Wymagania dla pojazdów specjalnych

Pytanie:

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie pojazdy specjalne w postaci samochodów asenizacyjnych (mają to wpisane w dowodach rejestracyjnych) w tym jeden jelcz z roku 1976. Wykonują one prace czyszczenia instalacji kanalizacyjnych oraz przywozu urobku (ścieki, szlam) do naszego Zakładu Recyklingu Materiałowego celem ich przerobu i unieszkodliwienia. Czy w świetle obowiązującego prawa transportowego użytkowanie takich pojazdów wymaga uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie pojazdu na potrzeby własne, zamontowania tachografu dla kontroli czasu pracy operatora-kierowcy i uiszczania opłat drogowych za jazdę po drogach krajowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymagania dla pojazdów specjalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, do przewozów drogowych wykonywanych:

  1. w ramach powszechnych usług pocztowych,
  2. w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
  3. przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,
  4. w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej

- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Porady prawne

W związku z w/w przepisem, w przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie art. 33 w/w ustawy, zgodnie z którym transport taki może być wykonywany po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne oraz rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 42 w/w ustawy, podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy zobowiązane są do uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, której maksymalna wysokość nie może być wyższa niż równowartość 800 euro rocznie, z wyłączeniem:

  • przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką;
  • pojazdów transportu kombinowanego;
  • pojazdów realizujących komunikację miejską;
  • zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej, w przypadku wykonywania przewozów na potrzeby własne.

Jak wynika z powyższego niezarobkowy przewóz drogowy nie został wyłączony z obowiązku uiszczania opłat za przejazd drogami krajowymi, a w związku z tym w przedstawionym stanie faktycznym, przedsiębiorca jest zobowiązany do regulowania niniejszych opłat.

W przedmiocie obowiązku zamontowania tachografu proponujemy zapoznać się z odpowiedzią zatytułowaną Obowiązek posiadania tachografu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne