Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla ojca

Pytanie:

"Bardzo proszę Państwa o pomoc. Potrzebuję wzoru wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego. Mój tato jest po ciężkiej chorobie, prawie w ogóle nie ma z nim kontaktu. Chciałbym zostać jego opiekunem prawnym, do załatwienia spraw związanych z jego leczeniem. Czekam na Państwa pomoc. "

Odpowiedź prawnika: Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla ojca

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93, dalej k.c.), ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. nr 9 poz. 59 ze zm., dalej k.r.o.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r. nr 43 poz. 296, dalej k.p.c.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

W celu ustalenia siebie opiekunem chorego ojca, należy uprzednio dokonać jego ubezwłasnowolnienia. Zgodnie z art. 13 k.c. osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Ubezwłasnowolnienie całkowite ma charakter fakultatywny, co oznacza, że nawet wystąpienie przesłanek ubezwłasnowolnienia, może skłonić sąd do uznania, że w danej sytuacji życiowej i rodzinnej tej osoby odebranie zdolności do czynności prawnych i ustanowienie opiekuna nie jest wskazane i potrzebne. Celem ubezwłasnowolnienia jest ochrona interesu osobistego lub majątkowego osoby fizycznej oraz interesu jej otoczenia. Sąd musi zatem ustalić, że dana osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.

Stan osoby uzasadniający ubezwłasnowolnienie całkowite musi istnieć w momencie orzekania przez sąd. Sąd nie może orzec zatem ubezwłasnowolnienia całkowitego, gdy podstawy orzeczenia obiektywnie nie istnieją, ale w przekonaniu sądu rozwój choroby psychicznej może do doprowadzić do tego, że wydanie orzeczenia będzie w przyszłości wskazane. Podstawy orzeczenia nie może stanowić osiągnięcie wieku starczego i postępująca demencja starcza. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu w takiej sytuacji właściwe jest raczej ustanowienie kuratora. Z powyższego wynika, że stan fizyczny Pana ojca nie gwarantuje orzeczenie ubezwłasnowolnienia całkowitego sąd będzie musiał ocenić przesłanki oraz interes ubezwłasnowalnianego. Decydujące będą względu medyczne. Alternatywnie, sąd może orzec jedynie o ubezwłasnowolnieniu częściowym – zgodnie z art. 16 k.c. osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

W przypadku orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego ustanawia się opiekę (art. 13 § 2 k.c.) – w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego – kuratelę (art. 16 § 2 k.c.). Opiekun ma znacznie szersze kompetencje do do osoby oraz majątku podopiecznego – jedynie na najważniejsze sprawy potrzebuje zezwolenia sądu (art. 156 k.r.o.). Kurator z kolei dział tylko wtedy kiedy sąd na to zezwoli i w zakresie zezwolenia sądu (art. 181 § 1 k.c.). Z powyższego wynika, że dla Pana korzystniej jest ustanowienie się opiekunem ojca a nie kuratorem, gdyż wtedy będzie miała Pan znacznie szersze możliwości działania w interesie ojca. Zgodnie z art. 176 k.r.o. jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż - jego ojciec lub matka a w braku takich osób - spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką. W związku z powyższym jako syn, najprawdopodobniej bez problemu zostałaby Pan ustanowiony opiekunem.

W konkluzji, w sprawie należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite ojca. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek. Z wnioskiem może wystąpić:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jeżeli osoba ta nie ma przedstawiciela ustawowego

3) jej przedstawiciel ustawowy,

4) prokurator (art. 7 k.p.c.).

Przy wszczęciu lub w toku postępowania sąd może z urzędu ustanowić doradcę tymczasowego dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Doradca tymczasowy może być też ustanowiony na wniosek (art. 548 k.p.c.). Z mocy samego prawa uczestnikami postępowania, oprócz wnioskodawcy, są: osoba, której dotyczy wniosek, jej przedstawiciel ustawowy i małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a także prokurator (art. 546 k.p.c.). Ponadto uczestnikami postępowania mogą być osoby należące do kręgu uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem (art. 545 § 1k.p.c.). Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądu okręgowego (art. 544 § 1 k.p.c.). Właściwość miejscową sądu normuje art. 544 § 2 k.c.p. - wedle miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowalnianej. Od wniosku pobierana jest opłata stała w kwocie 40 zł.

 

Poniżej wzór wniosku:

miejscowość, data

Do

Sądu Okręgowego

Wydział Cywilny

w ….................

Wnioskodawca: …...............................................

Uczestnicy:

1) …................................................................

2) …................................................................

WNIOSEK

o ubezwłasnowolnienie

Wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite …........................, urodzonego dnia................

….......................... w …..........................., syna ......................................, zamieszkałego w....................

UZASADNIENIE

Mó ojciec urodził się dnia …........................ w ….................., jako syn................

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia

Od …...................................... ............................. zaczął okazywać objawy choroby

…............................... Aktualnie przebywa ….......................................... Obecnie stan jego zdrowia uległ ponownie pogorszeniu. Nie jest ona w stanie kierować swoim postępowaniem, nawet trudno się z nią porozumieć.

Dowód: (dokumentacja medyczna)

(opis spraw jakie wymaga załatwienia przez opiekuna)

Dlatego konieczne jest ubezwłasnowolnienie …...........................

podpis

Załączniki:

1) odpis skrócony aktu urodzenia,

2) 2) dokumentacja medyczna,

3) …........................................,

4) 4) odpisy wniosku i załączników.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika