Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Pytanie:

"Mam informację że kontrahent z Hiszpanii u którego nabyłam towar jest zarejestrowanym płatnikiem VAT UE, ale nie mam potwierdzenia, czy ja jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąc czynnym płatnikiem VAT UE mam prawo odliczyć podatek VAT? Jakie dokumenty powinnam otrzymać od kontrahenta oprócz faktury VAT?"

Odpowiedź prawnika: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Jeśli mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (co ma miejsce wówczas, gdy obaj kontrahenci są zarejestrowanymi podatnikami VAT i brak wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych), towary są opodatkowane z tytułu podatku VAT w kraju przeznaczenia (czyli w Polsce), jednakże kwota podatku wyliczona z tego tytułu przez podatnika według obowiązujących stawek (podatek należny) jest, co do zasady, równa podatkowi naliczonemu. Czynnemu podatnikowi VAT przysługuje więc prawo obniżenia podatku należnego o tak obliczony podatek naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tego tytułu. Podsumowując, w tym samym miesiącu podatnik deklaruje podatek należny z tytułu WNT oraz dokonuje jego odliczenia jako podatku naliczonego pomniejszającego podatek należny, czyli podatek z tytułu WNT jest zasadniczo neutralny dla podatnika. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest dokumentowane przez podatnika – nabywcę fakturą wewnętrzną.

Skoro warunkiem uznania nabycia towarów za WNT jest rejestracja obydwu kontrahentów jako podatników VAT UE, konieczne może okazać się zweryfikowanie dokonania rejestracji przez kontrahenta z Hiszpanii na potrzeby VAT UE. Jeśli sam kontrahent nie dokona takiego potwierdzenia, przesyłając kopię dokonania rejestracji, można zwrócić się do Biura Wymiany Informacji o VAT Ośrodek Zamiejscowy w Koninie lub do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wniosek o potwierdzenie identyfikacji składa się na formularzu VAT-ID, a w odpowiedzi uzyskuje się potwierdzenie lub zaprzeczenie, że określony podmiot jest uprawniony do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Co do obowiązków informacyjnych podatnika dokonującego WNT, to jest on zobowiązany do składania na podstawie art. 100 ustawy o VAT tzw. informacji podsumowujących, za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Informacje te składane są w tym samym urzędzie, co deklaracje VAT. Informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko podatnika składającego informację oraz jego własny numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego; właściwy i ważny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w państwie członkowskim, z którego dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika