22.3.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT.

Deklaracje papierowe czy elektroniczne

Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową?

Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby rozliczeń podatkowych, ale również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, które na podstawie przepisów prawa podatkowego muszą składać podatnicy, płatnicy i inkasenci. To między innymi deklaracje PIT, CIT czy JPK_VAT.

Elektroniczne wersje wszystkich formularzy podatkowych są dostępne na platformie e-deklaracje.

Deklaracje można składać elektronicznie lub w formie papierowej, chyba że przepisy wprost wskazują określony sposób jako właściwy do złożenia konkretnego typu deklaracji. To oznacza że:

 • jeśli nie ma regulacji szczególnej, deklaracja podatkowa może zostać złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej,
 • jeśli obowiązuje regulacja szczególna, to może się okazać, że konkretną deklarację można złożyć wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej. Na przykład wyłącznie elektronicznie złożysz:

  • PIT-4R – deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-8AR – deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • PIT-8C – informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
  • PIT-11 – informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
Porady prawne

Jak podpisać e-deklarację?

Deklarację elektroniczną można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym;
 • podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym;
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego;
 • podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli deklaracje są przesyłane przez:

 • inny podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań.

Każdy rodzaj deklaracji można podpisać wyłącznie wskazanymi dla tej deklaracji podpisami - potrzebny konkretny rodzaj podpisu.

Spośród wskazanych podpisów elektronicznych podpisem, który zapewnia najdalej idące uprawnienia, jest podpis kwalifikowany. Tym podpisem możesz podpisać każdą deklarację podatkową.

Rodzaj podpisu, którym można podpisać konkretną deklarację, wskazuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Sprawdź, jaki rodzaj podpisu jest właściwy dla wybranych deklaracji:

Rodzaj podpisu

Jakie deklaracje można podpisać?

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Wszystkie deklaracje podatkowe

Podpis elektroniczny użytkownika na Portalu Podatkowym

 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT16S)
 • deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A)
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS)
 • deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2)
 • deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3; PCC-3/A)
 • deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2)
 • zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2)
 • zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3; SD-3/A)

Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu celnego

 • deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN)
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW)
 • deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA) - deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn)
 • deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)
 • deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA)
 • deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)
 • deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P)
 • deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ) –
 • kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ)
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego
 • zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art.16b ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU)
 • deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-14)
 • informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL)
 • informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS)

Podpis zaufany albo podpis osobisty

 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37)
 • składane przez portal podatkowy przez podatnika
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38)
 • składane przez portal podatkowy przez podatnika - oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP)
 • składane przez portal podatkowy przez podatnika
 • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28)
 • składane przez portal podatkowy przez podatnika
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36)
 • składane przez portal podatkowy przez podatnika
 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) (PIT-16/PIT-16S) składany w CEIDG
 • zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) składany w CEIDG
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS)

Podpis elektroniczny oparty na danych autoryzacyjnych

 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 • deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT 7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11) - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)

Jak składać deklaracje elektroniczne

Deklaracje w formie elektronicznej możesz składać za pośrednictwem:

Kiedy rejestrujesz działalność w CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, możesz też złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

Podatnik, który składa deklarację elektronicznie, otrzymuje potwierdzenie wygenerowane automatycznie przez:

 • organ podatkowy, do którego złożono deklarację;
 • Portal Podatkowy, za pośrednictwem którego złożono deklarację;
 • elektroniczną skrzynkę podawczą, za której pośrednictwem złożono deklarację.

Gdzie składać deklaracje

Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT płacony według skali podatkowej, liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rozliczasz w urzędzie skarbowym właściwym według twojego (podatnika) miejsca zamieszkania.

Przy karcie podatkowej organ podatkowy właściwy do rozliczeń określisz według położenia zorganizowanego zakładu wskazanego we wniosku PIT-16 lub w CEIDG.

 • Jeżeli, pomimo obowiązku, nie wskażesz położenia zakładu, lub gdy wykonujesz działalność bez takiego zakładu, kartę podatkową powinieneś rozliczyć w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby twojej spółki.
 • Jeżeli nie można ustalić siedziby spółki, rozliczasz się urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania jako wspólnika.

Ważne! Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT

Dla rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy (jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze).

Podatek od towarów i usług - VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) rozliczasz w urzędzie skarbowym właściwym dla:

 • adresu miejsca zamieszkania (podatnicy – osoby fizyczne) albo
 • adresu siedziby firmy (podatnicy – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

Podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC

Czynność cywilnoprawna

Jaki organ podatkowy jest właściwy

Przeniesienie: • własności nieruchomości • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego • wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: • prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub • prawa użytkowania wieczystego

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Gdy obowiązek zapłaty PCC ciąży solidarnie, czyli każdy z podatników odpowiada za zapłatę całej kwoty podatku

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów.

Zawarcie lub zmiana umowy spółki

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na siedzibę spółki.

Umowy, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) nabywcy.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w żaden powyższy sposób

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

W pozostałych przypadkach

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika

Jeśli podpisujesz umowę dotyczącą przeniesienia nieruchomości w formie aktu notarialnego, to notariusz jako płatnik podatku pobiera PCC i sam przekazuje go do urzędu skarbowego. Nie musisz już składać deklaracji PCC-3 i wpłacać podatku.

Akcyza

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:

 • naczelnik urzędu skarbowego;
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu (z wyłączeniem poboru) oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej;
 • dyrektor izby administracji skarbowej.

Ogólna zasada stanowi, że właściwość miejscową organów ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki:

 • jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową określa się dla:
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby;
  • osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania;
 • jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, podatnik – co do zasady – może wybrać jeden z tych organów i wskazać go w oświadczeniu. Jednak jeśli podatnik nie wykonuje czynności w obszarze właściwości wskazanego organu podatkowego przez 12 miesięcy, właściwość urzędu ustala się ponownie.

W sytuacjach:

 • ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;
 • przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 • powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego;
 • właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi są związane te czynności.

Jeżeli nie można ustalić właściwości w taki sposób, to właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Organem właściwym na całym terytorium Polski do dokonywania czynności związanych z poborem, dokonywaniem rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata targowa

Podatek od nieruchomości

Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (nieruchomości).

Podatek od środków transportu

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na którego terenie znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Opłata targowa

Organem właściwym w sprawach opłaty targowej jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się targowisko.

Twój e-PIT

Twój e-PIT to roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych przygotowane automatycznie na podstawie danych zgromadzonych i udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową.

Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać:

 • podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło lub z przychodów kapitałowych),
 • osoby fizyczne rozliczające się na formularzach PIT-28 lub PIT-36.

Podatnik, który skorzysta z tej usługi, nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.

W ramach usługi Twój e-PIT zeznania za poprzedni rok podatkowy są udostępniane podatnikom po zalogowaniu, od 15 lutego kolejnego roku.

Jeżeli korzystasz z Twój e-PIT, możesz:

 • nie zrobić nic – wówczas 30 kwietnia twoje zeznanie PIT-37 lub PIT‑38 zostanie uznane za złożone,
 • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • zmienić zeznanie,
 • w przypadku PIT-37, jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • w PIT-37 możesz dodać inne dane, na przykład odliczenia darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku,
 • odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-PIT (w takim przypadku zeznanie proponowane przez urząd nie będzie brane pod uwagę).

Pamiętaj! Jeśli zdecydujesz się na złożenie deklaracji w innej formie niż Twój e-PIT, nie musisz odrzucać zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

Kiedy deklarację podatkową może złożyć pełnomocnik

Możesz udzielić pełnomocnictwa osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona), która w twoim imieniu będzie mogła podpisywać i składać deklaracje podatkowe.

Żeby ustanowić pełnomocnika do składania deklaracji:

W przypadku gdy deklarację ma podpisać więcej niż jedna osoba, pełnomocnictwo do jej podpisania jest skuteczne pod warunkiem, że udzieliły go wszystkie właściwe osoby.

W dowolnym momencie po ustanowieniu pełnomocnika możesz zmienić zakres pełnomocnictwa bądź go odwołać. Żeby zmienić zakres pełnomocnictwa lub odwołać pełnomocnika:

 • powołanego do składania deklaracji w formie papierowej – złóż formularz OPL-1P;
 • powołanego do składania deklaracji składanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – złóż formularz OPL-1.

Kiedy składać deklaracje podatkowe

Termin składania deklaracji podatkowych jest uregulowany odrębnie dla każdego rodzaju deklaracji.

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od osób fizycznych PIT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

do 31 stycznia roku następnego

PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od osób prawnych CIT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

PIT-CFC – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

do końca dziewiątego miesiąca następującego po roku podatkowym (do końca września roku następnego)

CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowym

CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od towaru i usług VAT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

JPK_V7 – deklaracja i ewidencja dla podatku od towarów i usług (deklaracja i ewidencja dla podmiotów rozliczających się miesięcznie)

do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni

JPK_V7K – deklaracja i ewidencja dla podatku od towarów i usług (deklaracja i ewidencja dla podmiotów rozliczających się kwartalnie)

do 25 dnia miesiąca po każdym kolejnym kwartale

VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów

przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VAT-Z – zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli ostatni dzień na złożenie deklaracji przypada w sobotę, niedzielę lub święto to termin na złożenie deklaracji upływa w następnym dniu roboczym. Na przykład, jeżeli 30 kwietnia wypada w niedzielę, to deklarację PIT 36 możesz złożyć do 2 maja.

W tym samym czasie musisz zapłacić podatek.

Korekta deklaracji

Jeżeli w złożonych przez ciebie deklaracjach są błędy, masz prawo je poprawić, czyli złożyć korektę deklaracji.

To ważne, bo jeżeli twój podatek do zapłaty został zaniżony w deklaracji, po twojej stronie powstaje zaległość podatkowa. W takiej sytuacji korekta deklaracji chroni cię przed negatywnymi następstwami związanymi z uszczupleniem dochodów, w szczególności przed poniesieniem odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości zapłacił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Uprawnienie do dokonania korekty przysługuje ci po zakończeniu:

 • kontroli podatkowej,
 • postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

To uprawnienie ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową nie możesz dokonać korekty deklaracji do momentu ich zakończenia. Korekta złożona w trakcie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta, którą złożysz wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, nie wywoła skutku prawnego w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. W uzasadnieniu wydanej decyzji organ podatkowy wskaże bezskuteczność dokonanej przez ciebie korekty.

Przechowywanie deklaracji

Dokumenty, które stanowią podstawę twoich rozliczeń podatkowych trzeba przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego one dotyczą.

Co do zasady, jest to 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym płatność podatku była wymagalna. Okres ten może być dłuższy w przypadku zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia.

Podatnicy, którzy są zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych, przechowują księgi i dokumenty związane z ich prowadzeniem.

Księgi podatkowe to, między innymi: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry prowadzone dla celów podatkowych.

Łącznie z księgami podatkowymi, aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, muszą być przechowywane dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg.

Z przepisów nie wynika wprost, że na podatniku spoczywa obowiązek przechowywania deklaracji, lecz obowiązek dotyczy przechowywania wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych.

W doktrynie prawa podatkowego oraz w praktyce wskazuje się, że obowiązek przechowywania do momentu upływu terminu przedawnienia obejmuje również deklaracje podatkowe.

Z praktycznego punktu widzenia podatnicy powinni przechowywać złożone deklaracje do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ponieważ w przypadku ewentualnej kontroli ze strony organu podatkowego będą mieć dowód złożonej deklaracji, a ponadto będą mogli w łatwy sposób odtworzyć, co zostało wskazane organowi w złożonej deklaracji.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Poznaj zasady rozliczenia PIT przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce.   ##baner## Twoje obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane Twoje dochody według konwencji i ustawy o PIT (patrz podstawa prawna). Formy zatrudnienia (...)

Jak należy składać deklaracje VAT?

Jak należy składać deklaracje VAT?

Kto jakie deklaracje musi składać? Deklaracja jest istotnym elementem rozliczenia VAT, gdyż zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego czy różnicy podatku, przyjmuje się generalnie w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości. Podatnicy podatku od towarów (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Jakie deklaracje VAT trzeba składać? Składanie deklaracji podatkowych jest podstawowym obowiązkiem każdego podatnika. Przepisy o podatku VAT wyróżniają kilka rodzajów deklaracji dla celów rozliczenia tego podatku. Podstawową jest deklaracja VAT-7, którą składają podatnicy rozliczający się miesięcznie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie, składają natomiast (...)

Korekta rocznego zeznania PIT. Wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe

Korekta rocznego zeznania PIT. Wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe

Korekta rocznego zeznania PIT umożliwia uwzględnienie rachunków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej, a znalezionych już po 30 kwietnia. Po tym terminie nie mogą jednak rozliczyć się wspólnie małżonkowie lub rodzice wychowujący samotnie dziecko, którzy wcześniej złożyli zeznania obejmujące tylko ich indywidualny dochód.Jeśli w rocznym zeznaniu PIT nie uwzględniliśmy (...)

Rozliczenie rachunków już po złożeniu PIT? Sprawdź kiedy

Rozliczenie rachunków już po złożeniu PIT? Sprawdź kiedy

Korekta rocznego zeznania PIT umożliwia uwzględnienie rachunków - uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej - znalezionych już po 30 kwietnia. Po tym terminie nie mogą jednak rozliczyć się wspólnie małżonkowie lub rodzice wychowujący samotnie dziecko, którzy wcześniej złożyli zeznania obejmujące tylko ich indywidualny dochód. Jeśli podczas wiosennych porządków (...)

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Rozliczenie dochodów uzyskanych w 2021 roku z zatrudnienia w Polsce - ważne dla rezydentów podatkowych Ukrainy (polskich nierezydentów) Obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane Twoje dochody według konwencji i ustawy o PIT (zob. podstawa prawna). ##baner## Rezydencję podatkową (...)

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

W naszym systemie podatkowym przywiązuje się dużą wagę do wykonania przez podatnika wielu sformalizowanych czynności. Zaniechanie spełnienia określonych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiedza dotycząca tych powinności jest szczególnie ważna w aspekcie podatku VAT. W artykule omówiono również przygotowywane zmiany, jakie wynikają ze znajdującego się w Sejmie (...)

Korektę

Korektę "papierowego" zeznania PIT można złożyć online

Korektę złożonego tradycyjnie zeznania rocznego – w wersji papierowej – można zrobić przez internet. Dotyczy to jednak tylko tych rodzajów deklaracji, których złożenie możliwe było w danym roku online. 30 kwietnia - ostateczny termin rozliczenia z fiskusem i ewentualnej wpłaty podatku – już za nami. W dalszym ciągu jednak mamy prawo do korekty złożonych PIT-ów – (...)

W tym roku mamy więcej czasu na złożenie PIT. Jak to zrobić?

W tym roku mamy więcej czasu na złożenie PIT. Jak to zrobić?

W tym roku mamy więcej czasu na złożenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. można składać do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez żadnych konsekwencji. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Ułatwieniem w logowaniu do usługi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany. ##baner##   W usłudze (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki (...)

Jak złożyć PIT przez Internet?

Jak złożyć PIT przez Internet?

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego za 2017 rok. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla podatnika miejsca. Jakie deklaracje można złożyć przez Internet? W formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz składać następujące deklaracje podatkowe: (...)

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Co daje dostęp do konta na Portalu Podatkowym? Portal Podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny administracji skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. KAS ruszyła 1 marca. Struktura KAS Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Minister (...)

Gdzie najszybciej rozliczają PITy? Poznaj rankingi największego w Polsce badania dotyczącego zwrotu podatku z PIT w 2017 r.

Gdzie najszybciej rozliczają PITy? Poznaj rankingi największego w Polsce badania dotyczącego zwrotu podatku z PIT w 2017 r.

Kto rozlicza się wcześniej i wypełnia PITy online,  ten szybciej dostaje zwrot podatku. W ubiegłym roku podatnicy, składający e-deklaracje PIT w styczniu, otrzymali pieniądze średnio już po 23 dniach. Ci, którzy zwlekali do kwietnia, czekali  dwukrotnie dłużej, nawet do 52 dni. Należności najszybciej wypłacały urzędy skarbowe z województwa świętokrzyskiego, (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania PIT, zmiany terminu wpłacania zaliczek na PIT i rozliczania VAT, zmiany formy księgowości, (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie numer ten określa się mianem „numeru unijnego”.  W poniższych punktach zostaną (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.). ##baner## Obowiązek składania deklaracji (...)

30 kwietnia – ostatni dzień na zeznanie PIT

30 kwietnia – ostatni dzień na zeznanie PIT

Zeznania podatkowe PIT za 2020 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2021 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. ##baner## Rozliczenie elektroniczne Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl. W usłudze zostały przygotowane zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób (...)

Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

Jak co roku, polscy obywatele mają obowiązek sporządzić rozliczenie podatkowe z tytułu wynagrodzeń za 2017 r. Dotyczyć one powinny zarówno wynagrodzeń krajowych, jak i uzyskiwanych z zagranicy - przez polskich rezydentów. Przepisy podatkowe zmuszają do złożenia deklaracji PIT również zarabiających w Polsce obcokrajowców. To, jaki rodzaj deklaracji należy przygotować (...)

Jak rozliczyć VAT?

Jak rozliczyć VAT?

Przeczytaj, w jakim terminie złożyć deklarację VAT i jakie są stawki VAT. Sprawdź, jakie masz obwiązki w zakresie VAT, jeżeli dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych (z krajami Unii Europejskiej) i jak rozliczyć sprzedaż mieszaną. Rozliczenie miesięczne i kwartalne Podatnicy VAT, w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego, składają następujące pliki JPK: JPK_V7 (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe (PFR) w 2017 roku Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 jest już dostępna. Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2016 rok: PIT-37- sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A, PIT-38 - dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik

Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik

Od 15 marca 2017 r. składanie rocznych PIT-ów zostaje maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Będzie to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i renciści przekażą 1% podatku dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie (...)

Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

Rejestracja i aktualizacja danych małego podatnika  Mały podatnik, tak jak każdy podatnik VAT, ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego oraz zgłoszeń aktualizacyjnych. Dotyczy to również podatnika, który wybiera kasową metodę rozliczeń w zakresie tego podatku. Rejestracji i aktualizacji dokonuje się na formularzu VAT-R. Jeśli metoda kasowa zostanie wybrana wraz z rozpoczęciem (...)

2 maja – ostatni dzień na zeznanie PIT

2 maja – ostatni dzień na zeznanie PIT

Do 2 maja 2022 r. trzeba złożyć zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za 2021 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Podatnicy złożyli już rekordową liczbę ok. 5,9 mln zeznań w usłudze Twój e-PIT. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia (...)

Szybko rozlicz PIT

Szybko rozlicz PIT

Trwa akcja "Szybki PIT" "Szybki PIT" to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników w rozliczeniu rocznej deklaracji PIT. Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na dyżury ekspertów resortu finansów oraz punkty rozliczeń PIT w galeriach handlowych. Roczne PIT-y za 2017 r. można składać do 30 kwietnia 2018 r. Szybki PIT, (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  Kto dokonuje pisemnej interpretacji przepisów na wniosek przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego (...)

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Nowa ustawa usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowelizacja, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Dokonuje zmian w 34 ustawach, wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez (...)

Jak rozliczyć się przez Internet? PIT 2013

Jak rozliczyć się przez Internet? PIT 2013

Rozliczenie przez Internet jest szybkie i darmowe. Zobacz, kto może z niego skorzystać. Już po raz kolejny podatnicy mają możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet. Nie muszą przy tym posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podatnicy mogą w taki sposób składać zeznania na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, a także PIT-16, PIT-16A,  PIT-16Z, (...)

Wynajmujesz, podnajmujesz lub dzierżawisz? Dziś mija ważny termin

Wynajmujesz, podnajmujesz lub dzierżawisz? Dziś mija ważny termin

Podatnicy płacący m.in. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do 31 stycznia. Mogą to zrobić także w wersji elektronicznej. Z takiego sposobu przekazania rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, (...)

Jak powstają zobowiązania podatkowe?

Jak powstają zobowiązania podatkowe?

Czym jest "zobowiązanie podatkowe"? Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe jest zatem formą konkretyzacji zindywidualizowanego (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt zmian podatkowych na 2019 r.? Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno do przedsiębiorców, (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę (...)

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Ministerstwo Finansów przekazało informację o zmianach w raportowaniu CRS, CBC oraz FATCA, czyli tzw. automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych. Od 1 stycznia 2020 r. będą bowiem obowiązywać nowe formularze CRS-1 dot. przekazywania informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych. Zmienił się sposób przekazywania powiadomienia CBC-P, które (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. Plik JPK_VAT przekazuje się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jednolitego Pliku Kontrolnego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przechowywanie dokumentów ZUS-owskich

Przechowywanie dokumentów ZUS-owskich

Dostałem pismo z ZUS-u, że w 1999 roku źle były przeze mnie wypełnione deklaracje podatkowe. Prowadziłem działalność jako osoba fizyczna i wypełniałem dwie deklaracje na pracowników i dla siebie (...)

termin składania deklaracji CIT-2, VAT-7

termin składania deklaracji CIT-2, VAT-7

Podpisanie aktu założycielskiego spółki z o.o. nastąpiło 23.01.06 r. Zgłoszenie do KRS 06.03.06 r. i zgłoszenie rejestracyjne do Urzędu Skarbowego: NIP-2, VAT-R miało miejsce 06.03.06 r., gdzie (...)

Deklaracja podatkowa CIT wspólnoty mieszkaniowej

Deklaracja podatkowa CIT wspólnoty mieszkaniowej

Kto może podpisywać deklaracje podatkowe CIT wspólnoty mieszkaniowej? Ewidencję pozaksięgową wspólnoty może prowadzić w zasadzie każdy, ale czy są przepisy określające wymagania co do osoby (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Nadpłata w VAT

Nadpłata w VAT

W dwóch niezależnych firmach, podlegających pod inne urzędy skarbowe wystąpiła konieczność dokonania korekt deklaracji VAT-7 powodujących zmniejszenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Do (...)

Podpisy na deklaracjach

Podpisy na deklaracjach

Jesteśmy biurem rachunkowym, które zajmuje się obsługą kadrowo-płacową Klienta. Do tej pory nasza firma podpisywała PIT-4 oraz PIT-11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi, że (...)

Przedawnienie zaleglosci podatkowej

Przedawnienie zaleglosci podatkowej

Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej - hala produkcyjna i magazynem - w udziałach po 1/2 od 27.09.2002 r. W momencie nabycia sporządziliśmy też z drugim właścicielem prywatną umowę (...)

Faktury VAT na prywatny wynajem i dzierżawę

Faktury VAT na prywatny wynajem i dzierżawę

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością mam prywatny wynajem i dzierżawę (ryczałt 8,5%). Słyszałam że w trakcie zawieszenia działalności nie składa się deklaracji (...)

Podpisy na deklaracji VAT

Podpisy na deklaracji VAT

W spółce z o.o. do KRS wpisana jest reprezentacja łączna (np. członek zarządu razem z prokurentem). Czy comiesięczna deklaracja VAT składana do urzędu skarbowego musi być podpisywana przez członka (...)

Podatek od nieruchomości przy współwłasności

Podatek od nieruchomości przy współwłasności

Współwłaściciele nieruchomości (spółka kapitałowa, spółka osobowa, osoby fizyczne) nie mogą się porozumieć, który z nich ma złożyć, zgodnie z wymogami U.M. w Poznaniu, deklarację na cały (...)

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Czy na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B przesłanych do urzędu skarbowego może podpisywać się właściciel biura rachunkowego obsługującego podatnika, czy też lepiej byłoby - gdyby to sam podatnik (...)

Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona do usług rachunkowo-księgowych (...)

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta musi jakoś zgłaszać (...)

Termin zapłaty podatku od odziedziczonego spadku

Termin zapłaty podatku od odziedziczonego spadku

Dziedziczymy z bratem po 50% po ojcu. Brat jest osobą małoletnią więc wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składamy po pół roku od śmierci ojca. Przypuszczalnie postanowienie spadkowe będzie (...)

Niewłaściwy numer NIP

Niewłaściwy numer NIP

Małżeństwo prowadzi od 1998 roku działalność gospodarczą w formie s.c. posługując się NIP męża (dawniej spółka małżeńska). W 2005 roku w związku ze zmiana przepisów o działalności (...)

Pełnomocnictwo podatkowe

Pełnomocnictwo podatkowe

Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT i innych oświadczeń. Czy takie (...)

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka biura przekazuje im informacje (...)

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

W jaki sposób należy zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie dokumenty należy sporządzić oraz gdzie należy zgłosić zawieszenie działalności spółki z ograniczoną (...)

Korekta PIT-4 i PIT-11

Korekta PIT-4 i PIT-11

Zatrudniam w mojej firmie 6 pracowników. Od 01.03.2006 r. przyjęta została pracownica na czas określony do 28.02.2007 r. Po miesiącu zatrudnienia pracownica dostarczyła L-4 z kodem B (ciąża). W (...)

Nagrody pieniężne w konkursie

Nagrody pieniężne w konkursie

Firma zorganizowała konkurs artystyczny dla pracowników i współpracowników, nagrodą ma być kwota pieniężna nie przekraczająca 760 zł. Jak zaksięgować taką nagrodę, czy jest to przychód (...)

Przekroczenie obrotów a zmiana urzędu skarbowego

Przekroczenie obrotów a zmiana urzędu skarbowego

Prowadzę działalność w województwie wielkopolskim. Podlegałem pod mój Urząd Skarbowy dopóki nie przekroczyłem obrotów. Od 2007 r. przeszedłem do Kalisza do Urzędu Skarbowego, bo taki miałem (...)

Oświadczenia o wyborze kwartalnych rozliczeń

Oświadczenia o wyborze kwartalnych rozliczeń

W 2007 r. rozliczałem PIT-5 i VAT-7K kwartalnie. Czy wybór ten rozciąga się automatycznie na 2008 r. do 20.02.2008 r.? Czy trzeba złożyć nowe oświadczenie o dokonaniu wyboru kwartalnych rozliczeń? (...)

Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę na podstawie udzielonego mi (...)

Skarga na działania sędziego do RPO

Skarga na działania sędziego do RPO

Jestem oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej. W toku postępowania sędzia jest stronnicza, odrzuca moje wnioski dowodowe, twierdząc iż próbuję przeciągnąć postępowanie (złożone po przesłuchaniu (...)

Kontrola ZUS

Kontrola ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 2003 roku. W roku 2004 przez okres 3 miesięcy zatrudniałem 1 pracownika. W najbliższych tygodniach spodziewam się kontroli z ZUS - w rozmowie (...)

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. (...)

Sp.z o.o. w organizacji nie jest podatnikiem

Sp.z o.o. w organizacji nie jest podatnikiem

Zgodne z nowym KH spółka z o.o. w organizacji (czyli bezpośrednio po podpisaniu notarialnego aktu umowy spółki) może prowadzić działalność gospodarczą (Art. 11 i 161 KH) Natomiast NIP i REGON (...)

Sprawca przestępstwa skarbowego

Sprawca przestępstwa skarbowego

Z racji wykonywanego zawodu (główny księgowy) i zatrudnienia podpisuje w ramach pracy różne deklaracje podatkowe i ZUS. Zwykle za błędy US i ZUS karzą osobę podpisującą deklarację w tym wypadku (...)

Termin złożenia deklaracji o nabyciu spadku

Termin złożenia deklaracji o nabyciu spadku

Dwa dni przed upływem 30-dniowego terminu, wyznaczonego przez ustawodawcę do nabycia spadku bez zapłaty podatku od spadku, udałem się do urzędu skarbowego, aby złożyć odpowiednią deklarację (...)

Oświadczenie woli w rozumieniu kc

Oświadczenie woli w rozumieniu kc

Czy deklaracja podatkowa jest oświadczeniem woli w rozumieniu kodeksu cywilnego? W polskim prawie cywilnym obowiązuje powszechnie zasada, zgodnie z którą wola osoby dokonującej czynności prawnej (...)

FORUM PRAWNE

Porady prawne