzielczo-własnościowego Witam Mam zamiar kupić mieszkanie spółdzielczo-własnościowe, ktore jak najszybciej chcialabym zmienic na wlasnosciowe. Ponieważ nie mam (...)

kupno nieruchomosci w mojej sytuacji

kupno nieruchomosci w mojej sytuacji Witam Ma takie pytanie , jestem w trakcie kupowania nieruchomości tj działki rolnej zabudowanej domem w budowie Podpisałem umowę przedwstępną z wpisem roszczenia (...)

Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r.

Nieścisłości w akcie notarialnym z 1947r. Nietypowa sprawa więc na wstępie od razu nadmieniam, iż trochę się rozpiszę aby przedstawić sprawę w jak najmniej zawoalowany sposób. Witam Sprawa (...)

jak napisać pozew o zniesienie współwłasności gruntu

jak napisać pozew o zniesienie współwłasności gruntu jak napisać pozew o zniesienie współwłasności gruntu ............ dnia ................. (...)

Niepoinformowanie o faktycznym stanie prawnym działki.

Niepoinformowanie o faktycznym stanie prawnym działki. OPIS SYTUACJI Dnia 29.08.2008 roku, za pośrednictwem Agencji Nieruchomości z którą nawiązaliśmy współpracę, dokonaliśmy podpisania Umowy (...)

Kto jest właścicielem działki?

Kto jest właścicielem działki? Chcę kupić działkę budowlaną. Ostatnio znalazłem w internecie informację, że Księga Wieczysta nie określa kwestii własności działki (nie musi). W takim razie (...)

Porady prawne