Wyznaczenie okresu ferii zimowych

Pytanie:

"Od kilku lat obowiązują trzy terminy rozpoczynania się ferii zimowych w różnych województwach. Jakie przepisy regulują termin zakończenia I semestru? Czy w jednym mieście, w dwóch różnych szkołach, mogą być różne terminy zakończenia I semestru? Kiedy jest rozpoczęcie II semestru, jeżeli ferie zimowe w moim województwie zaczynają się 13 lutego 2006 r.?"

Odpowiedź prawnika: Wyznaczenie okresu ferii zimowych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydane zostało Rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego. Stanowi ono, że w szkołach ferie zimowe trwają dwa tygodnie (farie zaczynają się 16 stycznia poniedziałek i trwają do 30 stycznia) w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Ważnym jest, że dyrektorzy szkół specjalnych, przy których zorganizowany jest internat, i dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, mogą połączyć zimową przerwę świąteczną z feriami zimowymi. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. W tym przypadku ferie w obszarze tego samego województwa mogą być udzielonre w innym terminie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika