Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach, możesz skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możesz nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. Rządowy program rusza w sierpniu, jednak wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś, również w formie elektronicznej – m.in. przez bankowość elektroniczną. Pamiętaj, że wniosek elektronicznie możesz złożyć również w dni wolne od pracy – np. w weekend, np. 31 lipca.

Porady prawne

Założenia ustawy przewidują zawieszenie spłaty kredytu łącznie do ośmiu miesięcy. Uprawnione do skorzystania z ulgi są osoby, które spłacają kredyt hipoteczny w polskiej walucie, zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe.

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty.

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat.

Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
 • maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Nawet 8 miesięcy bez rat kredytu w 2022 i 2023 r.

W tym roku możesz zawiesić kredyt łącznie na cztery miesiące:

 • 2 miesiące w III kwartale (sierpień-wrzesień 2022 r.);
 • 2 miesiące w IV kwartale (październik-grudzień 2022 r.).

W 2023 roku możesz zawiesić kredyt łącznie na cztery miesiące:

 • 1 miesiąc w I kwartale (styczeń-marzec 2023 r.);
 • 1 miesiąc w II kwartale (kwiecień-czerwiec 2023 r.);
 • 1 miesiąc w III kwartale (lipiec-wrzesień 2023 r.);
 • 1 miesiąc w IV kwartale (październik-grudzień 2023 r.).

To od Ciebie zależy, ile miesięcy wakacji wykorzystasz i kiedy.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Jeśli masz problem ze spłatą kredytu i potrzebujesz pieniędzy na inne wydatki, możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych. To rozwiązanie dla osób, które:

 • wzięły kredyt hipoteczny w złotówkach na własne potrzeby mieszkaniowe,
 • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
 • kończą okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Warunek 1. Kredyt w PLN

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN. % Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach oraz indeksowane lub denominowane do waluty innej niż waluta polska.

Warunek 2. Własne potrzeby mieszkaniowe

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe, czyli po to by w niej zamieszkać.

Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.

Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na potrzeby mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.

Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe.

Warunek 3. Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego – w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku.

Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy weszły w życie.

Warto złożyć wniosek nie później niż w dniu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej).

Kredytobiorca sam decyduje, przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy tym może złożyć wniosek jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.

Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu, a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.

Kredytobiorco, nie przegap wniosku o wakacje w sierpniu!

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 14 lipca 2022 r. podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej jako: „ustawa o pomocy kredytobiorcom” lub „ustawa”), która zawiera zaproponowane przez Rząd RP rozwiązania legislacyjne dotyczące rozszerzenia mechanizmów wsparcia stosowanych wobec kredytobiorców. Większość tych przepisów, w tym rozwiązania dotyczące „wakacji kredytowych” weszła w życie 29 lipca 2022 r. Oznacza to, że jest bardzo niewiele czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami i przygotowanie się do składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej (dalej jako „wakacje kredytowe”).

„Wakacje kredytowe” mogą być ulgą w czasie, kiedy raty kredytowe stają się z miesiąca na miesiąc coraz istotniejszym obciążeniem dla domowego budżetu. Na jakich zasadach są udzielane, co zrobić, aby z nich skorzystać?

Rzecznik Finansowy radzi, jak skutecznie złożyć wniosek, aby  raty kredytowe zostały zawieszone  na cały wnioskowany okres.

Zgodnie z ustawą o „wakacjach kredytowych”  spłata kredytu zostaje zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku z dniem doręczenia wniosku do kredytodawcy. Kluczowy dla możliwości skorzystania z „wakacji kredytowych”  jest więc moment doręczenie wniosku.

W związku z tym Rzecznik Finansowy zwrócił uwagę, żeby zachowywać potwierdzenie nadania lub osobistego złożenia wniosku w oddziale banku.

 1. Jeżeli wniosek składany jest do banku w wersji papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego, warto wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru  i zachować dowód nadania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek składany jest w formie  papierowej, w oddziale banku, warto zadbać o to, aby otrzymać pisemne potwierdzenie przyjęcia wniosku przez pracownika banku.

Decydująca dla zawieszenia spłaty kredytu jest data doręczenia wniosku do kredytodawcy, a nie jego nadania w placówce pocztowej. W przypadku, gdyby doszło do ewentualnych nieprawidłowości z procedowaniem wniosku, potwierdzenie nadania będzie dowodem na to, że wniosek trafił do kredytodawcy w określonym dniu.

PYTANIE: Pan Adam zawarł umowę kredytu hipotecznego na kwotę 300 000 zł w dniu 25 lipca 2017 r. Słyszał w mediach, że możliwe jest korzystanie z wakacji kredytowych. Chciałby się dowiedzieć na jaki okres może zawiesić spłatę rat oraz czy w przypadku, gdy raty pobierane są automatycznie z rachunku bankowego również może skorzystać z tego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ: Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy, który jest konsumentem w okresie:

 1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Biorąc pod uwagę, że w większości przypadków płatność za ratę pobierana jest z konta automatycznie przez bank, to jeśli kredytobiorca chce skorzystać z wakacji kredytowych jeszcze w sierpniu – powinien poinformować o tym bank poprzez złożenie wniosku o wakacje kredytowe. Jeśli bank nie otrzyma wniosku do dnia płatności raty, pobierze środki z konta kredytobiorcy na dotychczasowych zasadach. Istotna jest chwila, w której do banku dotrze wniosek o wakacje kredytowe.

PYTANIE: Pan Andrzej i Pani Angelika zawarli umowę kredytu indeksowanego do waluty obcej CHF na zakup i wykończenie mieszkania w Poznaniu, w którym później wspólnie zamieszkali. Zastanawiają się, czy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych.

ODPOWIEDŹ: Z wakacji kredytowych kredytobiorca może skorzystać, jeśli:

 • zawarł umowę kredytu hipotecznego w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a umowa kredytu została zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r. Jednocześnie termin zakończenia okresu spłaty przypada po upływie 6 miesięcy od 1 lipca 2022 r.;
 • złoży do kredytodawcy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu;
 • wniosek zostanie doręczony do banku;

W sytuacji kredytobiorców, mimo że umowa kredytu została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, to nie jest to kredyt „złotowy”. Kredytobiorcy nie będą więc mogli skorzystać z „wakacji kredytowych”.

PYTANIE: Pani Alina przeczytała w prasie, że skorzystanie z „wakacji kredytowych” nie zwalnia z uiszczania wszystkich opłat związanych z umową. Czy to prawda? Jakie opłaty są zobowiązani uiszczać kredytobiorcy w okresie zawieszenia spłaty kredytu?

ODPOWIEDŹ: W okresie korzystania z „wakacji kredytowych” kredytobiorca:

 • nie jest zobowiązany do dokonywania płatności rat kredytu;
 • jest zobowiązany tylko do płatności opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych umową kredytu.

Złożenie wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu nie wpływa na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie związane z kredytem.

PYTANIE: Pan Jan i Paulina chcieliby skorzystać z „wakacji kredytowych”. Od kiedy i w jaki sposób mogą złożyć wniosek?

ODPOWIEDŹ: Wniosek o „wakacje kredytowe” można złożyć w formie tradycyjnej – papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Wniosek będzie można złożyć od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 29 lipca 2022 r. Jeżeli jest kilku kredytobiorców, wniosek powinni podpisać wszyscy, a w formularzu elektronicznym powinni być oni wskazani. Kredytobiorcy, przebywając za granicą, będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, ewentualnie mogą wysłać wniosek w formie papierowej. Wniosek jest skuteczny z chwilą doręczenia go kredytodawcy.

PYTANIE: Pan Tadeusz ma kredyt hipoteczny w banku spółdzielczym. Z banku uzyskał informację, że nie dysponują oni formularzem wniosku i nie wiedzą, czy i kiedy taki formularz będzie dostępny. Czy Pan Tadeusz może samodzielnie przygotować taki wniosek i jakie dane powinien zawierać?

ODPOWIEDŹ: Tak, kredytobiorca może samodzielnie przygotować takie pismo. Wniosek o „wakacje kredytowe” powinien zawierać co najmniej:

 • oznaczenie kredytobiorcy à dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL,
 • oznaczenie kredytodawcy à dane identyfikujące kredytodawcę takie jak nazwa banku,
 • oznaczenie umowy à np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia,
 • wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu à można wskazać we wniosku jeden lub kilka okresów, w których kredytobiorca zamierza korzystać z „wakacji kredytowych”,
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. à Kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści oświadczenia należy zamieścić sformułowanie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

PYTANIE: W dniu 25 lipca Państwo Karol i Danuta Nowak wyjeżdżają na dwutygodniowe wczasy do Grecji. Termin zapadalności raty ich kredytu to pierwszy dzień każdego miesiąca, a więc 1 sierpnia br. Pierwszy dzień, zgodnie z ustawą, kiedy mogą złożyć wniosek to 29 lipca, kiedy będą już na zagranicznym urlopie. W jaki sposób mogą złożyć wniosek o „wakacje kredytowe” do banku?

ODPOWIEDŹ: Z dniem doręczenia wniosku do kredytodawcy spłata kredytu zostaje zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku. Kredytobiorca powinien mieć świadomość, że dla możliwości skorzystania z „wakacji kredytowych” istotne jest doręczenie wniosku kredytodawcy. Warto zachować potwierdzenia nadania/złożenia wniosku osobiście w oddziale banku.

 1. Wysłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jeżeli wniosek składany jest do kredytodawcy w zwykłej „papierowej” formie za pośrednictwem operatora pocztowego, warto wysłać wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zachować dowód nadania wniosku.

Pamiętać należy, że decydująca jest data doręczenia wniosku do kredytodawcy, a nie jego nadania w placówce pocztowej. W przypadku, gdyby doszło do ewentualnych nieprawidłowości z procedowaniem wniosku, potwierdzenie nadania będzie dowodem na to, że wniosek trafił do kredytodawcy w określonym dniu.

II.   Złożenie wniosku osobiście w oddziale banku.

Można również złożyć wniosek w formie pisemnej „papierowej” np. w oddziale banku. Warto zadbać o to, aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przez pracownika banku.

III.    Złożenie wniosku w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kredytodawca może również uruchomić elektroniczną możliwość złożenia wniosku, w tym w systemie bankowości elektronicznej. Może to być wygodna forma złożenia wniosku, szczególnie dla osób, które nie będą mogły skorzystać z innych sposób złożenia wniosku.

PYTANIE: Do Rzecznika Finansowego kredytobiorca zwrócił się z zapytaniem, czy jeśli złoży wniosek o „wakacje kredytowe” do kredytodawcy, to czy otrzyma jakiekolwiek potwierdzenie, że wakacje zostały uruchomione.

ODPOWIEDŹ: „Wakacje kredytowe” są skuteczne od dnia złożenia wniosku i nie wymagają zgody kredytodawcy. Tylko w przypadku, gdyby wniosek nie był kompletny, nie zawierał wszystkich informacji wymaganych ustawą, kredytodawca może zwrócić się o uzupełnienie wniosku. Ustawodawca nałożył na kredytodawcę obowiązek potwierdzenia wniosku. Bank w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku:

 • potwierdza otrzymanie wniosku na trwałym nośniku,
 • wskazuje w nim okres, na który została zawieszona spłata kredytu,
 • wskazuje wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, które kredytobiorca będzie musiał ponosić również w trakcie „wakacji kredytowych”.

Brak otrzymania takiego potwierdzenia nie wpływa jednak na skuteczność złożonego oświadczenia o skorzystaniu z „wakacji kredytowych”.

PYTANIE: W ramach porad telefonicznych do Rzecznika Finansowego zwrócił się kredytobiorca z zapytaniem jakie są skutki skorzystania z „wakacji kredytowych”. Czy okres spłaty kredytu ulega wydłużeniu, a w związku z tym należy dokonać zmiany wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Co w sytuacji, gdy na kredyt została udzielona karencja w spłacie i trwa ona nadal?

ODPOWIEDŹ: Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca skorzysta z maksymalnego, przewidzianego ustawą okresu „wakacji kredytowych”, obowiązywanie umowy o kredyt hipoteczny wydłuży się o 8 miesięcy. Zmiana okresu kredytowania nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, nie ma również konieczności dokonywania zmian w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, które powinien wydać kredytodawca. Chodzi o opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych umową kredytu. W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż określona w ustawie o pomocy kredytobiorcom okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o „wakacje kredytowe” uregulowane w tej ustawie. W takim przypadku kredytobiorca powinien otrzymać od kredytodawcy potwierdzenie, w którym zostanie wskazany również sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia.

PYTANIE: Na dedykowaną infolinię Rzecznika Finansowego zadzwonił kredytobiorca z pytaniem, czy „wakacje kredytowe” są dla wszystkich kredytów hipotecznych, w tym walutowych oraz czy można zawiesić spłatę więcej niż jednego kredytu hipotecznego.

ODPOWIEDŹ: „Wakacje kredytowe” nie obejmują kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska, jeśli zatem kredytobiorca związał się z bankiem taką umową wnioskowanie o „wakacje kredytowe” w trybie przewidzianym przez omawianą ustawę, niestety nie przysługuje. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli zatem kredytobiorca posiada więcej niż jedną umowę kredytu hipotecznego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, musi dokonać wyboru w stosunku, do której umowy będzie chciał skorzystać z „wakacji kredytowych”.

PYTANIE: Rzecznik Finansowy otrzymuje zapytania o to, co zrobić jeśli kredytodawca będzie uchylał się od przyjęcia wniosku o „wakacje kredytowe”?

ODPOWIEDŹ: Jeśli kredytobiorca napotka problemy z realizacją wniosku o „wakacje kredytowe” lub uważa, że kredytodawca narusza jego prawa lub interesy, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez bank. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (a nie doręczenie!) odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, kredytodawca może wydłużyć termin do udzielenia odpowiedzi na reklamację, jednakże odpowiedź ta powinna zostać udzielona najpóźniej w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez niego reklamacji. Przy czym kredytobiorca powinien otrzymać dodatkową wiadomość od kredytodawcy, w której kredytodawca ten:

 • wyjaśni przyczynę opóźnienia,
 • wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 • określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

W przypadku, jeśli kredytodawca nie uzna roszczeń lub też w ogóle nie udzieli odpowiedzi na reklamację (ewentualnie udzieli takiej odpowiedzi, ale z przekroczeniem powyżej wskazanych terminów) kredytobiorcy przysługuje prawo do złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o podjęcie działań indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, a w tym kopię złożonej reklamacji i odpowiedź na reklamację, w której kredytodawca odmawia uznania roszczeń.

Wzór wniosku o interwencję Rzecznika Finansowego w indywidualnej sprawie

Podstawa prawna

Podstawa prawna to art. 73-75 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r. poz.1488):

„Art. 73. 1. Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

2. Zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy zmienianej w art. 69.

3. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

4. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

5. Konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera co najmniej:

1) oznaczenie konsumenta;

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy;

4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;

5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

7. Konsument składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

8. Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o którym mowa w ust. 5, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.

9. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 8, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

10. Kredytodawca, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy zmienianej w art. 69 i przekazuje potwierdzenie konsumentowi. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 9. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

11. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

12. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10.

13. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Art. 74. Przepis art. 73 ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 69, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Art. 75. 1. W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż określona w art. 73, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, o którym mowa w art. 73 ust. 5.

2. W przypadku określonym w ust. 1, w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 73 ust. 10, wskazuje się również sposób rozliczenia spłaty kredytu w związku z zakończeniem okresu zawieszenia.”

Kontakt z Biurem Rzecznika Finansowego

Klienci, którzy napotkają problemy i nieprawidłowości wynikające z realizacji przez banki wniosków o „wakacje kredytowe”, mogą zgłaszać się o pomoc do Biura Rzecznika Finansowego. 

W Biurze Rzecznika Finansowego uruchomiona została infolinia, poprzez którą każdy zainteresowany może zwrócić się z pytaniem do eksperta lub zgłosić problem. Od 28 lipca Klienci zgłaszający do Rzecznika Finansowego problemy i nieprawidłowości wynikające z realizacji przez banki wniosków o wakacje kredytowe mają możliwość skorzystania z dedykowanego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dyżury na infolinii pełnić będą dedykowani tej tematyce eksperci. 1, 2, 3 i 4 sierpnia, w godzinach 9:00-14:00 pod numerem telefonu 22 333 73 35 dyżur pełnić będą eksperci z zakresu problematyki wakacji kredytowych. Po 4 sierpnia dedykowana infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00.

Poradę eksperta można uzyskać również drogą mailową, pisząc na adres: wakacjekredytowe@rf.gov.pl

Na podst. rf.gov.pl, gov.pl/web/finanse

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika