Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Pytanie:

"Podatek VAT z grudnia zapłaciłem 10 marca, 15 marca zablokował mi US konto firmowe, osobiste i do dnia dzisiejszego nie mam żadnej informacji czego to zajęcie dotyczy. Nie otrzymałem do dzisiaj żadnego tytułu, dopiero na wyciągu z banku zobaczyłem, że to US blokuje mi konto i tu podany jest jakiś numer. Sam domyśliłem się, że to pewnie dotyczy VAT. Czy US może blokować wszystkie konta - osobiste i firmowe bez wcześniejszej informacji? I jak wyglądają koszty egzekucji podatek został zapłacony przed blokadą konta, a ja do dnia dzisiejszego nie otrzymałem tytułu wykonawczego?"

Odpowiedź prawnika: Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Blokada, czyli zajęcie rachunku następuje w chwili zawiadomienia banku, nie zobowiązanego. Taka regulacja ma na celu zapobieżenie ewentualnemu wyprowadzeniu środków finansowych z rachunku przez jego posiadacza. Oznacza to, że faktycznie US nie tylko może, ale i powinien dokonać zajęcia bez uprzedniego powiadomienia zobowiązanego. Takie rozumienie przepisów podkreśla teza wyroku NSA z 22 grudnia 1999 r., III SA 8330/98: Organ egzekucyjny, dokonując zajęcia rachunku bankowego, powinien najpierw skierować do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku, a następnie - po dokonaniu zajęcia - powiadomić zobowiązanego o zajęciu. Taka kolejność czynności ma na celu uniemożliwienie zobowiązanemu wypłaty pieniędzy z rachunku.

Obowiązek informowania zobowiązanego o zajęciu i treści tytułu wykonawczego ma istotne znaczenie dla ochrony praw zobowiązanego. Zobowiązany powinien bowiem wiedzieć dokładnie, jakiego tytułu wykonawczego dotyczy czynność egzekucyjna. Musi mieć możliwość wpływu na postępowanie egzekucyjne. Być może środki pieniężne znajdujące się na rachunku zostały wyegzekwowane tytułem odsetek. Możliwe jest jednak, że środki zostały przekazane na pokrycie kosztów egzekucji, które mają pierwszeństwo zaspokojenia. Jeśli tak było, a istnieją przesłanki umorzenia egzekucji (np. należność razem z odsetkami została uiszczona), koszty egzekucji zasadniczo podlegają zwrotowi.

Za zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego pobiera się opłatę za czynności egzekucyjne w wysokości 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 gr. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nadał w placówce pocztowej za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Jeżeli nastąpi umorzenie postępowania egzekucyjnego, a tak powinno się stać, jeśli zobowiązany zapłacił podatek i ewentualne odsetki przed wszczęciem egzekucji, to przed upływem 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, zobowiązany powinien złożyć wniosek o rozliczenie kosztów egzekucji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika