ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

Pytanie:

Potrzebuję Państwa pomocy. Prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Zawsze opłacałem terminowo składki ZUS. Niedawno otrzymałem tyt. Egzekucyjny z ZUS za nie opłacona ostatnia składkę z roku 2006. Nadmienię tylko że nie zostałam poinformowany o zaległej składce (którą zaraz po informacji od ZUS zapłaciłem). ZUS nadal jednak żąda ode mnie spłaty odsetek.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.5.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

Niniejsze opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585, dalej u.s.u.s.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1619, dalej u.p.e.a.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z zadłużeniem wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. Zakładamy, że prowadził Pan działalność gospodarczą i była zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – z powodu nieopłacania składek powstała zaległość, którą ZUS dochodzi na drodze administracyjnej.

Porady prawne

W pierwszej kolejności należy wskazać na kwestie przedawnienia – zaległościpochodzą za 2006 rok. Zgodnie z art. 24 ust. 4 u.s.u.s.:

4. Należności z tytułu składek ulegają  przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, wktórym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6.

Przepis ten był jednak wielokrotnie nowelizowany. Zasadniczo od dnia 1stycznia 2012 roku na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378), wprowadzono 5-letni okres przedawnienia należności z tytułu składek, a przepis art. 24 ust. 4 u.s.u.s. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012roku znajduje zastosowanie również do terminów przedawnienia, których bieg rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 roku, z tym że w takim przypadku bieg przedawnienia będzie liczony od dnia 1 stycznia 2012 roku. Wcześniej termin przedawnienia należności z tytułu zaległych składek wynosił 10 lat. Dlatego też w Pana sytuacji zaległości z 2006 roku przedawniłaby się najwcześniej w 2016 roku. Dlatego też ZUS podjął działania w celu egzekucji zaległych składek – nie chciałdopuścić do przedawnienia, który to cel został osiągnięty.

Warto wskazać, że w zgodnym stanowisku  doktryny oraz judykatury, na przedsiębiorcy jako profesjonaliście w obrocie ciąży obowiązek opłacania wszystkich należnych składek w terminie (art. 47 u.s.u.s.). Przedsiębiorca nie może zasłaniać się brakiem wezwań do opłacania składek, zarówno bieżących jak również zaległych. Żaden przepis nie zobowiązuje ZUS do monitowania przedsiębiorcy o zaległych składkach. Również pisemne zapewnienia o braku zaległości tytułem składek nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dochodzenia przez ZUS realnych zaległości w przyszłości. Należy zdać sobie sprawę, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznych brak jest szczególnych podstaw prawnych do wydawania zaświadczeń o braku zaległości z tytułu opłacania składek na ZUS -odbywa się to na zasadach ogólnych wydawania zaświadczeń uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zaświadczenia takie wydawane są w przeważającej mierze na potrzeby akcji kredytowej przedsiębiorców (zaświadczeń wymagają banki). Jeżeli ZUS błędnie ustalił nie istnienie zaległości (jest to jak najbardziej możliwe, często zaległości ujawniane są później niż wydawanie zaświadczenia), przedsiębiorca może co najwyżej żądać umorzenia odsetek w związku z błędnym zaświadczeniem z ZUS. Jak wskazujemy bowiem wyżej, to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczanie składek a nie ZUS –przedsiębiorca nie może przerzucać na ZUS odpowiedzialności za to czy swoje składki opłacał prawidłowo i czy posiada zaległości.

W drugiej kolejności należy wskazać na procedurę, która w Pana sytuacji powinna wyglądać następująco:

1) decyzja o zaległościach w składkach, od której mógł się Pan odwołać – zpowołaniem się na to, że np. faktycznie zaległości w składkach nie ma (zdowodami na prawidłowe rozliczenie);

2) wszczęcie egzekucji administracyjnej, co ma miejsce poprzez (art. 26 § 5u.p.e.a.):

a) doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub

b) doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Zgodnie z opisem nie wspomina Pan aby otrzymała decyzję w sprawie zaległych składek – jeżeli nie otrzymał Pan takiej decyzji (a jedynie od razu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, należało zwrócić się do ZUS o przesłanie decyzji, w celu otwarcia terminu na złożenie odwołania – na tej podstawie mógłby Pan próbować zawiesić lub wstrzymać postępowania administracyjne. Niemniej w Pana sytuacji po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji zdecydował się Pan na złożenie wniosku o umorzenie kosztów egzekucji oraz kosztów dochodzenia należności przez ZUS. Powyższe świadczy, że akceptuje Pan fakt istnienia należności, jednak domaga się umorzenia kosztów ze względu na to, że to organ rentowy wprowadził Pana w błąd co do faktu ich posiadania po 2006 roku. Taki sposób Pana postępowania należy ocenić pozytywnie jako racjonalny – składki powinny być zapłacone, jednak ZUS nie powinien obciążać Pana kosztami, skoro sam przyczynił się do opóźnienia w uregulowaniu składek.

Mając powyższe na uwadze, wystąpił Pan do ZUS o umorzenie należnościw zakresie kosztów oraz odsetek ich dochodzenia. Jak kolwiek oceniamy Pana postępowania jako prawidłowe i sądzimy, że ZUS powinien umorzyć powyższe koszty, to należy przyjąć, że decyzja z 28 stycznia jest prawidłowa – wśród przesłanek umorzenia z art. 28 ust. 3 u.s.u.s. nie występuje sytuacja w jakiej się Pan znalazł. Podobnie w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 2003 r., nr 141, poz.1365) nie znajdziemy właściwej do Pana sytuacji podstawy umorzenia. ZUS jakoorgan publiczny działa tylko w granicach prawa a więc umorzenie zaległości (nawet tylko co do kosztów i odsetek) bez wyraźnej podstawy prawnej jest niedopuszczalne. Dlatego też składanie odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z pouczeniem w decyzji) jest niecelowe. Analogicznie brak podstaw do umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego i złożenia skutecznego odwołania od decyzjiw tej materii.

Jakkolwiek oceniamy pozytywnie Pana zamierzenie wnoszenia o umorzenie kosztów i odsetek, należy jednak wskazać, że czynność tę należało załatwić w drodze odwołania od decyzji ZUS w sprawie zaległości – w toku odwołania sąd ubezpieczeń społecznych mógł zwolnić Pana z obowiązku zapłaty odsetek, ze względu nawcześniejsze działania ZUS, które przyczyniły się do powstania zaległości. Jeżeli odrazu opłaciłby Pan same zaległe składki nie powstałyby również kosztów egzekucyjne. Niestety aktualnie powyższa droga jest już niedostępna.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Uproszczony wniosek o ulgi w zapłacie składek ZUS

Uproszczony wniosek o ulgi w zapłacie składek ZUS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, ZUS  udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z takiej (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza będzie chronić większą grupę przedsiębiorców, więcej miejsc pracy" – powiedziała (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy, a także zasady pokrywania ze środków FGŚP świadczeń pracowników zatrudnionych (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej - minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne Minimalna wysokość podstawy (...)

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. ##baner## Zawarta (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie (...)

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Renta rodzinna

Renta rodzinna

ZUS Oddz. w Lublinie decyzją z dn. 02.07.2001 r. na podstawie orzeczenia Lekarza Orzecznika odmówił mi prawa do renty rodzinnej i zaprzestał dalszego wypłacania świadczeń. Od decyzji tej odwołałem (...)

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może (...)

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Złożyłem wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek za dwa lata. W odpowiedzi dostałem że jeżeli spłacę część zaległości, to zostanie mi umorzona pozostała część. Czy istnieje możliwość (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

We wrześniu 2007 roku podjąłem prace w firmie zajmującej się sprzedażą okien, drzwi, itp. Pracowaliśmy 5 dni w tygodniu po 8 godzin i 2 soboty w miesiącu dodatkowo po 4 h. Nasz pracodawca za każde (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Intrum Justitia

Intrum Justitia Dostałem pismo od tej firmy,ze kupili dług od telekomunikacji i zobowiązany jestem go spłacic z ogromnymi odsetkami.Nadmieniam ze telefon był zapisany na moją matke która juz nie (...)

Wykup domu a wspolnota majatkowa

Wykup domu a wspolnota majatkowa Cześć Proszę doradźcie jak możemy rozwiązać sprawę. Mamy wspólnotę majątkowa. Rodzice mojego męża chcą przepisać na niego dom pod warunkiem spłaty jego (...)

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym Dzień dobry, Mam następujący problem. Posiadam prawomocny wyrok nakazujący eksmisję dwóch osób z mieszkania należącego do (...)

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę Witam mam pytanie : płace alimenty mojej byłej żonie, mieszkaliśmy w Niemczech i ta mamy rozwód płace z mojej niemieckiej emerytury aż do dziś . Lecz moja była żona wyszła (...)

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca.

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca. Czy mogę podpisać nową umowę o pracę na zastrzezony dowod osobisty? Jakie i czy wgl, konsekwencje może to za sobą nieść?

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica Witam, z góry dziękuje za pomoc. Jak wygląda udzielanie pożyczki w rodzinie, w której pożyczkobiorca (brat) mieszka za granicą. Od jakiegoś (...)

Porady prawne