Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Pytanie:

Większa część 15-osobowego składu zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej to członkowie związków zawodowych oddelegowani do prac zarządu związku. Statut PKZP nie precyzuje tego tematu. Powyższe wyklucza jednak możliwość sprawowania nadzoru społecznego nad PKZP (jest sprzeczne z ustawą?) Czy członkowie Związków Zawodowych, oddelegowani do prac Zarządu Związku mogą być jednocześnie członkami Zarządu PKZP, jednym słowem czy jest to zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, zgodnie z którym (§5) "nadzór społeczny nad PKZP i X sprawują związki zawodowe"?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Jedyna regulacja rangi ustawowej dotycząca pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych znajduje się w art. 39 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Przepis ten głosi, że „w zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe." Cała pozostała materia dotycząca funkcjonowania PKZP uregulowana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Jego §5 powtarza treść art. 39 ust. 1 zd. 2 u.z.z.

Istotnie, jeżeli większa część zarządu PKZP jest obsadzona przez osoby sprawujące kierownicze funkcje w związku zawodowym, można postawić zarzut konfliktu interesów, ponieważ - przynajmniej pośrednio - sprawowaliby niekiedy nadzór społeczny nad swoją własną działalnością, a także nad działalnością organów PKZP mogących ich odwołać (walne zgromadzenie) i kontrolować działalność finansową (komisja rewizyjna).

Porady prawne

Nie jest jednak przesądzone, że w każdym stanie faktycznym do takiego konfliktu dojdzie. Ustawa nie zakazuje wprost takiego łączenia stanowisk, podobnie jak nie uzależnia przyznania praw członkom PKZP w zależności od tego, czy należą do związku zawodowego i jaki mają w nim status. Znaczenie może mieć zatem na przykład to, czy członkowie zarządu PKZP mają realny wpływ na to, jak związek zawodowy sprawowałby społeczny nadzór nad kasą.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne