13.7.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

JPK - czyli co?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG,
 • faktury VAT – JPK_FA,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Struktury JPK wraz z broszurami informacyjnymi można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Kto musi przekazać JPK na żądanie?

Zgodnie z przepisami, od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

Kiedy organ podatkowy może zażądać JPK?

Organ podatkowy może żądać przekazania JPK w ramach:

 • kontroli podatkowej,
 • czynności sprawdzających,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • postępowania podatkowego.

Organ podatkowy może żądać JPK:

 • od podatnika,
 • od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Ile czasu jest na przekazanie JPK na żądanie?

Jeśli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, zażąda od podmiotu przekazania jednej/kilku z ww. struktur JPK, będzie on miał nie mniej niż 3 dni na ich przekazanie. Dokładny termin będzie określony w wezwaniu.

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie tego terminu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Jak przygotować i przekazać JPK na żądanie?

Jeżeli podmiot prowadzi księgi podatkowe i wytwarza dowody księgowe w formie elektronicznej, to może:

 • użyć BEZPŁATNEJ aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK;
 • skorzystać z BEZPŁATNEJ aplikacji e-mikrofirma, przy czym możliwość ta dotyczy tylko struktury JPK_FA i JPK_VAT i jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących jednosobową działalność gospodarczą;
 • przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przekazywania plików JPK na nośnikach danych bezpośrednio urzędnikowi prowadzącemu sprawę, spisze on protokół pobrania danych w formie elektronicznej. Będą tam informacje o przekazanych plikach (np. rozmiar, sumy kontrolne, format, data utworzenia). Protokół podpisuje osoba, która przekazuje dane, i urzędnik prowadzący sprawę.

  Nośnik z plikami JPK można także wysłać pocztą tradycyjną. Wówczas urzędnik spisze adnotację służbową z informacjami o plikach JPK przesłanych pocztą.

  JPK na żądanie nie należy przekazywać e-mailem.

 • utworzyć strukturę JPK przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli podatnik korzysta już z takiego programu, powinien sprawdzić, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy może bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0. Jeżeli nie korzysta z aplikacji Klient JPK 2.0, winien zapoznać się ze Specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3.

Jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe i wytwarza dowody księgowe w formie papierowej – przekazuje je w formie papierowej. Nie ma obowiązku przetworzenia ich na format JPK. Jednak w takim przypadku czynności sprawdzające lub kontrola będą trwać dłużej.

Porady prawne

Jak podpisać JPK na żądanie?

Jeśli podatnik przekazuje JPK na żądanie za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 lub programu księgowego/komercyjnych aplikacji on-line, to może użyć jednego z dwóch podpisów:

 • Profilu Zaufanego – to bezpłatny podpis elektroniczny, który można założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. 
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów. Jeśli podmiot ma taki podpis, powinien przygotować go i podać kod PIN.

W przypadku przesłania żądanych plików JPK za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 lub programu księgowego/komercyjnych aplikacji on-line, podatnik otrzyma, po prawidłowej weryfikacji struktury logicznej oraz poprawności danych oraz podpisu elektronicznego, Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Przygotuj JPK_FA i wyślij przez aplikację e-mikrofirma

aplikacji e-mikrofirma, oprócz przygotowania ewidencji VAT, można wystawiać faktury krajowe i wytworzyć plik JPK_FA na żądanie. Aplikacja generuje, waliduje, szyfruje pliki JPK_FA oraz umożliwia ich podpisywanie i przesyłanie do organów podatkowych przez system Ministerstwa Finansów.

Użyj aplikacji Klient 2.0

Jeżeli podatnik otrzymał wezwanie do przekazania plików JPK na żądanie i nie korzysta z usług biur rachunkowych, może skorzystać z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

KROK 1

Przygotuj wymagane pliki z twojego programu księgowego i zapisz na swoim komputerze, a następnie zapoznaj się z graficzną instrukcją obsługi Klienta JPK.

KROK 2

Pobierz i zainstaluj aplikację Klient JPK 2.0. Aplikacja służy do konwertowania pliku CSV na plik XML (dot. tylko JPK_VAT) oraz do wysyłania wszystkich plików JPK. Wybierz aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).

W zakładce Aplikacje do pobrania znajdziesz m.in.:

 • aplikację Klient JPK 2.0,
 • instrukcję instalacji i obsługi aplikacji Klient JPK 2.0.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji, a następnie wybierz zakładkę „Wyślij dokument"  i wyślij przygotowane pliki xml.

KROK 3 - Pobierz UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla plików JPK znajdziesz w aplikacji Klient JPK 2.0 w zakładce „Historia", po uruchomieniu przycisku „Pokaż status (UPO).

Weryfikację statusu wysłanego dokumentu JPK uzyskasz też na stronie: UPO-JPK. Link otwiera się wyłącznie w przeglądarce Internet Explorer.

Status "200" oznacza, że dokument został poprawnie przesłany. UPO_JPK możesz pobrać tylko dla dokumentu, który otrzymał status „200".

Do prawidłowego działania formularza UPO_JPK niezbędne jest zainstalowanie w systemie programu Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony producenta.

JPK na żądanie nie podlega korekcie

Struktury JPK na żądanie są wykorzystywane w czynnościach sprawdzających, postępowaniu podatkowym lub kontroli podatkowej i celno-skarbowej. W ramach tych procedur podatnicy przekazują księgi podatkowe i dowody księgowe, które nie podlegają korektom.

Z tego powodu cel złożenia struktur JPK na żądanie jest zawsze określony jako "Złożenie po raz pierwszy" (zawsze z wartością „1").

Jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania JPK na żądanie?

Sankcje finansowe

JPK na żądnie ma charakter informacji podatkowej, dlatego nieprzekazanie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

W praktyce o kwalifikacji czynu jako przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego może decydować to, czy całkowicie zlekceważyłeś obowiązek przekazania danych w formacie JPK i nie podjąłeś żadnych działań aby je przekazać bądź uchylasz się od tego obowiązku, czy też podjąłeś takie działania, ale nie zdążyłeś przekazać JPK we wskazanym terminie.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to:

 • od 210 zł do 4.200 zł (kara nałożona mandatem),
 • od 210 zł do 21.000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
 • od 210 zł do 42.000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

 • od 700 do 5.600.000 zł (kara wymierzona nakazem sądu),
 • od 700 zł do 20.160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).

Kara porządkowa

Jeżeli nie udostępnisz JPK w wyznaczonym terminie (określonym w prawidłowym wezwaniu), możesz zostać ukarany (lub twój pełnomocnik) karą porządkową w wysokości do 2.800 zł. 

Kara porządkowa może zostać również nałożona na osobę, której zleciłeś prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych bądź dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (jak np. biuro rachunkowe, doradca podatkowy).

 

Zob. też:

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
 • ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw;
 • utawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane;
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy.

 

na podst.: www.finanse.mf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

ABC Jednolitego Pliku Kontrolnego

ABC Jednolitego Pliku Kontrolnego

Czym jest JPK? Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany (...)

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Mikroprzedsiębiorcy pierwszy JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br. JPK_VAT za styczeń przesyła się do 26 lutego Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. Plik JPK_VAT przekazuje (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów (...)

Co nowego w JPK?

Co nowego w JPK?

Bezpłatne narzędzia pomogą złożyć JPK_VAT z deklaracją Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB do złożenia JPK_VAT z deklaracją. ##baner## Formularz interaktywny do składania plików JPK_VAT z deklaracją umożliwia przygotowanie (...)

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśnił cofnięcie skutków unikania opodatkowania – nowy rodzaj procedury w Ordynacji podatkowej. Czemu służy wprowadzenie procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania? Od 2016 r. organy podatkowe mogą przeciwdziałać praktykom (...)

Nowe wieloletnie plany rządu

Nowe wieloletnie plany rządu

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” oraz przyjęła dokument „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018”, przedłożone przez ministra (...)

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r.

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją. ##baner## Nowy termin Wejście w życie nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7K i JPK_V7M) dla dużych przedsiębiorców przesunięto na 1 lipca 2020 r. Tym samym przesuwa się termin (...)

Luka w podatku od towarów i usług maleje

Luka w podatku od towarów i usług maleje

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w ramach Programu Analizy Luk Administracji Skarbowej (RA-GAP) i udzielonego wsparcia technicznego dla Polski dokonał oszacowania poziomu luki VAT za lata 2010-2016 w Polsce przy zastosowaniu własnej metodyki RA-GAP. Raport pomocy technicznej „Polska Program (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem, działalność usługową w zakresie prowadzenia (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

    W niniejszym artykule omówiono zasady uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodów: pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa. Jakie ogólne zasady uznawania nabytych w niektórych (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Ogólne założenia odliczania podatku VAT proporcją  Omawiane zagadnienie zostało uregulowane w art. 90 i 91 ustawy o VAT i dotyczy tych podatników, którzy nabywają towary i usługi wykorzystywane zarówno do czynności, w stosunku do których przysługuje prawo (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Księgi prowadzone przy użyciu komputera

Księgi prowadzone przy użyciu komputera

Zawiązano spółkę z o.o., która jest zobowiązana prowadzić pełne księgowość - księgi rachunkowe. Spółka nie będzie realizować wielu transakcji. Będzie to łącznie kilkanaście faktur i (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Zwrot VAT

Zwrot VAT

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT (...)

Podatek VAT od WNT

Podatek VAT od WNT

Rozpocząłem prowadzenie działalności jako osoba fizyczna i wszystkim zajmuję się osobiście. Jestem podatnikiem VAT. Zamierzam kupić program komputerowy, który oferuje firma z Luxemburga. Dostanę (...)

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Firma kupiła samochód o masie 3,49 tony. Do chwili obecnej - złożenia deklaracji VAT za okres zakupu - nie zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów. (...)

Obowiązek posługiwania się NIP-em z prefiksem PL

Obowiązek posługiwania się NIP-em z prefiksem PL

Firma dokonała rejestracji NIP-u europejskiego ze względu na działalność prowadzoną poza terytorium kraju. Czy po otrzymaniu nowego numeru NIP w wersji europejskiej PL1234567890 można wciąż na (...)

Duplikat faktury z poprzedniego roku

Duplikat faktury z poprzedniego roku

Firma w 2007 roku otrzymała duplikat faktury wystawionej w 2006 r. Jak wygląda sytuacja otrzymania przez firmę faktury kosztowej dokumentującej wydatek dokonany np. w czerwcu 2006 roku i wystawionej (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Data wystawienia faktury za tel. m-c styczeń 2006, a płatności dokonano w lutym. Czy w książce przychodów i rozchodów w styczniu muszę zaksięgować tylko wartość netto z faktury jako koszt firmy (...)

Podatnik czynny VAT

Podatnik czynny VAT

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. Jestem czynnym podatnikiem podatku VAT i wystawiam faktury VAT. Pani z Krajowej Informacji Podatkowej powiedziała mi, że nie powinienem (...)

FORUM PRAWNE

Jaki program księgowy wybrać?

Jaki program księgowy wybrać? Witam! Jeśli znacie dobry program do prowadzenia kpir to podajcie nazwe lub linka? Rewizor GT tortul R2fk eustachy21 lefthand Mała Firma kasia58 Ja korzystam z programu (...)

Jak program księgowy wybrać?

Jak program księgowy wybrać? Forumowicze, proszę o radę - znacie może jakiś dobry program do prowadzenia KPiR??

Program księgowy - nieodpłatny przychód?

Program księgowy - nieodpłatny przychód? Czy wykorzystywanie programu księgowego, zakupionego razem z dziennikiem, do usługowego prowadzenia księgowości, powoduje wystąpienie nieodpłatnego przychodu (...)

Jak najlepiej rozliczać księgowość w firmie?

Jak najlepiej rozliczać księgowość w firmie? W jaki sposób rozliczać księgowość w firmie czy zatrudniając księgową, samodzielnie za pomocą jakiegoś oprogramowania czy może zlecając prace (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

kto podatnik, kto małżonek?

kto podatnik, kto małżonek? kto podatnik, kto małżonek?

kto nieczynny podatnik vat?

kto nieczynny podatnik vat? kto nieczynny podatnik vat?

Mały Podatnik VAT 2012

Mały Podatnik VAT 2012 Jaka jest dokładna definicja tego tznw małego podatnika? nie moge tego znaleść wogóle, a potrzebuje an uczelnie. Zgodnie z art. 15 pp podatnikami są osoby prawne, jednostki (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Co dalej po otrzymaniu NIP

Co dalej po otrzymaniu NIP Witam! Moze niektórych zdziwi to pytanie, ale ja się w tym nie orientuje: Co dzieje się gdy wystąpie o NIP? Tzn czy muszę się rozliczać PITem (jeszcze się uczę) i na (...)

Porady prawne