Wznowienie postępowania-koszty

Pytanie:

Obecnie toczy się proces na podstawie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu. Dotyczy on rozwodu, w którym orzeczono winę obojga małżonków oraz obciążono kosztami małżonkę. To kobieta zaskarżyła wyrok w zakresie winy. Jeżeli sąd uzna, że jedynie mąż jest winny rozpadu małżeństwa a ona jest niewinna, czy będzie musiała pokrywać koszty zasądzone wcześniej czy też obowiązek ten spadnie na winnego byłego męża?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wznowienie postępowania-koszty

7.4.2005

 Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania cywilnego zakończonego prawomocnym wyrokiem charakteryzuje się tym, iż w razie dopuszczalności skargi o wznowienie sąd rozpoznaje na nowo sprawę w granicach zakreślonych w podstawie wznowienia. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd stosownie do okoliczności bądź oddala skargę o wznowienie, bądź uwzględniając ją zmienia zaskarżony wyrok albo go uchyla i pozew odrzuca lub postępowanie umarza. W przypadku opisanego w pytaniu zaskarżonego wyroku rozwodowego w zakresie winy małżonka możliwe są następujące rozwiązania w zakresie kosztów:

  1. W przypadku oddalenia skargi o wznowienie postępowania skarżący ponosi koszty postępowania o wznowienie (jako strona przegrywająca).

  2. W przypadku uwzględnienia skargi i zmiany wyroku na korzyść małżonka skarżącego w zakresie winy za rozpad pożycia małżeńskiego sąd obciąży kosztami postępowania o wznowienie stronę przeciwną. Postanowienie w przedmiocie kosztów z wyroku rozwodowego tak czy inaczej jednak pozostaje w mocy na skutek uprawomocnienia się (niezaskarżenia). W takiej sytuacji koszty zasądzone w wyroku rozwodowym i koszty zasądzone na korzyść skarżącej małżonki mogą się skompensować, znieść się wzajemnie, o ile są w jednakowej wysokości. W przeciwnym razie decydująca będzie wysokość kosztów w zakresie przyjęcia, która strona winna będzie ostatecznie je uiścić.

Kosztami w przypadku skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem są koszty opłaty sądowej (wpis w pełnej wysokości) oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego, jeżeli strona reprezentowana jest przez pełnomocnika.

 Stwierdzić zatem należy, iż obciążenie kosztami poprzedniego postępowania nie ulegnie automatycznej zmianie w razie uznania winy męża za rozpad małżeństwa, na skutek skargi o wznowienie postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?