Wypłacanie świadczeń emerytalnych

Pytanie:

"W jaki sposób wypłacane są świadczenia emerytalne dla osób uprawnionych?"

Odpowiedź prawnika: Wypłacanie świadczeń emerytalnych

Kwestię sposobu wypłaty i osób uprawnionych do otrzymania wypłaty świadczenia emerytalnego reguluje w ogólny sposób ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kwestie szczegółowe w tym zakresie reguluje Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń. Rozporządzenie to zostało wydane przed zasadniczą reformą samorządu terytorialnego i do tej pory nie zostało w pewnych aspektach znowelizowane. Szczególnie widoczne jest to w zakresie posługiwania się w dalszym ciągu pojęciem „organ administracji państwowej stopnia podstawowego”. Należy przyjąć, że chodzi w tym przypadku o odpowiednie organy gminy.

Zasadą jest, iż świadczenie emerytalne jest wypłacane osobie posiadającej prawo do emerytury. Jeżeli chodzi o sam sposób wypłaty to jest on dokonywane za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń, albo na wniosek uprawnionego na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z uwzględnieniem – art. 130 ust. 2 e.r.FUS.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika