Zryczałtowany podatek dochodowy

Pytanie:

"Firma handlowa zaopatruje się w towar u firmy norweskiej. Usługę transportową w postaci frachtu zakupuje od firmy posiadającej siedzibę na terenie raju podatkowego. Należność jest przekazywana na rzecz podmiotu, który daną usługę wykonał. Czy w momencie zapłaty zobowiązania polski podatnik jest zobowiązany potrącić zryczałtowany podatek dochodowy?"

Odpowiedź prawnika: Zryczałtowany podatek dochodowy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 (podatnicy nie mający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu), należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Należy przy tym zauważyć, iż przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ustawy).

Powyższy przepis wyraźnie stanowi, że ładunki mają być przyjęte do przewozu w portach polskich, zatem jeśli ładunki są przyjęte do przewozu w porcie zagranicznym, polski odbiorca towaru nie ma obowiązku pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika