Zajęcie należności zbytych przez umowę faktoringu

Pytanie:

Czy komornik może zająć należności, które są przedmiotem umowy faktoringu? Dodam, że firma zgodnie z umową scedowała wszystkie należności na rzecz faktora.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie należności zbytych przez umowę faktoringu

Wierzytelności przysługujące dłużnikowi mogą być przedmiotem egzekucji prowadzonej przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Samo prowadzenie egzekucji nie ogranicza jeszcze dłużnika w możliwości dysponowania swoim majątkiem, zaciągania zobowiązań, nabywania i zbywania praw majątkowych. Dlatego dłużnik może zbyć przysługujące mu wierzytelności względem osoby trzeciej na rzecz innego podmiotu (np. na podstawie umowy faktoringu). Zbycie takie jest skuteczne wobec wierzyciela prowadzącego egzekucję i po przeniesieniu tej wierzytelności komornik nie może juz prowadzić egzekucji z wierzytelności, które przysługiwały dłużnikowi wobec osoby trzeciej. Uprawnionym z wierzytelności jest już inny podmiot (nabywca wierzytelności) i prowadzenie egzekucji z tych wierzytelności naruszałoby jego prawa. Komornik może natomiast bez przeszkód prowadzić egzekucję ze świadczenia uzyskanego w wyniku zbycia wierzytelności przez dłużnika.

Porady prawne

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku wcześniejszego zajęcia przez komornika wierzytelności przysługujących dłużnikowi. Od momentu zajęcia wierzytelności dłużnik nie może skutecznie zbyć ich na rzecz osoby trzeciej. Zawarcie umowy przeniesienia wierzytelności na rzecz osoby trzeciej nie wywoła skutku w postaci przeniesienia tego prawa na osobę trzecią.

Tak więc granicznym punktem możliwości zbycia wierzytelności przez dłużnika na rzecz osoby trzeciej jest moment zajęcia wierzytelności przez komornika. Po dokonanym zajęciu wierzytelności zbycie wierzytelności nie może już być skutecznie dokonane.

Z reguły przy zawieraniu umowy faktoringu wierzyciel przekazuje faktorowi dokument, z którego wierzytelność wynika. Komornik dokonując zajęcia wierzytelności zabezpiecza dokument, z którego wierzytelność wynika. Tak więc po zajęciu wierzytelności trudno będzie dłużnikowi zbyć wierzytelność na rzecz faktora, w sytuacji kiedy nie dysponuje on dokumentem, z którego wierzytelność wynika.Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne