Komunikat o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw

Podajemy komunikat Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o zasadach prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, świeżych owoców i warzyw w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących: jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego towarów:

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiedzialne za: jakość handlową, bezpieczeństwo żywności oraz stan fitosanitarny towarów, informują eksporterów o obowiązkach, które muszą być dopełnione podczas dokonywania wywozu świeżych owoców i warzyw z Polski do Federacji Rosyjskiej.

Porady prawne

I. Eksporterzy świeżych owoców i warzyw (uwaga: eksporterzy innych owoców i warzyw - patrz rozdział II):
 
arbuzy, awokado, bakłażany, brukselka, brzoskwinie i nektarynki, cebula, cukinia, cykoria, czereśnie i wiśnie, czosnek, fasola, groch w strąkach, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta, karczochy, kiwi, marchew, melony, morele, ogórki, orzechy laskowe, orzechy włoskie, owoce cytrusowe, papryka słodka, pieczarki, pomidory, pory, sałata i endywia, seler naciowy, szparagi, szpinak, śliwki, truskawki, winogrona deserowe,
 
przed dokonaniem wywozu towaru muszą:

1. Wystąpić do właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171., poz. 1225) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730). Uzyskanie zatwierdzenia oraz wpis do rejestru zakładów należy rozumieć jako objęcie zakładów nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania wymagań higieniczno-sanitarnych, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

2. Zgłosić zamiar wywozu świeżych owoców i warzyw do właściwego terenowo  wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pisemne zgłoszenie może być przekazane pocztą, faxem, drogą elektroniczną lub  osobiście. Zgłoszenie zamiaru wywozu może być dokonane przez eksportera lub upoważnionego przez niego przedsiębiorcę będącego producentem lub dostawcą lub spedytorem artykułów rolno-spożywczych, które są przedmiotem zamierzonego eksportu. W sytuacji, jeśli zgłoszenia zamiaru wywozu dokonuje podmiot upoważniony przez eksportera, powinien on do zgłoszenia dołączyć pisemne upoważnienie eksportera do dokonania przez niego tej czynności.
Po otrzymaniu zgłoszenia upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w zakresie zgodności jakości handlowej zgłoszonych świeżych owoców i warzyw z odpowiednimi wspólnotowymi normami handlowymi. Kontrola zgodności musi być przeprowadzona dla każdej eksportowanej partii.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza:
- świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw - jeśli jakość towaru jest zgodna z obowiązującą normą handlową,
- protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw - jeśli jakość towaru jest niezgodna z obowiązującą normą handlową.

3. Zgłosić wniosek o wystawienie świadectwa fitosanitarnego do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do właściwego dla miejsca uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia towaru [podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 roku Nr 133, poz. 849)].
Do wniosku o wystawienie świadectwa fitosanitarnego dołącza się:
- rosyjskie pozwolenie importowe wraz z urzędowym lub urzędowo potwierdzonym tłumaczeniem,
- pisemne pełnomocnictwo eksportera do dokonania czynności w sytuacji, gdy wniosek składa podmiot upoważniony przez eksportera, oraz
- dokumenty konieczne dla potwierdzenia, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do występowania w imieniu wskazanego eksportera,
- zaświadczenie potwierdzające spełnienie, w miejscu pochodzenia, wymagań specjalnych określonych przez Federację Rosyjską, jeżeli wniosek o wystawienie świadectwa jest złożony do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa innego niż wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla miejsca uprawy,
- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeżeli w wymaganiach Federacji Rosyjskiej obowiązek przeprowadzenia takiego zabiegu został ustanowiony,
- świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu,
- na wezwanie inspektora - inne dokumenty niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co do której ma być wydane zaświadczenie (tj. świadectwo fitosanitarne).
Po otrzymaniu zgłoszenia, upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w celu dokonania oceny stanu fitosanitarnego. Kontrola fitosanitarna musi być przeprowadzona w odniesieniu do całości eksportowanej przesyłki.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika