Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków

8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest program "Mieszkanie dla Młodych". Pozwoli to na wykorzystanie dodatkowych 68 mln złotych na dofinansowanie zakupu mieszkań w ramach środków na 2017 rok.

- "Chcemy pomóc polskim rodzinom w pozyskiwaniu mieszkań, dlatego - oprócz prac nad programem Mieszkanie Plus - przygotowaliśmy rozwiązanie, które umożliwi pełne wykorzystanie dostępnych środków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Dzięki temu kolejne tysiące rodzin będą mogły nabyć własne mieszkanie" – powiedział po uchwaleniu nowelizacji ustawy minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Program MdM to program dla młodych osób, które chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym i w tym celu biorą kredyt hipoteczny. Jeśli korzystasz już z programu MdM, możesz dodatkowo ubiegać się o częściową spłatę kredytu.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać finansowe wsparcie, konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, wraz z wnioskiem o kredyt w dowolnym oddziale jednego z banków biorących udział w programie. Lista banków biorących udział w programie:


L.p. Nazwa Instytucji Kredytującej Data, od której Instytucja Kredytująca przyjmuje wnioski 
o finansowe wsparcie
Data, do której 
Instytucja 
Kredytująca 
przyjmuje wnioski
o finansowe 
wsparcie
1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  02.01.2014 r.  
2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  02.01.2014 r.  
3 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 04.02.2014 r.  
4 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna 01.04.2014 r.  
5 Alior Bank Spółka Akcyjna 03.02.2014 r.  
6 SGB-Bank Spółka Akcyjna 10.02.2014 r.  
7 Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 31.03.2014 r.  
 8 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna  19.02.2014 r.  
9 Bank Millennium Spółka Akcyjna  14.04.2014 r.  
10 Euro Bank Spółka Akcyjna  19.05.2014 r.  
11 Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  10.06.2014 r.

21.07.2017r.

– w zakresie 
wniosków 
o dofinansowanie 
wkładu własnego

12 Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna 28.07.2014 r.  
13 Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna  31.12.2014 r.  
14 Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna  02.01.2015 r. 28.02.2017r. 
– w zakresie 
wniosków 
o dofinansowanie 
wkładu własnego

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

„Mieszkanie dla młodych" – MDM - to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego).

Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Nabywcy, którzy wychowują co najmniej troje dzieci i złożą wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, nie muszą spełniać warunku dotyczącego limitu wieku, a także są zwolnieni z warunku nieposiadania własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego przed ubieganiem się o finansowe wsparcie. Znowelizowana ustawa nie zniosła tych warunków w stosunku do pozostałych beneficjentów programu MDM: małżeństw i osób samotnych, bez względu na to, czy wychowują dzieci, czy też nie.

Z wyłączeniem nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. waścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.


Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

 1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu

z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania) kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

Podsumowując, każda osoba, która spełni wszystkie poniższe wymagania, może dostać dofinansowanie z programu MdM:

 • chce kupić mieszkanie albo dom jednorodzinny na rynku pierwotnym (czyli od osoby, która wybudowała go w ramach działalności gospodarczej, na przykład u dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej) lub wtórnym. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić mieszkanie albo dom, znajdziesz w sekcji Warunki, które musi spełnić mieszkanie albo dom,
 • bierze kredyt hipoteczny na zakup mieszkania albo domu. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić kredyt, znajdziesz w sekcji Warunki, które musi spełnić kredyt,
 • ma mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka). Jeśli w danym roku kończysz 35 lat - możesz złożyć wniosek jedynie do 31 grudnia tego roku. Jeśli masz co najmniej troje dzieci - nie musisz spełniać tego warunku.
 • nie jest - ani wcześniej nie była - właścicielem mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),  
  • jeśli jednak posiada część ułamkową (np. połowę lub 1/4) mieszkania czy domu jednorodzinnego - może skorzystać z programu MdM,
 • nie przysługuje jej i nie przysługiwało, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),
 • nie jest i nie była właścicielem budynku mieszkalnego, na przykład kamienicy (w przypadku małżeństwa każdy z małżonków musi spełniać to wymaganie),
  • jeśli była współwłaścicielem budynku mieszkalnego - nie może skorzystać z programu MdM, jeśli udział we własności budynku jest równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.

Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz otrzymać dofinansowanie na zakup drugiego lub kolejnego mieszkania. Pamiętaj, że dofinansowanie z programu MdM możesz otrzymać tylko raz.

Porady prawne

Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

Składając wniosek o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie znowelizowanej ustawy, możliwe jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego na dwa nowe (poza nabyciem mieszkania na rynku pierwotnym) cele, jakimi są:

 • uzyskanie prawa własności mieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) na podstawie podpisanej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu,
 • nabycie nieruchomości mieszkaniowej, będącej przedmiotem transakcji na wtórnym rynku nieruchomości.

Jakie warunki musi spełnić mieszkanie albo dom?

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m², a domu jednorodzinnego 100 m². Jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m², a domu jednorodzinnego 110 m². Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego również podlega ograniczeniom. Limit określony jest dla 1 m² powierzchni użytkowej i zależy od lokalizacji mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wysokość dofinansowania, która także zależy od lokalizacji, będzie liczona maksymalnie do 50 m², a w przypadku osób i rodzin wychowujących w dniu złożenia wniosku przynajmniej 3 dzieci - do 65 m². 


A więc, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.


Dofinansowanie wkładu własnego możliwe jest do uzyskania, gdy cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanieoraz współczynnika:

 • w wys. 1,1 - dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, w tym od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • w wys. 0,9 - w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (rzeczywistej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2), bądź 50 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2).

Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci, limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego wynosi: rzeczywista powierzchnia użytkowa dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65 m2).


W przypadku, gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, to kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:

 • 150% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania jednego dziecka;
 • 200% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania dwojga dzieci;
 • 300% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania trojga lub większej liczby dzieci.

Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

 1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
 2. w złotówkach,
 3. na okres co najmniej 15 lat,
 4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. bank, w którym zamierzasz wziąć kredyt, musi mieć zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
 6. kredyt możesz wziąć tylko na zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego.

Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie?

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu MDM, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia bądź przeniesienia własności nabytego mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego. Naliczenie kwoty dodatkowego dofinansowania na spłatę kredytu następuje z zastosowaniem wartości powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, obowiązujących w tej samej dacie, w jakiej naliczona została kwota dofinansowania wkładu własnego.

Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, wypełnij wniosek i złóż go w banku, w którym masz kredyt - do 6 miesięcy od dnia narodzenia lub przysposobienia dziecka.

Jak wskazano dodatkowe wsparcie wynosi 5% wartości odtworzeniowej, a wartość odtworzeniowa to iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika odtworzenia. Wskaźnik odtworzenia to zmienna wartość, którą wylicza się w oparciu o koszt budowy 1 m2 mieszkania w konkretnej lokalizacji. Inny będzie koszt budowy 1 m2 mieszkania w Warszawie, a inny w Gdańsku.

Wypłaty realizowane są na bieżąco. Kiedy Twój bank otrzyma środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, obniży Ci kapitał kredytu.

Kiedy muszę zwrócić otrzymane dofinansowanie wkładu własnego?

Nabywca zwraca do Funduszu Dopłat część uzyskanej kwoty finansowego wsparcia w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności kredytowanego mieszkania:

 1. dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania,
 2. wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie,
 3. dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 4. uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.
 5. dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego.


Obliczenie części zwracanej kwoty dofinansowania jest wykonywane w zależności od długości okresu korzystania z uzyskanego dofinansowania w okresie wymienionych powyżej 5 lat.

Ustawa nowelizująca program MDM rozszerzyła katalog sytuacji, które skutkują zwrotem dofinansowania, jeśli wystąpi wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w celu nabycia mieszkania:

 • w przypadku spłaty całości kredytu bądź jego części przewyższającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, nabywca zobowiązany będzie do zwrotu części finansowego wsparcia w kwocie odpowiedniej do okresu korzystania z dofinansowania;
 • w przypadku spłaty przed dniem nabycia mieszkania całości kredytu bądź spłaty przewyższającej 50% ceny zakupu mieszkania bądź wkładu budowlanego, nabywca zobowiązany będzie do zwrotu całej uzyskanej kwoty dofinansowania wkładu własnego.

Kiedy dostaniesz dofinansowanie?

Dofinansowanie dostaniesz: 
 • jako ostatnią transzę należności wobec dewelopera - jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (inwestycja jest realizowana na podstawie umowy deweloperskiej),
 • jako ostatnią transzę wobec spółdzielni mieszkaniowej - jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (inwestycja jest realizowana na podstawie umowy o budowę lokalu),
 • na rachunek sprzedającego jako ostatnia część należności wobec niego jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które zostały już oddane do użytkowania,
Wypłaty dokonywane są zgodnie z datą, którą wskażesz we wniosku (we wniosku trzeba wskazać kwartał i rok przewidywanej wypłaty).

Jakie pomieszczenia zaliczają się do powierzchni użytkowej w rozumieniu programu „Mieszkanie dla młodych”?

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, zwana ustawą MdM, określa warunki udzielenia finansowego wsparcia w związku z zakupem z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Jednym z nich jest limit wielkości powierzchni użytkowej nabywanego lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego.

Ustawa MdM określa definicję lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego oraz powierzchni użytkowej mieszkania (lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) na potrzeby stosowania ich w ustawie i ustalania wielkości powierzchni użytkowej mieszkań kwalifikujących się do objęcia finansowym wsparciem w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”:

 1. zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy MdM lokal mieszkalny jest rozumiany jako samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. 
 2. zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy MdM dom jednorodzinny to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny. 
Za dom jednorodzinny należy więc rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku – jednakże z zastrzeżeniem na potrzeby programu „Mieszkanie dla młodych”, iż w budynku tym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny. Dodatkowo należy zauważyć wyodrębnienie w ustawie o własności lokali, oprócz pomieszczeń pomocniczych, które znajdują się wewnątrz samego lokalu mieszkalnego, definicji pomieszczeń przynależnych. Są to mogące przynależeć do lokalu „jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ustawodawca określając definicję pomieszczeń przynależnych nie utworzył zamkniętego katalogu tych pomieszczeń, wskazując jedynie, jakie pomieszczenia w szczególności należy uznać za pomieszczenia przynależne. Wyliczenie ustawowe ma więc charakter otwarty. Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że pomieszczenie w domu 2 jednorodzinnym, w którym znajduje się urzadzenie grzewcze i które służy do technicznej obługi budynku można uznać za pomieszczenie przynależne, przez co jego powierzchnia nie jest zaliczana do powierzchni użytkowej. Wyodrębniając pojęcie pomieszczeń przynależnych, ustawodawca wprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy dwoma pojęciami: pomieszczeniami pomocniczymi i pomieszczeniami przynależnymi. Zważywszy na powyższe można przyjąć, że powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego nie stanowi części składowej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jako takiego. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy MdM, powierzchnia użytkowa mieszkania jest rozumiana jako powierzchnia użytkową lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego należy więc rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Zważywszy zaś na definicję domu jednorodzinnego przyjętą na potrzeby ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, powierzchnię użytkową w przypadku domu należy rozumieć w sposób analogiczny jak powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. Z powyższej definicji wynika, których powierzchni nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu, a wśród nich nie jest wymieniona powierzchnia klatki schodowej. Zatem w przypadku, gdy klatka schodowa służy wyłącznie właścicielowi lokalu, to jej powierzchnię zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu, mając na uwadze zasady, o których mowa w wymienionym art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (…), czyli wysokość poszczególnych części tej klatki schodowej (pod biegami schodów i spoczników). Podsumowując, poniżej zamieszczamy wykaz dotyczący powierzchni zaliczanych lub nie do powierzchni użytkowej na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi z informacją, o jakie pomieszczenie chodzi i czy zalicza się ono do powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy, czy nie:
 • pokój - tak, 
 • kuchnia - tak, 
 • spiżarnia - tak, 
 • przedpokój - tak, 
 • alkowa - tak, 
 • hol - tak, 
 • korytarz - tak,  
 • łazienka - tak,  
 • balkon - nie, 
 • taras - nie,
 • loggia - nie,
 • antresola - nie,
 • szafa w ścianie - nie,
 • schowek w ścianie - nie, 
 • pralnia - nie,
 • suszarnia - nie,
 • wózkownia - nie,
 • strych - nie,
 • piwnica - nie,
 • komórki przeznaczone do przechowywania opału - nie,
 • garaż - nie,
 • kotłownia/pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze - nie,
 • klatka schodowa – schody wewnętrzne - tak,
 • inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania - tak. 
Jeśli chodzi o pomiar powierzchni użytkowej w programie „Mieszkanie dla młodych”, to ustawa MdM w art. 2 pkt 7 definiuje powierzchnię użytkową mieszkania, jako powierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem, przez powierzchnię użytkową mieszkania na potrzeby stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi należy rozumieć „powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału”.  Przyjęta definicja określa zakres powierzchni użytkowej pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni użytkowej całego lokalu, jak również związane z budynkiem/lokalem powierzchnie wyłączone z zakresu stanowiącego podstawę do ustalenia tej wysokości. W zakresie zasad obmiaru tak zdefiniowanej powierzchni użytkowej mieszkania ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wskazuje szczególnej normy określającej szczegółowy sposób obmiaru powierzchni użytkowej. Z uwagi na objęcie zakresem działania ustawy wyłącznie nowo wybudowanych mieszkań przyjęte w tym zakresie rozwiązania wynikają jednak z:
 1. art. 10 ust. 7 i 8 ustawy, tj. przepisów określających dokumenty stanowiące podstawę weryfikacji (z uwagi na limity powierzchni użytkowej i ceny mieszkania) uprawnienia nabywcy do finansowego wsparcia - umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowa deweloperska, ewentualnie warunkowo również umowa przedwstępna lub dane zawarte w prospekcie informacyjnym dotyczącym przedsięwzięcia deweloperskiego;
 2. w ww. kontekście wskazania normy PN-ISO 9836:1997, jako obowiązującej podstawy dla wymiaru wskaźników powierzchniowych i kubaturowych dla nowych przedsięwzięć deweloperskich po zmianach prawnych związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 
 3. w pozostałym zakresie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, wskazującego na dobrowolne stosowanie Polskich Norm - w związku z występowaniem w ofercie rynku pierwotnego mieszkań, których sprzedaż rozpoczęła się przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy w lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, występowanie w umowach wskazanych w pkt 1 powierzchni określonej przy wykorzystaniu obowiązującej do 1999 roku normy PN-70/B-02365 jest możliwe, a poprawność takiego obmiaru w związku z programem MdM nie wykluczają przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. 
W ww. kontekście należy zauważyć, że poza powołaną w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) definicją powierzchni użytkowej lokalu, art. 2 ust. 2 tej ustawy odnosi się również do sposobu pomiaru powierzchni użytkowej lokalu. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia, wskazane w art. 2 ust. 2 ww. ustawy zasady wymiaru powierzchni użytkowej lokalu nie mają jednak zastosowania do programu „Mieszkanie dla Młodych”, będąc szczególną formą pomiaru przyjętą na potrzeby ustawy o ochronie praw lokatorów (...) w odniesieniu do wszystkich lokali będących przedmiotem najmu, stanowiąc normę ujednolicająca zasady określania tej wielkości dla potrzeb np. ustalenia wysokości stawki czynszu oraz określania wydatków związanych z utrzymaniem lokalu.

Pamiętaj, że:

 • O dofinansowanie - tylko raz w życiu - może ubiegać się każdy, kto:

  • nie ukończył jeszcze 35. roku życia (lub ukończy 35 rok życia w 2017 roku);

  • nie był dotychczas właścicielem nieruchomości mieszkalnej; 

     - nie dotyczy to osób wychowujących co najmniej troje dzieci.
 • Dofinansowanie przysługuje na zakup nieruchomości mieszkalnej, z rynku pierwotnego i wtórnego:
  • lokalu o powierzchni do 75 m.kw. (lub 85 m.kw. w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci);
  • domu jednorodzinnego o powierzchni do 100 m.kw. (lub 110 m.kw. w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci);
  • cena zakupu metra kwadratowego nie może przekraczać określonych limitów.

 • Zaciągany kredyt na zakup nieruchomości musi:

  • stanowić co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości;

  • być zaciągnięty na okres co najmniej 15 lat;

  • być zaciągnięty w złotówkach.

 • Nie możesz sprzedać, wynająć, użyczyć mieszkania albo domu przez 5 lat od dnia jego kupna. Nie możesz również zmienić sposobu użytkowania na inny niż mieszkaniowy (na przykład nie możesz otworzyć w tym miejscu gabinetu stomatologicznego albo prywatnego przedszkola). Jeśli to zrobisz, musisz zwrócić część dofinansowania. Kwota do zwrotu będzie wyliczona według wzoru: (kwota uzyskanego dofinansowania) x 60 (czyli liczba miesięcy, która pozostała do zakończenia tych 5 lat). Oznacza to, że jeśli po 4 latach osoba - która uzyskała dofinansowanie w wysokości 20 000 zł - sprzeda mieszkanie, będzie musiała zwrócić 4 000 zł, bo (20 000) x (12:60) = 4 000 zł.

 • Nie możesz kupić lub uzyskać prawa własności do innego mieszkania albo domu przez 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu w programie MdM. Wyjątek od tej reguły to mieszkania i domy, które dostaniesz w spadku.

 • Przez 5 lat od kupna mieszkania albo domu - nie możesz spłacić całego kredytu ani jego części - jeśli przekroczyłaby wysokość otrzymanego dofinansowania.

 • Jaka jest wysokość dofinansowania:

  • podstawowa wysokość dofinansowania wynosi 10% wartości odtworzeniowej - jeśli jesteś singlem albo jesteście małżeństwem, ale nie macie dzieci,

  • wysokość wsparcia wynosi 15% wartości odtworzeniowej - jeśli wychowujesz jedno dziecko (własne lub przysposobione), 20% - jeśli wychowujesz dwoje dzieci, 30% - jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci,

  • wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej mieszkania albo domu jednorodzinnego. Jeśli zdecydujesz się na większe mieszkanie, na przykład o powierzchni użytkowej 55 m2, to dofinansowanie dostaniesz do 50 m2, a do pozostałych 5 m2 już nie. Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz dostać dofinansowanie do 65m2 powierzchni użytkowej mieszkania lub domu.

  • zapoznaj się z informacjami o wysokości dofinansowania w Twojej miejscowości (wysokość dofinansowania jest aktualizowana co 6 miesięcy).

 • Możesz dodatkowo - tylko raz - uzyskać spłatę części kredytu (wysokość tego dofinansowania wynosi 5% wartości odtworzeniowej i jest liczona według wskaźnika, który obowiązuje w dniu złożenia wniosku), jeśli spełnisz wszystkie poniższe wymagania:

  • korzystasz z programu MdM (masz kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego),

  • w Twojej rodzinie pojawiło się (urodziło się albo zostało przysposobione) trzecie albo kolejne dziecko w ciągu 5 lat od podpisania umowy kupna mieszkania albo domu w ramach MdM. Łącznie musisz wychowywać przynajmniej troje niepełnoletnich dzieci albo pełnoletnich, które jeszcze się uczą.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U.2017.1184).

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe prawo pomoże młodym zdobyć mieszkanie

Nowe prawo pomoże młodym zdobyć mieszkanie

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o pomocy państwa w kupnie pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Wprowadzany ustawą program „Mieszkanie dla młodych” (MDM) jest skierowany do osób poniżej 35. roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Otrzymają one wsparcie w postaci dopłaty do wkładu własnego potrzebnego przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego. (...)

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega Program "Mieszkanie dla młodych"? Zakup mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne (...)

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Zwrot VAT za materiały budowlane będzie przysługiwał wyłącznie za faktury wystawione do końca bieżącego roku. Zmiana nie obejmie jednak wszystkich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stawka VAT na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 proc. (obecnie 23 proc.) Remontujący i budujący uzyskali w zamian możliwość odzyskania części podatku VAT. Według wciąż jeszcze (...)

Będzie łatwiej o mieszkanie do wynajęcia

Będzie łatwiej o mieszkanie do wynajęcia

Z inicjatywy Ministerstwa Finansów Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi prace nad utworzeniem funduszu inwestycyjnego, dzięki któremu w największych miastach pojawi się więcej mieszkań przeznaczonych na wynajem w przystępnych cenach. Rozwiązanie to ma ułatwić sytuację pracowników i osób poszukujących pracy oraz pobudzić wzrost gospodarczy. – Chcemy wprowadzić nowy standard (...)

Reaktywacja Jedwabnego Szlaku - nowe możliwości dla transportu drogowego w dobie globalnego kryzysu

Reaktywacja Jedwabnego Szlaku - nowe możliwości dla transportu drogowego w dobie globalnego kryzysu

Inicjatywa reaktywacji Jedwabnego Szlaku, historycznej drogi łączącej Chiny z Europą, jest ważna z wielu powodów. Jednym z nich jest przesunięcie się ośrodka światowego  handlu w kierunku Azji Południowo-Wschodniej. Politycy muszą przyklasnąć inicjatywie przedsiębiorców w tym względzie - powiedział Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podczas konferencji (...)

Czy będzie reaktywacja Funduszu Alimentacyjnego?

Czy będzie reaktywacja Funduszu Alimentacyjnego?

Rząd chce reaktywować Fundusz Alimentacyjny  i zlikwidować podwójne becikowe. Emerytury mają wzrosnąć o 1,4 proc., a nie – jak wcześniej planowano – o 1,1 proc. Życie Warszawy 28.09.2006 r. fundusz, alimentacyjny, becikowe, reaktywacja, rząd

Lepper reaktywacja

Lepper reaktywacja

Prezydent Lech Kaczyński nominował w poniedziałek wieczorem szefa Samoobrony Andrzeja Leppera na stanowisko wicepremiera i ministra rolnictwa - poinformował wiceszef Biura Prasowego Prezydenta Marcin Rosołowski. Nominacja jest efektem porozumienia w sprawie zawiązania "nowej-starej" koalicji, którą tworzyć mają Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. Koalicja nie będzie (...)

Reaktywacja zabójstwa kwalifikowanego

Reaktywacja zabójstwa kwalifikowanego

Nowela przywracająca kwalifikowany typ zabójstwa nie pozwoli na łagodzenie kar więzienia za najcięższe morderstwa oraz brutalne gwałty, które zakończyły się śmiercią ofiary. Senacki projekt nowelizacji kodeksu karnego został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Dokument przywróci do życia art. 148 § 2 wspomnianego kodeksu, który (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

W związku z pytaniami kierowanymi do Rzecznika Finansowego przez przedstawicieli prasy, jak równie za pośrednictwem infolinii oraz skrzynki mailowej uruchomionej w Biurze Rzecznika Finansowego przestawił on odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie dotyczące „wakacji kredytowych”. Jeśli wśród kolejnych pytań kierowanych do Rzecznika Finansowego pojawią się nowe (...)

Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne Już w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać będzie Bank Pekao S.A. Fundusz pomoże sfinansować odpłatne (...)

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Spłata kredytu hipotecznego zdaniem Prezesa UOKiK

Jeżeli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy. Szczegóły znajdziesz w najnowszym stanowisku Prezesa Urzędu. Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, w których sprawdza, czy prawidłowo rozliczają się (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne jest to, że ci, którzy korzystają z bankowych kredytów przyczyniają się do wzrostu (...)

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kto zawiera umowę o kredyt konsumencki i czego ona dotyczy?   Ustawa ta reguluje zasady udzielania kredytu konsumentom, czyli osobom fizycznym, które zawierają umowy z przedsiębiorcami w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Drugą stroną umowy są przedsiębiorcy, którzy podlegają tej ustawie tylko wówczas, gdy kredyt jest udzielany w zakresie (...)

Kto zyska, a kto straci na dopłatach do kredytów? Są kolejne szczegóły

Kto zyska, a kto straci na dopłatach do kredytów? Są kolejne szczegóły

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w kupnie pierwszego mieszkania przez młodych - program Mieszkanie dla Młodych trafił do konsultacji społecznych. Zakończą się w pierwszym tygodniu grudnia. Tymczasem rząd ujawnia kolejne szczegóły programu. Wiceminister budownictwa Piotr Styczeń zdradził szczegóły dotyczące tego programu. Główne założenia pozostały takie same (...)

Będzie łatwiej o mieszkanie dla młodych

Będzie łatwiej o mieszkanie dla młodych

Większe dopłaty i możliwość nabycia mieszkania spółdzielczego. To główne zmiany przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, które mają ułatwić nabywanie mieszkań w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MDM). Przyczyny zmian Zmiany mają wejść w życie w 2015 roku, a więc po roku obowiązywania programu. Już teraz analitycy wskazują, że program przynosi wymierne (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie do pobytu w żłobku już od 1 kwietnia! Rodzicu, złóż wniosek 1 kwietnia br. weszło w życie nowe rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, czyli (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają dostępne w październiku 2020 roku. ##baner## Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (...)

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie i uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.Program skierowany jest do dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do III. Rozporządzenie to, obowiązujące od 13 lipca 2007 r., (...)

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

Blisko 430 tys. zł jednorazowego wsparcia z środków UE na utrzymanie firmy w czasie pandemii COVID-19 W sumie aż 2,5 mld zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w ogłoszonym właśnie konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Konkurs (...)

Zmiany w MdM. Większe dopłaty dostaną...

Zmiany w MdM. Większe dopłaty dostaną...

Zainteresowanie ponad trzy razy większe niż programem Rodzina na Swoim i ponad miliard złotych wartości udzielonych kredytów. To bilans pierwszego półrocza działania programu Mieszkanie dla Młodych. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamierza zmodyfikować swój flagowy program. Zakłada większe wsparcie dla rodzin z dziećmi. Liczba wniosków o dopłatę w ramach MdM (...)

Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.   Rodziny wielodzietne Najwięcej korzyści nowelizacja ustawy przyniesie rodzinom wychowującym troje lub więcej dzieci. Po pierwsze rodzin tych nie będzie dotyczył już warunek „nieposiadania pierwszego mieszkania”. Rodziny takie będą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

Unieważnienie wykupu mieszkania kwaterunkowego

W mieszkaniu kwaterunkowym babci zameldowany był wnuk (faktycznie nie mieszkał). Wnuk dał babci pieniądze, a ona wykupiła od miasta za 10% wartości rynkowej lokal (bo mieszkała tam powyżej 10 lat), (...)

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Mój jedyny syn zamknął w 2005 r Kasę Mieszkaniową, także ja z żoną posiadaliśmy wspólną Kasę Mieszkaniową. Za pomocą mechanizmu Cesji przekazaliśmy swoją Kasę Mieszkaniową na rzecz syna (...)

Zaświadczenie ze spółdzielni

Zaświadczenie ze spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni, względem której wszczęto zostało postępowanie upadłościowe (z możliwością zawarcia układu). Spółdzielnia wystawiła (...)

Wydatki na remont biura

Wydatki na remont biura

Wspólnicy spółki cywilnej kupili mieszkanie dotychczas użytkowane na cele prywatne/mieszkaniowe. Mieszkanie będzie teraz w całości przeznaczone na potrzeby spółki - biuro. Adres został zgłoszony (...)

Koszty uzyskania przychodów przy wynajmie lokalu

Koszty uzyskania przychodów przy wynajmie lokalu

Chcę wynajmować mieszkanie jako osoba fizyczna dla firmy. Co mogę zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, rozliczając się na zasadach ogólnych? Odsetki od kredytu, wyposażenie, remont budynku, (...)

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Darmowa pożyczka a ustawa o kredycie konsumenckim

Przedsiębiorca pożyczkowy udziela darmowej pożyczki konsumentowi; konsument zobowiązany jest do spłaty takiej samej kwoty jaką pożyczył i nie ponosi jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych (...)

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

W lutym wzięłam kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, w tym roku oddam budynek do użytku. Czy możliwy jest zwrot odsetek z urzędu skarbowego? Co potrzebne jest do rozliczenia z urzędem (...)

Odpowiedzialność małżonków za kredyt

Odpowiedzialność małżonków za kredyt

Małżeństwo pragnące się rozstać chce kupić drugie mieszkanie na kredyt (mąż pragnie wyprowadzić się z domu - sam zobowiązuje się do spłaty kredytu). W jaki sposób przeprowadzić sprawę (...)

Kredyt denominowany a dewizowy

Kredyt denominowany a dewizowy

Bank udzielił mi kredytu we CHF znam kurs wg. jakiego przeliczono mi ten kredyt znam wartość kredytu we frankach, wpływ na moje konto jest w PLN. Harmonogram spłat rat kapitałowych jak i odsetek (...)

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

Czy Urząd Skarbowy ma prawo żądać zapłaty 40 000 zł podatku za sprzedaż mieszkania, pieniądze za sprzedaż którego trafiły do banku celem spłaty kredytu, który był w międzyczasie refinansowany? (...)

Darowizna na rzecz małżonków

Darowizna na rzecz małżonków

Małżeństwo pragnie się rozstać. Para uzgodniła między sobą warunki podziału majątku. Rodzice męża protestują przeciw dokonanemu podziałowi - przeznaczyli pewną sumę pieniędzy na zakup (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie (...)

Opodatkowanie podziału majątku po rozwodzie

Opodatkowanie podziału majątku po rozwodzie

Od lipca tego roku mam rozwód orzeczony wyrokiem sądowym. We wniosku rozwodowym nie wnosiłam o podział majątku, ponieważ doszliśmy z mężem do porozumienia, jeśli chodzi o podział majątku. Ustaliliśmy, (...)

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

W 1998 r. złożyłem wniosek o mieszkanie komunalne (właścicielem jest gmina). Rozpatrzono go pozytywnie i w grudniu ubiegłego roku byłem w ADM-ie drugi na liście, by otrzymać lokal. Kiedy w lutym (...)

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Moi rodzice darowali mojej siostrze poprzez akt notarialny mieszkanie własnościowe którego byli właścicielami. Aktu darowizny dokonali nie uwzględniając mojej osoby ani nie powiadamiając mnie o (...)

Darowanie mieszkania otrzymanego w spadku

Darowanie mieszkania otrzymanego w spadku

Mój syn ma przejąć spadek po zmarłej ciotce. Ciotka zapisała mu całość spadku notarialnym testamentem. W skład spadku wchodzi mieszkanie własnościowe 32 m.kw. Syn nie posiada obecnie własnego (...)

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości (...)

Prawo do innego lokalu a lokal kwaterunkowy

Prawo do innego lokalu a lokal kwaterunkowy

Od 13 lat mój mąż jest najemcą mieszkania kwaterunkowego, w którym nie jestem zameldowana i nie mieszkam. Ja posiadam swoje własne mieszkanie spółdzielcze typu własnościowego, które nabyłam (...)

Darowizna domu

Darowizna domu

Rodzice chcą przekazać swoje córce dom w drodze darowizny. Córka jest współwłaścicielką innego mieszkania na zasadach wspólnoty małżeńskiej. Ponieważ rodzice wymagają opieki, obdarowana (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania (...)

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania (...)

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 29.11.2010 r. (27.11.2010 - była sobota). Młodociany zdał egzamin czeladniczy (...)

Dofinansowanie studiów pracowników

Dofinansowanie studiów pracowników

Otrzymałem dofinansowanie unijne poprzez firmę na studia podyplomowe w wysokości 80 % za pracownika. Czy dofinansowanie powinno być wliczone w przychód firmy? Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy (...)

FORUM PRAWNE

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!! Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący (...)

uciążliwy sąsiad rolnik

uciążliwy sąsiad rolnik Witam Piszę do Państwa o pomoc ponieważ od pewnego czasu borykam się z problemem sąsiada rolnika który na swoje pole(do tej pory obsiewane plonami) sprowadził stado krów (...)

Gdzie można palić w Krakowie? - lista pubów

Gdzie można palić w Krakowie? - lista pubów Puby, które posiadają palarnie: Loch Ness, Pod Jaszczurami, Atmosfera, Cafe Pianola, Błędne Koło, Stary Port, Imbir. Puby, które będą się starać (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Jak długo w BIK

Jak długo w BIK Wzięłam kredyt w SKOKu dla znajomych, nie spłacili 3 ostatnich rat ( w sumie 380 zł)- spłaciłam je sama ale znalazłam się nawindykacji i "czrnej liście w BIK Jestem tam już (...)

Kredyt hipoteczny a rozwód

Kredyt hipoteczny a rozwód Mamy kredyt hipoteczny a także kredyt na samochód. Mamy zamiar się rozwieść. Kredyty są przyznane na nas oboje. Ja odejdę z mieszkania pozostawiając wszystko. Nie wyciągam (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Budowa dwóch budynków z programem MDM

Budowa dwóch budynków z programem MDM Witam Zacznę od tego że chciałbym skorzystać z programu "Mieszkanie dla młodych". Za kilka dni zamierzamy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jest jeden (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Jak nie płacić alimentów ?

Jak nie płacić alimentów ? Jak nie płacić alimentów zasądzonych przez sąd polski /600 zł/ dziś mieszkam w UK. Proszę bez komentarzy tylko porady. Czy naprawdę nikt nie wie jak to się robi (...)

czy mogę wyrzucić zameldowanych???

czy mogę wyrzucić zameldowanych??? witam, babcia przepisała dom mi i mężowi, ale mieszka w nim jeszcze 12 innych osób, które są zameldowane. czy ja mogę chcieć, aby się wyprowadzili? i czy mogę (...)

mieszkanie własnościowe a czynsz

mieszkanie własnościowe a czynsz mając mieszkanie w łasnościowe(57 m2)opłata do spółdzielni wynosi mnie miesięcznie 385 zł(eksploatacja,centralne ogrz 171,03zl!!,zimna woda).Uważam,że to lekka (...)

W 2013 roku będzie łatwiej o własne mieszkanie.

W 2013 roku będzie łatwiej o własne mieszkanie. W 2013 r. łatwiej o własne mieszkanie Mimo spadku cen nieruchomości wielu Polaków nadal nie ma możliwości sfinansowania zakup własnego mieszkania. (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

dofinansowanie

dofinansowanie prawdopodobnie pracodawca bierze dofinansowanie do wynagrodzenia z Pefronu, bardzo źle mnie obecnie traktuje. czy jak sama się zwolnię to jakieś konsekwencje czekają pracodawce z tego (...)

Porady prawne