Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Pytanie:

"Komu przysługuje renta rodzinna z tytułu emerytury wojskowej?"

Odpowiedź prawnika: Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Renta rodzinna wynikająca z tytułu emerytury wojskowej znajduje swoją podstawę w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także przepisów ogólnych ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wojskowa renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny:
1) żołnierza zmarłego albo zaginionego w czasie pełnienia służby;
2) żołnierza zmarłego w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku
pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej;
3) zmarłego emeryta lub rencisty wojskowego.

Za uprawnionych członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty wojskowego uważa się również członków rodziny żołnierza zmarłego po zwolnieniu ze służby, jeżeli w dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej, chociażby jego
prawo do zaopatrzenia nie zostało jeszcze ustalone. Wojskowa renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w przepisach
ogólnych dotyczących renty rodzinnej, a więc w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Masz inne pytanie do prawnika?