13.4.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Konfiskata rozszerzona - trzeba udowodnić legalność pochodzenia mienia

Jakie są cele nowelizacji?

Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów. Do wdrożenia tych przepisów zobowiązuje Polskę prawo unijne.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 768) wprowadza - z dniem 27 kwietnia 2017 r. - do prawa karnego regulacje, które poprawią efektywność działań służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego.

Celem nadrzędnym realizowanym omawianą ustawą jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej. Skutkuje to wprowadzeniem do polskiego systemu prawa szeregu zmian (ustawa nowelizuje przepisy 22 ustaw), które mają zwiększyć efektywność mechanizmów prawnych służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego.

 

Konieczność zmian

Obowiązujące do tej pory w Polsce rozwiązania dotyczące konfiskaty rozszerzonej były niedoskonałe i nie odpowiadały przyjętym dyrektywom europejskim. Nawet najostrzejsze kary więzienia nie przyniosą bowiem skutku, jeśli sprawcy poważnych przestępstw gospodarczych i skarbowych pozostaną bezkarni pod względem finansowym. Często wliczają oni więzienie w ryzyko swojej działalności. Najbardziej boją się natomiast utraty przestępczych zysków, które ukrywają przed wymiarem sprawiedliwości.

Stąd w wielu krajach z powodzeniem stosowane są różne modele konfiskaty rozszerzonej, czyli takiej, która opiera się na domniemaniu przestępczego pochodzenia mienia sprawcy i daje możliwość skutecznego pozbawienia przestępców owoców ich nielegalnej działalności, nawet zanim jeszcze zostaną prawomocnie skazani.

 

Uderzenie w przestępczość zorganizowaną

Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego (k.k.) nową konstrukcję tzw. „konfiskaty rozszerzonej”, nazywaną również „rozszerzonym przepadkiem mienia”. Podstawą tej instytucji jest zastosowanie zespołu domniemań prawnych, których skutkiem jest przerzucenie ciężaru dowodu legalnego pochodzenia mienia zagrożonego przepadkiem na oskarżonego lub inną osobę, dysponującą tym mieniem. Przesłanką zastosowania domniemań jest np. udowodnienie sprawcy popełnienia czynów zabronionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, uczynienia z przestępstwa stałego źródła dochodów albo popełnienie przestępstwa o określonym ciężarze gatunkowym. Efektem domniemania jest stwierdzenie przestępczego pochodzenia całego lub części mienia znajdującego się we władaniu sprawcy. Konstrukcja ta uzupełniona została o rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia w stosunku do osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie.

W art. 44a k.k. ustawa wprowadza w odniesieniu do niektórych, szczególnie poważnych przestępstw, zwłaszcza gospodarczych, z których osiągnięto korzyść majątkową znacznej wartości, możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy, które stanowiło narzędzie popełnienia tego przestępstwa.

 

Konfiskata rozszerzona - przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa

Nowelizacja dokonuje zmiany dotyczącej przepadku rozszerzonego (konfiskata rozszerzona) poprzez rozszerzenie katalogu przestępstw, wobec których przepadek taki może zostać orzeczony. Chodzi o przestępstwa zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. 

 W art. 45 § 2 k.k. wprowadzono zmiany odnoszące się do instytucji przepadku rozszerzonego. Ich istota polega na rozszerzeniu katalogu przestępstw, w stosunku do których przepadek taki może zostać orzeczony oraz na wydłużeniu do 5 lat okresu stosowania odwróconego ciężaru dowodu w odniesieniu do mienia nabytego przez sprawcę.

Okres 5 lat przed popełnieniem przestępstwa ma więc być granicą kontroli legalności pochodzenia mienia sprawcy. Oznacza to, że w przypadku skazania za poważne przestępstwo sprawca będzie musiał wykazać legalność majątku nabytego w ostatnich 5 latach. Badanie legalności mienia jest stosowane w wielu krajach i często dotyczy 6 lub 7 lat wstecz, a nawet 15 lat, licząc od daty wszczęcia postępowania w sprawie przepadku. Regulacja ta ma uderzyć głównie w przestępczość zorganizowaną.

Celem zawartych w ustawie rozwiązań jest wzmocnienie narzędzi prawnych, które służą pozbawianiu korzyści materialnych sprawców najpoważniejszych przestępstw, popełnianych zwłaszcza w zorganizowanych grupach przestępczych. Korzyści te często stanowią bazę ekonomiczną dla dalszej aktywności kryminalnej. Dlatego skuteczne stosowanie przepadku mienia pochodzącego z przestępstw może być w walce z przestępczością zorganizowaną narzędziem lepszym nawet niż długoletnia kara pozbawienia wolności.

W interesie społecznym leży też to, by odpowiedzialność sprawców poważnych przestępstw gospodarczych czy skarbowych, nie ograniczała się do odbycia kary więzienia, lecz by nie mogli oni również korzystać z nielegalnie zdobytego majątku.

Chodzi przy tym o odbieranie majątków gangsterom i przestępcom działającym na wielką skalę. O poważne przestępstwa, a nie o karanie za to, że ktoś wysłał po terminie zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Nowelizacja usprawnia rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia w stosunku do osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie lub zbył je za kwotę znacznie niższą od jego wartości rynkowej - w sytuacji, gdy osoby trzecie wiedziały lub powinny były wiedzieć, że celem tych działań jest uniknięcie konfiskaty. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w której dochodziło do przepisywania nielegalnie zdobytego majątku na inne osoby, np. rodzinę czy znajomych.

Przewidziano możliwość skorzystania z instytucji przepadku bez wyroku skazującego. Polega ona na przepadku korzyści z przestępstwa nawet wówczas, gdy postępowanie karne trzeba umorzyć lub zawiesić, np. z powodu śmierci sprawcy albo jego ucieczki. Przepadek mienia bez wyroku skazującego był przedmiotem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który potwierdził możliwość stosowania takiego rozwiązania w prawie karnym w sprawach bazujących na podobnym stanie prawnym, jak przyjęty w ustawie. Jego wprowadzenie wynika z obowiązujących Polskę przepisów unijnych.

W art. 45a w dodanym § 2 przepisy poszerzają istniejący obecnie katalog przypadków, w których możliwe jest orzeczenie przepadku, pomimo istnienia przeszkody do wydania wyroku skazującego. Ustawa wprowadza możliwość orzeczenia przepadku w razie śmierci sprawcy, niewykrycia sprawcy przestępstwa, a także w przypadku zawieszenia postępowania, gdy oskarżonego nie można ująć lub nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby.

Ustawa wprowadza też zmiany w zakresie prawa karnego wykonawczego usprawniające egzekucję orzeczonego przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa.

Przeiduje również zmiany w Kodeksie postępowania karnego, które mają dostosować procedurę karną do nowych przepisów prawa karnego materialnego. Zawiera przepisy umożliwiające – w poważnych sprawach – stosowanie środków kontroli operacyjnej w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem. 


Możliwość przepadku przedsiębiorstwa i gwarancje dla przedsiębiorców

Zgodnie z konstytucyjnymi standardami, przyjęto również możliwość przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy, które może być uznane za narzędzie przestępstwa. Chodzi zatem o przedsiębiorstwa, przy pomocy których popełniono szczególnie groźne przestępstwa gospodarcze, polegające np. na praniu brudnych pieniędzy. Przepadek taki może nastąpić, jedynie jeżeli właściciel przedsiębiorstwa – będący osobą fizyczną – wiedział, że służy ono do popełniania przestępstwa i godził się na to. Nie obejmie to zatem sytuacji, w których do wykorzystania przedsiębiorstwa jako narzędzia przestępstwa doszło wskutek nieostrożności czy lekkomyślności właściciela.

Przepadek przedsiębiorstwa nie będzie mógł być orzeczony, jeżeli rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem lub rozmiar ukrytej korzyści nie jest znaczny wobec rozmiarów samego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że przepadek ten nie będzie miał zastosowania w sytuacji, w której działanie nielegalne stanowi tylko margines działalności danej firmy. Wykluczy to automatyzm w stosowaniu tego środka. Nie będzie więc tak, że np. nieuczciwy handlowiec czy księgowy wystawiający kilka firmowych, ale pustych faktur, doprowadzi do zabezpieczenia przez prokuraturę całej firmy.

Żeby brać w ogóle pod uwagę konfiskatę przedsiębiorstwa, sprawca przestępstwa musi odnieść z niego korzyść o znacznej wartości, a więc powyżej 200 tysięcy złotych. Poza tym właścicielowi przedsiębiorstwa - wedle uchwalonej ustawy- należy wcześniej wykazać, że chciał lub przewidywał możliwość wykorzystania firmy do celów przestępczych. To z kolei oznacza, że jeżeli właściciel rzeczywiście nie wiedział, że jego pracownik to oszust, nie poniesie za to odpowiedzialności i nie straci swojej firmy.

Przepadek przedsiębiorstwa ograniczony został w ustawie wyłącznie do firm będących własnością osób fizycznych. Rozwiązanie takie jest konsekwencją przeprowadzonych konsultacji. W ich trakcie wskazywano między innymi na trudności związane z zastosowaniem instrumentów prawa karnego, opierających się na indywidualnym zawinieniu konkretnej osoby, wobec podmiotów zbiorowych, w których proces decyzyjny jest rozproszony lub ośrodek decyzyjny nie pokrywa się ze strukturą właścicielską (np. decyzje podejmuje zarząd, a nie udziałowcy spółki z o.o.).

W dodanym art. 47 § 2a wprowadza się możliwość orzeczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego albo Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w przypadkach, gdy sąd nie orzekł o przepadku przedsiębiorstwa na podstawie art. 44a § 2 k.k.

Porady prawne

Pod pieczą państwa

Państwowy zarząd nad zabezpieczoną w trakcie postępowania karnego firmą pozwoli jej przetrwać i uregulować zobowiązania, a w wyjątkowych sytuacjach nawet zaciągać nowe, jeśli jest to dla niej korzystne. Zarządca będzie wypłacać pensje pracownikom i dochodzić wierzytelności od dłużników. Takie rozwiązanie jest korzystne dla skarbu państwa, który - jeżeli taka będzie decyzja sądu - przejmie przedsiębiorstwo. Jest również korzystne dla przedsiębiorstwa, umożliwia bowiem kontynuację jego działalności.

Dotychczas niemal zawsze zajęcie majątku kończyło się upadłością nawet najbardziej prężnie działających przedsiębiorstw. Zajęcie kont bankowych łączyło się bowiem z natychmiastową utratą płynności finansowej. Ustawa zmienia ten stan rzeczy.

 

Jak to robią inni?

We Włoszech podstawą zastosowania środków majątkowych jest samo podejrzenie kontaktów z mafią. Nie trzeba w takim przypadku uruchamiać procedury karnej. Zabezpiecza się całe mienie dużej wartości. Konfiskata jest orzekana w następstwie postanowienia o zabezpieczeniu majątku, jeśli osoba nie wykaże jego legalnego źródła. Skazanie karne nie ma przy tym znaczenia.

Natomiast w Wielkiej Brytanii przeprowadza się konfiskatę gotówki powyżej 10.000 funtów – chyba że ktoś wykaże, iż ma pieniądze z legalnego źródła.

Z kolei prawo niemieckie umożliwia konfiskatę narzędzi przestępstwa i przepadek wpływów z przestępstwa, nawet jeśli, z określonych przyczyn, nie można wydać wyroku skazującego. Podobnie dzieje się w Hiszpanii, gdzie konfiskatę rozszerzoną stosuje się w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Konfiskata bez wyroku skazującego możliwa jest również m.in. w Austrii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Irlandii, Portugalii, Słowenii, Słowacji oraz na Łotwie, Litwie i Węgrzech. W skali Unii Europejskiej 40 proc. odzyskanych od przestępców środków pochodzi z konfiskaty bez skazania, 13 proc. z tradycyjnej konfiskaty. Poza państwami UE instytucja rozszerzonego przepadku jest znana m.in. w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii.

Do wdrożenia przepisów zawartych w nowej ustawie upoważnia Polskę konwencja Rady Europy o konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa. Obliguje nas do tego także unijna dyrektywa z 2014 r., która przewiduje konfiskatę rozszerzoną, konfiskatę bez wyroku skazującego, a także konfiskatę od osoby innej niż sprawca.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Eksperci o konfiskacie in rem

Eksperci o konfiskacie in rem

Nowoczesna metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej - "W państwie prawa obywatele muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, a przestępcy muszą się bać. Aby tak było, organy państwa muszą dysponować skutecznymi narzędziami w walce ze zorganizowaną, profesjonalną przestępczością, która (...)

Konfiskata rozszerzona korzyści z przestępstwa

Konfiskata rozszerzona korzyści z przestępstwa

Czego dotyczą zmiany w prawie karnym? Ostatecznie przyjęta przez parlament ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmiany poprawiające efektywność mechanizmów służących pozbawianiu (...)

Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące postępowań o wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT Prokurator Generalny wydał wytyczne w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów (...)

Konfiskata rozszerzona korzyści z przestępstwa

Konfiskata rozszerzona korzyści z przestępstwa

Czego dotyczą zmiany w prawie karnym? Ostatecznie przyjęta przez parlament ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmiany poprawiające efektywność mechanizmów służących pozbawianiu (...)

Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące postępowań o wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT Prokurator Generalny wydał wytyczne w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów (...)

Ile nawiązek za drzewo wyrąbane z lasu?

Ile nawiązek za drzewo wyrąbane z lasu?

Sprawca dokonał wyrębu i zaboru drzew z cudzej działki leśnej, która stanowiła współwłasność. Przepis art. 290 § 2 k.k. stanowi, że "sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa". Pojawiło się pytanie, (...)

Na co przeznaczane są rzeczywiście nawiązki?

Na co przeznaczane są rzeczywiście nawiązki?

Organizacje pozarządowe otrzymujące zasądzane od przestępców kwoty są poza kontrolą – wynika z analizy resortu sprawiedliwości. Dlatego chce on, by sądy orzekały je na fundusz państwowy. Nawiązka to kwota pieniędzy, którą sąd zasądza od przestępcy jako dodatkową dolegliwość, (...)

Będzie większa nawiązka?

Będzie większa nawiązka?

Rząd stawia na nawiązki i chce, by sądy stosowały je na dużo szerszą niż dziś skalę. W tym celu przyjął projekt zmian w przepisach karnych. Materia jest złożona i poprawki w kodeksie karnym pociągnęły za sobą zmiany także procedury karnej i karnej wykonawczej. Co się zmieni? Najwyższą (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Sejm przyjął ustawę  Sejm RP uchwalił 26 stycznia ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie (...)

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Rząd przyciśnie obywateli nowym kodeksem wykroczeń. Grzywna pójdzie w górę nawet o 5 tys. zł. Chodzi o skuteczniejszą walkę z tymi, którzy śmiecą na ulicach, deptają trawniki czy spacerują z psem bez kagańca. Jak tego dokonać? – Przez podwyższenie sankcji z kodeksu (...)

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy wymierzonej przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt. Propozycja ta przygotowana została w Ministerstwie Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. (...)

Wchodzą w życie ostrzejsze kary dla pijanych kierowców

Wchodzą w życie ostrzejsze kary dla pijanych kierowców

Dziś (18 maja 2015 r.) wchodzą w życie przepisy, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która mają na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami. Nowe przepisy stwarzają realnie dolegliwą karę poprzez: - (...)

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym będzie zatrzymywane prawo jazdy na trzy miesiące. To jedna z propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która ma poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Zmianami w przepisach przygotowanymi przez MSW (...)

Czy pieniądze z nawiązek będą rozdzielane przez Ministerstwo?

Czy pieniądze z nawiązek będą rozdzielane przez Ministerstwo?

Zamiast do konkretnych organizacji pieniądze z nawiązek mają trafiać do jednego funduszu. Podzieli je Ministerstwo Sprawiedliwości. (...)Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że projekt ma być gotowy w marcu i że chodzi o kontrolę nad tym, w czyje ręce trafiają pieniądze. (...)Zaniepokojone (...)

Zmiany w systemie przyznawania nawiązki ofiarom przestępstw

Zmiany w systemie przyznawania nawiązki ofiarom przestępstw

Ofiary przestępstw i ich najbliżsi będą musieli przejść pełną formalności drogę, zanim dostaną pomoc. Organizacje pomagające dziś ofiarom przestępstw nie będą już bezpośrednio dostawały pieniędzy od sprawców. Poszkodowani będą mogli ubiegać się o nawiązki z centralnego funduszu (...)

Nawiązki dla pokrzywdzonych wkrótce z funduszu

Nawiązki dla pokrzywdzonych wkrótce z funduszu

Mimo sprzeciwu organizacji pomagających ofiarom przestępstw Ministerstwo Sprawiedliwości nie zmienia zdania w sprawie powołania funduszu, do którego trafiać będą nawiązki od skazanych. Pokrzywdzeni będą dłużej czekali na pomoc. Zamiast bowiem -jak to jest dziś - zgłaszać się bezpośrednio (...)

Na jaki cel powinno zostać zasądzone świadczenie pieniężne gdy sąd warunkowo umarza postępowanie?

Na jaki cel powinno zostać zasądzone świadczenie pieniężne gdy sąd warunkowo umarza postępowanie?

Jeśli sąd warunkowo umarza postępowanie wobec sprawcy, może kazać zapłacić mu pewną kwotę na rzecz dowolnej organizacji wpisanej do wykazu prowadzonego przez ministra sprawiedliwości.   (...)W ocenie prokuratora cel, na jaki orzeka się świadczenie, powinien być związany z ochroną (...)

Zwiększona ochrona zwierząt

Zwiększona ochrona zwierząt

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu – informuje (...)

Wzrosną grzywny za wykroczenia

Wzrosną grzywny za wykroczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt zmian w Kodeksie wykroczeń. Chodzi głównie o zwiększenie wysokości grzywien wymierzanych za wykroczenia – informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”. Górna granica grzywien ma wynosić 10 tyś. złotych, z kolei minimalna (...)

Ile nawiązek za drzewo wyrąbane z lasu?

Ile nawiązek za drzewo wyrąbane z lasu?

Sprawca dokonał wyrębu i zaboru drzew z cudzej działki leśnej, która stanowiła współwłasność. Przepis art. 290 § 2 k.k. stanowi, że "sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa". Pojawiło się pytanie, (...)

Na co przeznaczane są rzeczywiście nawiązki?

Na co przeznaczane są rzeczywiście nawiązki?

Organizacje pozarządowe otrzymujące zasądzane od przestępców kwoty są poza kontrolą – wynika z analizy resortu sprawiedliwości. Dlatego chce on, by sądy orzekały je na fundusz państwowy. Nawiązka to kwota pieniędzy, którą sąd zasądza od przestępcy jako dodatkową dolegliwość, (...)

Będzie większa nawiązka?

Będzie większa nawiązka?

Rząd stawia na nawiązki i chce, by sądy stosowały je na dużo szerszą niż dziś skalę. W tym celu przyjął projekt zmian w przepisach karnych. Materia jest złożona i poprawki w kodeksie karnym pociągnęły za sobą zmiany także procedury karnej i karnej wykonawczej. Co się zmieni? Najwyższą (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Sejm przyjął ustawę  Sejm RP uchwalił 26 stycznia ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w Kodeksie (...)

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Rząd przyciśnie obywateli nowym kodeksem wykroczeń. Grzywna pójdzie w górę nawet o 5 tys. zł. Chodzi o skuteczniejszą walkę z tymi, którzy śmiecą na ulicach, deptają trawniki czy spacerują z psem bez kagańca. Jak tego dokonać? – Przez podwyższenie sankcji z kodeksu (...)

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy wymierzonej przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt. Propozycja ta przygotowana została w Ministerstwie Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt. (...)

Wchodzą w życie ostrzejsze kary dla pijanych kierowców

Wchodzą w życie ostrzejsze kary dla pijanych kierowców

Dziś (18 maja 2015 r.) wchodzą w życie przepisy, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która mają na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami. Nowe przepisy stwarzają realnie dolegliwą karę poprzez: - (...)

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym będzie zatrzymywane prawo jazdy na trzy miesiące. To jedna z propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która ma poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Zmianami w przepisach przygotowanymi przez MSW (...)

Czy pieniądze z nawiązek będą rozdzielane przez Ministerstwo?

Czy pieniądze z nawiązek będą rozdzielane przez Ministerstwo?

Zamiast do konkretnych organizacji pieniądze z nawiązek mają trafiać do jednego funduszu. Podzieli je Ministerstwo Sprawiedliwości. (...)Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że projekt ma być gotowy w marcu i że chodzi o kontrolę nad tym, w czyje ręce trafiają pieniądze. (...)Zaniepokojone (...)

Zmiany w systemie przyznawania nawiązki ofiarom przestępstw

Zmiany w systemie przyznawania nawiązki ofiarom przestępstw

Ofiary przestępstw i ich najbliżsi będą musieli przejść pełną formalności drogę, zanim dostaną pomoc. Organizacje pomagające dziś ofiarom przestępstw nie będą już bezpośrednio dostawały pieniędzy od sprawców. Poszkodowani będą mogli ubiegać się o nawiązki z centralnego funduszu (...)

Nawiązki dla pokrzywdzonych wkrótce z funduszu

Nawiązki dla pokrzywdzonych wkrótce z funduszu

Mimo sprzeciwu organizacji pomagających ofiarom przestępstw Ministerstwo Sprawiedliwości nie zmienia zdania w sprawie powołania funduszu, do którego trafiać będą nawiązki od skazanych. Pokrzywdzeni będą dłużej czekali na pomoc. Zamiast bowiem -jak to jest dziś - zgłaszać się bezpośrednio (...)

Na jaki cel powinno zostać zasądzone świadczenie pieniężne gdy sąd warunkowo umarza postępowanie?

Na jaki cel powinno zostać zasądzone świadczenie pieniężne gdy sąd warunkowo umarza postępowanie?

Jeśli sąd warunkowo umarza postępowanie wobec sprawcy, może kazać zapłacić mu pewną kwotę na rzecz dowolnej organizacji wpisanej do wykazu prowadzonego przez ministra sprawiedliwości.   (...)W ocenie prokuratora cel, na jaki orzeka się świadczenie, powinien być związany z ochroną (...)

Zwiększona ochrona zwierząt

Zwiększona ochrona zwierząt

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu – informuje (...)

Wzrosną grzywny za wykroczenia

Wzrosną grzywny za wykroczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt zmian w Kodeksie wykroczeń. Chodzi głównie o zwiększenie wysokości grzywien wymierzanych za wykroczenia – informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”. Górna granica grzywien ma wynosić 10 tyś. złotych, z kolei minimalna (...)

Nawiązki dla oszustów

Nawiązki dla oszustów

Lista ponad 700 fundacji czy stowarzyszeń, które mogą dostawać zasądzane nawiązki, jest najwyraźniej za długa Przed kilkoma dniami suwalska prokuratura ujawniła, że mieszkaniec Suwałk Robert K. zakładał fundacje, by wyłudzać nawiązki sądowe. (...)Nadużyciom miały zapobiegać zmiany (...)

Za nawiązkę zakład ubezpieczeń nie zwróci pieniędzy

Za nawiązkę zakład ubezpieczeń nie zwróci pieniędzy

Sprawca wypadku drogowego, który musiał z mocy wyroku sądu karnego zapłacić nawiązkę poszkodowanemu, nie może domagać się od firmy ubezpieczeniowej zrefundowania mu jej z polisy OC. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 grudnia 2006 r. (...)  SN stwierdził w niej jednoznacznie, że (...)

Kodeks wykroczeń przeciw chuliganom

Kodeks wykroczeń przeciw chuliganom

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie w Sejmie, ma na celu wprowadzenie uregulowań umożliwiających bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, zatem wykroczeń szczególnie uciążliwych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dochodzenie nawiązki w wyroku

Dochodzenie nawiązki w wyroku

Oskarżony został skazany wyrokiem za pobicie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz ma wypłacić nawiązkę pokrzywdzonemu za uszczerbek na zdrowiu, jaki wyrządził mu tym pobiciem. Nie (...)

Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego

Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego

Miałam wypadek komunikacyjny. Sprawca dostał wyrok w zawieszeniu i zasądzono mu grzywnę na rzecz schroniska i nawiązkę dla mnie. Do kiedy ma ją wypłacić? Jeśli się ociąga, jak powinnam postąpić? (...)

Nawiązka orzekana przy przestępstiw zniesławienia

Nawiązka orzekana przy przestępstiw zniesławienia

Czy przy wymierzaniu wyroku za przestępstwo zniesławienia, sąd może orzec rekompensatę za doznaną krzywdę? Skazanie sprawcy za przestępstwo zniesławienia umożliwia sądowi orzeczenie nawiązki:1) (...)

restytucja szkód, odszkodowanie

restytucja szkód, odszkodowanie

Mój mąż został skazany (w zeszłym roku) za stosowaną w rodzinie przemoc (wobec mnie i dzieci) oraz uszkodzenie ciała pow dni 7, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 4. Jako ofiara (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył (...)

Wysokość nawiązki

Wysokość nawiązki

Przed sądem karnym toczy się sprawa przeciwko sprawcy tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego, który miał miejsce na początku 2005 roku. Oskarżyciel posiłkowy złożył wniosek o zadośćuczynienie (...)

Zniesławienie

Zniesławienie

Jestem oskarżycielem prywatnym w sprawie o zniesławienie. Odbyło się już posiedzenie pojednawcze, na którym oskarżony nie wyraził chęci pojednania. Za jakiś czas będzie rozprawa główna. Czy (...)

Orzeczenie kary grzywny

Orzeczenie kary grzywny

Czy w akcie oskarżenia czytanym podczas rozprawy głównej przez oskarżyciela prywatnego, można wnioskować o ukaranie oskarżonego karą grzywny o określonej wysokości (wypłacenie tej kwoty określonej (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Środki karne o charakterze majątkowym

Środki karne o charakterze majątkowym

Czy w przepisach Kodeksu karnego można znaleźć środki karne o charakterze majątkowym? Wśród środków karnych ustawodawca w kodeksie karnym wyróżnia trzy środki mające charakter (...)

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Oczekuję rozprawy za przestępstwo z art. 178a KK. Na moim samochodzie prokurator ustanowił zabezpieczenie o wartości 1 600 zł i pozostawiono mi go \"na przechowanie\" Nawet za tą cenę byłbym skłonny (...)

Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

Komornik zablokował konta pracodawcy, zezwolił jednak na dokonanie wypłaty. Z poborów pracowników potracane są różne należności i zobowiązania (pracownikowi starcza pensji z nawiązka). Jednak (...)

Doniesienie do Prokuratury a przerwa przedawnienia

Doniesienie do Prokuratury a przerwa przedawnienia

Czy złożenie doniesienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa oszustwa w związku z niepłaceniem należności z faktur przerywa bieg przedawnienia, czy też dzieje się tak wyłącznie poprzez (...)

Dochodzenie nawiązki w wyroku

Dochodzenie nawiązki w wyroku

Oskarżony został skazany wyrokiem za pobicie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz ma wypłacić nawiązkę pokrzywdzonemu za uszczerbek na zdrowiu, jaki wyrządził mu tym pobiciem. Nie (...)

Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego

Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego

Miałam wypadek komunikacyjny. Sprawca dostał wyrok w zawieszeniu i zasądzono mu grzywnę na rzecz schroniska i nawiązkę dla mnie. Do kiedy ma ją wypłacić? Jeśli się ociąga, jak powinnam postąpić? (...)

Nawiązka orzekana przy przestępstiw zniesławienia

Nawiązka orzekana przy przestępstiw zniesławienia

Czy przy wymierzaniu wyroku za przestępstwo zniesławienia, sąd może orzec rekompensatę za doznaną krzywdę? Skazanie sprawcy za przestępstwo zniesławienia umożliwia sądowi orzeczenie nawiązki:1) (...)

restytucja szkód, odszkodowanie

restytucja szkód, odszkodowanie

Mój mąż został skazany (w zeszłym roku) za stosowaną w rodzinie przemoc (wobec mnie i dzieci) oraz uszkodzenie ciała pow dni 7, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 4. Jako ofiara (...)

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Uchylenie postanowienia na podstawie art. 24 kkw

Dwóch wspólników spółki cywilnej (A i B) otrzymało od trzeciego wspólnika cichego (C) 20.000,- zł na prowadzenie działalności gospodarczej. Na zabezpieczenie zwrotu tego wkładu wspólnik A przewłaszczył (...)

Wysokość nawiązki

Wysokość nawiązki

Przed sądem karnym toczy się sprawa przeciwko sprawcy tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego, który miał miejsce na początku 2005 roku. Oskarżyciel posiłkowy złożył wniosek o zadośćuczynienie (...)

Zniesławienie

Zniesławienie

Jestem oskarżycielem prywatnym w sprawie o zniesławienie. Odbyło się już posiedzenie pojednawcze, na którym oskarżony nie wyraził chęci pojednania. Za jakiś czas będzie rozprawa główna. Czy (...)

Orzeczenie kary grzywny

Orzeczenie kary grzywny

Czy w akcie oskarżenia czytanym podczas rozprawy głównej przez oskarżyciela prywatnego, można wnioskować o ukaranie oskarżonego karą grzywny o określonej wysokości (wypłacenie tej kwoty określonej (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Środki karne o charakterze majątkowym

Środki karne o charakterze majątkowym

Czy w przepisach Kodeksu karnego można znaleźć środki karne o charakterze majątkowym? Wśród środków karnych ustawodawca w kodeksie karnym wyróżnia trzy środki mające charakter (...)

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Oczekuję rozprawy za przestępstwo z art. 178a KK. Na moim samochodzie prokurator ustanowił zabezpieczenie o wartości 1 600 zł i pozostawiono mi go \"na przechowanie\" Nawet za tą cenę byłbym skłonny (...)

Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

Komornik zablokował konta pracodawcy, zezwolił jednak na dokonanie wypłaty. Z poborów pracowników potracane są różne należności i zobowiązania (pracownikowi starcza pensji z nawiązka). Jednak (...)

Doniesienie do Prokuratury a przerwa przedawnienia

Doniesienie do Prokuratury a przerwa przedawnienia

Czy złożenie doniesienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa oszustwa w związku z niepłaceniem należności z faktur przerywa bieg przedawnienia, czy też dzieje się tak wyłącznie poprzez (...)

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Sąd uchylił wyrok zaoczny zawierający rygor natychmiastowej wykonalności. Jako powód uchylenia podał fakt, iż pełnomocnik wierzyciela złożył na rozprawie wniosek o rezygnacji z części roszczeń (...)

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Sąd uchylił wyrok zaoczny zawierający rygor natychmiastowej wykonalności. Jako powód uchylenia podał fakt, iż pełnomocnik wierzyciela złożył na rozprawie wniosek o rezygnacji z części roszczeń (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. (...)

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Jak wygląda sprawa orzecznictwa w kwestii nieustosunkowania się przez 3 lata do złożonego przedsiębiorcy oświadczenia o potrąceniu? Orzecznictwo Sądu Najwyższego przedstawia się natomiast następująco:- (...)

wyrok zaoczny

wyrok zaoczny

Otrzymałam korespondencyjnie wyrok zaoczny o zapłatę. Niestety nie mogę ustosunkować się do wyroku, ponieważ nie mam dokumentów dołączonych do pozwu. Pozew tak jak i wyrok był wysyłany na mój (...)

Wyrok nakazowy zamiast mandatu

Wyrok nakazowy zamiast mandatu

Miałem ostatnio nieprzyjemne zdarzenie związane z otrzymaniem zdjęcia z fotoradaru. Dodam, iż jechałem samochodem służbowym na tablicach towarzystwa leasingowego. Z tego powodu Policja nie była (...)

Prawomocność a wykonalność wyroku

Prawomocność a wykonalność wyroku

Zgodnie z art. 447 ze znaczkiem 6 k.p.c. wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenie na rzecz pracownika w stosunku do którego sąd drugiej instancji oddalił apelacje zakładu pracy, podlega (...)

Procedura uprawomocnienia się wyroku

Procedura uprawomocnienia się wyroku

Wyrok w sprawie rozwodowej został ogłoszony w poniedziałek. Czy w poniedziałek za trzy tygodnie wyrok będzie prawomocny, czy nabiera mocy od wtorku? Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli (...)

Natychmiastowa wykonalność a egzekucja komornicza

Natychmiastowa wykonalność a egzekucja komornicza

Posiadam wyrok zaoczny wydany w sprawie gospodarczej. Widnieje na nim wzmianka: \"wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności\". Wyrok nie jest prawomocny i z informacji uzyskanej telefonicznie (...)

Przesłanka orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie

Przesłanka orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie

Co jest decydującą przesłanką rozwodu z orzeczeniem winy jednej ze stron? Co decyduje o winie? Czy zdrada ze strony jednej ze stron może być przesłanką orzeczenia winy tej osoby? Jakie inne przesłanki (...)

Doręczenie wyroku zaocznego

Doręczenie wyroku zaocznego

W sprawie gospodarczej wniosłem powództwo o nakaz zapłaty do firmy ubezpieczeniowej. Na pierwszym posiedzeniu asesor prowadząca sprawę za stronniczość została wyłączona od sprawy. Na wyznaczone (...)

Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej

Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej

Co powinno zawierać uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnej? Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, (...)

Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie

Zmiana warunków pracy a czasowe powierzenie

Aktualnie jestem na dłuższym zwolnieniu lekarskim po operacji. Do pracy wracam 1-ego marca. Wiem, że po moim powrocie, przełożony chce mnie przenieść na inne, mniej korzystne dla mnie stanowisko. (...)

Wniesienie kasacji

Wniesienie kasacji

Czy i na jakich warunkach w procesie gospodarczym istnieje możliwość przywrócenia terminu złożenia kasacji do Sądu Najwyższego w następującym przypadku: 10 listopada 2004 r. zapadł wyrok w Sądzie (...)

Wyrok łączny

Wyrok łączny

Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a obligatoryjnym? Proszę o definicję jednego i drugiego. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej (...)

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, (...)

Kradzież paliwa - wyrok nakazowy

Kradzież paliwa - wyrok nakazowy

Na początku roku wyjeżdżałem na wczasy, na stacji paliw BP zatankowałem paliwo o wartości 213.01 zł. Kiedy tankowałem moja dziewczyna poszła na stację. Byłem przekonany, że idzie zapłacić, (...)

Porady prawne