Zwrot VAT przy braku sprzedaży

Pytanie:

Spółka z o.o. dokonała zakupów inwestycyjnych w marcu 2007 r. Aż do grudnia 2007 r. Spółka nie miała przychodów ze sprzedaży opodatkowanej VAT. W grudniu 2007 r. i kolejnych miesiącach 2008 r. przychody ze sprzedaży opodatkowanej VAT się pojawiły, jednak urząd skarbowy nie dokonał żadnych zwrotów VAT - ani za marzec 2007 r., ani za późniejsze miesiące. Do kiedy US powinien dokonać zwrotu VAT za zakupy z marca 2007 r., skoro w grudniu 2007 r. i kolejnych miesiącach pojawiła się sprzedaż opodatkowana VAT? Czy zwrot VAT przez US może się przedawnić? Czy Spółka powinna upomnieć się do US o zwrot VAT? W jakiej formie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot VAT przy braku sprzedaży

5.10.2008

Jeżeli podatnik w okresie rozliczeniowym (wskazanym w art. 86 ust. 10, 11, 12, 16 lub 18 ustawy o VAT) nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 19 ustawy o VAT). W tym przypadku ustawodawca wyłączył co do zasady uprawnienie do żądania przez podatnika zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy (przy braku realizacji czynności opodatkowanych).

Zgodnie jednak z art. 93 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 (towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy), przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej lub czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podmiotom dokonującym nabycia przysługuje prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki.

Jak stanowią dalsze ustępy art. 93, zwrot kwoty podatku naliczonego przysługuje na wniosek podmiotu uprawnionego (przy czym przepisy nie wskazują końcowego terminu złożenia takiego wniosku), jeżeli spełnione zostały jednocześnie następujące warunki:

1) podmiot został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie wykonał czynności opodatkowanych z wyjątkiem:

a) importu towarów,

b) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

c) importu usług,

d) nabycia towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5;

2) wartość nabytych towarów bez podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 3, w okresie po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego wynosi nie mniej niż 250.000 zł;

3) podmiot uprawniony uregulował w całości należność za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego, a w przypadku importu towarów zapłacił podatek należny od tego importu;

4) podmiot złożył oświadczenie, że:

a) nabyte towary i usługi służyć będą do czynności opodatkowanych lub do czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, które zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług albo w przypadku importu towarów - od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego,

b) w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w lit. a, do końca następnego roku, nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 lub 8.

Jeżeli podatnik spełni powyższe warunki, zwrot podatku naliczonego następuje w formie zaliczki w trzech równych ratach, przy czym pierwsza rata jest wypłacana w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, druga rata w ciągu 120 dni, a trzecia w ciągu 180 dni. Kwota podatku naliczonego, która nie może zostać wypłacona w formie zaliczki, podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Potrzebujesz porady prawnej?