E-składka w 2018 r.

E-składka już od stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listem poleconym informacje o nowym numerze rachunków.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak opłacasz składki obecnie?

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Musisz podać ZUS wiele danych, które pomagają zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:

 • numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata),
 • Twoje dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),
 • okres rozliczeniowy (miesiąc i rok),
 • numer decyzji/umowy/ tytułu wykonawczego.

Jak opłacisz składki od 1 stycznia?

Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę ZUS od razu zaksięguje i rozliczy na Twoim koncie.

Każda Twoja wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo  utworzonej przez ZUS, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Jak dostaniesz nowy numer rachunku?

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. Wysyłka rozpocznie się od 1 października 2017 r.

Informacja o numerach rachunków składkowych (NRS) będzie więc wysyłana przez ZUS od 1 października 2017 r. do:

 • wszystkich płatników składek, którzy mają aktywne konta w ZUS oraz
 • płatników, którzy już zakończyli działalność i wyrejestrowali konta w ZUS lecz pozostało na nich zadłużenie.

Wraz z numerem rachunku składkowego otrzymasz informację o zasadach opłacania i rozliczania składek po 1 stycznia 2018 r. Otrzymasz także list, w którym będą przedstawione najważniejsze projekty realizowane w ZUS i dedykowane płatnikom składek.

Informacja będzie wysyłana listem poleconym ale bez zwrotnego potwierdzenia odbioru. Oznacza to, że wszystkie niedoręczone przesyłki zostaną zwrócone do ZUS, co umożliwi zweryfikowanie danych adresowych i ponowne skierowanie informacji do płatnika.

Jeśli nie odbierzesz korespondencji, bo np. zmieniłeś adres i nie uaktualniłeś tych danych w ZUS, to ZUS podejmie próbę ustalenia Twojego adresu i doręczenia do Ciebie informacji o NRS.

Na jaki numer rachunku przelać składki? 

Informację o indywidualnym numerze rachunku składkowego ZUS wyśle każdemu listem poleconym. Płatnik otrzyma go do końca 2017 roku. Listy do przedsiębiorców ZUS zaczyna wysyłać 1 października. W tym też terminie płatnik będzie mógł ustalić swój numer w każdej placówce ZUS. Będzie mógł także skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00. 

Jeżeli do końca 2017 r. nie dostaniesz od ZUS tej informacji lub jeśli ją zgubisz, skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00. Sprawdź, czy masz swój numer - najpóźniej przed terminem płatności składki za grudzień 2017 r. Dotychczasowe numery zostaną zamknięte 31 grudnia i bez nowego numer nie opłacisz składek.

Do kogo będzie wysyłana informacja o indywidualnym numerze rachunku w przypadku ustanowienia pełnomocnika? 

Informację o indywidualnym numerze rachunku ZUS wyśle wyłącznie do Ciebie jako płatnika składek. Informację wyśle na podany przez Ciebie i zapisany na Twoim koncie adres do korespondencji bądź adres siedziby (o ile adres do korespondencji nie został podany).

Jak sprawdzić, czy mój numer rachunku składkowego jest poprawny? 

Możesz sprawdzić swój numer w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00. Twój rachunek powinien zawierać nasz numer identyfikacyjny 60000002, a ostatnie 10 cyfr rachunku to Twój numer NIP.

W Twoim numerze rachunku składkowego ZUS umieści numer NIP, z którym zgłosiłeś się jako płatnik składek. Jeżeli stwierdzisz, że NIP jest błędny, skontaktuj się z ZUS. Sprawdzi on Twoje dane identyfikacyjne.

Porady prawne

Co trzeba wpisać w tytule przelewu? 

Tylko informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. musisz wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz Twój numer rachunku składkowego.

Do tej pory w bankowości internetowej były specjalne formatki przelewu do ZUS. Czy teraz należy robić zwykły przelew krajowy? 

Tak. Od 1 stycznia do opłacenia składek będziesz korzystać ze zwykłego przelewu, takiego, jakim płacisz np. za gaz czy telefon.

Jeżeli zatrudniam pracowników lub zleceniobiorców, to czy składki za nich mam wpłacać na ten sam numer rachunku jednym przelewem razem ze składkami za siebie? 

Tak. Od 1 stycznia będziesz robić tylko jeden przelew. Nie ma znaczenia, czy zatrudniasz pracowników, czy samodzielnie prowadzisz firmę. Nie jest też istotne, na ile funduszy i ubezpieczeń opłacasz składki – to będzie wciąż jeden przelew.

Co, jeśli w liście z ZUS będą dwa numery, zamiast jednego?

Są wyjątki, tzn. płatnicy, którzy rozliczają składki nie tylko z tytułu prowadzonej działalności, ale np. dodatkowo za nianie, będą mieli nadane dwa rachunki. Jest to niewielka grupa płatników składek. Zatem jeżeli rozliczasz składki nie tylko za swoich pracowników, np. prowadzisz firmę i zatrudniasz nianię, to składki będziesz opłacać na dwa rachunki.

Co w przypadku zaległości w opłacaniu składek. Czy po tym, jak zapłaci się składkę za bieżący miesiąc, będzie się ubezpieczonym? 

Od 1 stycznia nie będziesz wpisywać na przelewie, jakiego okresu dotyczy wpłata. Dlatego Twoją wpłatę rozliczymy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Jeśli jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami, to nadal będziesz ubezpieczony, ale na Twoim koncie powstanie zaległość.

Co zrobić, jeżeli przy robieniu przelewu wpiszę zły numer rachunku bankowego? 

Jeżeli wpiszesz numer rachunku niezgodny ze standardem NBR, to system bankowy poinformuje Cię, że jest to nieprawidłowy rachunek.

Jeśli ktoś siępomyl i zrobi przelew na inny numer rachunku, to czy ZUS naliczy mu odsetki za zwłokę? Czy musi wpłacić jeszcze raz odpowiednią kwotę na właściwy numer? Czy otrzyma zwrot pieniędzy, które przeleje na zły numer rachunku? 

 Jeśli ZUS otrzyma wpłatę po terminie płatności składki, to pobierze należne odsetki. Dlatego zanim zrobisz przelew, upewnij się, czy na pewno wpisałeś poprawny numer rachunku składkowego. 

Jak sprawdzić, czy nie zalega się ze składkami? 

Możesz złożyć do ZUS wniosek o ustalenie salda na Twoim koncie. Informację taką znajdziesz także na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jak rozłożyć zaległości na raty? Gdzie się w tym celu zgłosić?

Jeżeli masz zadłużenie, skontaktuj się z naszym doradcą do spraw ulg i umorzeń. Informację o telefonach znajdziesz na stronie ZUS. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do Twojej sytuacji i Twoich możliwości finansowych. Pomoże Ci też przygotować i wypełnić odpowiednie dokumenty.

Jak wprowadzenie indywidualnego numeru rachunku zmieni zasady rozliczania wpłat?

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS), zmienią się zasady rozliczania wpłat. Na przelewie nie będziesz wskazywał ubezpieczenia/funduszu, typu wpłaty i miesiąca, za który opłacasz składki. Wszystkie składki – niezależnie, za jaki miesiąc i na jakie ubezpieczenia/ fundusz – będą opłacane jedną wpłatą.

Wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego ZUS rozdzieli na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą one rozdzielane zgodnie z zasadą proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

Zmiana zasad rozliczania składek będzie obowiązywała dla wpłat dokonanych od 1 stycznia 2018 r.

Jakie korzyści dla płatnika niesie ze sobą wdrożenie e-Składki? 

Płacisz składki jednym, zwykłym przelewem (zamiast trzech albo czterech) - niższe koszty bankowe.

Będziesz przekazywał składki na indywidualny Numer Rachunku Składkowego - jeden rachunek dla jednego płatnika.

Zaksięgujemy wpłatę na właściwym koncie płatnika - wpłata będzie niezwłocznie rozliczona.

Na przelewie nie podajesz danych: NIP/REGON/PESEL/Dowód osobisty/Paszport, numer deklaracji, miesiąca za który opłacane są składki, numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego - brak wpłat niezidentyfikowanych z kontem płatnika.

Wpisujesz na przelewie tylko Numer Rachunku Składkowego - szybkie wypełnienie i wykonanie przelewu.

Wpłata będzie rozliczona na najstarsze zadłużenie - mniej odsetek.

 

Warunkiem jest poprawne podanie w dokumencie płatniczym swojego indywidualnego numeru rachunku składkowego.

 Jak należy dokonać płatności składek należnych za grudzień 2017 r., których termin płatności przypada w styczniu 2018 r.?

Jeżeli chcesz opłacić składki za grudzień 2017 r. w terminie do 31 grudnia 2017 r. (tj. przed terminem ich płatności) – to robisz to na dotychczasowych zasadach, tj. wykonujesz przelewy odrębnie na każde ubezpieczenia albo fundusz:

 • 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – na ubezpieczenia społeczne,
 • 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli będziesz opłacał składki za grudzień 2017 r. po 1 stycznia 2018 r. to robisz jeden przelew na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS będą zamknięte.

Czy przed 1 stycznia 2018 r. można złożyć zlecenie płatnicze na NRS z datą przyszłą, czyli po 1 stycznia 2018 r.? 

Jeżeli opłacasz składki do ZUS z rachunku bankowego – skontaktuj się ze swoim bankiem, czy takie zlecenie będzie możliwe. 

 Jeżeli składki do ZUS opłacasz na poczcie, to taka wpłata nie będzie mogła być zrealizowana.

Jak będzie wyglądał dowód wpłaty po wdrożeniu projektu e-Składka? 

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz wypełniał i opłacał składki za pomocą standardowego dokumentu płatniczego (przelewu), takiego jakiego używa się np. do opłacania mediów.

Zob.: Struktura indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS)

 

Pamiętaj, że:

 • Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
 • Jeżeli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika