Egzekucja z rachunków bankowych

 

 

Czym jest rachunek bankowy?

Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

 

Kto jest dłużnikiem, gdy egzekucja prowadzona jest z rachunku bankowego?

W egzekucji z rachunku bankowego zawsze dłużnikiem zajętej wierzytelności jest bank. Zajęciu natomiast podlega rachunek bankowy w oddziale lub innej jednostce organizacyjnej banku, która znajduje się w Polsce.

 

Na czym polega egzekucja z rachunku bankowego?

W przypadku egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego dochodzi do zajęcia praw dłużnika przysługujących mu z umowy rachunku bankowego (także rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy). W pierwszej kolejności komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik ma rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego.

 

Co powinno zostać ujęte w dokumencie zajęcia rachunku bankowego?

W celu dokonania skutecznego zajęcia powinna być dokładnie określona jednostka banku, a także oznaczony rachunek. Jednak zawiadomienie dokonane przez komornika będzie skuteczne nawet wtedy, gdy w jego treści nie zostanie wskazany rachunek bankowy, który podlega zajęciu.

 

Jakie elementy powinno zawierać obowiązkowo zawiadomienie dokonane przez komornika?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, iż zajęcie rachunku bankowego może być skuteczne, może być dokonane tylko do wysokości należności, która jest przedmiotem egzekucji wraz z wraz z kosztami egzekucyjnymi. Z tego właśnie powodu w zawiadomieniu skierowanym do banku komornik powinien podać:

 • kwotę wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, do wysokości której prowadzi egzekucję,

 • zakaz wypłat przez bank z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności bez zgody komornika,

 • nakaz bezzwłocznego przekazania przez bank zajętej kwoty na pokrycie należności, a w razie zachodzących przeszkód

 • zobowiązanie do zawiadomienia komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty.

Nadto w zawiadomieniu skierowanym do banku, komornik ma obowiązek wskazać, komu mają być przekazane przez bank pieniądze, a w szczególności, czy do rąk komornika, czy do rąk wierzyciela. Równocześnie z zawiadomieniem banku, komornik zawiadamia dłużnik o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego. Czyniąc to komornik doręcza dłużnikowi odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłat z rachunku bankowego (w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy).

Od 5 lutego 2005 r. obowiązuje dodany przepis, zgodnie z którym jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie dla zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję 

 

Od którego momentu rachunek bankowy jest zajęty przez komornika?

Kodeks postępowania cywilnego przyjmuje, iż zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

 

Czy pomimo zakazu dokonywania wypłat z rachunku możliwe jest jednak wyjątkowo ich dokonywanie?

Do zmian z 5 lutego 2005 r. zakaz wypłat z rachunku bankowego nie dotyczył tych wypłat, które przeznaczone były na wynagrodzenie za pracę w tym także dla członków i ich domowników w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, rolniczych spółdzielniach specjalistycznych oraz spółdzielniach osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania.

 

Od 28 sierpnia 2005 r.

obowiązuje przepis, zgodnie z którym zakaz wypłat z rachunku bankowego nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty.

Bank dokonuje tych wypłat, na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

 

Zatem zmiany jakie zaszły w postępowaniu egzekucyjnym w przypadku egzekucji z rachunku bankowego nie blokują całkowicie wypłat dla pracowników.

Czy komornik może zająć rachunek wspólny?

Od zmian, które weszły w życie 5 lutego 2005 r. na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. W razie zajęcia rachunku wspólnego dla wspólników spółki cywilnej, komornik zawiadamia pozostałych wspólników.

Jeżeli chodzi o rachunek wspólny prowadzony dla małżonków, to także na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Takie rozwiązanie ne wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

 

 Czy w przypadku nieprawidłowości w dokonywanej egzekucji z rachunku bankowego bank ponosi jakąś odpowiedzialność?

Bank odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi, w przypadku, gdy naruszył przepisy dotyczące swoich obowiązków w zakresie egzekucji z rachunków bankowych. Podobnie jest w przypadku pracowników banku winnych niezgodnego z prawem dokonania wypłaty z zajętego rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.

Odpowiedzialność pracowników banku ma charakter karno-porządkowy, którą pracownicy ci ponoszą za czynności lub zaniedbania w wypłacie z zajętego rachunku. Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności przez bank jest [doznanie szkody przez wierzyciela.

Egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, na który wystawiono np. książeczkę oszczędnościową (lub inny dowód imienny na okaziciela) składa się z następujących etapów:

 1. zajęcia, polegającego na odebraniu dokumentu przez komornika, który zawiadamia o tym strony i dłużnika zajętej wierzytelności, oraz

 2. zażądania przez komornika zapłaty poszukiwanej sumy, a jeżeli wierzytelność wymagalna jest po wypowiedzeniu, dokonania jej wypowiedzenia.

Należy pamiętać, iż dłużnik, który po dokonaniu zajęcia wkładu oszczędnościowego podejmie wkład lub jego część, podlega odpowiedzialności karnej jak za usunięcie mienia spod egzekucji.

 

Pamiętaj, że:

 • Egzekucję z rachunku bankowego można prowadzić z każdego rodzaju takiego rachunku,

 • Do przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, właściwy jest komornik ogólnej właściwości dłużnika. Dla wszczęcia egzekucji miejsce siedziby banku nie ma znaczenia,

   

 • Zawiadomienie doręczone przez komornika dłużnikowi o dokonanym zajęciu rachunku bankowego stanowi dla dłużnika zakaz rozporządzania rachunkiem bankowym do wysokości należności dochodzonej przez wierzyciela,

 • Pomimo zakazu wypłat, możliwa jest wypłata na wynagrodzenie za pracę (po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu), a także wypłata na alimenty i renty alimentacyjne (po złożeniu tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty0, w takiej sytuacji bank dokonuje wypłat na alimenty i renty do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

 

 

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję celem zniesienia współwłasności, która w rzeczywistości jest tylko sposobem zniesienia współwłasności (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych

Banki mogą prowadzić tytułem przykładu następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki bieżące,   rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe.   Rachunek bieżący Inaczej często jest nazywany rachunkiem podstawowym, (...)

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Zalegając z podatkami musisz liczyć się z tym, iż zostaną one z Ciebie „ściągnięte” przymusowo, czyli w tym wypadku w drodze egzekucji. Nie będzie to jednak egzekucja „typowa”, ale regulowana przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. To tam zostały (...)

Fiskus nie zajmie środków z dotacji

Fiskus nie zajmie środków z dotacji

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawach podatkowych, może dojść do zajęcia znacznej części majątku podatnika. Do wszczęcia postępowania wystarczy niekiedy otrzymane wcześniej upomnienie. Egzekucja nie dotyka jednak wszystkich części majątku. Wszczęcie postępowania (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Zagadnienia ogólne Banki dokonując szeregu czynności bankowych udzielają m.in. kredytów i pożyczek swym klientom. Zgodnie z wymogami prawa bankowego, w celu otrzymania kredytu petent musi przedstawić solidne zabezpieczenia. W niektórych wypadkach wartość dokonanych zabezpieczeń to 200 – (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności karnej za wykroczenie skarbowe

Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności karnej za wykroczenie skarbowe

Nawet jeśli fiskus wytoczył wobec podatnika proces egzekucyjny w sprawie zaległych zobowiązań podatkowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pociągnął go także do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli podatnik popełnił wykroczenie skarbowe. Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego (...)

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Bankowość elektroniczna jest formą usług polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zależności od banku i wykorzystywanego (...)

Nowe zasady dostępu do rachunków bankowych

Nowe zasady dostępu do rachunków bankowych

14 września banki zmieniły sposób dostępu do rachunków bankowych przez internet. Nowe rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo klientów. Jednak nadal należy zachować ostrożność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej. Zmiany wynikają dyrektywy PSD2 i wdrażających (...)

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sejm zajmuje się właśnie projektem nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma to związek z przyjętym przez Radę Ministrów w styczniu 2004 r. "Planem racjonalizacji wydatków społecznych". Uregulowania zawarte w projekcie przewidują zwiększenie (...)

Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych

Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych

Zasady ogólne Obowiązkowym uczestnictwem w systemie gwarantowania środków pieniężnych objęte są: banki krajowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, a więc banki mające siedzibę na terytorium RP oraz oddziały banków mających siedzibę w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej, (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do (...)

Szczególne uprawnienia banków

Szczególne uprawnienia banków

  Zabezpieczenia Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Nie jest to jedynie "widzimiesię" banku jako kredytodawcy, gdyż obowiązek (...)

Zmiany numerów rachunków bankowych ZUS od 1 kwietnia 2004r.!

Zmiany numerów rachunków bankowych ZUS od 1 kwietnia 2004r.!

Z dniem 1 kwietnia 2004 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych ZUS oraz wzór dokumentu płatniczego. Zmiany te są wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Po serii artykułów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, nadszedł czas by przybliżyć tematykę odpowiedzialności (...)

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

Skutki niezgodności przepisów o BTE z Konstytucją

We wtorek, 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające niezgodność z Ustawą Zasadniczą niektórych przepisów dotyczących wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych. Orzeczenie to będzie miało szerokie skutki prawne zarówno dla banków (...)

Sądy będą szybciej wydawać wyroki? Nadchodzą zmiany

Sądy będą szybciej wydawać wyroki? Nadchodzą zmiany

Przyspieszenie postępowań sądowych, a przede wszystkim postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego, dalsza informatyzacja postępowania cywilnego oraz uproszczenie niektórych czynności procesowych to jedne z najważniejszych postulatów przedstawionych w przyjętych przez rząd założeniach do (...)

Odzyskanie długu ma być szybsze

Odzyskanie długu ma być szybsze

Kary za przeszkadzanie komornikom w pracy wzrosną nawet pięciokrotnie. Ściąganie pieniędzy z dłużnika rozpoczyna się od wysłania do niego informacji o wszczęciu egzekucji. Od tego czasu musi on powiadomić komornika o każdej zmianie miejsca pobytu, trwającej dłużej niż miesiąc. Jeśli (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Egzekucja środków z rachunków bankowych

Egzekucja środków z rachunków bankowych

Art. 54. ustawy Prawo bankowe wprowadza limit środków wolnych od zajęcia. Czy orzecznictwo rozstrzygnęło, czy przepis dotyczy rachunków w jednym banku czy wszystkich bankach, w których dłużnik (...)

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Wszczęcie egzekucji komorniczej

W dniu 5 kwietnia 2005 roku otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez sąd rejonowy. 10 października sąd rejonowy stwierdził uprawnienie do egzekucji mojej osobie. Dłużnik (...)

Zajęcie przez komornika rachunku kredytowego

Zajęcie przez komornika rachunku kredytowego

Dłużnik posiada konto bankowe, na którym ma dostępną linię kredytową. Czy komornik może zająć pieniądze z linii kredytowej? W celu przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego dłużnika (...)

Egzekucja gdy adres dłużnika jest nieznany

Egzekucja gdy adres dłużnika jest nieznany

Mam złożyć wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych. Jeśli nie wiem gdzie mieszka dłużnik, to gdzie powinnam złożyć taki wniosek? (...)

Wypłata sumy wyegzekwowanej

Wypłata sumy wyegzekwowanej

Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego mojego dłużnika, o czym powiadomił mnie stosownym pismem. Kiedy dotrą do mnie jakieś pieniądze, jeżeli oczywiście są na tym rachunku zdeponowane lub (...)

Jednoczesne zajęcie konta i wynagrodzenia

Jednoczesne zajęcie konta i wynagrodzenia

Komornik wysłał zajęcie komornicze wynagrodzenia, jak również zajęcie konta bankowego, na które wpływa pensja moja i męża. W ten sposób pozbawił całkowicie dochodu rodzinę, czy miał prawo? (...)

Zajęcie wierzytelności a wypłata wynagrodzenia

Zajęcie wierzytelności a wypłata wynagrodzenia

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie obejmuje wypłat bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę w tym także dla członków i ich domowników w rolniczych spółdzielniach (...)

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Bankowy tytuł egzekucyjny a ugoda z bankiem

Sprawa wygląda w następujący sposób: miałam konto VIP w banku X. 2 lata temu finansowo mogłam pozwolić sobie na robienie debetów i posiadania złotych kart kredytowych. Tak się ułożyło, że (...)

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Chcemy skierować tytuły wykonawcze nadane przeciwko naszym dłużnikom do egzekucji komorniczej. Z powodu sposobu powstania naszych wierzytelności nie znamy żadnych danych naszych dłużników poza (...)

Informacja o stanie majątkowym dłużnika

Informacja o stanie majątkowym dłużnika

Wobec dłużnika została wszczęta egzekucja komornicza. W żądaniu wszczęcia wierzyciel wnioskował o prowadzenie egzekucji wobec ruchomości, wartości pieniężnych oraz rachunków bankowych. Natomiast (...)

Egzekucja z majątku

Egzekucja z majątku

Komornik ma tytuł wykonawczy na moje nazwisko, ale ja nie posiadam żadnego majątku. Mój syn jest wyłącznym właścicielem samochodu. A teściowa jest właścicielem mieszkania własnościowego, w (...)

Obowiązki komornika

Obowiązki komornika

Dnia 31.08.2006r. wysłałam do Komornika Sądowego właściwego rewiru wniosek egzekucyjny przeciwko mojemu dłużnikowi oraz wyrok sądowy z nadaną klauzulą wykonalności. Wniosłam o egzekucję z (...)

Bezskuteczność egzekucji

Bezskuteczność egzekucji

Złożyłem wniosek egzekucyjny przeciwko spółce z o.o. Egzekucja jest bezskuteczna, wnioskowałem standardowo o egzekucję: z rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości i innych składników (...)

Opłata stosunkowa w przypadku umorzenia egzekucji

Opłata stosunkowa w przypadku umorzenia egzekucji

W listopadzie 2003 roku komornik wszczął wobec mnie z wniosku wierzyciela postępowanie egzekucyjne. Egzekucja, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, została skierowana do ruchomości i rachunków bankowych. (...)

Ustalenie adresu dłużnika

Ustalenie adresu dłużnika

Mam nakaz sądu na egzekucję długu (wynagrodzenie za pracę) od mojego byłego pracodawcy. Wyrok jest na osobę fizyczną (nie na firmę). 7 lat temu komornik umorzył ściąganie należności, gdyż (...)

FORUM PRAWNE

KOMORNIK:Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. co robić?

KOMORNIK:Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. co robić? Witam, proszę o pomoc: w dniu dzisiejszym otrzymałam pismo od komornika dot. zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Obsługa kont bankowych przez prawnego opiekuna

Obsługa kont bankowych przez prawnego opiekuna Witam. Mam małe pytanko. Posiadam Postawienie z Sądu, iż jestem opiekunką mojej całkowicie ubezwłasnowolnionej mamy. Mama moja przebywa w Domu Seniora, (...)

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka Mój mąż bez mojej wiedzy narobił olbrzymich długów w trakcie trwania naszego małżeństwa. Kiedy jego sprawki wyszły na jaw, podpisaliśmy intercyzę. (...)

pełnomocnictwo, dyspozycja na wypadek śmierci, apostille

pełnomocnictwo, dyspozycja na wypadek śmierci, apostille Witam i na początku bardzo proszę o pomoc. Najpierw może przedstawie swoją sytuacje. Na początku grudnia 2005 roku zostałam upoważniona (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Porady prawne