Właściwość sądu w sprawach rozwodowych

Pytanie:

"Żona wyprowadziła się od męża 3 lata temu i obecnie mieszka w innym województwie. Czy może złożyć pozew o rozwód do sądu okręgowego w swoim miejscu zamieszkania?"

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w sprawach rozwodowych

Właściwość miejscową sądu w sprawach małżeńskich wyznacza art. 41 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze stale przebywa. W braku tej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Powyższy przepis określa wyłączną właściwość miejscową sądu w sprawach małżeńskich. Oznacza to, że jeżeli mąż nadal przebywa w okręgu sądu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, wówczas pozew można wytoczyć wyłącznie przed ten sąd. Jeżeli mąż mieszka już w innym okręgu sądu, wówczas właściwy do rozpoznania jest sąd jego miejsca zamieszkania. Dopiero gdy tego miejsca nie da się ustalić (gdyż np. mąż na stałe wyjechał z kraju), właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika