Zbieg świadczeń ZUS a zerowy przychód

Pytanie:

Od kilku lat prowadziłem działalność gospodarczą. Podczas wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą uległem wypadkowi przy pracy. W szpitalu przeleżałem ponad rok. Nie mogłem zamknąć działalności gospodarczej ponieważ przed wypadkiem nikogo nie upoważniłem. Po 6 miesiącach od wypadku żona w moim imieniu starała się o rentę z tytułu wypadku przy pracy. ZUS odmówił przyznania renty. Sprawa trafiła do sądu - trwała 3 lata. Sąd zasądził prawo do renty wypadkowej i nakazał ZUS-owi wypłatę świadczeń od dnia złożenia wniosku do chwili obecnej. Od dnia wypadku do chwili obecnej uznano mnie za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Żona w trakcie trwania mojej choroby wysprzedawała z mojej firmy środki trwałe w celu pokrycia kosztów leczenia. Po 3 latach od wypadku zamknąłem firmę za pomocą pełnomocnika. Rok temu osiągnąłem wiek emerytalny i przyznano mi emeryturę. ZUS wykonując wyrok sądu wydał decyzję, że nie przysługuje mi prawo do zbiegu świadczeń (renta wypadkowa i 50% emerytury) z powodu tego, że od wypadku osiągałem przychody z działalności gospodarczej (sprzedaż środków trwałych). Decyzja ZUS została wydana, kiedy moja firma była już zamknięta. W ubiegłym roku nie miałem żadnych przychodów, a środki trwałe sprzedałem dwa lata temu. W tym roku złożyłem pismo do ZUS o zerowych przychodach z działalności gospodarczej w roku poprzednim. Czy działalność gospodarcza z zerowymi przychodami wyklucza zastosowanie tzw. zbiegu świadczeń (art.26ust.1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy)? Czy przysługuje mi wypłata świadczeń za okres wstecz tj. od dnia przejścia na emeryturę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zbieg świadczeń ZUS a zerowy przychód

21.1.2011

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru: 


1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo 

2) emeryturę powiększoną o połowę renty. 

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu (ust. 3 tegoż artykułu). Przepis ten odsyła do ustawy emerytalnej, która wedle art. 104 ust. 1a stanowi, że do emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.  Z kolei zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy systemowej chodzi o przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy. Wreszcie w tym akcie prawnym, zgodnie z art. 14 ust. 1, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W szczególności przychód nie powstaje przed datą, w której wymagalne stało się roszczenie o zapłatę należności za wykonaną usługę czy sprzedany towar (por. wyrok NSA z dnia 26 marca 1999 r., I SA/Gd 883/97). Wobec powyższego brak wymagalnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w przedmiotowym okresie powoduje brak przychodu a tym samym nie aktualizuje się dyspozycja art. 26 ust. 3 Ustawy wypadkowej i zbieg świadczeń może mieć miejsce.

W kwestii zwrotu świadczeń za okres od otrzymania emerytury, niestety nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Zasadniczo kwestię tę rozstrzygnęła przedmiotowa decyzja ZUS, przy czym aby ocenić możliwość jej ewentualnego wzruszenia, musielibyśmy się z nią zapoznać.

Potrzebujesz porady prawnej?