Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego

Pytanie:

Jak następuje zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego

Zgodnie z art. 21 zast.rej. zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowaniu egzekucyjnego, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jest to więc sytuacja analogiczna jak w przypadku zastawu zwykłego. Zgodnie jednak z art. 22 zast.rej. umowa zastawnicza może przewidywać zaspokojenie zastawnika przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego. Powyższa możliwość jest jednak ograniczona do m.in. rzeczy występujących powszechnie w obrocie towarowym (art. 22 ust. 1 pkt 2 zast.rej.). Ustanowienie przedmiotem zastawu rzeczy występujących powszechnie w obrocie towarowym pozwala np.
Porady prawne
na ich przejęcie w celu sprzedaży i przeznaczenie uzyskanej ceny na zaspokojenie roszczeń zastawnika. Trudno jest sformułować niebudzącą wątpliwości definicję tego rodzaju rzeczy. Wydaje się jednak, że należą do tego zbioru przede wszystkim rzeczy oznaczone co do gatunku (towary masowe), np. cukier, masło, olej, mąka. Cechami charakterystycznymi takich towarów są możliwość ich szybkiego wprowadzenia do obrotu i dość łatwe spieniężenie. Jak podkreślają komentatorzy, obecnie trudno znaleźć rzeczy, które by nie spełniały tego kryterium. Na pewno nie należą do nich rzeczy wyjęte z obrotu, dzieła sztuki, unikatowe serie produktów, czy też towary w limitowanych i do tego krótkich seriach, np. broń, na którą trzeba uzyskać zezwolenie (tak m.in. Jan Mojak, Jacek Widło, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz, Warszawa 2008 rok). Wobec powyższego należy uznać, że samochód zaliczany jest do kręgu rzeczy występujących powszechnie w obrocie towarowym a tym samym można zawrzeć stosowną klauzulę w umowie zastawniczej o zaspokojeniu zastawnika poprzez przejecie go na własność.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Cechą odróżniającą zastaw rejestrowy od zastawu zwykłego jest to, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. Ponadto możliwe jest w przypadku zastawu rejestrowego stosowanie również innych niż egzekucja (...)

Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  Sposoby zaspokojenia się zastawnika Co do zasady, zaspokojenie z przedmiotu zastawu rejestrowego następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Strony jednak mogą umówić się odmiennie co do sposobu zaspokojenia. Przejęcie na własność W umowie zastawniczej strony mogą (...)

Przedmiot zastawu rejestrowego

Przedmiot zastawu rejestrowego

  Co może być przedmiotem zastawu rejestrowego? Zabezpieczenie wierzytelności w postaci zastawu rejestrowego może być ustanowione tylko na ruchomościach oraz na zbywalnych prawach majątkowych. Nie można go ustanowić na statkach morskich wpisanych do rejestru okrętowego. W szczególności (...)

Zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Zastaw rejestrowy otwarty dla wszystkichNowelizacja usuwa dotychczasowy zamknięty katalog podmiotów, które mogły ustanawiać zastaw rejestrowy. Obecnie zatem ta forma zabezpieczania wierzytelności dostępna jest także dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.Na czym (...)

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Możliwość przeniesienia zastawu rejestrowego Istnieje możliwość przeniesienia prawa zastawu rejestrowego, lecz tylko na inny podmiot, który jest uprawniony do zabezpieczania swych wierzytelności zabezpieczeniem w postaci zastawu rejestrowego. Prawo takie przysługuje wierzytelnościom: Skarbu (...)

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Stan faktyczny Jak zabezpieczyć i egzekwować prawo własności zagranicznego producenta (wewnątrz UE) maszyny, który udziela klientowi polskiemu leasing na okres 1 roku z opcją wykupu. Leasing jest tak skonstruowany, że klient wpłaca pierwszą opłatę w wysokości co najmniej 25 %, a następnie (...)

Nowoczesne sposoby windykacji

Nowoczesne sposoby windykacji

Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą tendencję dochodzenia należności nie tylko na drodze tradycyjnych środków egzekucyjnych. Do tradycyjnych-najczęściej stosowanych i uregulowanych w sposób pełny przez prawo sposobów windykacji zaliczyć można wytoczenie powództwa (...)

Rejestr zastawów

Rejestr zastawów

  Gdzie tworzone są rejestry zastawów Rejestry zastawów prowadzone są przy sądach rejonowych (przy wydziałach gospodarczych tych sądów), mających siedziby w miastach wojewódzkich. Oznacza to, że na każde województwo przypada jeden sąd, w którym (...)

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Jakie czynności należy podjąć, aby ustanowić zastaw rejestrowy? W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na określonej ruchomości takie (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Kilka słów o zastawie jako sposobie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji

Kilka słów o zastawie jako sposobie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji

Obligacja, pełni pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym funkcje podobne do pożyczki. Jednak w przypadku obligacji zobowiązanie do zwrotu „pożyczonej” kwoty zostaje stwierdzone w dokumencie, który jest papierem wartościowym. Co istotne, z punktu widzenia obligatariuszy, czyli (...)

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

Sposób zabezpieczenia Zastawnik może żądać zabezpieczenia ustanawianego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym, z wyjątkami wynikającymi z charakteru zastawu rejestrowego. Tak więc zastawca, którego roszczenia można dochodzić przed sądem powszechnym (...)

Szczególne uprawnienia banków

Szczególne uprawnienia banków

  Zabezpieczenia Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Nie jest to jedynie "widzimiesię" banku jako kredytodawcy, gdyż obowiązek (...)

Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  Co to jest zastaw i co jest jego przedmiotem? W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez (...)

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Stan faktyczny Pożyczyłem od znajomego 10000 zł. Miałem mu oddać za trzy miesiące 13000 zł, oddałem tylko 4000. On zrobił mi sprawę w sądzie o zwrot 9000 i wygrał. Sprawa została przekazana do komornika o ściągnięcie należności. Ponieważ nic nie mam, to komornik nic ze mnie nie ściągnął (...)

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Samochód firmowy jest w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem funkcjonowania chyba już niemal każdego przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie normalną pracę w firmie bez samochodu i nie dotyczy to tylko tych przedsiębiorstw, których przedmiot działalności z natury rzeczy (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż (...)

Zastaw rejestrowy na udziałach spółki

Zastaw rejestrowy na udziałach spółki

Jedną z powszechnie występujących w obrocie form zabezpieczenia kredytu bankowego jest zastaw rejestrowy na udziałach w danej spółce - piszą prawnicy z Kancelarii Hogan & HartsonInstrument ten powoduje, że gdy spółka zaczyna mieć trudności z obsługą zadłużenia lub narusza (...)

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Poniżej przedstawiono główne, pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki. Obowiązki (...)

Ile trzeba będzie zapłacić za pozaegzekucyjne czynności komorników?

Ile trzeba będzie zapłacić za pozaegzekucyjne czynności komorników?

29 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); wysokości setOstatni( '3' ); opłat za setOstatni( '4' ); czynności setOstatni( '5' ); komorników setOstatni( '6' ); niebędące setOstatni( '7' (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Nasza spółka nabyła samochód obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. Bank wystąpił z roszczeniem do nas o zaspokojenie się z samochodu ponad trzy lata temu (jest to sprawa zakwalifikowana (...)

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Czy wygaśnięcia zastawu rejestrowego powoduje wykreślenie go z rejestru zastawów? W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów. Wykreślenie (...)

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę pożyczki zabezpieczoną zastawem rejestrowym na rzeczy ruchomej. Konsument odstępuje od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Czy wobec tego wygasa zastaw rejestrowy (...)

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Spłata pożyczki została zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Dłużnik może nadal (w ograniczonym zakresie) korzystać z rzeczy ruchomej.Czy w przypadku zniszczenia (albo kradzieży) (...)

Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

W jaki sposób następuje zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego? Zgodnie bowiem z art. 21 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów „zaspokojenie zastawnika (...)

Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego

Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego

Kiedy następuje przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego? Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego następuje po upływie terminu wykonania zobowiązania, które (...)

Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

W umowie zastawniczej strony mogą wprowadzić zastrzeżenie, że zastawca zobowiązuje się, że przed wygaśnięciem zastawu nie sprzeda rzeczy. Jakie to ma znaczenie dla zastawnika, jeżeli i bez tego (...)

Likwidacja zastawu na rzeczy

Likwidacja zastawu na rzeczy

Jak znieść zastaw rejestrowy? Zgodnie z Art. 18 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.1996.149.703 ze zm.) wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym pociąga (...)

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Czy zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu? Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu – pomimo braku spłaty zobowiązania (...)

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

W 1999 roku kupiliśmy samochód osobowy (jako firma). Okazało się, iż samochód jest obciążony zastawem rejestrowym, o czym dowiedzieliśmy się pismem wierzyciela żądającym wydania samochodu, (...)

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zastawnik składa skutecznie zastawcy oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu. Zastawca nie chce dobrowolnie oddać przedmiotu. Czy doktryna lub orzecznictwo określają co w takiej (...)

Obciążenie samochodu zastawem

Obciążenie samochodu zastawem

Kupiłem samochód, który jak później się okazało, jest obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. W dowodzie rejestracyjnym samochodu nie było żadnej wzmianki o ustanowieniu zastawu. W umowie (...)

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Jakie są rodzaje zabezpieczeń długu rzeczowe, a jakie osobiste. Czy w przypadku jeśli dług zabezpieczony jest tylko rzeczowo, zbycie przedmiotu zwalnia od odpowiedzialności za dług? Zabezpieczenie (...)

Treść umowy zastawniczej

Treść umowy zastawniczej

W umowie zastawu (rejestrowego) trzeba określić wierzytelność zabezpieczoną zastawem. Czy wystarczy tutaj określenie np. \"zabezpieczenie wymagalnej należności z umowy pożyczki z dnia . . . \" (...)

FORUM PRAWNE

Kupiłam samochód na kredyt i bank ustanowił na nim zastaw rejestrowy. Nie zamierzam sprzedawać ani

Kupiłam samochód na kredyt i bank ustanowił na nim zastaw rejestrowy. Nie zamierzam sprzedawać ani Kupiłam samochód na kredyt i bank ustanowił na nim zastaw rejestrowy. Nie zamierzam sprzedawać (...)

AUTO W KREDYCIE BANKOWYM

AUTO W KREDYCIE BANKOWYM Czy auto kupione na kredyt bankowy / ma zastaw rejestrowy w Centralnym Rejestrze Zastawów / ZUS może zająć przez US? został zrobiony zastaw skarbowy, auto nie jest moją własnością. (...)

co to jest kredyt samochodowy?

co to jest kredyt samochodowy? Może mi ktoś niecoś napisać o kredycie samochodzowym, na czym on dokładnie polega, czy bardziej czy mnie sie opłaca niż np. gotówkowy albo hipoteczny? O kredyt ?na (...)

Podważenie księgi wieczystej?

Podważenie księgi wieczystej? Czy jak ojciec przepisze na mnie nieruchomość, a ja założę KW, to czy jego córka z poprzedniego małżeństwa może domagać się unieważnienia tej księgi? Wygląda (...)

Kupiłam samochód na kredyt i bank ustanowił na nim zastaw rejestrowy. Nie zamierzam sprzedawać ani

Kupiłam samochód na kredyt i bank ustanowił na nim zastaw rejestrowy. Nie zamierzam sprzedawać ani Kupiłam samochód na kredyt i bank ustanowił na nim zastaw rejestrowy. Nie zamierzam sprzedawać (...)

AUTO W KREDYCIE BANKOWYM

AUTO W KREDYCIE BANKOWYM Czy auto kupione na kredyt bankowy / ma zastaw rejestrowy w Centralnym Rejestrze Zastawów / ZUS może zająć przez US? został zrobiony zastaw skarbowy, auto nie jest moją własnością. (...)

co to jest kredyt samochodowy?

co to jest kredyt samochodowy? Może mi ktoś niecoś napisać o kredycie samochodzowym, na czym on dokładnie polega, czy bardziej czy mnie sie opłaca niż np. gotówkowy albo hipoteczny? O kredyt ?na (...)

Podważenie księgi wieczystej?

Podważenie księgi wieczystej? Czy jak ojciec przepisze na mnie nieruchomość, a ja założę KW, to czy jego córka z poprzedniego małżeństwa może domagać się unieważnienia tej księgi? Wygląda (...)

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc!

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc! Szanowni Państwo Z góry dziękuje za zapoznanie się z moim postem! Mam wielki problem z firmą Samsung oraz Autoryzowanym Serwisem CCS. Czuje (...)

Charakterystyka energetyczna dla zabytku

Charakterystyka energetyczna dla zabytku Mam pytanie dotyczące charakterystyki energetycznej dla zabytku. Obiekty wpisane do rejestru są zwolnione z świadectwa, ale czy mimo zwolnienia, do projektu (...)

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc!

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc! Szanowni Państwo Z góry dziękuje za zapoznanie się z moim postem! Mam wielki problem z firmą Samsung oraz Autoryzowanym Serwisem CCS. Czuje (...)

Charakterystyka energetyczna dla zabytku

Charakterystyka energetyczna dla zabytku Mam pytanie dotyczące charakterystyki energetycznej dla zabytku. Obiekty wpisane do rejestru są zwolnione z świadectwa, ale czy mimo zwolnienia, do projektu (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Egzamin

Egzamin Witam, Proszę serdecznie o pomoc. Mam jutro egzamin z przedmiotu prawoznawstwo i niestety ostatni poprawkowy. Wiem, że pytania są "banalne" ale nie wiem dlaczego wszyscy odpowiedziawszy na nie (...)

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy. Witam! To mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że trafiłem do dobrego działu. Otóż zostałem oszukany przez człowieka zajmującego się sprowadzaniem (...)

e-Terroryzm - darmowe czasopismo o terroryzmie, w PDF

e-Terroryzm - darmowe czasopismo o terroryzmie, w PDF Do ilu ataków terrorystycznych dochodzi co miesiąc i gdzie? Jakie nowe metody propagandy i rekrutacji wykorzystują terroryści? Jak reagować w (...)

Budynek garażowy wolnostojący, a wspólnota

Budynek garażowy wolnostojący, a wspólnota Witam Bardzo proszę o informację na temat konieczności założenia wspólnoty "garażowej". Czy jest taki obowiązek? Poniżej krótka charakterystyka (...)

Spółka z o.o. (3)

Spółka z o.o. (3) Dokładna charakterystyka sp. z o.o. (l_bienek) gdzie? e-prawnik odpowiedzialność członków w spółce z o.o. wg. nowego kdeksu spółek handlowych , a zwłaszcza w przypadku likwidacji (...)

Klauzule generalne w prawie cywilnym

Klauzule generalne w prawie cywilnym HELP ! Musze skrobnac pare slow na temat "klauzule generalne w prawie cywilnym" - a nie jestem bynajmniej prawnikiem ani nie ma z prawem nic wspolnego... (...)

Porady prawne