Wymagane dokumenty dla prowadzenia pojazdu

Pytanie:

Czy właściciel bądź pracownik warsztatu ma prawo do poruszania się po ulicy moim samochodem bez dowodu rejestracyjnego jeśli wykonuje tzw. jazdę testową? Czy jest bezwzględny obowiązek posiadania w takiej sytuacji dowodu rejestracyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymagane dokumenty dla prowadzenia pojazdu

26.6.2007

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Wymagane dokumenty wymienia ustawa prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, 2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, 3) dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia, 4) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. Od tej ogólnej zasady ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków.

Potrzebujesz porady prawnej?