25.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny

Firma w której pełniłem funkcje członka zarządu zaciągnęła kredyt inwestycyjny w banku na zakup nieruchomości i maszyn. Oprócz hipoteki i zastawu na zakupione maszyny bank wymagał także weksli, poręczeń majątkowych od naszych żon, które otrzymał. Z powodu załamania się rynku naszej branży w latach 2001 i 2002, byliśmy zmuszeni, jako zarząd do złożenia wniosku o upadłość s-ki. Zanim jednak to się stało, spłaciliśmy cały kredyt inwestycyjny (nawet więcej, nadwyżkę bank przelał na kredyt obrotowy, który mieliśmy w tym samym banku), z tym, że jeden z naszych odbiorców zapłatę za zakupioną maszynę przelał na konto kredytu inwestycyjnego w 3 dni po terminie ogłoszenia upadłości przez Sąd Gospodarczy (maszyna stanowiła zastaw tego kredytu) na żądanie Syndyka Masy Upadłościowej naszej firmy Bank przekazuje mu te kwotę nie informując nas o tym. Upływa ponad rok i nagle dostajemy zawiadomienia z Banku o wypełnieniu weksla z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty należnej kwoty z ODSETKAMI od zadłużenia przeterminowanego. Staraliśmy się (listownie) zawrzeć z Bankiem ugodę proponując spłatę 75% zobowiązania głównego bez odsetek. Po 1,5 roku otrzymaliśmy odpowiedz negatywną wzywającą do zapłaty należnej kwoty ze starymi odsetkami i NOWYMI za 1,5 roku w terminie 7 dni. W tej chwili łączna kwota do zapłaty to: 9 076,45 zł plus 1 657,57. Dzwoniłem do Działu Windykacji Banku i powiedziano mi, że jako Zarząd upadłej S-ki musieliśmy podpisywać listę wierzycieli z wyszczególnioną kwotą niedopłaty kredytu inwestycyjnego (tak nazywał się ten kredyt) i że pracownik banku informował nas telefonicznie o zaistniałej niedopłacie. Owszem podpisywaliśmy taką wstępną listę, na której widniało ogólne zobowiązanie wobec Banku, składające się  z kredytów: obrotowego, "samochodowych" i może inwestycyjnego, a telefon z banku dostaliśmy dopiero po otrzymaniu wezwania zapłaty, a więc przeszło rok po dacie wycofania tej kwoty przez Syndyka. Nadmieniam także, że proces upadłościowy nie został jeszcze zakończony i pieniądze z masy nie zostały podzielone. Bank jedynie dostał informacje od Syndyka dotyczącą wielkości zadeklarowanej przez niego kwoty spłaty kredytów. Czy Syndyk miał prawo wycofać tą kwotę z konta kredytu inwestycyjnego ? Czy Bank musiał podporządkować się wezwaniu Syndyka, bo przecież sprzedana maszyna była zastawem tego kredytu i została sprzedana w terminie, kiedy upadłość nie była jeszcze ogłoszona przez Sąd? Czy Bank nie miał obowiązku poinformowania wszystkich poręczycieli o zaistniałej niedopłacie w dniu jej zaistnienia?

Porady prawne

Opinia prawna

Do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, zastosowanie miały jeszcze najprawdopodobniej stare przepisy prawa upadłościowego. Należy jednak podkreślić, że nowa ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 r., Nr 60, poz 535 ze zmianami) zawiera identyczne uregulowania co do kwestii będących przedmiotem rozważań w omawianej sprawie.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Pan oraz prowadzona dotychczas przez Pana spółka, a także wierzyciele spółki z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości BB Sp.z.o.o. znaleźliście się w specyficznej sytuacji, w której nie tylko Pan jako dłużnik nie decyduje już samodzielnie o tym których wierzycieli i w jakiej kolejności zaspokoić, ale również Pana wierzyciele mają ograniczone możliwości dochodzenia swoich należności, gdyż muszą stosować się do postanowień sądu upadłościowego, sędziego komisarza i syndyka w szczególności w zakresie planu podziału majątku upadłej spółki i określonej w nim kolejności zaspokajania wierzycieli.

W konsekwencji bank jako Pana wierzyciel, do którego wpłynęły pieniądze od firmy S już po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości musiał zgodnie z przepisami prawa upadłościowego wydać je na żądanie syndyka i nie mógł samodzielnie zaliczyć wpłaconej kwoty na poczet swojej należności z tytułu kredytu inwestycyjnego pomimo, iż sprzedaż maszyny obciążonej zastawem nastąpiła przed ogłoszeniem upadłości. Z chwilą ogłoszenia upadłości, tj. wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości w myśl art. 20 prawa upadłościowego majątek dłużnika czyli spółki BB stał się masą upadłości, którą zarządza i dzieli syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Do takiej masy upadłości zalicza się nie tylko rzeczy będące w posiadani upadłej spółki w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, ale także należne w tym daniu upadłej spółce wierzytelności od jej dłużników, czyli wszystko co ma otrzymać w przyszłości od swoich kontrahentów. W przypadku Pana spółki była to wierzytelność z tytułu zapłaty za sprzedaną maszynę, która się na dzień ogłoszenia upadłości BB należała, choć jeszcze nie została fizycznie wpłacona. Nie ma tu znaczenia okoliczność, że na maszynie był ustanowiony zastaw na zaspokojenie kredytu banku. W sytuacji, gdyby nawet firma S nie wpłaciła pieniędzy na konto Pana spółki w banku po dniu ogłoszenia upadłości i tak ściągnąłby je już syndyk jako należące do zarządzanej przez niego masy upadłości. Bank musiał wydać syndykowi pieniądze wpłacone przez firmę Szwed jako stanowiące składnik masy upadłości, która następnie będzie wraz z innymi składnikami majątku upadłej spółki dzielona zgodnie z planem podziału masy, który zostanie opracowany. W związku z tym, że bank musiał wydać pieniądze syndykowi, nie został zaspokojony i był uprawniony do zgłoszenia swojej wierzytelności z tytułu kredytu na listę wierzytelności, co też - jak sam Pan wskazał w swoim liście - zostało uczynione.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT

Na czym polega należyta staranność? Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka (...)

Granice obowiązków nakładanych na przedsiębiorców

Granice obowiązków nakładanych na przedsiębiorców

Stwierdzenie, iż zawodowy charakter działalności powoduje zwiększenie zakresu obowiązków przedsiębiorcy (w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności osób prywatnych) w różnych stosunkach np. cywilnorprawnych, nie budzi wśród przedstawicieli doktryny sprzeciwów. Jest (...)

Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

Co to jest umowa zlecenie? W umowie zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zobowiązanie biorącego zlecenie polega na świadczeniu określonych czynności prawnych, i to w sposób pozwalający mu na samodzielne (...)

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

Upadłość instytucji emitujących listy zastawne lub obligacje - stan prawny na dzień 30 września 2003 r.

  W związku z emisją listów zastawnych na niektórych podmiotach ciąży obowiązek poddania się pewnym odrębnym przepisom w prawie upadłościowym. Instytucje emitujące listy zastawne - upadłość banku hipotecznego Podmiotem, który w prawie polskim jest uprawniony do (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Czym są listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne? Listy zastawne to papiery wartościowe (na okaziciela lub imienne) emitowane przez banki hipoteczne, w których banki te zobowiązują się wobec nabywcy listu do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Podstawą emisji (...)

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Rada wierzycieli to organ, który bierze udział w postępowaniu upadłościowym i który powołuje się, aby kontrolować czynności syndyka i pomagać mu w zakresie pełnionych przez niego obowiązków. Jest to organ, który zasadniczo jest fakultatywny w postępowaniu (...)

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

W obrót gospodarczy wpisany jest element ryzyka. Ryzykiem tym jest między innymi niepewność związana z ewentualną niewypłacalnością dłużnika. Dotyczy to wszelkiego rodzaju czynności prawnych, począwszy od umowy pożyczki, sprzedaży i wielu innych umów wzajemnych. Niewypłacalność (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Po tym postanowieniu, które odnosi znaczące skutki w sferze uprawnień, zobowiązań i stosunków majątkowych upadłego, następuje (...)

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

W jaki sposób jest wszczynana egzekucja z ruchomości? Tak jak w przypadku każdego innego sposobu prowadzenia egzekucji, także i w tym wypadku pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Wniosek o egzekucję z ruchomości należy złożyć komornikowi (...)

Układ z wierzycielami w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Układ z wierzycielami w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Postępowanie układowe jest typem postępowania sądowego, które ma na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami układu umożliwiającego wykonanie zobowiązań. Efektem powyższych działań jest zapobieżenie upadłości dłużnika. W jaki sposób dochodzi (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatnika VAT stosującego metodę kasową?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatnika VAT stosującego metodę kasową?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych? Istota metody kasowej sprowadza się do szczególnego momentu określenia obowiązku podatkowego. Obowiązek ten w metodzie kasowej (poza pewnymi wyjątkami) powstaje w inny sposób niż dla pozostałych podatników. Co (...)

Kiedy upadły może zawrzeć układ w toku postępowania upadłościowego? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Kiedy upadły może zawrzeć układ w toku postępowania upadłościowego? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Upadły może zawrzeć układ z wierzycielami po ustaleniu przez sędziego - komisarza listy wierzytelności. Układ w postępowaniu upadłościowym może być jednak zawarty tylko z wierzycielami nieuprzywilejowanymi. W związku z tym, zgodnie z art. 204 par. 2 prawa upadłościowego, układ może objąć: (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

  Czym charakteryzuje się rozliczanie bezgotówkowe za pomocą czeku? W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż czek jest papierem wartościowym. Otrzymuje się go z tego banku, w którym mamy założone konto osobiste czy firmowe. Za jego pomocą osoba wystawiająca zleca swemu (...)

Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \

Jak ma przebiegać elektroniczny obrót \"instrumentami finansowymi\"?

  Co to są "instrumenty finansowe"?  Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi są:  1. papiery wartościowe – tzn.:  akcje, prawa poboru w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Na czym polega akredytywa?

Na czym polega akredytywa?

  Do czego służy akredytywa? Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić dokonanie zapłaty od spełnienia przez dostawcę ustalonych (...)

Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego konsumenta

Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego konsumenta

  Co stanie się po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty? Nowe przepisy pozwalają zadłużonym spłacić długi w granicach ich możliwości finansowych i uwolnić się od pozostałego długu, który przerasta możliwości finansowe. Po wykonaniu przez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Jestem wierzycielem hipotecznym. Trwa postępowanie o egzekucję z nieruchomości dłużnika. Sąd zobowiązał mnie do złożenia w terminie 14 dni do depozytu sądowego kwoty tytułem ceny nabycia prawa (...)

Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Czy zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny w trybie art. 968 § 1 kpc dotyczy tylko licytanta, czy również przejmującego na własność? W jakim trybie wierzytelność wierzyciela przejmującego (...)

Alimenty a regres

Alimenty a regres

W związku z tym, że zgodnie z wyrokiem sądu matka była pełnomocnikiem małoletnich dzieci upoważniona do odbioru alimentów, to czy w chwili obecnej odrębne pełnomocnictwo jest potrzebne od dorosłych (...)

Kategorie wierzytelności w masie upadłości

Kategorie wierzytelności w masie upadłości

Jako poręczyciel kredytu zapłaciłam (poprzez zajęcie komornicze) za Spółkę z o.o. kwotę 10 tys. zł, po 24.09.2003 r., kiedy to ogłoszono upadłość kredytobiorcy. Zgłosiłam tę kwotę do masy (...)

Cesja wierzytelności przedawnionych

Cesja wierzytelności przedawnionych

Klient prowadzi firmę zajmującą się transportem. W 2004 r zawarł umowę na wywóz odpadów z pośrednikiem. Wystawił faktury za wywóz w dniu 31-12-2004 z terminem zapłaty 14-dni, do dnia dzisiejszego (...)

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Dowiedziałem się w jednej z kancelarii komorniczych, że w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika w urzędzie skarbowym (np. nadpłaty) organ skarbowy \"blokuje\" ją jeżeli na dany dzień ona (...)

Spłata długu przez przelew wierzytelności

Spłata długu przez przelew wierzytelności

Poprzez cesję wierzytelności od wierzyciela pierwotnego dochodzę należności od dłużnika. Dłużnik deklaruje, że sam ma dłużnika, który mu nie płaci i dlatego on sam nie jest teraz w stanie (...)

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Jestem wierzycielem sp. z o.o., której ogłoszono upadłość. Muszę zgłosić wierzytelność. Czy pismo zgłaszające wierzytelność kieruję do sądu? Dowodem stwierdzającym istnienie mojej wierzytelności (...)

Wierzytelność bezsporna

Wierzytelność bezsporna

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jeden z kontrahentów nie dokonał nam zapłaty za faktury. Jednakże on uważa, że nie jest nam nic winien bo złożył oświadczenie o potrąceniu należności (...)

Potrącenie zajętej wierzytelności

Potrącenie zajętej wierzytelności

Firma Y posiada wierzytelność do Firmy X wysokości 10.000,00. Firma X ma wierzytelność do Firmy Y wysokości 9.000,00. Żadna z firm nie złożyła oświadczenia stosownie do art. 499 o potrąceniu (...)

Cesja wierzytelności - przelew

Cesja wierzytelności - przelew

Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy? Cesja to sformułowanie potoczne, w języku prawnym dla określenia cesji wierzytelności (...)

Zaliczenie wierzytelności na cenę nabycia

Zaliczenie wierzytelności na cenę nabycia

Odbyła się I licytacja ruchomości, wnioskuję o II termin, czy mogę we wniosku o II termin wnioskować równocześnie, że gdyby II licytacja okazała się bezskuteczna to chcę przejąć ruchomość (...)

Sprzedaż spornych wierzytelności

Sprzedaż spornych wierzytelności

Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia (...)

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Jak wygląda sprawa orzecznictwa w kwestii nieustosunkowania się przez 3 lata do złożonego przedsiębiorcy oświadczenia o potrąceniu? Orzecznictwo Sądu Najwyższego przedstawia się natomiast następująco:- (...)

Nabycie wierzytelności i jej realizacja

Nabycie wierzytelności i jej realizacja

Firma X ( działalność gospodarcza osoby fizycznej ) wykonała usługę w firmie Y ( Sp. z o.o. ) na podstawie umowy zawartej i podpisanej przez obydwie strony. Właściwe wykonanie prac potwierdza protokół (...)

Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Jestem wierzycielem hipotecznym. Trwa postępowanie o egzekucję z nieruchomości dłużnika. Sąd zobowiązał mnie do złożenia w terminie 14 dni do depozytu sądowego kwoty tytułem ceny nabycia prawa (...)

Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

Czy zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny w trybie art. 968 § 1 kpc dotyczy tylko licytanta, czy również przejmującego na własność? W jakim trybie wierzytelność wierzyciela przejmującego (...)

Alimenty a regres

Alimenty a regres

W związku z tym, że zgodnie z wyrokiem sądu matka była pełnomocnikiem małoletnich dzieci upoważniona do odbioru alimentów, to czy w chwili obecnej odrębne pełnomocnictwo jest potrzebne od dorosłych (...)

Kategorie wierzytelności w masie upadłości

Kategorie wierzytelności w masie upadłości

Jako poręczyciel kredytu zapłaciłam (poprzez zajęcie komornicze) za Spółkę z o.o. kwotę 10 tys. zł, po 24.09.2003 r., kiedy to ogłoszono upadłość kredytobiorcy. Zgłosiłam tę kwotę do masy (...)

Cesja wierzytelności przedawnionych

Cesja wierzytelności przedawnionych

Klient prowadzi firmę zajmującą się transportem. W 2004 r zawarł umowę na wywóz odpadów z pośrednikiem. Wystawił faktury za wywóz w dniu 31-12-2004 z terminem zapłaty 14-dni, do dnia dzisiejszego (...)

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Dowiedziałem się w jednej z kancelarii komorniczych, że w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika w urzędzie skarbowym (np. nadpłaty) organ skarbowy \"blokuje\" ją jeżeli na dany dzień ona (...)

Spłata długu przez przelew wierzytelności

Spłata długu przez przelew wierzytelności

Poprzez cesję wierzytelności od wierzyciela pierwotnego dochodzę należności od dłużnika. Dłużnik deklaruje, że sam ma dłużnika, który mu nie płaci i dlatego on sam nie jest teraz w stanie (...)

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości

Jestem wierzycielem sp. z o.o., której ogłoszono upadłość. Muszę zgłosić wierzytelność. Czy pismo zgłaszające wierzytelność kieruję do sądu? Dowodem stwierdzającym istnienie mojej wierzytelności (...)

Wierzytelność bezsporna

Wierzytelność bezsporna

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jeden z kontrahentów nie dokonał nam zapłaty za faktury. Jednakże on uważa, że nie jest nam nic winien bo złożył oświadczenie o potrąceniu należności (...)

Potrącenie zajętej wierzytelności

Potrącenie zajętej wierzytelności

Firma Y posiada wierzytelność do Firmy X wysokości 10.000,00. Firma X ma wierzytelność do Firmy Y wysokości 9.000,00. Żadna z firm nie złożyła oświadczenia stosownie do art. 499 o potrąceniu (...)

Cesja wierzytelności - przelew

Cesja wierzytelności - przelew

Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy? Cesja to sformułowanie potoczne, w języku prawnym dla określenia cesji wierzytelności (...)

Zaliczenie wierzytelności na cenę nabycia

Zaliczenie wierzytelności na cenę nabycia

Odbyła się I licytacja ruchomości, wnioskuję o II termin, czy mogę we wniosku o II termin wnioskować równocześnie, że gdyby II licytacja okazała się bezskuteczna to chcę przejąć ruchomość (...)

Sprzedaż spornych wierzytelności

Sprzedaż spornych wierzytelności

Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia (...)

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Jak wygląda sprawa orzecznictwa w kwestii nieustosunkowania się przez 3 lata do złożonego przedsiębiorcy oświadczenia o potrąceniu? Orzecznictwo Sądu Najwyższego przedstawia się natomiast następująco:- (...)

Nabycie wierzytelności i jej realizacja

Nabycie wierzytelności i jej realizacja

Firma X ( działalność gospodarcza osoby fizycznej ) wykonała usługę w firmie Y ( Sp. z o.o. ) na podstawie umowy zawartej i podpisanej przez obydwie strony. Właściwe wykonanie prac potwierdza protokół (...)

Wierzytelność w upadłości układowej

Wierzytelność w upadłości układowej

Wobec mojego dłużnika wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Zgłosiłem wierzytelność (zwykłą dotyczącą zapłaty i stwierdzoną nieprawomocnym nakazem), ale (...)

FORUM PRAWNE

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji 5 miesięcy temu zostałem (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Czym jest hipoteka kaucyjna?

Czym jest hipoteka kaucyjna? * Hipoteka kaucyjna może występować w postaci hipoteki umownej, jak i przymusowej; * Hipoteka kaucyjna nie może zabezpieczać wierzytelności, której wysokość jest (...)

spółka zoo likwidacja wierzytelność

spółka zoo likwidacja wierzytelność Sp z o o została poddana likwidacji, w terminie zostały zgłoszone wierzytelności, faktury sprzedazy uległy niestety przedawnieniu. czy są jakieś szanse odzyskania (...)

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy Witam, mamy do rozwiązania 3 kazusy z KC i mam z tym wielki problem bo swoją złożonością stważają duży problem. Zdaje sobie sprawę, że to jest dużo (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Czym jest hipoteka kaucyjna?

Czym jest hipoteka kaucyjna? * Hipoteka kaucyjna może występować w postaci hipoteki umownej, jak i przymusowej; * Hipoteka kaucyjna nie może zabezpieczać wierzytelności, której wysokość jest (...)

spółka zoo likwidacja wierzytelność

spółka zoo likwidacja wierzytelność Sp z o o została poddana likwidacji, w terminie zostały zgłoszone wierzytelności, faktury sprzedazy uległy niestety przedawnieniu. czy są jakieś szanse odzyskania (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy

3 kazusy z prawa cywilnego - same problemy Witam, mamy do rozwiązania 3 kazusy z KC i mam z tym wielki problem bo swoją złożonością stważają duży problem. Zdaje sobie sprawę, że to jest dużo (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

PRESCO!POMOCY!!!

PRESCO!POMOCY!!! Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe wczoraj dostałam znowu takie samo (...)

wierzytelność wobec likwidowanej Sp. z o.o.

wierzytelność wobec likwidowanej Sp. z o.o. Jestem wierzycielem pełnej po brzegi długów :-) Sp.z o.o. Jej jedynymi udziałowcami są dwie osoby będące jednocześnie Prezesem i v-ce Prezesem spółki (...)

Pytanie o przedawnione koszty

Pytanie o przedawnione koszty Witam. Posiadam dług w Kredyt Inkaso. Mam zamiar go spłacić. Napisałem do nich żeby opisali mi dokładnie całą sprawę wraz z kosztami. Pytanie czy jestem w stanie (...)

wycofanie pozwu a koszty sądowe + brak skutków za pozywanie bezpodstawne ?!?!?

wycofanie pozwu a koszty sądowe + brak skutków za pozywanie bezpodstawne ?!?!? Witam Pokrótce o sprawie. Firma windykacyjna kupiła sobie rzekomy dług od firmy ubezpieczeniowej Interrisk - podstaw (...)

zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego ponad dwa miliony złotych

zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego ponad dwa miliony złotych Witam potrzebuje pomocy, bardzo zależy mi na czasie, a nie wiem jak ustosunkować się do pisma żeby nie narobić sobie kłopotów. TREŚĆ (...)

Porady prawne