22.6.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Projekt Strategii Demograficznej 2040

Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040. Strategia zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. Rząd planuje osiągnąć ten cel poprzez długofalowe, wieloobszarowe działania likwidujące bariery, które zniechęcają Polaków do realizowania ich aspiracji w zakresie rodziny. Wśród priorytetowych kierunków interwencji są programy z Polskiego Ładu oraz nowe inicjatywy wspierające elastyczność i stabilność pracy oraz poprawę jakości ochrony zdrowia.

Porady prawne

Prezentacja Strategii Demograficznej odbyła się na konferencji prasowej 17 czerwca 2021 roku. To pierwszy tego typu dokument – żaden wcześniejszy rząd w Polsce nie zajął się tym wyzwaniem, choć demografia to jedno z kluczowych wyzwań, z którym jako społeczeństwo będziemy mierzyć się w najbliższych dziesięcioleciach.

– "Dziś stoimy przed dziejowym wyzwaniem związanym z niekorzystnymi trendami w obszarze demografii, czyli spadkiem dzietności, któremu towarzyszy starzenie się polskiego społeczeństwa. Dlatego podjęliśmy decyzję o opracowaniu kompleksowej i wieloletniej Strategii Demograficznej – powiedział na konferencji Premier Mateusz Morawiecki. – Dzięki temu, że prace nad nią toczyły się równolegle z Polskim Ładem mieliśmy możliwość stworzenia dwóch, strategicznie ważnych i jednocześnie doskonale uzupełniających się planów – czego najlepszym dowodem jest to, że część programów Polskiego Ładu wprost realizuje kierunki zdefiniowane w Strategii Demograficznej. W ten sposób możemy działać szybko i jestem głęboko przekonany, że zdołamy zatrzymać negatywne trendy, a w długofalowej perspektywie odwrócić je i umożliwić Polakom budowanie szczęśliwych rodzin, tak dużych, jak tego naprawdę pragną" – dodał premier Mateusz Morawiecki.

W trakcie prezentacji Strategii Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że wzmacnianie polskich rodzin należy do priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy od momentu przejęcia sterów państwa w 2015 roku.

– "Nasza Strategia Demograficzna jest kompatybilna ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i z Polskim Ładem. Wyznacza kierunki i pokazuje kompleksowość działań zmierzających do poprawy struktury demograficznej kraju. Proponujemy rozwinięcie i uzupełnienie dotychczasowych działań na rzecz rodzin takich jak „Program 500+”, „Dobry Start”, „Maluch+” czy „Karta Dużej Rodziny” i podejmujemy się realizacji nowych programów, które – dzięki swojej kompleksowości – zniosą wszystkie bariery dzietności. Inwestowanie w rodziny i tworzenie dla nich jak najlepszych warunków do funkcjonowania i przychodzenia na świat dzieci jest polską racją stanu. Powinno więc odbywać się ponad podziałami i być nieprzerwanie kontynuowane przez kolejne pokolenia" - dodała Minister Maląg.

Szczegóły diagnozy oraz cele i kierunki interwencji Strategii Demograficznej 2040 omówiła Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha. Podkreśliła, że jeśli nie podejmiemy przemyślanych, stabilnych, spójnych i kompleksowych działań, grozi nam zahamowanie rozwoju – co niekorzystnie wpłynie na warunki życia polskich rodzin w przyszłości. Nadal jednak mamy dużą szasnę na uniknięcie takiego scenariusza.

- "Zbadaliśmy między innymi to, jak wygląda idealna rodzina według Polaków. Wnioski są budujące: rodzina jest ciągle naszym życiowym priorytetem. Niestety wiele osób ma mniej dzieci niż deklaruje, że chciałoby mieć. Dlatego naszym głównym zadaniem będzie umożliwienie rodakom spełnienia ich oczekiwań i marzeń odnośnie szczęśliwej rodziny – powiedziała Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu do spraw Demografii. – W trakcie prac nad strategią zidentyfikowaliśmy aż 10 obszarów które to utrudniają – w tym obszary wymagające pilnego działania: mieszkanie, łączenie pracy i opieki nad dziećmi oraz zdrowie, edukację i infrastrukturę. Będą na nie oddziaływać liczne programy  Polskiego Ładu, ale mamy też nowe propozycje związane z poniesieniem elastyczności i stabilności pracy, która – jak wynika z badań – jest ważna dla podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci" – mówiła Barbara Socha.

Cele Strategii Demograficznej 2040

Strategia Demograficzna 2040 koncentruje się na dzietności, ponieważ długofalowo jest to najlepszy sposób na przywrócenie korzystnej struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. Dlatego strategicznym celem zaproponowanym przez autorów dokumentu jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń.

Eksperci zidentyfikowali 10 obszarów wpływających na decyzję o posiadaniu dzieci i zaproponowali 12 kierunków interwencji w ramach 3 celów szczegółowych. Są to:

Cel szczegółowy 1 - Wzmocnienie rodziny:

 • zabezpieczenie finansowe rodzin (konsekwentnie realizowane od 2015 roku poprzez liczne programy, w tym Rodzinę 500+)
 • wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin (kierunek priorytetowy MIESZKANIE)
 • wsparcie trwałości rodzin,
 • popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie,
 • wzmocnienie współpracy z III sektorem i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny,

Cel szczegółowy 2 - Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci

 • rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie (kierunek priorytetowy PRACA)
 • rozwój form opieki nad dziećmi (realizowany od 2015 roku kierunek priorytetowy OPIEKA)
 • rozwój opieki zdrowotnej (kierunek priorytetowy ZDROWIE)
 • poprawa jakości i organizacji edukacji,
 • rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinom,

Cel szczegółowy 3 - Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk

 • podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu centralnym,
 • podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym.

W rezultacie powstał katalog 104 różnych działań, z których wiele będzie realizowanych w ramach programów Polskiego Ładu. To m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Mieszkanie bez Wkładu Własnego, Bon mieszkaniowy, Mój dom 70 m², Maluch Plus, zwiększenie nakładów na zdrowie oraz programy pośrednio realizujące postulaty Strategii - takie jak Program Świetlica i Żłobek w każdej gminie.

Zwiększenie elastyczności i stabilności pracy

Badania poprzedzające opracowanie Strategii dowiodły, że na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dlatego w ramach Strategii Demograficznej 2040 rząd proponuje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających elastyczność i stabilność pracy.

Rozwiązania zwiększające elastyczność pracy:

 • Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem.
 • Gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych. 
 • Gwarancja, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w zależności od charakteru wykonywanej pracy (dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem).

Rozwiązania zwiększające stabilność pracy:

 • Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy.
 • Ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Propozycja zmian obejmuje:
  • Rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy).
  • Wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka. W przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.
  • Wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Stabilność pracy i związanego z nią stabilnego dochodu rodziny są ważne dla podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka. A kiedy ono się urodzi i skończy się urlop rodzicielski, kluczowe staje się połączenie obowiązków zawodowych obojga rodziców z opieką nad dziećmi, stąd decyzja o włączeniu tego obszaru do priorytetowych kierunków działań.

Poprawa jakości ochrony zdrowia w kontekście demografii

W badaniach poprzedzających przygotowanie Strategii Demograficznej blisko 35 procent respondentów zadeklarowało, że wpływ na ich decyzję o posiadaniu dzieci ma jakość systemu opieki zdrowotnej (w tym pediatrycznej). Niemal tak samo często respondenci wskazywali na kwestię jakości opieki prenatalnej i okołoporodowej.

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7% to jeden z fundamentów Polskiego Ładu. Program przewiduje także szereg działań wprost adresujących zgłaszane przez respondentów problemy (np. Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych).

Poprawa jakości ochrony zdrowia to także jeden z priorytetowych kierunków interwencji Strategii Demograficznej 2040, w ramach którego rekomendowane są dodatkowe działania, nieujęte w Polskim Ładzie.

Jednym z nich jest utworzenie (we współpracy z administracją samorządową) modelowego centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym. Centrum będzie zapewniać:

 • Kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę nad
  • niepłodnymi parami oraz parami z doświadczeniem poronienia,
  • rodzicami oczekującymi urodzenia dziecka,
  • rodziną po urodzeniu dziecka;
 • Edukację personelu medycznego i pacjentów;
 • Możliwość prowadzenia działalności naukowo-badawczej.

Szczegóły rozwiązań z tego obszaru będą prezentowane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia po zakończeniu etapu uzgodnień.

Jak powstała Strategia Demograficzna 2040?

Dokument powstał na podstawie wielomiesięcznej analizy badań i ponad 650 źródeł naukowych z Polski i zagranicy. Szczególny nacisk położono na znoszenie barier i tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju rodzin jako miejsca przychodzenia na świat nowych członków społeczności i ich podstawowej socjalizacji.

W pracach nad Strategią wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk: resortów, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych i ośrodków badawczych. Przygotowanie dokumentu poprzedziły konsultacje m. in. z przedstawicielami organizacji kobiecych, rodzinnych, pracodawców i środowisk naukowych oraz analiza badań mających określić warunki do poprawy kondycji demograficznej Polski. Dokonano pogłębionego przeglądu krajowych i międzynarodowych badań naukowych i instrumentów sprzyjających realizacji planów prokreacyjnych, wprowadzanych w krajach Europy, Azji, i Stanów Zjednoczonych. W pracach nad strategią aktywnie uczestniczyła Rada Rodziny oraz Rządowa Rada Ludnościowa.

Realizacja celów Strategii Demograficznej 2040 jest powiązana z realizacją fundamentalnych projektów wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i wymaga realizacji szeregu nowych inicjatyw. W realizację Strategii Demograficznej włączone zostaną administracja centralna i samorządowa, organizacje społeczne i ruchy obywatelskie, kościoły i związki wyznaniowe, przedstawiciele świata nauki, twórcy i eksperci.

Konsultacje Strategii Demograficznej 2040

Zaprezentowany dokument stanowi projekt strategii, który będzie szeroko konsultowany ze wszystkimi interesariuszami. Wszystkie informacje dotyczące Strategii Demograficznej 2040 dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej: https://www.gov.pl/demografia

Materiały: Projekt Strategii Demograficznej 2040

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - rodzice wybiorą

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - rodzice wybiorą

Resort rodziny na bieżąco śledzi napływające opinie i wsłuchuje się w głosy samych rodziców. Dlatego to sami rodzice zdecydują, czy z nowego świadczenia skorzystają przez rok w wysokości 1000 zł miesięcznie, czy wsparcie otrzymywać będą przez dwa lata – po 500 zł miesięcznie. (...)

Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Prowadzone są konsultacje publiczne projektu dokumentu rządowego „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.).” ##baner## Co przewiduje projekt? - "Transport lotniczy w Polsce, głównie ze względu na pandemię COVID-19, przeżywał (...)

Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach. W środę rozpoczęły (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Konstytucja dla Nauki Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Jest to reforma inna niż wszystkie, ponieważ prace nad projektem (...)

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Aby ułatwić życie przedsiębiorstwom i obywatelom, Komisja upraszcza – a nawet wycofuje – niektóre unijne zasady i przepisy. KE zapowiedział, że podejmie dalsze działania w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Prawodawstwo UE, które dobrze służy zamierzonym (...)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - wyraź swoje zdanie

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - wyraź swoje zdanie

   Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla (...)

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych w Komitecie do Spraw Europejskich Rady Ministrów Wdrażając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO), Ministerstwo (...)

Ruszyły konsultacje ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku

Ruszyły konsultacje ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku

Do 17 marca trwać będą konsultacje społeczne ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku - przypomina Ministerstwo Gospodarki, autor projektu nowego aktu prawnego. Główny cel opracowanego przez Ministerstwo gospodarki projektu ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie (...)

Więcej wsparcia dla kredytobiorców?

Więcej wsparcia dla kredytobiorców?

Projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych  Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegółowy projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych. Pomoże on kredytobiorcom w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i inflacji. (...)

Podsumowanie konsultacji społecznych reformy polskiej szkoły

Podsumowanie konsultacji społecznych reformy polskiej szkoły

Ponad 226 tys. pobrań materiałów z dedykowanej strony internetowej, ponad 7 tys. uczestników 16 debat wojewódzkich, blisko 2 600 pisemnych opinii i propozycji zmian oraz 212 profesjonalnych recenzji - to tylko niektóre z wyników konsultacji społecznych projektu Reformy (...)

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

O jakie projekty chodzi?Z dniem 18 lutego 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne nad projektami ustaw: o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym (...)

Finansowanie Kościołów. Ruszyły konsultacje społeczne

Finansowanie Kościołów. Ruszyły konsultacje społeczne

Decyzja o finansowaniu kościołów i związków wyznaniowych należeć będzie do obywateli. Do tej pory decyzję tę podejmowało za nas państwo. Projekt ustawy przewiduje, że każdy z nas zdecyduje, czy i jaki Kościół lub inny związek wyznaniowy wspierać. Chodzi o 0,5 proc. z naszego podatku. (...)

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Dokąd zmierzasz, Europo? Trwają konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać Unia Europejska. - "Nadszedł czas, aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie w sprawach, które ich dotyczą (...)

Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych

Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym przyznanie im nowych, nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami, przy jednoczesnym poszanowaniu (...)

Odpis obywatelski zamiast Funduszu Kościelnego od 2015 roku?

Odpis obywatelski zamiast Funduszu Kościelnego od 2015 roku?

Prace nad zmianami powinny się zakończyć w kwietniu przyszłego roku. Obejmą nie tylko ustawę umożliwiająca obywatelom decyzję, czy przekazać 0,5 proc. podatku na wybrany kościół lub związek wyznaniowy, ale także umowy rządu z Kościołem Katolickim i wszystkimi innymi kościołami (...)

Prawne konsultacje dotyczące klimatu wchodzą w decydującą fazę

Prawne konsultacje dotyczące klimatu wchodzą w decydującą fazę

Trwają konsultacje społeczne dotyczące przygotowania wniosku legislacyjnego w sprawie działań prowadzących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Konsultacje zmierzają do przygotowania wniosku legislacyjnego w sprawie zmniejszenia emisji, mającego kontynuować realizację bieżącej decyzji. (...)

Można zgłaszać uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

Można zgłaszać uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla fotografów. Projekt kodeksu został skierowany przez autorów do konsultacji, a te trwają od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie podmioty zainteresowane stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie (...)

Konsultacje społeczne Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011

Konsultacje społeczne Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do konsultacji społecznych projektu Krajowego Programu Reform (KPR) na lata 2008-2011. Celem programu jest stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego (...)

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej (...)

Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Trwają konsultacje społeczne w sprawie zmian w Kodeksie spółek handlowych Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach. W środę rozpoczęły (...)

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

Konstytucja dla Nauki Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Jest to reforma inna niż wszystkie, ponieważ prace nad projektem (...)

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Aby ułatwić życie przedsiębiorstwom i obywatelom, Komisja upraszcza – a nawet wycofuje – niektóre unijne zasady i przepisy. KE zapowiedział, że podejmie dalsze działania w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Prawodawstwo UE, które dobrze służy zamierzonym (...)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - wyraź swoje zdanie

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 - wyraź swoje zdanie

   Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla (...)

Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Trwają konsultacje społeczne polityki rozwoju lotnictwa cywilnego

Prowadzone są konsultacje publiczne projektu dokumentu rządowego „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.).” ##baner## Co przewiduje projekt? - "Transport lotniczy w Polsce, głównie ze względu na pandemię COVID-19, przeżywał (...)

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych w Komitecie do Spraw Europejskich Rady Ministrów Wdrażając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO), Ministerstwo (...)

Ruszyły konsultacje ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku

Ruszyły konsultacje ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku

Do 17 marca trwać będą konsultacje społeczne ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku - przypomina Ministerstwo Gospodarki, autor projektu nowego aktu prawnego. Główny cel opracowanego przez Ministerstwo gospodarki projektu ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie (...)

Więcej wsparcia dla kredytobiorców?

Więcej wsparcia dla kredytobiorców?

Projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych  Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegółowy projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych. Pomoże on kredytobiorcom w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i inflacji. (...)

Podsumowanie konsultacji społecznych reformy polskiej szkoły

Podsumowanie konsultacji społecznych reformy polskiej szkoły

Ponad 226 tys. pobrań materiałów z dedykowanej strony internetowej, ponad 7 tys. uczestników 16 debat wojewódzkich, blisko 2 600 pisemnych opinii i propozycji zmian oraz 212 profesjonalnych recenzji - to tylko niektóre z wyników konsultacji społecznych projektu Reformy (...)

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

Najem okazjonalny oraz zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych - konsultacje projektów ustaw

O jakie projekty chodzi?Z dniem 18 lutego 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne nad projektami ustaw: o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym (...)

Finansowanie Kościołów. Ruszyły konsultacje społeczne

Finansowanie Kościołów. Ruszyły konsultacje społeczne

Decyzja o finansowaniu kościołów i związków wyznaniowych należeć będzie do obywateli. Do tej pory decyzję tę podejmowało za nas państwo. Projekt ustawy przewiduje, że każdy z nas zdecyduje, czy i jaki Kościół lub inny związek wyznaniowy wspierać. Chodzi o 0,5 proc. z naszego podatku. (...)

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Konsultacje w sprawie przyszłości Europy

Dokąd zmierzasz, Europo? Trwają konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać Unia Europejska. - "Nadszedł czas, aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie w sprawach, które ich dotyczą (...)

Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych

Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym przyznanie im nowych, nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami, przy jednoczesnym poszanowaniu (...)

Odpis obywatelski zamiast Funduszu Kościelnego od 2015 roku?

Odpis obywatelski zamiast Funduszu Kościelnego od 2015 roku?

Prace nad zmianami powinny się zakończyć w kwietniu przyszłego roku. Obejmą nie tylko ustawę umożliwiająca obywatelom decyzję, czy przekazać 0,5 proc. podatku na wybrany kościół lub związek wyznaniowy, ale także umowy rządu z Kościołem Katolickim i wszystkimi innymi kościołami (...)

Prawne konsultacje dotyczące klimatu wchodzą w decydującą fazę

Prawne konsultacje dotyczące klimatu wchodzą w decydującą fazę

Trwają konsultacje społeczne dotyczące przygotowania wniosku legislacyjnego w sprawie działań prowadzących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Konsultacje zmierzają do przygotowania wniosku legislacyjnego w sprawie zmniejszenia emisji, mającego kontynuować realizację bieżącej decyzji. (...)

Można zgłaszać uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

Można zgłaszać uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla fotografów. Projekt kodeksu został skierowany przez autorów do konsultacji, a te trwają od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie podmioty zainteresowane stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie (...)

Konsultacje społeczne Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011

Konsultacje społeczne Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do konsultacji społecznych projektu Krajowego Programu Reform (KPR) na lata 2008-2011. Celem programu jest stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego (...)

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej (...)

Karta Nauczyciela do zmiany. Trwają konsultacje społeczne

Karta Nauczyciela do zmiany. Trwają konsultacje społeczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które będą służyły podnoszeniu (...)

Jak zgłosić plan inwestycyjny dot. sieci telekomunikacyjnej?

Jak zgłosić plan inwestycyjny dot. sieci telekomunikacyjnej?

W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2019 - 2022. Podpowiadamy, jak zgłosić plan, żeby został on uznany za wiarygodny. Dlaczego warto zgłosić plan inwestycyjny? Ministerstwo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

Do wydania decyzji o warunkach zabudowy potrzebna jest mapa zasadnicza (czy też wyrys z tej mapy) z tzw. nakładką ewidencyjną (granice i numery działek) oraz (zazwyczaj) naniesionymi liniami prezentującymi przebieg sieci z mediami. Do tego jeszcze potrzebna jest mapa orientacyjna w skali 1:10000. (...)

Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

Do wydania decyzji o warunkach zabudowy potrzebna jest mapa zasadnicza (czy też wyrys z tej mapy) z tzw. nakładką ewidencyjną (granice i numery działek) oraz (zazwyczaj) naniesionymi liniami prezentującymi przebieg sieci z mediami. Do tego jeszcze potrzebna jest mapa orientacyjna w skali 1:10000. (...)

Usługi remontowe dla wspólnoty

Usługi remontowe dla wspólnoty

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa + VAT). Usługi ślusarskie i usługi remontowe. Usługi świadczę dla ludności, są to remonty klatek schodowych, piwnic, pralni, w budynkach mieszkalnych - faktury wystawiane są przeze mnie na wspólnoty mieszkaniowe. Czy to prawda że nie obowiązuje (...)

Zameldowanie małżonków w różnych miejscach

Zameldowanie małżonków w różnych miejscach

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Mój mąż jest współwłaścicielem mieszkania w innym mieście i tam jest zameldowany na stałe. Czy mam obowiązek zameldowania go u siebie czy też jako mój mąż może po prostu ze mną mieszkać? Obowiązek zameldowania jest obowiązek natury (...)

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Jak wygląda kwestia obowiązku meldunkowego w polskim prawie? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Obowiązek meldunkowy jest wyłącznie obowiązkiem administracyjnym. Nie jest bezpośrednio związany z (...)

Zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały a wymeldowanie

Zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały a wymeldowanie

Moja córka wyprowadza się za granicę na stałe. Czy w związku z tym muszę ją wymeldować z dotychczasowego mieszkania, którego jestem właścicielką? Jeśli tak to w jaki sposób tego dokonać? W zaistniałej sytuacji córka ma obowiązek wymeldowania się z lokalu. Nie ma natomiast obowiązku (...)

Pojęcie terroryzmu i terroru

Pojęcie terroryzmu i terroru

Jaka jest różnica w prawie karnym materialnym pomiędzy pojęciem terror i terroryzm? Gdzie można znaleźć definicje legalną używaną przez ustawodawcę dotyczącą terroryzmu i terroru oraz czy odpowiedzialność karna w przypadku terroru i terroryzmu jest taka sama jak przy zwykłym przestępstwie (...)

Usługi remontowe dla wspólnoty

Usługi remontowe dla wspólnoty

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa + VAT). Usługi ślusarskie i usługi remontowe. Usługi świadczę dla ludności, są to remonty klatek schodowych, piwnic, pralni, w budynkach mieszkalnych - faktury wystawiane są przeze mnie na wspólnoty mieszkaniowe. Czy to prawda że nie obowiązuje (...)

Zameldowanie małżonków w różnych miejscach

Zameldowanie małżonków w różnych miejscach

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Mój mąż jest współwłaścicielem mieszkania w innym mieście i tam jest zameldowany na stałe. Czy mam obowiązek zameldowania go u siebie czy też jako mój mąż może po prostu ze mną mieszkać? Obowiązek zameldowania jest obowiązek natury (...)

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Jak wygląda kwestia obowiązku meldunkowego w polskim prawie? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Obowiązek meldunkowy jest wyłącznie obowiązkiem administracyjnym. Nie jest bezpośrednio związany z (...)

Zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały a wymeldowanie

Zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały a wymeldowanie

Moja córka wyprowadza się za granicę na stałe. Czy w związku z tym muszę ją wymeldować z dotychczasowego mieszkania, którego jestem właścicielką? Jeśli tak to w jaki sposób tego dokonać? W zaistniałej sytuacji córka ma obowiązek wymeldowania się z lokalu. Nie ma natomiast obowiązku (...)

Pojęcie terroryzmu i terroru

Pojęcie terroryzmu i terroru

Jaka jest różnica w prawie karnym materialnym pomiędzy pojęciem terror i terroryzm? Gdzie można znaleźć definicje legalną używaną przez ustawodawcę dotyczącą terroryzmu i terroru oraz czy odpowiedzialność karna w przypadku terroru i terroryzmu jest taka sama jak przy zwykłym przestępstwie (...)

Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

Przy złożeniu wniosku w USC o wydanie skróconego aktu urodzenia zapytano, gdzie się urodziłam (w domu czy szpitalu). Kto dokonuje zgłoszenia do USC faktu urodzenia się dziecka? Jaka jest procedura w przypadku stwierdzenia, że nie jest się zarejestrowanym w USC, a faktycznie się istnieje? Czy (...)

Sprostowanie aktu urodzenia

Sprostowanie aktu urodzenia

Jestem obywatelka USA urodzona w Polsce, mieszkam w tej chwili w Kanadzie. Odkryłam ostatnio ze w moim akcie urodzenia data i miejsce urodzenia mojej matki są błędne. Chciałabym wiedzieć jakie muszę podjąć konkretne kroki (z Kanady?) w celu otrzymania nowej metryki urodzenia, z prawdziwymi danymi (...)

Ustalenie treści aktu urodzenia

Ustalenie treści aktu urodzenia

Jakie dane należy podać występując do sądu z wnioskiem o ustalenie treści aktu urodzenia? Jaka jest dalsza procedura po otrzymaniu postanowienia sądu? Zgodnie z ustawą Prawo o katach stanu cywilnego (art. 32) są właściwie tylko 2 przypadki, gdy ustala się treść aktu stanu cywilnego. Jest (...)

Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

Przy złożeniu wniosku w USC o wydanie skróconego aktu urodzenia zapytano, gdzie się urodziłam (w domu czy szpitalu). Kto dokonuje zgłoszenia do USC faktu urodzenia się dziecka? Jaka jest procedura w przypadku stwierdzenia, że nie jest się zarejestrowanym w USC, a faktycznie się istnieje? Czy (...)

Sprostowanie aktu urodzenia

Sprostowanie aktu urodzenia

Jestem obywatelka USA urodzona w Polsce, mieszkam w tej chwili w Kanadzie. Odkryłam ostatnio ze w moim akcie urodzenia data i miejsce urodzenia mojej matki są błędne. Chciałabym wiedzieć jakie muszę podjąć konkretne kroki (z Kanady?) w celu otrzymania nowej metryki urodzenia, z prawdziwymi danymi (...)

Ustalenie treści aktu urodzenia

Ustalenie treści aktu urodzenia

Jakie dane należy podać występując do sądu z wnioskiem o ustalenie treści aktu urodzenia? Jaka jest dalsza procedura po otrzymaniu postanowienia sądu? Zgodnie z ustawą Prawo o katach stanu cywilnego (art. 32) są właściwie tylko 2 przypadki, gdy ustala się treść aktu stanu cywilnego. Jest (...)

Zameldowanie dziecka nowo narodzonego

Zameldowanie dziecka nowo narodzonego

Czy zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się dwa razy? Raz w USC, a drugi raz w ewidencji ludności? Jeśli nie jest się ujawnionym w ewidencji ludności to czy jest to odpowiednikiem braku sporządzenia aktu urodzenia? Art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach (...)

Zgłoszenie do akt stanu cywilnego ojca dziecka jako \\\\\\\'nieznanego\\\\\\\'

Zgłoszenie do akt stanu cywilnego ojca dziecka jako \\\\\\\'nieznanego\\\\\\\'

Jestem w ciąży i nie znam ojca dziecka. Czy mogę w urzędzie stanu cywilnego zgłosić, ze ojciec jest nieznany i poprosić o taką adnotację do akt urodzenia dziecka? Zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego akt urodzenia sporządza się na podstawiepisemnego zgłoszenia urodzenia (...)

Karta zgonu

Karta zgonu

Zakład Medycyny Sadowej wystawił Kartę Zgonu córki mojego konkubenta, wpisując błędną datę urodzenia, co zostało następnie powielone w Akcie Zgonu. W jaki sposób dokonać korekty w Akcie Zgonu? W Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymaliśmy informację, że może być ona dokonana po korekcie (...)

Akt zgonu

Akt zgonu

Na jakiej podstawie Zakład Medycyny Sądowej może wpisać datę urodzenia w karcie zgonu w przypadku odnalezienia zwłok? Czy wystarczy informacja osoby identyfikującej zwłoki, czy też niezbędny jest akt urodzenia? Jakie czynności należy wykonać i kto to powinien zrobić, jeśli data urodzenia (...)

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

U mojej ciężarnej żony stwierdzono śmierć dziecka - płodu w 21 tygodniu ciąży, następnie nastąpił poród martwego płodu sztucznie wywołany środkami farmakologicznymi. Ciało dziecka zostało wysłane do badania w celu stwierdzenia przyczyny śmierci. Czy w takim przypadku powinienem zgłosić (...)

Becikowe a poród za granicą

Becikowe a poród za granicą

Jestem Polką, dziecko urodziło się 2 miesiące temu w Niemczech, Ojcem jest obywatel USA przebywający razem ze mną, razem opiekujemy się dzieckiem. Zgłosiłam się do MOPSU z wnioskiem o zasiłek ale odmówiono mi ponieważ konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o zarobkach. Ja mogę przedstawić (...)

Nazwisko dziecka w akcie urodzenia

Nazwisko dziecka w akcie urodzenia

Ożeniłem się z kobietą, która ma dziecko (w zupełnym akcie urodzenia dziecka widnieje ojciec jako nieznany). Zależało nam na tym aby dziecko po ślubie nosiło moje nazwisko (nie jestem biologicznym ojcem). Matka przejęła nazwisko po mnie i dziecko również. Poprosiliśmy o wydanie aktu skróconego (...)

Adopcja a dane w akcie urodzenia

Adopcja a dane w akcie urodzenia

Po rozwodzie wychowuję 9-letnią dziewczynkę, która jest pozamałżeńskim dzieckiem byłej żony. Dziecko nosi moje nazwisko i uważa mnie za swojego prawdziwego ojca. W akcie urodzenia figuruje imię i nazwisko biologicznego ojca dziecka, jednak do dokumentów szkolnych i medycznych podawaliśmy (...)

Czy kobiecie przysługuje prawo po powrocie z urlopu macierzyńskiego do dwóch dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka?

Czy kobiecie przysługuje prawo po powrocie z urlopu macierzyńskiego do dwóch dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka?

W Państwa artykule pt. \"Co to są urlopy okolicznościowe i kiedy przysługują?\" w punkcie 14 jest napisane, że pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka. Nie ma natomiast informacji, żeby takie dni miał otrzymywać tylko ojciec. Jestem na urlopie macierzyńskim (...)

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Zawarcie małżeństwa a nazwisko dziecka

Mój kolega żeni się z kobietą, mieszkającą w Danii, która ma dziecko z nieformalnego związku. Chłopiec nosi nazwisko matki i w metryce (duńskiej, bo dziecko urodziło się w Danii) ma wpisane "ojciec nieznany". Kolega chciałby przy rejestracji ślubu podać, że dziecko i matka będą nosić (...)

Zaprzeczenie ojcostwa a zmiany a akcie urodzenia

Zaprzeczenie ojcostwa a zmiany a akcie urodzenia

Jestem mężatką. W listopadzie zeszłego roku urodziłam córeczkę, której ojcem biologicznym nie jest mój mąż. Wniosłam o zaprzeczenie ojcostwa przeciw mojemu mężowi. Nie zamierzam jednak składać wniosku o ustalenie ojcostwa biologicznemu ojcu córki. W pozwie złożyłam również wniosek (...)

Odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci

Odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci

Pozew rozwodowy składany jest w sądzie w dwóch egzemplarzach. Czy załączone do niego dokumenty tzn. odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka też muszą być złożone w 2 egzemplarzach i czy muszą być to oryginały? Czy dopuszczalna jest sytuacja 1 oryginał oraz 1 kserokopia? Czy (...)

Alimenty od ojca biologicznego

Alimenty od ojca biologicznego

Jestem faktycznie ojcem dziecka, nie jestem jednak ujęty w akcie urodzenia. Jest tam tylko fikcyjne imię. Dziecko ma 5 miesięcy. Czy jeśli nie figuruję jako ojciec dziecka w akcie urodzenia, to matka może pozwać mnie o alimenty? Z opisu sytuacji wynika, że Pan i matka dziecka nie jesteście małżeństwem, (...)