Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

Pytanie:

Kilku dłużników solidarnie zostało skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za to, że przepisali majątki na rodziny uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli (postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne). Czy podobnie, jak w przypadku skazania z art. 286 par. 1 kk, również w opisywanym przypadku można będzie skutecznie wnieść o odwieszenie kary, jeżeli dłużnicy ci nie uregulują zadłużenia? Domyślam się, że nie ma takiej możliwości, bowiem w wyroku za oszustwo sąd nakazuje zapłatę pokrzywdzonemu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykonanie kary uprzednio zawieszonej

23.11.2006

Art. 70 par. 1 kk stanowi, że zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności albo od 1 roku do 3 lat - w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary grzywny lub ograniczenia wolności. Warunkowe zawieszenie wykonania kary oznacza, że orzeczona kara nie jest w powołanym wyżej okresie wykonywana.

Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do pewnych czynności, między innymi jeżeli nie orzeczono środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody, sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części.

Na skutek powstania określonych okoliczności sąd może jednak zarządzić wykonanie kary, czyli - jak wskazano w pytaniu - "odwieszenie kary" (choć nie jest to pojęcie prawne). Mówi o tym art. 75 kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może  zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych lub jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Odnosząc powyższe uwagi do treści pytania należy zauważyć, że możliwość „odwieszenia” kary z powodu nie wypełnienia obowiązku naprawienia szkody istnieje, jeżeli taki obowiązek został nałożony przez sąd  na skazanych.

Potrzebujesz porady prawnej?