Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

Pytanie:

"Z okazji jublileuszu istnienia firmy klienta, spółka zamieściła w miesięczniku branżowym życzenia urodzinowe dla klienta o treści: "Serdeczene życzenia z okazji 15 urodzin dla Klienta XXXX składają pracownicy firmy YYYYY. Czy jest to koszt uzyskania przychodu? Czy można odliczyć podatek VAT?"

Odpowiedź prawnika: Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr. 24, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wśród katalogu wydatków, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawodawca wymienia koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

W zaprezentowanej sytuacji przede wszystkim należy rozstrzygnąć, z jakiego rodzaju wydatkiem mamy do czynienia. Pomimo faktu, że życzenia zostały złożone za pośrednictwem prasy branżowej, zdecydowanie nie możemy tu mówić o reklamie. Oficjalne publiczne złożenie życzeń jubileuszowych długoletniemu kontrahentowi może być uznane jedynie za reprezentację. A zatem może ew. chodzić o tzw. koszty limitowane. Aby jednak wydatki na reprezentację były kosztem firmy, muszą mieć związek z jej działalnością gospodarczą - i to nawet gdy mieszczą się w limicie 0,25% przychodu.

W myśl wyroku NSA z dnia 26 września 2000 r. o sygnaturze III SA 1994/99 (niepublikowany): przez reprezentację należy rozumieć: okazałość, wystawność, wystrój firmy, sposób podejmowania interesantów i kontrahentów. Być może klient Państwa Firmy poczuł się doceniony i życzenia od Państwa nie pozostaną bez wpływu na Państwa dalszą współpracę. Ustawowej definicji reprezentacji niestety nie ma - to w konsekwencji prowadzi do sporów pomiędzy interpretacją i sposobem kwalifikacji danego zdarzenia gospodarczego przez urzędy skarbowe i podatników. Stąd przy ocenie, czy złożone życzenia są związane z osiągnięciem przychodu, należy kierować się rozsądkiem i umiejętnością uzasadnienia związku pomiędzy przychodem i kosztem. Takie przesłanki wynikają z licznych interpretacji, np. wydanej przez Urząd Skarbowy Warszawa–Mokotów z dnia 17 sierpnia 2004 r. o sygnaturze: US33/NG/GF/I412/344/04. We wskazanym piśmie naczelnik orzekł: „aby konkretny koszt był uznany za koszt podatkowy muszą być spełnione 2 warunki: musi być on poniesiony w celu uzyskania przychodu. Podatnik musi wykazać związek z prowadzoną działalnością oraz że poniesienie wydatku ma wpływ na wysokość jego przychodów, nie może być to koszt wymieniony w katalogu negatywnym”.

W interpretacji zaś wydanej przez Małopolski Urząd Skarbowy z dnia 11 października 2005 r. o sygnaturze DP3/423-23/05/71237 naczelnik zwrócił uwagę na fakt, że: „stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.
Przepisy podatkowe nie określają wartości ani rodzaju wydatków, które można zaliczyć do kosztów reprezentacji. Charakter tych wydatków winien być na tyle związany z prowadzoną działalnością by możliwa była ocena tego związku, oparta na zasadach logiki i doświadczenia życiowego. Stosownie bowiem do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to, że musi istnieć ścisły związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a powstaniem lub zwiększeniem przychodu. (...) Ustawa podatkowa nie uzależnia zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na cele reprezentacji od wysokości ich poniesienia. Jeśli podatnik (Spółka) wykaże związek przyczynowy między wręczeniem upominku a osiągniętym przychodem, wówczas poniesione wydatki będą stanowiły limitowany koszt uzyskania przychodu w wysokości 0,25% przychodu. Obowiązek udowodnienia celowości poniesionych wydatków spoczywa na Podatniku. Jeżeli Podatnik nie wykaże, że służyły one uzyskaniu przychodów, to nie ma podstaw do traktowania tych wydatków jako kosztów uzyskania
”.

W przedstawionej sprawie trudno jest o jednoznaczną odpowiedź, czy wskazany wydatek może zostać uznany za koszt. To do oceny Państwa należy, czy publiczne złożenie życzeń będzie wiązało się z dalszą udaną współpracą z Państwa kontrahentem, a tym samym z pozyskaniem przychodów. Jeżeli Firma jest w stanie uzasadnić i dowieść, że wskazany wydatek wiąże się z uzyskaniem przychodu, to można go zakwalifikować jako limitowany wydatek związany z reprezentacją Firmy na zewnątrz.

Kwestię zaś prawa do odliczenia podatku VAT reguluje art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, prawa: obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na reprezentację mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli tylko służą osiągnięciu przychodów. Innymi słowy, jeżeli Firma jest w stanie uzasadnić związek pomiędzy poniesionym kosztem a przyszłym przychodem, to może również odliczyć podatek VAT wynikający z faktury za publicznie złożone życzenia. Podatnikowi nie będzie zaś przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wtedy, gdy ogłoszenie to nie jest dokonane w celu uzyskania przychodów i nie jest związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Jest to jednak ciągle kwestia kontrowersyjna i najlepiej zawsze w takich przypadkach "zabezpieczać się" pisemną interpretacją właściwego dla siebie organu podatkowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika