Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

Pytanie:

"Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota podjęła uchwałę o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu zarządzania. Słyszałam, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą być płatnikami podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie osoba, która otrzymuje wynagrodzenie, musi sama je opodatkować. Czy istnieje podstawa prawna, na której wspólnota może oprzeć swoje działanie, polegające na wypłaceniu wynagrodzenia w kwocie brutto? I według jakich zasad osoba, która takie wynagrodzenie otrzyma, powinna je opodatkować i odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne?"

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

Jeżeli członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest osoba fizyczna, za wykonywanie czynności zarządu nieruchomością wspólną może pobierać wynagrodzenie z tytułu umów o pracę lub zlecenia, ewentualnie działalności wykonywanej osobiście (powołanie).

Jeśli członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej zostali zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowy zlecenia, to wspólnota mieszkaniowa jest płatnikiem: podatku dochodowego od osób fizycznych, składek dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnej.

Z kolei wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu w razie wykonywania działalności osobiście (powołanie) nie odpowiada definicji żadnego z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W związku z tym wynagrodzenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zakwalifikować jako "przychód z innych źródeł" w rozumieniu ustawy o PIT. W ciągu roku podatkowego wspólnota nie musi pobierać zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń. Członek zarządu nie ma zaś obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od tego wynagrodzenia ani składania w organie podatkowym deklaracji PIT. Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych wykonujący swoje czynności w formie powołania nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) ani zdrowotnego (art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Na podstawie art. 42a ustawy o PIT, po upływie roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek sporządzić informację wedle ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Podatnik ma obowiązek uwzględnić kwoty wykazane w informacji PIT-8C w rocznym zeznaniu podatkowym.

Powyższe znajduje potwierdzenie w literaturze podatkowej (R. Krupa-Dąbrowska, Wspólnota mieszkaniowa i podatki, Rzeczpospolita z 6 maja 2006 r.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika