Finanse w małżeństwie

22.11.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse” 

Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym małżeństwo wiąże się z szeregiem zobowiązań prawnych. W znacznej mierze dotykają one sfery finansowej małżonków, a według badań statystycznych nieporozumienia na tym tle są jednym z najczęstszych powodów rozwodów w naszym kraju.

Rzecznik Finansowy opublikował poradnik „Małżeństwo a finanse”, w którym – na podstawie wpływających do urzędu spraw – objaśnia wybrane zagadnienia prawne związane z finansami w małżeństwie. Poniżej przedstawiono, co z niego wynika. Dowiedz się np., czy i na jakich zasadach małżonkowie mogą prowadzić wspólny rachunek oraz dlaczego nie powinniśmy udostępniać współmałżonkowi hasła do własnego, indywidualnego rachunku bankowego. Poniżej wskazano także, czy współmałżonek musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie umowy kredytu, a także czy małżonkowie mogą sobie wspólnie poręczać kredyty. Wreszcie, co dzieje się z umową kredytu zaciągniętego przez dwóch małżonków po ich rozwodzie lub śmierci jednego z nich.

Porady prawne

Czy i na jakich zasadach małżonkowie mogą mieć wspólny rachunek?

Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony między innymi dla kilku osób fizycznych. O ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym momencie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. Oprócz regulacji ustawowych, istotna jest również treść umowy wspólnego rachunku bankowego zawartego z bankiem, ponieważ zazwyczaj są w niej zawarte szczegółowe zasady założenia, prowadzenia oraz zamknięcia takiego rachunku bankowego. W razie założenia przez małżonków wspólnego rachunku bankowego należy pamiętać o zasadach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych. Zgodnie z tzw. przepisami krio, co do zasady z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Do majątku wspólnego należy przede wszystkim otrzymane wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków. Rachunek wspólny małżonków może podlegać zajęciu egzekucyjnemu. Rachunku wspólnego małżonków nie należy mylić z rachunkiem rodzinnym, na który mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji.

Powyższe wynika z przepisów art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (dalej "upb") i ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej "krio").

Czy można mieć dostęp do indywidualnego rachunku współmałżonka?

Tak, o ile współmałżonek wyrazi na to swoją pisemną zgodę. Jeżeli rachunek bankowy został założony tylko przez jednego małżonka i chce on, aby drugi małżonek mógł uzyskać informacje dotyczące tego rachunku, które są objęte tajemnicą bankową, to powinien złożyć w banku stosowne upoważnienie. Możliwe jest również ustanowienie pełnomocnika do rachunku bankowego. Wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne, tj. do czynności zwykłego zarządu, pełnomocnictwo rodzajowe – tj. do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz pełnomocnictwo szczególne – do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Pełnomocnikiem może być osoba, która ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Powyższe wynika z przepisów art. 50 upb, art. 104 ust. 3 zd. 2 upb oraz art. 98 i in. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej "kc").

Czy można zamknąć wspólny rachunek po rozwodzie, jeżeli były współmałżonek nie wyraża na to zgody?

Każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym momencie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej. W praktyce jednak, banki zazwyczaj wymagają do zamknięcia rachunku bankowego zgody wszystkich współposiadaczy. Ponadto, umowa rachunku bankowego nie zostanie zamknięta, jeśli pozostają do zapłaty jakieś należności względem banku związane z prowadzonym rachunkiem. W sytuacjach braku porozumienia ze współposiadaczem, jeżeli należności z rachunku bankowego zostały uregulowane, można zwrócić się do sądu w celu uzyskania orzeczenia sądu zastępującego oświadczenie o zgodzie współposiadacza rachunku bankowego na jego zamknięcie.

Zastosowane mają tu przepisy art. 51a upb i art. 64 kc.

Co zrobić, gdy komornik zajmuje środki na wspólnym rachunku podczas egzekucji prowadzonej tylko przeciwko jednemu z współmałżonków?

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Jednak przepis ten nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji na zasadach tam określonych. W nawiązaniu do powyższego Komornik Sądowy może zająć wspólny rachunek bankowy małżonków. Małżonkowie mogą skorzystać z ochrony środków znajdujących się na tym rachunku co do środków, które nie należą do majątku wspólnego, jak również co do środków, które z racji ich pochodzenia są wolne od zajęcia. Zgłoszenie powyższego należy złożyć do banku oraz do komornika, można także skorzystać ze skargi na czynność komornika.

Zastosowane mają tu przepisy art. 891[2] ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej "kpc"), art. 54 i 54a upb i art. 767 kpc.

Czy można udostępniać współmałżonkowi dane logowania do indywidualnego konta bankowego?

Jeżeli właściciel rachunku bankowego chce umożliwić dostęp do swojego indywidualnego konta bankowego współmałżonkowi, to powinien w tym celu złożyć do banku stosowną dyspozycję, tj. ustanowić współmałżonka pełnomocnikiem swojego rachunku bankowego.

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej "uup"), w tym art. 40, art. 42, art. 45, art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 3 uup.

Co robić, gdy były współmałżonek nie chce przystąpić do sprawy o stwierdzenie nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej?

Jeżeli między kredytobiorcami nie ma zgody, zwłaszcza, gdy jeden z nich nie chce wchodzić w spór sądowy z bankiem, wniesienie powództwa tylko przez jednego z nich oraz nieprzystąpienie drugiego, skutkuje oddaleniem powództwa w sprawie. Innym rozwiązaniem byłaby zmiana umowy kredytu, tj. odłączenie jednego z kredytobiorców, natomiast powinien na to wyrazić zgodę zarówno ten kredytobiorca jak i bank. Wtedy, gdy w wyniku zmiany umowy kredytu, jedynym kredytobiorcą pozostałby jeden z małżonków, to mógłby wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu. Jeśli między kredytobiorcami jest zgoda, to mogą wspólnie wystąpić przeciwko bankowi do sądu o stwierdzenie nieważności umowy.

Powyższe wynika z przepisów art. 73 § 2 kpc i art. 195 § 2 kpc, a także z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt I ACa 969/18 z dnia 22 października 2019 r.

Czy po rozwodzie można podnieść zarzut nieważności kredytu hipotecznego indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej, którego umowę podpisano z byłym współmałżonkiem?

Tak, w sprawie o zapłatę, w której jeden z małżonków – współdłużników solidarnych został pozwany przez bank, może podnieść zarzut nieważności umowy kredytu.

Tak wynika z przepisów art. 366 kc, art. 375, art. 375 § 2 kc, art. 840 § 1 pkt 1 kpc, a także z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 361/1.

Czy współmałżonek musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie umowy kredytu konsumenckiego lub kredytu hipotecznego?

Zgodnie z prawem oboje małżonkowie są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązanie odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności enumeratywnie wymienionych w tym przepisie, w tym m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. W nawiązaniu do wyżej przywołanych przepisów, gdy jest wspólność ustawowa małżeńska między małżonkami, to, co do zasady, w przypadku kredytu konsumenckiego, zgoda drugiego małżonka nie musi być wymagana przez podmiot rynku finansowego, chociaż w przypadku większych kwot, podmioty rynku finansowego takiej zgody się domagają. Natomiast w przypadku kredytów hipotecznych, z racji, iż prowadzą do obciążenia nieruchomości, taka zgoda drugiego małżonka jest wymagana. W sytuacji, gdy między małżonkami jest rozdzielność majątkowa, w przypadku kredytu konsumenckiego, jak również hipotecznego, podmiot rynku finansowego może już takiej zgody nie żądać.

Powyższa teza wywiedziona jest z art. 30 krio.

Czy jeden ze współmałżonków może zostać poręczycielem kredytu, który chce zaciągnąć drugi ze współmałżonków?

Istotne w odpowiedzi na to pytanie jest to, w jakim ustroju małżeńskim są małżonkowie, czy jest to wspólność ustawowa, czy rozdzielność. W przypadku wspólności ustawowej, cały majątek małżonków jest ich majątkiem wspólnym, niejednokrotnie do zaciągnięcia kredytu przez jednego z małżonków, wymagana jest zgoda drugiego. W związku z powyższym, dla podmiotu rynku finansowego, poręczenie przez jednego z małżonków nie stanowi dobrego zabezpieczenia umowy kredytu. Sytuacja zmienia się w sytuacji rozdzielności majątkowej małżonków, wtedy każdy małżonek ma swój odrębny majątek i poręczenie zobowiązania kredytowego przez drugiego z małżonków jest odpowiednim zabezpieczeniem kredytu dla podmiotu rynku finansowego.

Zastosowanie ma tu przepis art. 876 kc.

Czy kredytobiorca może domagać się od banku zwolnienia współmałżonka z obowiązku spłaty kredytu, w sytuacji, kiedy małżeństwo, które wspólnie zaciągnęło kredyt jest po rozwodzie?

W przypadku porozumienia między bankiem oraz kredytobiorcami – byłymi małżonkami – może dojść do przejęcia długu z umowy kredytu tylko przez jednego z małżonków. Niemniej, jeżeli w ocenie banku zdolność kredytowa małżonka, który ma przejąć cały dług, nie będzie wystarczająca, bank może nie zgodzić się na przejęcie długu.

Zastosowanie mają tu przepisy art. 519 i nast. kc.

Czy jeden z małżonków może zostać jedynym kredytobiorcą umowy kredytu hipotecznego, w przypadku, gdy małżonkowie zaciągnęli kredyt wspólnie a następnie wzięli rozwód?

Oboje małżonkowie zawierając umowę kredytu stali się dłużnikami solidarnymi. Rozwód, z punktu widzenia umowy kredytu, nie zmienia tej sytuacji. W przypadku kredytu hipotecznego istotne są wzajemne rozliczenia między małżonkami, w tym co do własności nieruchomości, co zazwyczaj małżonkowie ustalają w sprawie o podział majątku wspólnego.

Powyższe oparte jest na przepisach art. 519 i nast. kc.

Co dzieje się z umową kredytu konsumenckiego zaciągniętego przez obydwóch współmałżonków po rozwodzie?

W przypadku kredytu konsumenckiego zaciągniętego przez oboje małżonków, stają się oni dłużnikami solidarnymi, więc podmiot rynku finansowego może domagać się spłaty zadłużenia od każdego z małżonków, jak również od każdego z osobna. Orzeczenie rozwodu przez sąd nie wpływa na wcześniejsze zobowiązania, w tym na zawartą umowę kredytu.

Zastosowanie ma tu przepis art. 366 kc.

Czy w trakcie sprawy o podział majątku przy rozwodzie, jeden ze współmałżonków może uzyskać informację odnośnie historii indywidualnego rachunku bankowego drugiego współmałżonka?

Zgodnie z prawem bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym. W nawiązaniu do powyższego przepisu, jeden z małżonków może zwrócić się do sądu w sprawie o podział majątku między małżonkami z wnioskiem o udostępnienie przez bank historii rachunku indywidualnego prowadzonego przez drugiego małżonka. Jeśli sąd przychyli się do wniosku strony, to zobowiąże bank do przekazania takiej historii rachunku.

Powyższe wynika z przepisu art. 105 ust. 1 pkt 2) lit. d) upb.

Co dzieje się z kredytem hipotecznym po śmierci jednego z małżonków?

Małżonkowie zaciągając kredyt hipoteczny, stali się dłużnikami solidarnymi wobec banku. Oznacza to, że bank może domagać się spłaty zadłużenia od obojga małżonków, jak również od każdego z nich z osobna. W przypadku śmierci jednego z małżonków, bank może domagać się spłaty całości zobowiązania od drugiego małżonka. Ponadto istotne są również kwestie dziedziczenia, tj. istnienie innych spadkobierców, którzy dziedziczą spadek po zmarłym małżonku, w tym długi. Przyjęcie spadku może nastąpić z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność tylko do wartości czynnej spadku) lub wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi). Po ustaleniu grona spadkobierców, bank może domagać się spłaty długu od żyjącego małżonka oraz innych spadkobierców.

Podstawę prawną powyższego stanowią art. 366 kc i art. 1012 kc.

Czy po śmierci małżonka, współmałżonek jest zobowiązany do spłaty kredytu konsumenckiego zaciągniętego przez zmarłego małżonka?

W kwestii kredytu konsumenckiego zaciągniętego przez jednego z małżonków, istotne jest, czy małżonkowie byli we wspólności ustawowej oraz czy została wyrażona zgoda na zaciągnięcie kredytu przez drugiego małżonka. Jeśli oboje małżonkowie są zobowiązani solidarnie do spłaty umowy kredytu, to śmierć jednego z nich powoduje, że bank może domagać się spłaty całości długu od drugiego małżonka. W sytuacji, gdy między małżonkami była rozdzielność majątkowa, bądź z innych powodów, tylko jeden z małżonków był zobowiązany do spłaty tego zadłużenia, to pozostały przy życiu małżonek będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, jeśli przyjmie spadek. Przyjęcie spadku może nastąpić z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność tylko do wartości czynnej spadku) lub wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi).

Podstawę prawną powyższego stanowi art. 1012 kc.

Co dzieje się z rachunkiem wspólnym małżonków po śmierci jednego z nich. Czy rachunek wspólny można przekształcić na rachunek indywidualny?

Zgodnie z prawem umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej ulega rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku. Istotna jest treść umowy rachunku bankowego wspólnego, która reguluje sytuację śmierci jednego z posiadaczy rachunku. Praktyka banków w tym zakresie nie jest jednolita. Niektóre banki dopuszczają przekształcenie rachunku wspólnego na rachunek indywidualny. Inne stwierdzają, iż dochodzi do wygaśnięcia umowy. Najpierw zawsze dochodzi do rozliczenia środków dostępnych na tym rachunku bankowym.

Podstawę prawną powyższego stanowi art. 59a upb.

Czy po śmieci małżonka można otrzymać środki z jego rachunku bankowego na cele pogrzebowe?

W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest zobowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. W nawiązaniu do powyższych przepisów, jeśli zmarły małżonek był posiadaczem indywidualnego rachunku bankowego, a w chwili śmierci żądana kwota znajduje się na tym rachunku, to drugi małżonek po przedstawieniu kosztów, może żądać wypłaty środków pieniężnych na pogrzeb. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy był to rachunek wspólny małżonków.

Powyższe oparte jest na przepisach art. 55 upb.

Kto po śmierci jednego ze współmałżonków może wypłacić środki w ramach dyspozycji na wypadek śmierci?

Zgodnie z prawem posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Kwota wypłacona zgodnie z dyspozycją nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. W nawiązaniu do powyższego przepisu, małżonek może złożyć dyspozycję wkładem na rzecz drugiego małżonka na wypadek śmierci. Jeśli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza ustawowy limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Zastosowane mają tu przepisy art. 56 upb.

Czy pieniądze otrzymane z rachunku bankowego zmarłego małżonka w ramach dyspozycji wkładem na wypadek śmierci są traktowane jako darowizna, tj. czy w sprawie o dział spadku będą zaliczone na schedę spadkową?

Decyzję czy otrzymana w ramach dyspozycji kwota podlega zaliczeniu na schedę spadkową, czy nie podejmuje sąd rozstrzygający sprawę o dział spadku. Jeśli stwierdzi, że tak, to kwota, którą otrzymał małżonek będzie podlegała zaliczeniu na schedę spadkową – tj. będzie brana pod uwagę przez sąd przy ustalaniu wzajemnych rozliczeń między stronami w sprawie o dział spadku.

Powyższe oparte jest na przepisach art. 56 upb, art. 56 ust. 1 upb, art. 56 ust. 5 upb, art. 1039 kc i art. 1039 § 1 kc, a także stanowi zagadnienie prawne rozstrzygane przez SN, sygn. III CZP 52/21.

Czy małżonek może uzyskać dostęp do historii operacji wykonanych na indywidualnym rachunku bankowym, założonym przez drugiego małżonka przed śmiercią w przypadku, gdy w dniu śmierci rachunek bankowy nie był już aktywny a małżonkowie mieli wspólność ustawową?

Jeden z małżonków może uzyskać dostęp do historii operacji drugiego małżonka, ale tylko co do rachunków bankowych istniejących w chwili otwarcia spadku. W przypadku rachunku bankowego zamkniętego przed śmiercią małżonka, to bank jest związany tajemnicą bankową i nie może udzielić informacji na temat tego rachunku. Jedyną możliwością jest zwrócenie się do sądu prowadzącego postępowanie spadkowe, w szczególności w sprawie o dział spadku z wnioskiem o udostępnienie przez bank historii operacji na tym rachunku.

Powyższe wynika z przepisu art. 922 kc i książki: J. Ciszewski, J. Knabe [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. P. Nazaruk, LEX/el. 2021, art. 922.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania informacji o rachunkach zmarłego współmałżonka, jak można znaleźć te rachunki, jak długo bank może rozpatrywać wniosek o udostępnienie tych informacji oraz na jakiej zasadzie bank wypłaca zgromadzone na rachunku zmarłego środki?

Zgodnie z prawem banki są zobowiązane prowadzić centralną informację o rachunkach, zwaną Centralną informacją. W celu uzyskania od banku informacji o rachunkach zmarłego małżonka, Klient może zwrócić się do dowolnego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z wnioskiem o udostępnienie informacji z Centralnej informacji o rachunkach bankowych. Małżonek musi okazać dokumenty potwierdzające dziedziczenie, tj. akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku. W przypadku ustalenia takich rachunków małżonek może się zwrócić o wypłatę środków. Nie ma ustawowego terminu, w którym bank musi rozpatrzyć wniosek o wypłatę środków po zmarłym posiadaczu rachunku. Natomiast bank powinien to uczynić niezwłocznie, licząc od momentu, w którym zostały dostarczone niezbędne dokumenty. Wypłata środków z rachunku bankowego na rzecz kilku spadkobierców odbywa się stosownie do wysokości udziału w spadku.

Podstawę prawną powyższego stanowi art. 92bb upb.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, ze zm.);
  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, ze zm.);
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.);
  • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.);
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794, ze zm.).

Źródło: rf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle nie wypowiada się na ten temat. Konkubinat jest zatem stanem faktycznym, który nie znajduje (...)

Polski Ład dla samorządów

Polski Ład dla samorządów

Rada Ministrów przyjęła rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST Sytuacja finansowa samorządów (JST) w latach 2016-2020 uległa poprawie w stosunku do lat 2011-2015. Wzrosły dochody ogółem oraz kwoty we wszystkich kategoriach dochodów JST. Znacznie zwiększyło się też wsparcie inwestycyjne z budżetu państwa. Zmiany, które wprowadzi (...)

Finansowe rozwiązania dla samorządów

Finansowe rozwiązania dla samorządów

Sytuacja finansowa samorządów (JST) w latach 2016-2020 poprawiła się w stosunku do lat 2011-2015. Wzrosły dochody ogółem oraz kwoty we wszystkich kategoriach dochodów jednostek samorządu terytorialnego JST. Znacznie zwiększyło się też wsparcie inwestycyjne z budżetu państwa dla JST. Zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację (...)

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

  Kiedy dochodzi do sądowego ustalenia ojcostwa? Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia, wówczas w świetle prawa jest to tzw. dziecko pozamałżeńskie. Aby doszło w takim wypadku do ustalenia ojcostwa, mężczyzna, który jest ojcem tego dziecka, powinien złożyć stosowne oświadczenie o (...)

Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl

Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl

Informacja prasowa Money.pl i e-prawnik.pl Money.pl inwestuje w serwis prawniczy e-prawnik.pl  Money.pl rozszerza swoją działalność i rozpoczyna budowę grupy kapitałowej internetowych serwisów biznesowych. Jako pierwszy przystępuje do niej lider informacji prawnej – portal e-prawnik.pl.   Umowa pomiędzy Legalsupport Sp. z o.o., właścicielem portalu prawnego e-prawnik.pl (...)

Bezpieczne finanse

Bezpieczne finanse

Projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej podmiotom z sektora finansowego oraz instytucjom państwowym zajmującym się tym rynkiem, prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli pracownicy, posiadający (...)

Będzie reforma finansów publicznych

Będzie reforma finansów publicznych

Minister finansów Zyta Gilowska zapowiedziała, że do końca marca przedstawi pakiet ustaw reformujących finanse publiczne. Wicepremier zaznaczyła, że nie zgadza się z ekonomistami, którzy sugerują, że w tym roku pojawią się pewne oznaki osłabienia tempa wzrostu gospodarczego. Gilowska zapowiedziała we wtorek wieczorem w TVN24, że pakiet ustaw reformujących finanse publiczne obejmie (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, czy małżeństwo może być zawarte. W procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa badane (...)

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

  Małżeństwo, według polskiego prawa cywilnego, to związek kobiety i mężczyzny (w Polsce nie dopuszcza się więc małżeństw homoseksualistów), powstały z ich woli jako równorzędnych stron w celu wspólnego pożycia i zaspokajania potrzeb założonej rodziny. Jest to stosunek prawny o charakterze wzajemnym, obejmujący specyficzne silne więzi między małżonkami (...)

Zawarcie małżeństwa za granicą

Zawarcie małżeństwa za granicą

  Zawarcie małżeństwa za granicą, co do zasady, podlega regulacjom państwa, na terytorium którego to zdarzenie ma miejsce. Zgodnie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości lub wyznania, mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. (...)

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Każda osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo (w tym cudzoziemiec) jest obowiązana:   przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeśli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Co to jest powinowactwo? Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego z nich. Powinowactwo jest określone taką samą linią i takim samym stopniem (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w drodze testamentu tylko w stosunku do części spadku, również pozostała część podlega ustawowym (...)

Zarząd majątkiem przez małżonków

Zarząd majątkiem przez małżonków

  Na czym polega wykonywanie zarządu? Zarząd majątkiem wspólnym polega na dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych  i czynności prawnych, które służą zarówno powiększeniu jego składu, jak i zachowaniu majątku w stanie niepogorszonym. Zarząd taki dotyczy jedynie przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego, a zatem, (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej tzw. intercyzy. Umowa taka jest systemem ustawowym, co oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa (...)

Alimenty po rozwodzie

Alimenty po rozwodzie

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem istnieje zazwyczaj między małżonkami ustrój wspólności małżeńskiej, polegający między innymi na istnieniu wspólnego majątku tzw. dorobkowego. W skład tego majątku wchodzą dochody uzyskiwane przez oboje małżonków (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

  Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między nimi nowe relacje majątkowe, są obowiązani do wzajemnego wsparcia, lojalności, a także do współdziałania (...)

Emerytura w Unii Europejskiej - opinia prawna

Emerytura w Unii Europejskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem lekarzem, pracującym i mieszkającym w Szwecji (od półtora roku, mam prawo stałego pobytu, umowa o pracę na czas nieokreślony). Mam oczywiście ubezpieczenie emerytalne i chorobowe, żona i dziecko są ubezpieczeni w związku z moją pracą. Żona podejmie wkrótce pracę w swoim zawodzie (jest stomatologiem), na razie jest "obserwatorem" w miejscowej przychodni (...)

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dostała wypowiedzenie umowy o pracę z powodu "niespełnienia oczekiwań pracodawcy", było to dla nas zaskoczeniem, gdyż moja żona nie była karana dyscyplinarnie, nie prowadzono z nią żadnych rozmów dyscyplinujących. Na wypowiedzeniu było pouczenie o możliwości odwołania się do Sądu Pracy w miejscowości, gdzie znajduje się główna siedziba firmy, żona (...)

Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

  Stan faktyczny:   Byłem w związku małżeńskim 7 lat, obecnie jestem już 2  lata po rozwodzie. Płacę alimenty regularnie. W czasie trwania związku zawarłem umowę najmu mieszkania komunalnego, która została podpisana w trakcie małżeństwa. Trzy miesiące po podpisaniu umowy żona wyprowadziła się wraz z dzieckiem do swoich rodziców, a następnie do konkubenta. (...)

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

Stan faktyczny Zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy żony, na co ona się nie zgadza. Żona od 1,5 roku  utrzymuje kontakty z innym mężczyzną  (systematyczne spotkania, niekiedy wspólne wyjazdy z noclegami, setki rozmów i SMS-ów miesięcznie, o czym świadczą billingi). Przewiduję, że żona zakwestionuje swoją wyłączną winę w oparciu o nieudany, ponad (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Zaprzeczenie ojcostwa - Co jeśli Twój mąż nie jest ojcem dziecka?

Zaprzeczenie ojcostwa - Co jeśli Twój mąż nie jest ojcem dziecka?

Co to jest zaprzeczenie ojcostwa i dlaczego do niego dochodzi? Zaprzeczenie ojcostwa jest instytucją, która umożliwia małżonkowi wykazanie, iż nie jest on biologicznym ojcem dziecka urodzonego przez jego żonę. Instytucja ta ma znaczenie niezwykle doniosłe, bowiem przyjmuje się, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, to ojcem dziecka jest mąż matki dziecka. (...)

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem mężatką od 24 lat. Mam dwoje dorosłych (niepracujących) dzieci, które się uczą – córka studia dzienne, a syn zaoczne (płatne). Mieszkamy w domu jednorodzinnym (wycena na kwotę 124.300 zł.), którego jestem właścicielem wraz z mężem. Dwa lata temu (IX 2002 r.) mąż wyprowadził się z domu  (spakowałam go i kazałam się wynieść) (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty utrzymania (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Stan faktyczny Mój mąż płaci alimenty swojej dorosłej córce - studentce. Do października 2005 roku była to kwota 1000 złotych miesięcznie. Mąż od pewnego momentu nie był w stanie płacić pełnej kwoty, córka zgłosiła sprawę do komornika, a mąż wniósł o obniżenie alimentów. W lutym br. sąd obniżył alimenty do kwoty 500 złotych miesięcznie, (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci własnością mojej pełnoletniej córki. Po zawarciu małżeństwa chciałabym zamieszkać (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 (...)

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Po co warto założyć konto podatnika na Portalu Podatkowym?

Co daje dostęp do konta na Portalu Podatkowym? Portal Podatkowy to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny administracji skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i (...)

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Nowa nazwa wniosku Od 27 marca na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zmieniła się nazwa wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Nowy symbol wniosku to EZP (wcześniej ER-WZD-01). Służy on do zgłoszenia zmiany danych osobowych i adresowych oraz sposobu wypłaty świadczeń. Nowy wniosek ma uproszczoną formę. Dzięki temu jego wypełnienie jest łatwiejsze. ##baner## Udostępniony, (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele osób wie, że konto bankowe może mieć zupełnie za darmo – wraz z pakietem darmowych (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (tj. objaśnienia (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm podzielonej płatności, przy czym liczy się data dokonania płatności, co oznacza, że w MPP (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty (...)

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi od 2019 roku?

Zatrudniający pracowników i płacący im pensję w gotówce muszą od 1 stycznia 2019 zmienić sposób wypłaty wynagrodzenia. Podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, to będzie musiał złożyć wniosek o taką wypłatę. Jeżeli go nie złoży, to pracodawca będzie miał obowiązek (...)

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych zostało wydane na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.). (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne jest to, że ci, którzy korzystają z bankowych kredytów przyczyniają się do wzrostu (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto albo 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, w których sprawdza, czy prawidłowo rozliczają się (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to (...)

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

Małżonkowie zawarli związek małżeński w 2002 r. (wspólność ustawowa). W 2003r. małżonek rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej oraz jednocześnie w formie (...)

wniosek o nabycie spadku

wniosek o nabycie spadku

Syn męża z pierwszego małżeństwa wniósł wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Mieszkaliśmy w moim domu, kupionym 7 lat przed zawarciem związku małżeńskiego. Mąż wprowadzając się do mnie (...)

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Zaspakajanie potrzeb rodziny

Mój mąż pracuje jako kierowca w międzynarodowej firmie transportowej. Jego pracodawca aby zmniejszyć obciążenia pracownicze wypłaca mu wynagrodzenie poprzez wypłatę wynagrodzenia podstawowego (...)

Brak niedostatku a alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu

Brak niedostatku a alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu

Czy tylko taki małżonek, który znajduje się w niedostatku może wnosić o alimenty od drugiego małżonka, czy też wystarczy, że po rozwodzie jego finanse znacznie zmaleją? Jeżeli jeden z małżonków (...)

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Kto może zostać głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych? Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych głównym księgowym może być osoba, która: 1) ma (...)

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla pracowników coroczne o % inflacji? (...)

Rozwód z orzekaniem o winie a profesjonalny pełnomocnik

Rozwód z orzekaniem o winie a profesjonalny pełnomocnik

Czy w sprawie o rozwód z moją żoną, która chce mnie uznać winnego rozkładu pożycia, mogę występować samodzielnie ? Czy potrzebuję pełnomocnika? Pytam, bo aktualnie moja sytuacja finansowa (...)

Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład nasz ma ulec przekształceniu. (...)

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Moja siostra, z mężem w VIII 2000 r. wzięli z pewnego banku kredyt "małżeński" (spłata na 4 lata) w wys. 7 tys.zł. Następnie tenże kredyt, w całości, wraz z książeczką spłat itd. przekazali (...)

Ponowne zawarcie małżeństwa

Ponowne zawarcie małżeństwa

Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Czy cudzoziemiec zamierzający zawrzeć w Polsce małżeństwo powinien przedstawić dokument stwierdzający, że ma do tego zdolność? Art. 56. 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest (...)

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Na jakich zasadach można otrzymać rozwód kościelny? Moja żona zmarła 10 lat temu. 5 lat temu rodzice martwiąc się o mój stan zdrowia zapoznali mnie z pielęgniarką, która mi sie spodobała i (...)

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Jakie są wymogi prawne, aby zawrzeć związek małżeński z obywatelem Stanów Zjednoczonych w Polsce? Jakie kroki trzeba w tym celu podjąć? Rozumiemy, że chodzi o małżeństwo obywatela Stanów (...)

Rozwód a alimenty dla współmałżonka

Rozwód a alimenty dla współmałżonka

Chcę wnieść o rozwód. Jakie skutki prawne (zwłaszcza alimentacyjne wobec współmałżonka) rodzi wyrok bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem winy jednego z małżonków, a jaki z orzeczeniem (...)

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Sprawa rozwodowa trwa prawie dwa lata. Małżeństwo bezdzietne, totalny konflikt - rozmowa tylko przez adwokatów, w tle zakończone rozprawy o dostęp do domu i przymusową rozdzielność małżeńską, (...)

Czy moja była żona może żądać ode mnie alimentów na siebie?

Czy moja była żona może żądać ode mnie alimentów na siebie?

6 lat temu rozwiodłem się z moją żoną. Rozwód wzięliśmy bez orzekania o winie któreś ze stron. Niedawno dowiedziałem się ze moja żona żąda ode mnie alimentów na nią. Jest to o tyle dziwne (...)

Alimenty na żonę a rozwód z winy męża

Alimenty na żonę a rozwód z winy męża

Zostałem uznany winnym rozkładu małżeństwa i płace od 6 lat alimenty na byłą żonę,która do tej pory nie wyszła za mąż, ja też się nie ożeniłem. Nie jestem w stanie płacić jakich jakichkolwiek (...)

Zobowiązanie zaciągnięte przez męża

Zobowiązanie zaciągnięte przez męża

Małżonek przed sześcioma miesiącami uzyskał indywidualnie kredyt w banku, drugi małżonek nie brał udziału w tym kredycie i nie podpisywał żadnego dokumentu związanego z umową kredytową. Przed (...)

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym (...)

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

Jesteśmy małżeństwem od marca 1991 roku. Poznaliśmy się w firmie, w której oboje pracowaliśmy. W czerwcu 1992 roku urodził nam się syn. Żona przestała pracować. Gdy syn ukończył 3 lata, (...)

Korzystanie ze wspólnego domu po rozwodzie

Korzystanie ze wspólnego domu po rozwodzie

Jestem po rozwodzie. Sąd podczas rozwodu przydzielił każdej ze stron odrębne pomieszczenia. Była żona może korzystać z dwóch pokoi na piętrze domu, ja natomiast z otwartego salonu i pokoiku (...)

Majątek wspólny a spółka cywilna

Majątek wspólny a spółka cywilna

Jestem w separacji od 05.02.2010. Obecnie żona wniosła o podział majątku wspólnego, a ja jestem wspólnikiem spółki cywilnej od 2004 roku. W różnych publikacjach powołujących się na Kodeks (...)

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Ja i Żona zawarliśmy Umowę Dożywocia z obcym starszym, samotnym panem (podopiecznym) rok temu. Nie utrzymywał kontaktów ze swoją rodziną (byli pokłóceni) ani z rodziną byłej żony. Nie miał (...)

Alimenty po zaprzeczeniu ojcostwa

Alimenty po zaprzeczeniu ojcostwa

Z pierwszego małżeństwa mam 2 dzieci. Po rozwodzie z mężem przeprowadziłam test na ojcostwo, a wynik badania udowodnił, że były mąż nie jest ojcem jednego z dzieci. Były mąż płacił od dnia (...)

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

W raz z moim byłym mężem posiadamy dom jednorodzinny. Obecnie w owym domu żyje tylko mój były mąż, ja z córeczką mieszkam u rodziców. Chciałabym przeprowadzić zniesienie współwłasności. (...)

Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie

Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie

Kiedy 18 lat temu wychodziłam za mąż, moi teściowie byli już po rozwodzie. Po ślubie zamieszkałam z mężem i półrocznym synkiem w domu teściów, w którym mieszkał wtedy tylko (...)

Zasiedzenie nieruchomości w czasie małżeństwa

Zasiedzenie nieruchomości w czasie małżeństwa

Mąż nabył działkę w 1970 r. na podstawie nieformalnej umowy (posiadanie w złej wierze -20 letni okres zasiedzenia przed październikiem 1990 r.). Od sierpnia 1980 r. jesteśmy małżeństwem (ustawowy (...)

Rodzinna spółka cywilna

Rodzinna spółka cywilna

Prowadzimy działalność w trójkę żona 50%, syn 40%, mąż 10%. Każda osoba posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W trakcie trwania spółki mąż zajmował się między innymi dokumentacją (...)

FORUM PRAWNE

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic? moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

FINANSE KRAKOWA

FINANSE KRAKOWA Hej prosze o pomoc, ile kraków ma miec miej sordków w tym roku, jak to sie odbije na inwestycje? bedzie o jakies 20% mniej funduszy zostanie przeznaczonych na inwestycje nic tic a zdecydowanie (...)

Złożenie odstąpienia w innej spółce

Złożenie odstąpienia w innej spółce Witam 27.04.2014 złożyłam odstąpienie od umowy Grupowego Ubezpieczenia od Następstw Utraty Pracy Kredytobiorców ?Ubezpieczenie Spłaty Kredytu? w Santander (...)

kto kontroluje finanse gminy?

kto kontroluje finanse gminy? kto kontroluje finanse gminy?

finanse publiczne upoważnienie

finanse publiczne upoważnienie Jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego od paru lat i obecnie nasz pracodawca chce na podstawie upoważnienie scedować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów (...)

Czy małżeństwo jest ważne

Czy małżeństwo jest ważne Małżeństwo zostało zawarte za granicą, przez obywateli Polski i USA. Okazało się, że dane dostarczone przez jednego z małżonków , odnoszące się do stanu cywilnego (...)

Małżeństwo

Małżeństwo Czy małżonkowie muszą mieć wspólne miejsce zamieszkania, żeby przysługiwały im wszystkie prawa? np. do dziedziczenia majątku, wspólnoty mieszkaniowej, karty kredytowej. Nie ma takich (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

DO MIKAWI-PYTANIE!!!!

DO MIKAWI-PYTANIE!!!! Jeśli mógłbyś odpowiedzieć to mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozdzielczości majątkowej po rozwodzie( z datą wsteczną). Otóż przeglądałm w internecie odpowiedzi na (...)

Jak pozbawić spadku spatkobierców

Jak pozbawić spadku spatkobierców Kto mi pomoze w sprawie spadkowej , co mam zrobic aby dzieci po zmarlym dostały jak najmniej spadku! czy sa jakies szanse na to abym mogła ich częśc odzyskac lub (...)

Czy należy się część spadku ?

Czy należy się część spadku ? Witam Sytuacja wygląda nastepująco: Zmarła siostra mojej matki mieszkająca we Francji. Nie miała dzieci, jej mąż nie żyje. Mogę liczyć na jakąś część (...)

umowa słowna

umowa słowna Witam,bardzo prosze o pomoc ,gdyz obecnie moja sytuacja jest powazna i plinie potrzebuje rady.Moze zaczne od poczatku-zanim moi rodzice wybudowali sobie dom mieszkali u mojej babci,potem (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

Łamanie praw ojca!

Łamanie praw ojca! Szanowni Państwo! Mam 31 lat , jestem lekarzem medycyny Moje małżeństwo rozpadło się , w czerwcu założyłem żonie sprawę rozwodową. W styczniu ubiegłego roku żona wyrzuciła (...)

Żona po raz kolejny straszy mnie rozwodem?.

Żona po raz kolejny straszy mnie rozwodem?. Żona po raz kolejny straszy mnie rozwodem?. Mam nadzieje że was nie zanudzę ? z góry przepraszam za taką nowele? Historia jak setki innych ale niestety (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

Porady prawne